BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#833
Djelo učinjeno iz nehata

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI SUD ___________
Broj: ___________________
________ , ________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Kantonalni sud ________ , u vijeću sastavljenom od sudaca: S.M. kao predsjednika vijeća, S.L. i M.G. kao članova vijeća, uz sudjelovanje B.Z. kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženika Z.Š., zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 166. stav 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), postupajući po optužnici Kantonalnog tužiteljstva iz ________ br. _______ od ________ godine, nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti optuženika Z.Š. i njegovog branitelja F.L. advokata iz _______ , te kantonalnog tužitelja iz _______ J.Š., nakon vijećanja i glasanja dana _________ godine donio je i javno objavio sljedeću:

P R E S U D U


Optuženik Z.Š. sin D. i majke H. rođ. P., rođen ... godine u ______ , ul..., gdje i živi, državljanin BiH, pismen, sa završenom srednjom školom, oženjen, otac jednog mldb. djeteta, bez imovine, neosuđivan, na slobodi,


KRIV JE:
ŠTO JE:

dana ________ godine, oko 15,15 sati, u mjestu _______ , općina _____ , u kući vlasništvo F.B. u kojoj je kao prognanik privremeno boravio, u kojoj je osim njega bila i mldb. I.M., u rukama držao automatsku pušku i dok se igrao s njome u jednom momentu cijev iste okrenuo u pravcu oštećene mldb. I.M. držeći prst na obaraču, da bi zatim, olako držeći da do opaljenja neće doći a ni do štetne posljedice, u trenu neoprezno pritisnuo obarač usljed čega je došlo do ispalenja kraćeg rafala iz puške kojom prilikom su dva hitca pogodila oštećenu u predjelu glave prouzrokiujući joj dvije ustrelne rane koje su dovele do povrede po život važnih centara u mozgu, a ubrzo i do smrti oštećene I.M.,

dakle, iz nehata prouzročio smrt druge osobe,

čime je počinio kazneno djelo prouzročenja smrti iz nehata iz čl. 168. KZ BiH,
za koje djelo ga sud na osnovu navedenoga zakonskog propisa, uz primjenu odredaba iz člana 50. tačka b) KZ FBiH,


OSUĐUJE
NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE


Na osnovu odredbe člana 244. stav 1 ZKP FBiH, oštećena C.H. se sa svojim imovinskopravnih zahtjevom upućuje na parnicu.
Temeljem odredbe čl. 203. st. 1. ZKP FBiH troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.


OBRAZLOŽENJE


Kantonalno tužiteljstvo u ______ podnijelo je optužnicu broj ______ od _______ godine protiv optuženika Z.Š. kojom mu je stavljeno na teret da je radnjama opisanim u toj optužnici počinio kazneno djelo ubojstva iz čl. 166. stav 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH).

Optuženik se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnio da nije kriv, pa je sud zakazao glavni pretres na kojem je odlučivao o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optuženog za navedeno krivično djelo.

Branitelj optuženog je u svom uvodnom izlaganju također najavio provođenje određenih dokaza kojima će pobiti osnovanost optužnih navoda koji se njegovom branjeniku stavljaju na teret te odmah na početku glavnog pretresa ustvrdio da optuženik nije počinio navedeno krivično djelo.

Na glavnom pretresu stranke i branitelj su izveli svoje dokaze. Kantonalni tužitelj je u toku dokaznog postupka izveo dokaze neposrednim saslušanjem svjedoka optužbe D.Š. i M.P., a zatim su pročitani iskazi svjedoka A.P., I.M. i S.A. Na istom glavnom pretresu pročitan je zapisnik o uviđaju Općinskog suda ______ broj ________ od _______ godine, specijalistički nalaz i mišljenje sa opisom tjelesnih ozljeda oštećene koje je dana _____ godine sačinio dr. A.J., rješenje Općinskog suda _______ broj _______ od _______ i rješenje broj _____ od _______ godine, izvršen je uvid u fotodokumentaciju i crtež lica mjesta koji su u prilogu zapisnika o uviđaju. Kao posebni dokazi pročitani su dopis PS K. broj __________ od ______ godine i dopis PS V. broj _________ od ________ godine. Branitelj optuženog izveo je dokaze odbrane saslušanjem svjedoka B.N. i L.K., a svoju odbranu iznio je i sam optuženik Z.Š.

