BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4708
Association ACCEPT and Others v. Romania
koji se tiče neuspjeha javnih vlasti u Rumuniji da osiguraju nesmetano odvijanje javnog događaja organizovanog tokom “LGBT istorijskog mjeseca”, te da provedu efikasnu istragu - povreda člana 14. u vezi sa članom 8. EK, te povreda člana 14. u vezi sa članom 11. EK.

(br. 19237/16), 1.6.2021.

Povreda člana 14. u vezi sa članom 8. EK Povreda člana 14. u vezi sa članom 11. EK

Aplikanti su Udruženje ACCEPT, neprofitno udruženje i pet rumunskih državljana. Udruženje je osnovano 2000. godine sa sjedištem u Bukureštu. ACCEPT promovira interese lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih i transrodnih osoba (LGBT) u Rumuniji.

Slučaj se odnosi na demonstracije koje su se dogodile na projekciji filma u kojem je učestvovala istospolna porodica tokom “LGBT istorijskog mjeseca” Udruženja u februaru 2013. godine. Ostalih pet aplikanata prisustvovalo je projekciji. Iako je policija pružila određenu zaštitu, u kino su upali demonstranti koji su navodno nosili obilježja krajnje desnice. Kinematografi su verbalno zlostavljani.

Žalbe udruženja i ostalih aplikanata tužiocima nisu dovele do podizanja optužnica. Nakon sudske žalbe, presuđeno je da nije bilo dokaza koji bi van razumne sumnje mogli potvrditi da su fašistički simboli bili izloženi u javnosti.

Pozivajući se na članove 3 (zabrana neljudskog i ponižavajućeg postupanja), 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i 14 (zabrana diskriminacije) Evropske konvencije i člana 1. Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacija), aplikanti se posebno žale na nedostatak zaštite vlasti od postupanja koja su pretrpjeli 20. februara 2013. godine i na predrasude prema njima zbog njihove seksualne orijentacije. Prema članu 11 (sloboda okupljanja i udruživanja), samostalno i u vezi sa članom 14 Konvencije, oni se posebno žale što je njihov javni događaj prekinut zbog neuspjeha vlasti da zaštite njihovo pravo na mirno okupljanje. Prema članu 13. (pravo na djelotvorni pravni lijek), aplikanti se žale da nisu imali efikasan pravni lijek za svoje žalbe.

Evropski sud je posebno utvrdio da policija nije uspjela spriječiti homofobno izražavanje, niti osigurati da se događaj održi, uprkos adekvatnom prisustvu na mjestu događaja. Takođe je utvrdio da tokom istrage nisu poduzeti razumni koraci za istraživanje homofobnog zlostavljanja usmjerenog ka aplikantima.

Evropski sud nije razmatrao navode u vezi sa članom 1. Protokola broj 12. i članom 13. Evropske konvencije.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]