BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#194
BITNI SASTOJCI UGOVORA O GRAĐENJU

­ Kod ugovora o građenju predmet obaveze izvodžača je izgradnja određene građevine ili izvođenje kakvih radova na određenom zemljištu ili na već postojećem objektu.
­ Osnovno kod ugovora o građenju je da je izvodžač dužan da ugovorene radove izvede u ugovorenom roku, što znači da je rok bitan elemenat ugovora (pored cijene i predmeta) i on se može ugovoriti za radove u cjleini ili po pojedinim fazama.
­ Kod ovog ugovora cijena mora da bude precizno određena (ne odrediva). Određuje se kao jedinična cijena ili za cijeli objekt kao ukupno ugovorena cijena.
­ Jedinične cijene obuhvataju i viškove radova, ali samo ako se oni u pojavljuju u uobičajenom obimu. Ako to nije slučaj, izvodžač radova ima pravo tražiti za viškove radova novu cijenu. Kada je u pitanju ukupno ugovorena cijena ona se ne mijenja u slučaju viškova radova, ali isto tako ona se ne mijenja ni za slučaj manjkova radova.
­ Ukupno ugovorena cijena ne obuhvata vrijednost nepredviđenih i naknadnih radova. Ti radovi po zakonu uvijek se naknadno plaćaju.
­ I jedinična cijena i ukupna cijena mogu biti promjenjive i nepromjenjive. Promjenjive se najčešće ugovoraju u obliku klizne skale. I kod nepromjenjive cijene zakon predviđa mogućnost njene izmjene pod određenim uslovima (npr. usljed promjene u cijeni rada, materijala, ako gradnja duže traje pod uslovom ako su se ovi elemnti promijenili za više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu; u slučaju docnje sa izvođenjem radova izvodžač nema pravo na izmjenu cijene).

Obaveza izvodžača radova da preda objekt finansijeru.
­ Rokovi garancije za gradnju objekta teku od trenutka primopredaje radova.
­ Od tada prelazi i rizik sa izvodžača na naručioca (finansijera, investitora).
­ Primopredaja radova se ne smatra tehnički pregled od strane nadležnih organa koji izdaju upotrebnu dozvolu. Ovo iz razloga što se tehničkim pregledom utvrđuje tehnička ispravnost objekta u opštem interesu, a ne i da li je izvodžač ispunio sve svoje ugovorene obaveze. Dakle, treba razlikovati kolaudaciju (tehnički pregled) od superkolaudacije (prijem objekta od strane investitora).
­ Investitor može zadržati određenu svotu novca da bi sam kasnije, bez pomoći izvodžača radova mogao otkloniti nedostatke na objektu.


Odgovornost izvodžača radova za nedostatke građevine
Izvodžač radova odgovara za nedostatke:
1) ako su nedostaci građevine rezultat greške u projektu pa i onda kada je projekat primio od naručioca ili trećeg lica iz razloga što je izvodžač radova kao profesionalac dužan skrenuti pažnju naručiocu na nedostatke u projektu
2) ako odstupi od projekta, osim u slučaju ako ima pismenu saglasnost naručioca ili ako su u pitanju hitni i nepredviđeni radovi
3) ako su nastali nedostaci zbog kvaliteta marerijala bez obzira čiji je matreijal upotrebljen
4) ako su nedostaci građevine nastupili što radovi nisu izvedeni u skladu sa ugovorom, odgovarajućim propisima ili pravilima struke
5) izvodžač odgovara i za rad podizvodžača

Izvodžač neće odgovarati za nedostatke ako uspije dokazati da nije kriv za utvrđene nedostatke i u slučaju greške u projektu koja se i protiv njegove potrebne pažnje nije mogla otkloniti.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]