Izvedene dokaze sud je cijenio pojedinačno a potom u vezi s ostalim izvedenim dokazima u skladu s odredbom čl. 296. st. 2. ZKP FBiH i na osnovu svestrane ocjene svih tih dokaza utvrdio da se u radnjama optuženika stječu sva zakonska obilježja kaznenog djela prouzročenje smrti iz nehata iz čl. 168. KZ FBiH, a ne kaznenog djela ubojstva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH, zbog čega je i odlučio kao u izreci, iz sljedećih razloga:

Odlučujući o kaznenoj odgovornosti optuženika sud je utvrdio da je smrt oštećenoj prouzročio optuženik iz nehata a ne s umišljajem kako to tvrdi optužba, ali ne ni kao rezultat slučaja kako to neosnovano tvrdi optuženik i njegov branitelj. Naime, izvedeni dokazi potvrđuju da se inkriminirani događaj desio na način kako je to opisano u izreci ove presude. Vrijeme i mjesto predmetnoga događaja utvrđeno je na osnovu iskaza svjedoka D.Š., M.P. i S.A. te podataka iz zapisnika o uviđaju Općinskog suda _____ broj ______ od ________ godine. Radnju učinjenja predmetnoga krivičnog djela, ali i druge bitne okolnosti, sud je utvrdio na osnovu iskaza istih svjedoka, ali i drugih provedenih dokaza. Tako, sud poprima utvrđenim činjenične navode po kojima se optuženik kraće vrijeme s navedenom puškom igrao u prostoriji u kojoj su još bili oštećena i svjedok D.Š., te da je u jednom momentu cijev iste okrenuo u pravcu oštećene držeći prst na obaraču. Ove činjenične navode potvrdio je svjedok D.Š. koji je, opisujući ponašanje optuženika neposredno prije samog pucanja, istakao da su se njih troje smijali i zafrkavali i da mu ništa nije djelovalo ozbiljno, čak i u vrijeme kada je u toj „igri“ optuženik u jednom momentu usmjerio pušku u pravcu oštećene. Sud iskaz navedenog svjedoka ocjenjuje istinitim i vjerodostojnim jer ovaj svjedok nije u rodbinskom odnosu ni s optuženikom ni s oštećenom i da se prije inkriminiranog događaja družio s njima pa nema razloga da događaj prikazje na drugačiji način nego što se isti u stvarnosti desio. Osim toga, iskaz ovog svjedoka je u cijelosti podudaran objektivnim dokazima kao što su zapisnik o uviđaju i medicinska dokumentacija, ali i s iskazima svjedoka M.P. i S.A. koji su se izjašnjavali o ponašanju optuženika nakon što su počinjene inkriminirane radnje. Svjedok D.Š. je precizno opisao na koji način se inkriminirani događaj desio. Iz iskaza navedenog svjedoka proizilazi da je optuženik iz sobe u kojoj je prethodno boravio zajedno sa njim i oštećenom mldb. I.M. otišao u susjednu prostoriju odakle se vratio sa automatskom puškom u ruci, s kojom se po povratku kraće vrijeme igrao, te u jednom momentu cijev navedene puške okrenuo u pravcu oštećene držeći prst na obaraču. Pri tom se smijao i zafrkavao. U jednom momentu je sa udaljenosti od 1,5 do 2 metra došlo do ispalenja kraćeg rafala u pravcu oštećene. Prema podacima iz zapisnika o uviđaju Općinskog suda ______ broj ______ od _______ godine, te podacima iz fotodokumentacije i crteža lica mjesta koji su u prilogu navedenog zapisnika, na zidu iznad kauča gdje je sjedila oštećena uočene su tri rupe prečnika 10 cm i dubine 3 cm koje potiču od ispaljenih hitaca.

Pored navedenog svjedoka o inkriminiranom događaju su se izjašnjavali i svjedoci I.M. i A.P. Njihovi iskazi nisu od odlučne važnosti u ovom postupku jer nisu očevidci događaja kao svjedok D.Š., a svjedočili su uglavnom o ranijem životu i obiteljskim prilikama optuženika. Svjedok A.P. je iznosio i određene detalje povezane uz inkriminirani događaj koji nisu u cijelosti podudarni s opisom događaja koji je dao svjedok D.Š., pa mu sud nije poklonio vjeru. Naime, ovaj svjedok je ujak oštećene te je, po uvjerenju ovog suda, svojim svjedočenjem nastojao pogoršati procesni položaj optuženika. Ovo posebno zbog toga što drugi dokazi iz spisa ne potvrđuju navode svjedoka A.P. pa je njegov iskaz ocijenjen pristranim i nevjerodostojnim.

