BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2547
Atrakcija nadležnosti

Član 67., 114., 136. Zakona o izvršnom postupku

Pokretanje stečajnog postupka ne dovodi do atrakcije nadležnosti u izvršnom, već samo u parni‐ čnom postupku, dok se u izvršnim postupcima nadležnost određuje prema odredbama Zakona o iz‐ vršnom postupku.

Iz obrazloženja: Razmotrivši navode žalbe, ovaj sud je našao da se neosnovano žalbom ukazuje da u konkretnom slučaju valja primijeniti odredbe člana 45. Zakona o parničnom postupku. Tom odredbom, kako se pravilno navodi u žalbi, predviđeno je da je za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i u povo‐ du stečajnog postupka mjesno isključivo nadležan sud na čijem se području nalazi sud koji provodi ste‐ čajni postupak. Odredbom člana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, propisano je da se u izvršnom postupku na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako tim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Odredbama čl. 67, 114. i 136. Zakona o izvršnom postupku izričito je propisana mjesna nadležnost suda u zavisnosti od predmeta izvršenja. Zakon o izvršnom postupku, da‐ kle, u pogledu mjesne nadležnosti sadrže posebne odredbe, drugačije od onih sadržanih u Zakonu o pa‐ rničnom postupku, pa se odredba člana 45. Zakona o parničnom postupku ne može primjenjivati u izvršnim stvarima.

Pokretanje stečajnog postupka, dakle, ne dovodi do atrakcije nadležnosti u u izvršnim, već samo u parničnom postupku, dok se u izvršnim postupcima nadležnost procjenjuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku, kao posebnog zakona.

Stoga, nesporna okolnost da je pred Općinskim sudom u Sarajevu u toku stečajni postupak nad izvrše‐ nikom koji se vodi pod brojem: 65 0 St 115069 10 St 2 – nije od uticaja na određivanje mjesne nadle‐ žnosti u ovoj izvršnoj stvari.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 I 530696 15 Gži od 10.06.2016. godine

https://forum.ba

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]