BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2150
68 2 Mal 012085 17 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 68 2 Mal 012085 17 Spp
Sarajevo, 18.10.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku, te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Brčko distrikta, u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 18.10.2017. godine donio je slijedeću:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Livnu Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 68 2 Mal 012085 17 Kom.

O b r a z l o ž e n j e

U pravnoj stvari tužitelja Općine Tomislavgrad protiv tuženog Hajre Dizdar, tužbenim zahtjevom tužitelj traži isplatu dužnih iznosa komunalne naknade za određene godine, ukupno 501,60 KM, temeljeći svoj zahtjev na Odlukama o komunalnoj naknadi Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad. Tuženi u odgovoru na tužbu tvrdi da je naknada za zajedničku komunalnu potrošnju u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima jer višestruko opterećuje imovinu tuženog, koji pored ove naknade plaća porez na imovinu, porez na dohodak, porez na prihod od imovine. Ovakav oblik finansiranja zajedničke komunalne potrošnje nije propisan ni Zakonom o jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Kako pred istim općinskim sudom ima već broj predmeta sa istim tužbenim zahtjevom, predlaže da prvostepeni sud uputi zahtjev Vrhovnom sudu Federacije BiH za rješavanje ovog spornog pravnog pitanja. Istakao je i prigovor zastare potraživanja naknade za zajedničku komunalnu potrošnju.

Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu je na prijedlog stranke, zahtjevom od 07.08.2017. godine pokrenuo je postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Rješenjem od 27.07.2017. godine sud je zastao sa postupkom dok se ne okonča postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH. Uz zahtjev je dostavio predmet tog suda broj 68 2 Mal 012085 17 Kom.

U zahtjevu sud nije na jasan i nedvosmislen način formulisao kako glasi sporno pravno pitanje već je sopstveno tumačenje prvostepeni sud iznjeo na način: „po dostavljenom odgovoru na tužbu u kojem je izjavljen prigovor zastare, na koji ukazuje tuženi, kao i prigovori zastare izjavljeni tokom ročišta, iste bi trebalo usvojiti sukladno članu 373. stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima. Dakle, u ovim istovrsnim predmetima radi se o potraživanjima povremenih davanja u kojima je tuženi na ime komunalne naknade dužan plaćati polugodišnje i to počevši od dana 01.01.2008. godine sukladno rješenju Općine Tomislavgrad, Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove broj 07-23-5-420-4/08 od 09.04.2008. godine. Slijedom navedenog, samo pravo iz koga proističu povremena potraživanja zastarijeva za pet godina, računajući od dospjelosti neispunjenog potraživanja, poslije koga dužnik nije vršio davanja.“

Odredbom člana 61a. stav 1. Zakona o parničnom postupku (Službene Novine F BiH, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) je propisano da se postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja pokreće zahtjevom prvostepenog suda po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke.

Odredbom člana 61b. Zakona o parničnom postupku je propisano šta zahtjev iz člana 61a. stav 1. Zakona o parničnom postupku treba sadržavati, a odredbom člana 61c. istog zakona, da će Vrhovni sud odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako je u konkretnom slučaju prvostepeni sud dostavio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, u kom zahtjevu nije jasno i nedvosmisleno formulisao kako glasi sporno pravno pitanje o kojem Vrhovni sud Federacije BiH treba donijeti odluku, zbog čega je izostalo i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja od strane suda (sud u svom izjašnjenju iznosi svoj stav o primjeni zakonske odredbe vezane za zastaru potraživanja, pa se može zaključiti da traži potvrdu za svoj stav o primjeni materijalnog prava, ne dovodeći u pitanje pravo značenje pravne norme), a što je zakonom propisan uslov za postupak rješavanja spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, slijedi da je zahtjev Općinskog suda nepotpun..

Zbog toga je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav 1. ZPP, a u vezi sa članom 61b. stav 2. ZPP, zahtjev Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja iz procesnih razloga odbacio kao nepotpun.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić,s.r.
Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]