BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Advokatura u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#1366
Advokatska komora Republike Srpske

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

O Advokatska komora Republike Srpske

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 30/07 i 59/08).

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 30/07 i 59/08).

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske je upisano 431 advokata.

U Imenik stručnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 25 stručnih saradnika (diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom).

U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 89 advokatskih pripravnika.
Organi Advokatske komore Republike Srpske su:

Skupština Advokatske komore Republike Srpske, koja je delegatska.
Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, koji predstavlja i zastupa Komoru.
Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske, je izvršno i administrativno tijelo Advokatske komore Republike Srpske. Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske čini 11 članova.
Disciplinski organi Advokatske komore Republike Srpske su disciplinski tužilac, koji ima 6 zamjenika, i disciplinski sud (prvostepeni i apelacioni).
Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske izvršava poslove kontrole materijalnog i finansijskog poslovanja i izvještaja periodičnih i godišnjih izvještaja o tom poslovanju.

Opšti akti Advokatske komore Republike Srpske, koje donosi Skupština Advokatske komore Republike Srpske, su:

Statut Advokatske komore Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/05 i 98/08), je osnovni, konstitutivni, normativni akt Advokatske komore Republike Srpske,
Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske, koji je usklađen sa Pravilima Evropskog advokata, etičkog kodeksa Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE), a koja pravila je 26. 10. 2009. godine usvojila Skupština Advokatske komore Republike Srpske,
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, prema kojem se za postupanja suprotna etičkim normama mogu izreći disciplinske mjere, opomena i javna opomena, i disciplinske kazne, novčana kazna i zabrana obavljanja djelatnosti.
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/05) kojom se reguliše nagrada koja pripada advokatu za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i određuje visina naknade troškova u vezi sa tim radom.Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske je ovlašćen i obavezan:

da predstavlja i zastupa Komoru,
da preduzima radnje da osigura zaštitu ustavnosti i zakonitosti u radu Komore,
da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću u cijeloj Bosni i Hercegovini,
da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa drugim advokatskim komorama, asocijacijama advokata stranih država, regionalnim i međunarodnim advokatskim udruženjima,
da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa državnim ili međunarodnim organizacijama, institucijama ili asocijacijama,
saziva Skupštinu Komore i rukovodi njenim radom, i
da izvršava i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Komore.

Predsjednik Komore podnosi izvještaj o radu Skupštini Komore, kojoj je odgovoran za svoj rad.

Predsjednika Komore tajnim glasanjem bira Skupština Komore i njegov mandat traje četiri godine, s tim da isto lice može biti birano ponovo.


Skupština Advokatske komore Republike Srpske donosi:

Statut Advokatske komore Republike Srpske,
Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske,
Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske,
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske,
Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i radu radnih tijela i fondova koje obrazuje,

Skupština Advokatske komore Republike Srpske odlučuje i raspravlja o:

svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke;
završnom računu i o planu prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske;
izvještajima o radu organa Advokatske komore Republike Srpske;
odlučuje o dodjeli priznanja Advokatske komore Republike Srpske;
osnivanju fondova Advokatske komore Republike Srpske;
formirnju stalnih i povremenih komisija Advokatske komore Republike Srpske;
o prekidu rada advokata i drugim mjerama radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata Advokatske komore Republike Srpske; i
drugim poslovima i zadacima u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske tajnim glasanjem bira, potvrđuje mandat i opoziva:

predsjednika Advokatske komore Republike Srpske,
pet članova Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske,
glavnog disciplinskog tužioca i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske,
predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, šest sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske i šest sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske,
dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske,
člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojeg bira Advokatska komora Republike Srpske; i
predsjednika, zamjenika predsjednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tijela Skupštine Advokatske komore Republike Srpske.


Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]