Imajući u vidu iznesene činjenice i okolnosti, ovaj sud nalazi da je optuženik kritične prilike olako držao da neće doći do opaljenja iz puške koju je držao u rukama sa prstom na obaraču. Navedeni zaključak suda, pored iskaza svjedoka D.Š. potvrđuju i iskazi svjedoka M.P. i S.A. Jedini očevidac događaja D.Š. opisujući isti, izričito izjavljuje da on u vrijeme kada je optuženik prišao stolu i uperio pušku prema oštećenoj, nije stekao utisak da će pucati. Optuženik mu nije djelovao ozbiljno. Nikakve prijetnje od strane optuženika prema oštećenoj nisu upućivane neposredno prije tragičnog događaja. Svjedok je posvjedočio da je sve bila igra, šala, da su se međusobno zafrkavali. Prema iskazu ovog svjedoka oštećena nije pokazivala nikakav strah ni u vrijeme kada je optuženik u njenom pravcu usmjerio pušku. U vrijeme kada optuženik puca u pravcu oštećene, imenovani se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Zbog svega navedenog, radnje koje kritične prilike poduzima optuženik, a koje u svom iskazu precizno navodi i opisuje svjedok D.Š., po ocjeni suda nisu radnje koje optuženik umišljajno poduzima da bi oštećenu lišio života. Optuženik olako drži da do pucanja iz puške neće doći i da zabranjena posljedica neće nastupiti.

Svjedok D.Š. se prilikom svjedočenja izjašnjavao i na okolnosti ponašanja optuženika neposredno nakon što se inkriminirani događaj desio. Na istu okolnost su se u svojstvu svjedoka izjašnjavali M.P. i S.A. Iskazi navedenih svjedoka o ponašanju optuženika nakon tragičnog događaja su u cijelosti podudarni. Neposredno nakon što se inkriminirani događaj desio, optuženik je, a što posebno proizilazi iz iskaza svjedoka D.Š., kada je vidio da je oštećena pogođena, počeo plakati i zvati je ...“I., I.“..., a nakon toga istrčao iz sobe noseći sa sobom pušku, otišao u sobu gdje je inače spavao, usta cijevi puške prislonio sebi ispod brade i rukom krenuo da uzme za obarač, pa je tada, nakon što ga je svjedok D.Š. pozvao i rekao ...“Z. što ti to treba“, zastao i potom otrčao iz kuće. Svjedok M.P. u svom iskazu ističe da je dana _______ godine oko 15,30 sati u prostorije gdje je dežurao kao dežurni policajac uletio njemu nepoznati mladić, pao na pod sa oružjem u ruci, govoreći: „ubio sam je, zašto nisam sebe.“ Riječi su mu bile nepovezane i nije mogao shvatiti o čemu se radi. Odmah po ulasku tog mladića u prostorije dežurane došao je i D.Š. koji mu je prepričao događaj, objašnjavajući mu pri tom da se radi o nesretnom slučaju.

Izjašnjavajući se o ponašanju optuženika nakon tragičnog događaja svjedokinja S.A. u svom iskazu navodi da je tog dana kada se predmetni događaj desio oko 15,00 sati bila na cesti sa drugaricama i da je vidjela optuženika potpuno izbezumnjenog kako s puškom trči prema Policijskoj stanici. I prije kritičnog događaja optuženika je dobro poznavala, s njim se družila, te da po njenim saznanjima optuženik nije imao razloga pucati u oštećenu.

