BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3416
Zakonitost smještaja aplikanticine kćerke u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike.

Blyudik protiv Rusije

Kći aplikantice koja je imala 15 godina bila je smještena u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike na 2500 km od njenog rodnog grada. Pritužba zbog zakonitosti smještaja maloljetnika i miješanja u njihovo pravo na poštivanje porodičnog života prema članu 8. Konvencije zbog velike udaljenosti između ustanove i doma.
- Aplikaciju je podnijela aplikantica u svoje ime, te je uputila prigovore zbog povrede vlastitih prava, kao i prava svoje kćerke: vidjeti paragraf 43 presude.
- Budući da je Sud utvrdio povredu člana 5., stava 1. tačke (d), zbog smještanja aplikanticine kćerke u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike i člana 5. stava 5., da li aplikantica koja djeluje u interesu svoje kćeri ili sama kćerka aplikantice po punoljetstvu ima pravo na naknadu zbog povrede člana 5., stava 1. tačke (d) Konvencije.
- Međusobni odnos između pitanja zakonitosti prema članovima 5. i 8. Konvencije: kršenje člana 5. stava 1. tačke (d) zbog
nepostojanja bilo kakvih osnova prema domaćem zakonu za smještaj značilo je da miješanje u porodični život nije "u skladu s zakonom” kako to zahtijeva član 8. stav 2. Konvencije: paragraf 75 presude.
Utvrđena povreda člana 5. stav 1 (d) Konvencije, kao i člana 8. Konvencije.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]