BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2203
Boravak stranaca u Bosni i Hercegovini

Ukoliko želite živjeti u BiH, u skladu sa zakonskom regulativom, morate pribaviti dozvolu za boravak. Boravak u BiH se definira kroz tri vrste boravka:

kratkoročni boravak do 90 dana
privremeni boravak u trajanju do 1 godine
stalni boravak.


Privremeni boravak

Privremeni boravak se odobrava na period od jedne godine i može se produžiti, po istoj osnovi po kojoj je odobren prethodni privremeni boravak.

Za izdavanje odobrenja privremenog boravka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka;
pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka;
dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći;
dokaz o odgovarajućem smještaju;
dokaz o zdravstvenom osiguranju;
ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca;
potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci;
dokaz o uplati administrativne takse.

Osnove za odobrenje privremenog boravka

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti u BiH po osnovi:

spajanje porodice,
obrazovanja,
humanitarnih razloga,
rada s radnom dozvolom,
rada bez radne dozvole,
vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca s BiH.


Privremeni boravak po osnovi spajanja porodice

Stranac može steći pravo na privremeni boravak po ovoj osnovi ukoliko je član uže porodice:

državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,
stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH,
stranca s odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nositelju plave karte,
stranca s odobrenim privremenim boravkom u BiH godinu dana ili duže i koji ima utemeljene izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH, ili
stranca s priznatim izbjegličkim statusom.

Uz sam zahtjev strani državljanin treba dostaviti i potrebne dokumente koji dokazuju srodstvo sa navedenim članom uže porodice. Pored toga, potrebno je i dostaviti službeno ovjerenu pisanu izjavu osobe s kojom se spaja obitelj, kojom se strani državljanin obvezuje da će snositi troškove smještaja, liječenja i uzdržavanja kao i sve ostale troškove koji mogu nastati prilikov njegovog/njenog boravka u BiH.Privremeni boravak po osnovi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Uz zahtjev je potrebno dostaviti potvrdu o upisu za tekuću školsku godinu, pismenu saglasnost oba roditelja/staratelja, saglasnost roditelja o smještaju i snošenju troškova (u iznosu od 400 KM mjesečno) ili ovjerenu pismenu izjavu osobe/institucije kod koje je dijete smješteno o snošenju istih troškova.

Zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka radi osnovnog ili srednjeg obrazovanja za maloljetnog stranca podnosi jedan od roditelja/staratelja uz saglasnost drugog roditelja/staratelja.

Privremeni boravak po osnovi humanitarnih razloga

U slučaju volonterskog angažmana uz zahtjev je potrebno dostaviti:

Ugovor o volontiranju zaključen prije početka angažmana;
Potvrdu organizatora iz koje se vide opisi poslova i zadataka stranca-volontera;
Projekt-dokument iz kojeg se vidi dužina trajanja angažmana;
Dozvola za realizaciju projekta;
Dokaz o registraciji date organizacije i dokaz o njenoj solventnosti;
Polica obaveznog osiguranja;
Dokaz da će organizacija biti odgovorna za kompletne troškove prilikom boravka stranca u BiH.

Privremeni boravak po osnovi volonterskog rada može se odobriti strancu koji nije mlađi od 18 ni stariji od 65 godina.

U slučaju humanitarnih razloga poput liječenja, rehabilitacije ili smještanja u starački dom uz zahtjev je potrebno dostaviti:

Dokaz zdravstvene ustanove, terapijske zajednice ili lječilišta iz kojeg se vidi da je stranac primljen na liječenje na precizirano razdoblje;
Dokaz o načinu plaćanja troškova liječenja ili rehabilitacije.

Radi boravka u staračkom domu potrebno je dostaviti potvrdu da je stranac primljen kao i ugovor o smještaju sa podacima o plaćanju troškova.

Privremeni boravak po osnovi rada

Stranac koji zahtjeva privremeni boravak po osnovi rada, ili produženje takvog boravka, treba priložiti radnu dozvolu, rješenje o upisu pravne osobe u sudski registar i dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

Ako je stranac osnivač ili suosnivač preduzeća sa sjedištem u BiH, potreban je dokaz Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obvezama po osnovu indirektnih poreza za preduzeće, ne stariji od 90 dana.

