BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#6
APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA

Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH realiziran je 01.04.2001. godine u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Zakonom o sudovima Brčko distrikta BiH.

Prema Zakonu o sudovima Brčko distrikta BiH, Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH se osniva za područje Brčko distrikta BiH, čije je sjedište u gradu Brčko.

Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH je smješten u zgradi bivšeg Garnizona u kojoj su smješteni još i Osnovni Sud Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH ima 7 sudija i predsjednika suda.

Po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi predsjednik, a primjenjuje se nakon dobijanja saglasnosti od Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, utvrđeno je da Sud pored nosilaca pravosudnih funkcija ima 10 lica zaposlena na ostalim poslovima uz napomenu da je administrativno-tehničko osoblje zajedničko i za Osnovni i Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH.

Osnovni i Apelacioni Sud imaju sekretara suda, koji je odgovoran za administraciju i vršenje poslova u Osnovnom i Apelacionom Sudu, a radi pod upravom predsjednika Apelacionog Suda. Sud ima 2 sudnice koje su opremljene najsavremenijom opremom za tonsko snimanje rasprava i pretresa.

Predsjednik suda rukovodi radom suda, a sudsko osoblje je dužno da savjesno i nepristrasno vrše svoje poslove i čuvaju ugled suda u skladu sa Zakonom i Etičkim kodeksom zaposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta BiH.

NADLEŽNOSTI APELACIONOG SUDA


Apelacioni Sud Brčko distrikta BiH mjesno je nadležan za teritoriju opštine Brčko.

Apelacioni Sud je nadležan da odlučuje o:

a) redovnim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog Suda i
b) vanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na pravosnažne sudske odluke
c) da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom,
d) da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa zakonom Distrikta,
e) o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugih institucija Distrikta ili između institucija Distrikta.

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad Suda regulisani su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o sudovima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 19/07), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 57/08).

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]