BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2510
Bračna stečevina
Član 251., 252. i 254. Porodičnog zakona

Imovina koju su bračni drugovi stekli kupoprodajom tokom trajanja braka, i na osnovu takvog pravnog postala postali njeni vlasnici svako sa dijelom od po ½, predstavlja bračnu stečevinu. Izvor sredstava upotrijebljenih za kupovinu te nekretnine, kao ni iznos koji je svaki od bračnih drugova uložio na ime kupoprodajne cijene ne može uticati na pravnu prirodu ove imovine tj. na činjenicu da se ra di o bračnoj stečevini.

Iz obrazloženja: Iz činjeničnog stanja utvrđenog tokom prvostepenog postupka, nesporno proizlazi da je brak parničnih stranaka zaključen 01.03.2003. godine, a da je ugovor o kupoprodaji stana koji je predmet ovog spora zaključen 06.10.2003. godine. Prema citiranim odredbama Porodičnog zakona, pri‐ likom utvrđivanja bračne tečevine ne utvrđuje se doprinos svakog od bračnih partnera u sticanju bra‐ čne stečevine, već se imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice smatra bračnom tečevinom na kojoj su bračni partneri suvlasnici u jednakim dijelovima. Pravilno se u žalbi ističe i činjenica da iz sa‐ mog kupoprodajnog ugovora proizlazi da su se parnične stranke međusobno sporazumjele da predme‐ tnu nekretninu stiču kao bračnu stečevinu tj. svako od njih sa dijelom od po 1/2.

Nema mjesta primjeni odredbe člana 254. Porodičnog zakona u pogledu 1/2 predmetnog stana, jer je navedena nekretnina stečena tokom trajanja braka, te se ne može smatrati da je tužiteljica ovu imo‐ vinu imala u času sklapanja braka, a takođe se ne radi o imovini koju je za vrijeme trajanja bračne zaje‐ dnice stekao jedan bračni partner, kako je to predviđeno odredbom stava 2. tog člana. Nesporno je da su navedenu imovinu bračni drugovi stekli zajednički i to kupoprodajom, pa izvor sredstava upotrije‐ bljenih za kupovinu predmetnog stana, kao ni iznos koji je svaki od bračnih drugova uložio na ime kupo‐ prodajne cijene ne može uticati na pravnu prirodu ove imovine tj. na činjenicu da se radi o bračnoj stečevini.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 037982 11 Gž od 27.08.2014. godine, revizija odbačena rješenjem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 037982 15 Rev od 08.10.2015. godine, Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP 4914/14 od 10.5.2017. godine, odbijena apelacija.https://epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]