Navedene činjenice i okolnosti koje su potvrdili ovi svjedoci upućuju na zaključak da optuženik inkriminiranu radnju nije poduzeo da bi oštećenu lišio života kako to neosnovano tvrdi optužba. Također, nije riječ ni o nesretnom slučaju kako to također neosnovano tvrdi odbrana. Naime, kritične prilike do pucanja iz puške optuženika dolazi iz razloga jer optuženik u vrijeme kada se sa puškom igra, olako drži da do pucanja neće doći a time ni do zabranjenje posljedice. Reakcija optuženika nakon što je iz puške ispaljen kraći rafal i nakon što je oštećena sa dva hitca pogođena u predjelu glave je spontana, on panično doziva oštećenu ...“I., I.“..., bježi sa lica mjesta u sobu u kojoj inače stalno boravi, usta cijevi od puške koju je ponio sa sobom stavlja sebi ispod brade i pokazuje očitu namjeru da sebi oduzme život, pa tek nakon verbalne intervencije D.Š. koji mu govori ...“Z., što ti to treba“... napušta lice mjesta i trčeći odlazi do prostorija policije da bi se prijavio. Svjedoci M.P. i S.A. istovjetno izjavljuju da im je optuženik u vrijeme kada su ga nakon kritičnog događaja vidjeli, djelovao izgubljen, izbezumljen, govorio je nepovezano. Posebice je upečatljiv iskaz svjedokinje S.A. koja u svom iskazu ističe da optuženika ranije nikada takvog nije vidjela i da joj je izgledao kao da je poludio. Da je optuženik inkriminiranu radnju poduzeo sa ciljem da oštećenu liši života njegovo ponašanje nakon inkriminiranog događaja bi bilo drugačije. Optuženik se nije ponašao kao osoba koja je ostvarila svoj cilj.

Nije sporno da je optuženik ispalivši kraći rafal iz puške koju je kritične prilike imao kod sebe, oštećenu mldb. I.M. sa dva hitca pogodio u predjelu glave i da je kod oštećene usljed tjelesnih ozljeda koje su joj nanesene nastupila smrt. Rane na glavi oštećene su konstatirane i na zapisniku o uviđaju Općinskog suda ______ broj _______ od ________ godine, a posebno u medicinskoj dokumentaciji. Prema tome, prouzrokovana posljedica kao ni uzročno-posljedična veza između radnje ispalenja hitaca i smrti oštećene nije sporna, a niti ju je osporila sama odbrana. Također nije sporno da je optuženik u vrijeme poduzimanja radnje učinjenja navedenoga krivičnog djela bio potpuno uračunljiv pa u tom pravcu i nije bilo potrebe izvoditi posebne dokaze. https://advokat.attorney

Na osnovu svega izloženog, ovaj sud je utvrdio da je optuženik počinio kazneno djelo prouzrokovanja smrti iz nehata iz člana 168. KZ FBiH, a ne kazneno djelo ubojstva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH. Ovaj sud također nije mogao prihvatiti odbranu optuženog da je smrt oštećene rezulat nesretnog slučaja, jer radnje koje je poduzeo neposredno prije ispalenja hitaca, njegovo ponašanje te neoprezna i neodgovorna igra s puškom, objektivno ne ukazuju da je sve to rezultat slučaja.

Za kazneno djelo prouzrokovanja smrti iz nehata iz člana 168. KZ FBiH sud je optuženika, primjenom odrebi o ublažavanju kazne predviđenu u članu 50. tačka b) KZ F BiH, osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kaznenopravne sankcije odnosno kazne sud je uzeo u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje se odnose na učinjeno kazneno djelo i samoga učinitelja. Od olakšavajućih okolnosti na strani optuženika je utvrdio da je isti mlađe životne dobi, do sada nije kažnjavan, izrazio je duboko žaljenje i kajanje za sve što se dogodilo, a osim toga spreman je obeštetiti oštećenu porodicu. Otežavajućih okolnosti na njegovoj strani sud nije našao. Imajući u vidu sve navedene okolnosti ovaj sud nalazi da je i izrečena kazna zatvora primjerena i adekvatna prirodi i težini počinjenoga kaznenog djela, jačini povrede zaštićenog objekta, stupnju krivnje optuženika te posebno okolnostima pod kojima je djelo počinjeno, kao i to da se i s takvom kaznom u konkretnom slučaju može postići kako posebna tako i opća svrha kažnjavanja.

Na osnovu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH, oštećena C.H. se sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu, jer podaci u krivičnom postupku ne pružaju pouzdanu osnovu kako za potpuno tako ni za djelimično presuđenje njezina zahtjeva.

Temeljem odredbe čl. 203. st. 1. ZKP FBiH troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda jer je optuženi bez imovine i nije u mogućnosti da ih plati.

Zapisničar: Predsjednik vijeća:


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude se može izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH Sarajevo u roku od 15 dana računajući od dana prijema presude. Oštećena žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovoga suda.

Izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]