BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#4494
Član 154. Zakona o obligacionim odnosima

KADA STRANKA IZGUBI PRAVO DA SE VRATI NA POSAO PO OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE - PRESUDE ZBOG ADVOKATOVA (PUNOMOĆNIKOVA) PROPUSTA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA IZVRŠENJE U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, ODŠTETNA ODGOVORNOST ADVOKATA ZBOG NAVEDENE POGREŠKE (PROPUSTA) U ZASTUPANJU POSTOJI SAMO AKO BI STRANKA USPJELA U IZVRŠNOM POSTUPKU DA JE PRIJEDLOG PRAVODOBNO PODNESEN, JER SE SAMO U TOM SLUČAJU MOŽE GOVORITI O POSTOJANJU UZROČNE VEZE IZMEĐU PROPUSTA ADVOKATA I ŠTETE KOJA JE NASTALA KAO POSLJEDICA NEPRAVILNOG ZASTUPANJA.

Iz obrazloženja:

Polazeći od utvrđene činjenice da je advokat Š. I. po punomoći zastupao tužitelja u parničnom postupku koji se vodio pod brojem P-474/05, da je parnični postupak okončan donošenjem presude broj P-474/05 od 14.12.2006. godine kojom je poništeno rješenje tuženog o prestanku radnog odnosa tužitelju, te naloženo istom da tužitelja vrati na poslove i radne zadatke u skladu sa njegovom stručnom spremom i radnom sposobnošću, uz isplatu plaće i troškova postupka, da ova presuda ima svojstvo izvršne isprave koja je, po odredbama čl. 22., 23., 24., 25., 26. i
27. Zakona o izvršnom postupku, podobna za izvršenje, stoji stav nižestepenih sudova da postoji uzročno- posljedična veza između propusta advokata i nastale štete, jer da je (osiguranik tuženog) advokat podnio prijedlog za izvršenje takve presude, isti bi bio usvojen shodno odredbama čl. 216. i 217. Zakona o izvršnom postupku F BiH. Budući da je tužitelj, na kojem leži teret dokaza, uspio dokazati da bi uspio u izvršnom postupku da je bio blagovremeno podnesen, to onda za štetu koja je uzrokovana gubitkom prava povrata na posao, a time i uspostave radno pravnog odnosa i prava na plaću postoji odgovornost osiguranika tuženog za naknadu iste.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 111863 16 Rev od 18.1.2019. godine).
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]