BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1263
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 43 0 I 015781 16 Spp
Sarajevo, 23.09.2016. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja od 15.06.2016. godine, na osnovu odredbe člana 61c. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 -dalje ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 23.09.2016. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 43 0 I 015781 15 I 3 od 15.06.2016. godine koje glasi:
„da li se u izvršnom postupku u slučaju smrti izvršenika umrlom izvršeniku može postaviti privremeni zastupnik shodno odredbi člana 34. Zakona o izvršnom postupku
da li se nasljednicima izvršenika koji nisu nepoznati i čije adrese nisu nepoznate može postaviti privremeni zastupnik u skladu sa odredbom člana 296. Zakona o parničnom postupku.“

O b r a z l o ž e n j e

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 12.07.2016. godine zaprimio zahtjev Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja koje se odnosi na primjenu odredbe člana 34. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH (dalje ZIP) u izvršnom predmetu broj 43 0 I 015781 15 I 3, u smislu odredbe člana 61a. i 61b. Zakona o parničnom postupku .

Iz spisa predmeta Općinskog suda u Zenici broj 43 0 I 015871 15 I 3 proizilazi da se pred ovim sudom vodi izvršni postupak od 18.09.2008. godine, po prijedlogu tražitelja izvršenja HETA d.o.o. Sarajevo (raniji naziv Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. Sarajevo), protiv izvršenika 1. Aki Izairi iz Zenice, ul. M. Seida Serdarevića broj 31, i 2.Stanka Boškovića iz Zenice, ul. Augusta Šenoe broj 3, radi prinudne naplate duga u iznosu od 252.993,17 KM, prodajom nekretnina izvršenika upisanih u zk.uložak broj 460 KO Zenica, vlasništvo Aki Izairia sa dijelom 1/1, i nekretnina upisanih u zk.uložak broj 5243 KO Zenica, vlasništvo Bošković Stanka sa dijelom 1/1, i zabilježbe izvršenja u zemljišnoj knjizi. Iz spisa slijedi da je prvostepeni sud dozvolio predloženo izvršenje 18.02.2009. godine, da je u toku izvršnog postupka izvršenik Aki Izairi umro, 28.06.2012. godine u općini Gostivar, Makedonija, da je prvostepeni sud rješenjem od 22.09.2014. godine, obustavio izvršni postupak u odnosu na izvršenika Aki Izairia zbog nepostupanja tražitelja izvršenja po nalogu suda, shodno članu 34. ZIP, da je Kantonalni sud u Zenici rješenje prvostepenog suda o obustavi postupka ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak, da je u ponovnom postupku prvostepeni sud rješenjem od 04.12.2014. godine, ponovo obustavio izvršni postupak u odnosu na prvooznačenog izvršenika, na koje rješenje je tražitelj izvršenja uložio žalbu, koja je rješenjem Kantonalnog suda u Zenici od 06.01.2015. godine, usvojena i prvostepeno rješenje ukinuto i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno postupanje.

Podnosilac zahtjeva, Općinski sud u Zenici s obzirom na naprijed navedeni prikaz utvrđenog činjeničnog stanja (kretanje izvršnog spisa) daje sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a u smislu odredbe člana 61b. ZPP, u kojem je izrazio svoj stav o primjeni odredbe člana 34. stav 4. ZIP, da „u slučaju smrti izvršenika, sud može na blagovremen prijedlog tražitelja izvršenja postaviti privremenog zastupnika – nasljednicima umrlog izvršenika, koje tražitelj izvršenja treba označiti umjesto umrle osobe, koja ne može biti stranka u postupku, i to je najčešće „u pravilu“ iz reda lica koja su u posjedu imovine, dok traje nasljednička zajednica, kako to jasno propisuje citirana zakonska odredba“. Zatim da u slučaju ako tražitelj izvršenja ne predloži nastavak postupka na način kako to propisuje navedena zakonska odredba da će sud postupak obustaviti. Mišljenje je suda da nakon prestanka nasljedničke zajednice, (koja je utvrđena pravosnažnim rješenjem o nasljeđivanju), svaki od nasljednika može preuzeti postupak. Nasljednicima izvršenika koji su poznati i za koje su poznate adrese prebivališta iz rješenja o nasljeđivanju sud ne može postaviti privremenog zastupnika u skladu sa odredbom člana 296. ZPP. Postupajući sudija smatra da u predmetnom spisu treba obustaviti postupak u odnosu na nasljednika Imrli Izairia, odnosno, prijedlog odbaciti u odnosu na imenovanog (član 336. stav 3. ZPP) jer tražitelj izvršenja nije postupio po nalogu suda i nije dostavio adresu prebivališta za imenovanog a proteklo je više od šest mjeseci, a da se postupak nastavi u odnosu na nasljednicu Akimu Izairi koja je primila zaključak kojim se poziva da preuzme postupak, odnosno da se izvršni postupak može nastaviti u odnosu na izvršenike, nasljednicu izvršenika Akimu Izairi i već prethodno označenog drugoizvršenika Stanka Boškovića.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a prema stavu (2) iste odredbe zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.

Prema odredbi člana 61d. ZPP Vrhovni sud Federacije odbit će riješiti sporno pravno pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.

U konkretnom slučaju, radi se o pravnoj situaciji koja je jasno regulisana pozitivnim pravnim propisima odredbama ZIP, pitanje primjene odredbe člana 34. stav 4. Zakona o izvršnom postupku, koja se ima primijeniti na konkretan slučaj, a kojim je decidno regulisano koja se lica mogu imenovati za privremenog zastupnika u slučaju smrti izvršenika koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika (po blagovremenom prijedlogu tražitelja izvršenja, nasljednici izvršenika u pravilu koji su u posjedu imovine), te po ocjeni Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, postavljeni zahtjev za rješavanje konkretnog izvršnog predmeta ne predstavlja sporno pravno pitanje o kome bi ovaj sud trebao odlučivati. Radi se o potrebi tumačenja primjene odredbe člana 34. ZIP koja treba da bude primjenjena na konkretno činjenično stanje, u konkretnom izvršnom postupku, a to pitanje treba da riješi prvostepeni sud u svakom konkretnom slučaju, uzimajući u obzir činjenice utvrđene provedenim dokazima i uz pravilnu primjenu procesnog i materijalnog prava.

Stoga je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH primjenom odredbe člana 61c. ZPP, iz procesnih razloga odbacilo zahtjev Općinskog suda u Zenici za rješavanje spornog pravnog pitanja broj 43 0 I 015781 15 I 3.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.

preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]