BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3824
Direktiva o isticanju cijena (98/6)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Treba odrediti jasno isticanje prodajne cijene i cijene po jedinici mjere proizvoda koje trgovci nude potrošačima s ciljem boljeg informiranja potrošača i omogućavanja usporedbe cijena.
KLJUČNE TOČKE

Prodajna cijena i jedinična cijena moraju biti navedene na nedvosmislen, lako prepoznatljiv i jasno čitljiv način za sve proizvode koje trgovci nude potrošačima („nedvosmisleno” znači konačnu cijenu uključujući porez na dodanu vrijednost i sve ostale poreze).

Jedinična cijena ne mora se navesti ako je jednaka prodajnoj cijeni.

No, zemlje Europske unije (EU) mogu odlučiti da neće primjenjivati ovo pravilo u sljedećim slučajevima:

na proizvode koji se nabavljaju u tijeku pružanja usluge;
na prodaju dražbom i prodaju umjetničkih djela i antikviteta.

Za proizvode u rasutom stanju, mora se navesti samo jedinična cijena.

U svakom oglasu u kojem se navodi prodajna cijena, navodi se i jedinična cijena.

Zemlje EU-a mogu:

odustati od obveze navođenja jedinične cijene proizvoda kod kojih ta oznaka nije korisna ili bi dovela do zabune;
kod neprehrambenih proizvoda sastaviti popis proizvoda za koje ostaje vrijediti obveza navođenja jedinične cijene.

Direktivom je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg mala maloprodajna poduzeća nisu podlijegala obvezi navođenja jedinične cijene proizvoda osim onih u rasutom stanju.

Zemlje EU-a moraju:

poduzeti odgovarajuće mjere radi obavješćivanja svih dotičnih osoba o prijenosu ovog zakona;
utvrditi i objaviti informacije o sustavu sankcija za povredu nacionalnih odredaba donesenih radi primjene ove Direktive.

Ova je direktiva stavila izvan snage Direktive 79/581/EEZ (cijene prehrambenih proizvoda) i 88/314/EEZ (cijene neprehrambenih proizvoda) od 18. ožujka 2000.

2006. godine Europska komisija izdala je komunikaciju kojom se ispitivalo kako su zemlje EU-a provele direktivu i tražilo gledište zainteresiranih strana.
OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. ožujka 1998. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 18.ožujka 2000.
POZADINA

Za više informacija pogledajte:

„Isticanje cijena” na mrežnoj stranici Europske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18.3.1998., str. 27.–31.)
VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 1998/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (COM(2006) 325 konačna verzija, 21.6.2006.).

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]