BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#172
BANKARSKA GARANCIJA

­ Bankarska garancija je sredstvo obazbjeđenja ispunjenja ugovora kao što su i ugovorna kazna i jamstvo.
­ Bankarska garancija je - izjava banke, kao davaoca garancije, kojom se ona obavezuje prema korisniku garancije da će ona umjesto svog komitenta ispuniti obavezu ukoliko budu ispunjeni uslovi iz same garancije.
­ Bankarska garancija je akcesorne prirode, njena valjanost zavisna je od glavne obaveze radi koje je data.
­ Bankarska garancija je jednostrana izjava volje i kao takva ima za posljedice samostalne i nezavisne obaveze.
­ Bankarska garancija se uvijek izražava u novcu.
­ Forma bankarske garancije je pismena.
­ Kada postojeću bankarsku garanciju potvrdi druga banka onda je u pitanju super - garancija i korisnik može tražiti ispunjenje od bilo koje od ovih banake.
­ Postoje razne vrste garancija i ZOO tretitra neke od vrsta tih garancija. Karakteristična je «garancija na prvi poziv bez prigovora».

Izvor: www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]