BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2531
Član 18. a stav 2. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima

Privatizirano privredno društvo u čiji osnovni kapital nije unesen stan na kome je pravo raspolaga‐ nja imao pravni prednik tog društva, nije odgovorno za namirenje sredstava koja je nosilac stanarskog prava isplatio privremenom korisniku u visini određenoj u sudskom postupku.

Iz obrazloženja: Odredbom člana 18a stav 2 u vezi sa članom 2. Zakona o prestanku primjene Zako‐ na o napuštenim stanovima je propisano pravo nosioca stanarskog prava da u skladu sa Zakonom o obli‐ gacionim odnosima namirenje sredstva koje je isplatio privremenom korisniku kada je sud odredio naknadu zahtjeva od nadležnog organa ili davaoca stana na korištenje.

Prvostepeni sud pravilno je utvrdio da tuženi nije bio davalac stana na korištenje, niti je u pogledu spornog stana postao pravni sljednik ranijeg davaoca stana na korištenje, da je u smislu Zakona o izmje‐ nama i dopunama Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo kao privatizirana firma stan predao nadležnoj Općini Novo Sarajevo od koje je tužitelj otkupio stan, da time tuženi nije u ma‐ terijalno pravnom odnosu sa tužiteljem niti je nadležan organ i pasivno legitimisan za namirenje sre‐ dstava koje je tužitelj isplatio privremenom korisniku na ime naknade troškova koje je uložio u predmetni stan.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 044942 08 Gz od 14.02.2013. godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]