BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2400
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 70 0 Reg 006558 18 Spp
Sarajevo, 25.04.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Bihaću za rješavanje spornog pravnog pitanja od 22.03.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“, broj 66/12 i 40/14) u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 25.04.2018. godine donio je:


O D L U K U


Odbacuje se kao nepotpun zahtjev Općinskog suda u Bihaću za rješavanje spornih pravnih pitanja u predmetu broj: 017-0-Reg-18000019 od 22.03.2018. godine, koja glase:

1. “da li su prvostepeni sudovi rješavajući u postupku za registraciju promjena u sudskom registru obavezni u toku postupka priznati status sudionika u postupku registracije i rješavati o njenim podnescima osobi koja nije podnijela prijavu za registraciju, ali o čijim se prvima i interesima odlučuje u postupku registracije kada se takva osoba prijavi kao sudionik u postupku;

2. da li je registarski sud prilikom registracije odluka i isprava u sudskom registru obavezan prekinuti postupak po prijavi za registraciju u slučaju kada teče parnica za utvrđenje ništavosti isparava i odluka čija se registracija traži ili na osnovu kojih se registracija traži ili u slučaju kada teče parnica o predmetnim pravima i interesima sudionika u postupku koji su predmet registracije ? “


O b r a z l o ž e n j e

Ovaj sud dana 26.03.2018. godine zaprimio je zahtjev Općinskog suda u Bihaću broj: 017-0-Reg-1800019 od 22.03.2018. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja u označenom registarskom predmetu po prijedlogu protupredlagača Elmira Omerčevića, putem punomoćnika Amira Omanovića, advokata iz Sarajeva, a u povodu upisa u sudski registar promjene prestanka članstva u društvu isključenjem.

Općinski suda u Bihaću dostavio je predmet je broj: 017-0-Reg-1800019 i pri tome iznio kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Predlagač je dao izjašnjenje (odgovor) na prijedlog protupredlagača za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Općinski sud u Bihaću dao je slijedeće očitovanje:

- u vezi prvog spornog pitanja da je taj registarski sud utvrdio da su ispunjeni svi formalni i materijalni zakonski uslovi za upis isključenja člana iz društva i donio (26.02.2018.) rješenje o upisu tražene promjene; da o prijedlozima protupredlagača koji su dostavljeni u toku registracijskog postupka taj sud je odlučio posebnim rješenjem od 08.03.2018. godine.

-u vezi drugog spornog pitanja koje se odnosi na prekid registracijskog postupaka navodi da nije našao da su ispunjeni uslovi iz člana 55. stav. 3. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, niti da su se stekli uslovi iz članova 378. i 379. ZPP.

Nadalje, registarski sud je naveo da se u konkretnom slučaju radi o prijavi za upis u sudski registar isključenja člana iz društva (koja prijava je dosta rijetka u prosjeku 1-3 prijave godišnje) te da je mišljenja da se ne radi o spornom pravnom pitanju niti o pitanju koje je od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta pred prvostepenim sudom.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Prema odredbi člana 61b. stav (1) ZPP zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

Odredbom člana 61c.stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

U konkretnom pravnom slučaju zahtjev prvostepenog suda za rješavanje spornog pravnog pitanja sadržava kratak prikaz utvrđenog stanja, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, međutim sadrži i navode da pred tim sudom su rijetki predmeti po prijavi za upis u sudski registar isključenja člana iz društva (u godišnjem prosjeku 1-3 prijave). Pri tome prvostepeni sud je iznio i svoje mišljenje da se ne radi o spornom pravnom pitanju niti o pitanju koje je od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta pred tim sudom, a to nadalje, znači samo u predmetu toga suda u kojem je zahtjev podnesen.

Sporno pravno pitanje koje se postavlja Vrhovnom sudu Federacije BiH mora biti od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta. U suprotnom, traženje odgovora na bilo koje drugo pravno pitanje dovelo bi do izigravanja ovog procesnog instituta.

Osim navedenog, prvostepeni sud nije dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja (član 61.b) stav 1. ZPP) već se samo očitovao kakve je donio odluke u povodu prijave predlagača i prijedloga protupredlagača.

Imajući u vidu izloženo valjalo je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) i 61b. stav 1) ZPP odlučiti kao u izreci ove odluke.

Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić

www.epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]