BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By LegaForum
#4414
Autorsko djelo

Autorsko djelo je intelektualna tvorevina koja u najvećoj mogućoj mjeri predstavlja odraz ličnosti njegovog stvaraoca – autora. Zakon definiše autorsko djelo kao individualnu duhovnu tvorevinu iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Međutim, pogrešno bi bilo ograničiti autorsko stvaralaštvo samo na oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, pa se u teoriji autorsko djelo određuje kao ljudska tvorevina koja ima određenu formu, određeni duhovni sadržaj i koja je originalna. U tom smislu, čak se i računarski programi smatraju autorskim djelima, što ukazuje na širinu u definisanju ovog pojma. Kako je duhovno stvaralaštvo karakteristično samo za ljudska bića, autor djela je uvijek fizičko lice. Autorsko pravo stiče se u trenutku nastanka autorskog djela. Drugim riječima, nije potrebno voditi bilo kakav upravni ili sudski postupak radi sticanja autorskog prava na određenom djelu, niti je za to potrebna odluka državnog ili drugog organa.

Posebno aktuelno pitanje predstavlja korišćenje autorskih djela na internetu, imajući u vidu da mnogi korisnici interneta imaju pogrešnu predstavu da se autorska djela postavljena na internet mogu slobodno koristiti. To naravno nije slučaj, jer i ova autorska djela uživaju punu pravnu zaštitu, pa je u svakom slučaju potrebnu pribaviti dozvolu autora za korišćenje takvih djela.

Nisu rijetki slučajevi da autorsko djelo nastane u radnom odnosu, odnosno pri izvršavanju radnih zadataka i naloga poslodavca. Postavlja se pitanje kome u tom slučaju pripadaju imovinskopravna ovlašćenja na reprodukovanje, distribuciju, saopštavanje javnosti djela i dr., a koja čine sadržaj subjektivnog autorskog prava? Ukoliko je djelo stvoreno u radnom odnosu, zakonska je pretpostavka da su autorska imovinska prava isključivo prenesena na poslodavca za period od pet godina od dana završetka takvog djela. Međutim, zakon ostavlja mogućnost da poslodavac i zaposleni, u skladu sa načelom autonomije volje, na drugačiji način urede pitanje vršenja imovinskopravnih ovlašćenja koja proizilaze iz činjenice autorstva.

Autorsko pravo podliježe određenim zakonskim ograničenjima u kojim slučajevima je dozvoljeno koristiti autorsko djelo bez pribavljanja dozvole autora, a nekada i bez obaveze plaćanja naknade. U Bosni i Hercegovini, autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]