BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#375
Advokatura / Odvjetnistvo u BiH

To je nezavisna profesionalna djelatnost u skladu sa Zakonom o advokaturi FBiH.
Organizacija: postoji 5 regionalnih advokatskih komora i jedna federalna advokatska komora. Organizacija advokature ne prati kantonalno uređenje FBiH nego je napravljen po principu regionalizacije:
1. Regionalna advokatska komora (dalje: RAK) Sarajeva - za Sarajevo i Goražde
2. RAK Mostar - za HNK, Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton
3. RAK Tuzla - za Tuzlanski i Posavski kanton
4. RAK Bihać - za Unsko-sanski kanton
5. RAK Zenica - za Zeničo-dobojski i Srednjebosanski kanton

Polaže se advokatski ispit koji ubuhvata slijedeće oblasti: zakon o advokaturi, advokatska tarifa, pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i kodeks advokatske etike.

Advokatska djelatnost obuhvata:
1) davanje pravnih savjeta,
2) pisanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, molbe, žalbe i dr.; podnesak je pismeno van ročišta),
3) sastavljanje raznih isprava (ugovori, testamenti i dr.),
4) zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama,
5) odbrana u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba,
6) pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.
Advokat će uvijek odbiti zastupanje:
1) ako je pružao pravnu pomoć suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanim za taj predmet,
2) ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomoć pružao advokat koji radi u istoj advokatskoj kancelariji/društvu,
3) ako je on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pruža pravnu pomoć suprotnoj stranci,
4) ako je u istom predmetu on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva postupao kao sudija, tužilac, ovlaštena službena osoba MUP-a, ili kao služben aosoba u organu uprave,
5) ako se on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva bavio na drugi profesionalni način predmetnim slučajem,
6) ako ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva ima lični interes koji je ili može biti u sukobu sa interesima zastupane stranke

Pravo na upis u imenik advokata ima osoba:
1) državljanin BiH,
2) završen pravni fakultet (do 22.05.1992. godine bilo kojeg fakulteta u SFRJ, a nakon toga nostrifikacija diplome),
3) da ima položen pravosudni ispit (do 22.05.1992. godine u bilo kojoj bivšoj federalnoj republici SFRJ, a nakon toga priznavanje vrši Federalno ministarstvo pravde rukovodeći se načelom reciprociteta),
4) da je nakon diplomiranja stekao najmanje 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u advokaturi, sudu, tužilaštvu i drugim pravnim poslovima
5) da nije osuđivan na kaznu zatvora za određena krivična djela protiv čovječnosti, službene dužnosti, krivično djelo izvršeno iz koritoljublja i drugih niskih pobuda osim ako je proteklo 5 godina od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne,
6) da nije u radnom odnosu, a osobi koja je u radnom osobi danom upisa u imenik advokata prestaje radni odnos, osim u slučaju zaposlenja u advokatskom društvu,
7) da pokaže zadovoljavajuće znanje pred ispitnom komisijom iz poznavanja zakona o advokaturi, statuta, kodeksa advokatske etike i poznavanje drugih akata federalne advokatske komore i
8) da je dostojan obavljanja advokatske djelatnosti.

Odobrenje na advokatsku tarifu daje Federalno ministarstvo pravde.

Trajanje uznemiravanja kao uslov za kvalifikovan[…]

Odgovornost za mobing

Odgovornost za mobing Prema odredbama Zakona o[…]

Uslovi za ostvarivanje prava na produženje radnop[…]

Pravo branioca u disciplinskom postupku na nakna[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja