BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2402
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 68 2 Ip 015926 18 Spp
Sarajevo, 25.04.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Livnu-Odjeljenje suda u Tomislavgradu od 26.03.2018. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja, u predmetu Općinskog suda u Livnu-Odjeljenje u Tomislavgradu broj: 68 2 Ip 015926 18 Kom, na osnovu odredbe člana 61a. Zakona o parničnom postupku , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 25.04.2018. godine donio je:

O D L U K U

Odbija se zahtjev Općinskog suda u Livnu-Odjeljenje suda u Tomislavgradu od 26.03.2018. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 68 2 Ip 015926 18 Kom.

O b r a z l o ž e n j e


Dopisom od 26.03.2018. godine Vrhovnom sudu Federacije BiH obratio se, po službenoj dužnosti, Općinski sud u Livnu-Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61a. Zakona o parničnom postupku.

Sporno pravno pitanje definisano je na sljedeći način:

„Da li tražitelj izvršenja u izvršnom postupku koji je pokrenut na temelju vjerodostojne isprave može predložiti da sud na temelju odredbe člana 37. Zakona o izvršnom postupku izvrši prethodnu provjeru imovine izvršenika, a da prijedlogom za izvršenje nije odredio rok od osam dana kojim se obavezuje izvršenik da namiri potraživanja zajedno sa odmjerenim troškovima, niti je odredio sredstvo i predmet izvršenja.“

U podnesenom zahtjevu prvostepeni sud ukazuje da postoji potreba za zauzimanjem stava po spornom pravnom pitanju jer je tražitelj izvršenja Javno komunalno preduzeće d.d Tomislavgrad podnio tom sudu 20 prijedloga za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, u kojima je zajedno sa prijedlozima podnesen i zahtjev da sud izvrši prethodno provjeru dužnikove imovine nakon čega će tražitelj izvršenja konačno urediti prijedlog za izvršenje. U 12 od tih predmeta prvostepeni sud, nakon što je naložio tražitelju izvršenja da uredi i ispravi prijedlog, označavajući predmet i sredstvo izvršenja, odbacio je prijedloge jer tražitelj izvršenja nije postupio po nalogu suda. Odlučujući o žalbi tražitelja izvršenja Kantonalni sud u Livnu je u 7 predmeta donio odluku kojom se žalba uvažava, pobijana rješenja ukida i predmeti vraćaju prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Dostavljajući zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja prvostepeni sud navodi i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja:

„ Kada se prijedlog za izvršenje temelji na vjerodostojnoj ispravi, a tražitelj izvršenja u prijedlogu nije naveo zahtjev da sud obaveže izvršenika da u roku od osam dana namiri potraživanja, te sredstvo i predmet izvršenja ne može predložiti prethodnu provjeru imovine izvršenika iz člana 37. ZIP-a, već tek nakon pravomoćnosti i izvršnosti rješenja o izvršenju, koje se temelji na vjerodostojnoj ispravi.“

U izloženoj pravnoj situaciji nameće se pitanje da li se radi o spornom pravnom pitanju koje treba da riješi ovaj sud.

Članom 61a. stav 1. Zakona o parničnom postupku propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Iz činjeničnih utvrđenja navedenih u zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja proizilazi da u konkretnom slučaju prvostepeni sud, prije svega, treba raspraviti pitanje potpunosti i urednosti prijedloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave. Postupanje prvostepenog suda kada prijedlog ne sadrži sve obavezne elemente regulisano je odredbama čl. 334. i 335. ZPP, a dalja primjena odgovarajućih odredaba Zakona o izvršnom postupku zavisit će od postupanja tražitelja izvršenja po nalogu suda i urednosti njegovog prijedloga za izvršenje.

Dakle, u ovom slučaju ne radi se o nejasnoj i nepreciznoj odredbi čl. 37. ZIP-a i njenoj različitoj primjeni u praksi, već o pitanju urednosti prijedloga za izvršenje. Iz navedenog proizilazi da hipotetički postavljeno sporno pravno pitanje, kako ga je definisao prvostepeni sud, nije sporno pravno pitanje u ovoj fazi postupka pred prvostepenim sudom i nije pitanje o kome bi odlučivao ovaj sud radi jedinstvene primjene zakona i ujednačavanja sudske prakse.

Iz navedenih razloga Vrhovni sud Federacije je primjenom odredbe člana 61d. stav (2) u vezi sa članom 61a. ZPP odbio zahtjev Općinskog suda u Livnu-Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.

www.epravo.ba

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]