Radna dozvola neće prestati važiti ako stranac promijeni radno mjesto, ukoliko u roku od 30 dana od prestanka važenja prethodne radne dozvole dostavi novu radnu dozvolu ili dokaz o prikljupljanju iste.

Također, moguće je izdavanje privremenog boravka bez radne dozvole. Ono se izdaje u slučajevima poput:

visokokvalificiranog zapošljavanja,
premještaja unutar pravne osobe,
znanstvenog istraživanja,
za osnivače gospodarskih društava,
za boravak stranaca koji obavljaju poslove za potrebe obrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima,
za boravak stranaca koji su angažirani na projektima značajnim za BiH.

Privremeni boravak po osnovi vlasništva na nepokretnoj imovini

Stranac u ovom slučaju može također zahtijevati odobrenje ili produženje privremenog boravka. Potrebni dokumenti uz zahtjev su zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora za nekretninu u BiH, dokaz o postojanju efektivne veze s BiH i dokaz da ima osiguran stambeni prostor u nekretnini čiji je vlasnik.

Efektivna veza podrazumijeva da stranac ili članovi njegove uže porodice:

a) imaju porijeklo iz BiH što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih;
b) školovanjem djece u BiH;
c) primanjem mirovine u BiH;
d) investiranjem u BiH, ili
e) dokazom da članovi uže porodice žive u BiH.

Ako nije u mogućnosti dostaviti zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora zbog neuspostavljanja zemljišne knjige, uz zahtjev se može dostaviti uredno ovjeren kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, rješenje o nasljeđivanju ili drugi dokaz o stjecanju prava na nepokretnoj imovini.

Stalni boravak

Ako stranac najmanje pet godina boravi neprekidno u BiH na osnovi privremenog boravka, može mu se odobriti stalni boravak u BiH. Potrebno je da raspolaže sredstvima za izdržavanje, ima osiguran smještaj, zdravstveno osiguranje, te da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Neprekidni boravak važi i ukoliko je stranac u razdoblju od pet godina izbivao višekratno 10 mjeseci ukupno ili jednokratno 6 mjeseci.

Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 200,00KM.

Restart.ba nudi kompletnu administraciju oko pripreme, popunjavanja i podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za boravak. U nastavku teksta naći ćete spisak neophodnih dokumenata kao i iznose administrativnih taksi. Za Vas ćemo pripremiti zahtjev, prikupiti neophodna dokumenta, sačiniti sve neophodne izjave i druge akte, nadzirati cijeli proces izdavanja i samo Vas obavijestiti o okončanom postupku i preuzimanju Rješenja o odobrenom boravku.

Neophodna dokumentacija za dozvolu o stalnom boravku

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Potrebni su sljedeći dokumenti:

zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka u BiH;
administrativna takse od 200 KM za odobrenje stalnog boravka;
dvije fotografije novijeg datuma, formata 35x45 mm;
ovjerena fotokopija pasoša čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca duži od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka (stranica pasoša sa generalijskim podacima);
fotokopije rješenja o odobrenom privremenom boravku za period posljednjih pet godina, ili naljepnica odobrenja privremenog boravka;
izvod iz MKR stranca – (original ili ovjerena fotokopija stara do 6 mjeseci);
dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH (ovjeren kod nadležnog organa uprave);
dokaz o zdravstvenom osiguranju u BiH
uvjerenje da se protiv stranca ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci;
dokaz o posjedovanju sredstava za izdržavanje;
uvjerenje – potvrda izdata od strane nadležne ustanove za obrazovanje u BiH kojom se potvrđuje da stranac poznaje jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH .

Napomena: Odobrenje stalnog boravka stranim državljanima se može odobriti strancu pod sljedećim uvjetima:

Da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji bih najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Prekidom boravka ne smatra se boravak stranca izvan bih u trajanju do 90 dana u periodu od jedne godine u toku odobrenog privremenog boravka u bih
Raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
Ima osiguran odgovarajući smještaj
Ima osigurano zdravstveno osiguranje

U vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH (šesti privremeni boravak).

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]