BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2399
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 Rs 589448 18 Spp
Sarajevo, 25.04.2018. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 06.03.2018. godine, u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 589448 16 Rs, na osnovu odredbe člana 61.a) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03., 73/05., 19/06. i 98/15., u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 25.04.2018. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se kao nedozvoljen zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja koje glasi: „Da li je prvostepeni sud ovlašten po zahtjevu tužitelja dosuditi i iznos akontacije poreza na dohodak na razliku plaće i ako eventualno jeste da li bi vještak za obračun iznosa akontacije poreza na dohodak koristio poreznu karticu ili sud takav zahtjev tužitelja treba odbiti u nedostatku aktivne ili pasivne legitimacije i da li je rješavanje tog spora u sudskoj nadležnosti.“

O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 06.03.2018. godine, Vrhovnom sudu F BiH obratio se po službenoj dužnosti Općinski sud u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61. a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Činjenično stanje u konkretnoj pravnoj stvari može se u bitnom svesti na slijedeće: Nakon što je vještak ekonomske struke uradio nalaz, punomoćnik tužitelja je postavio konačan tužbeni zahtjev tako što potražuje razliku plaće sa naknadom za minuli rad u iznosu od 4.034,64 KM u koji iznos je uračunat i iznos akontacije poreza na dohodak. Tužilac traži od suda da obaveže tuženog da njemu lično dosudi razliku neto plaće sa iznosom akontacije poreza na dohodak.

Općinski sud u Sarajevu je izložio u osnovnim crtama i suprotne navode stranaka po ovom pitanju.

Općinski sud u Sarajevu je naveo da je rješavanje ovog spornog pravnog pitanja značajno jer se trenutno vodi oko 1000 takvih predmeta.

Općinski sud u Sarajevu je priložio i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja i smatra da sud nije nadležan da odlučuje o takvom zahtjevu već organ uprave.


Povodom zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja, Vrhovni sud Federacije BiH zapaža da je o takvom zahtjevu već donio revizijske odluke i to 32 0 P 006725 15 Rev od 05.05.2016. godine i 65 0 Rs 356032 16 Rev od 07.09.2017. godine u kojima je izrazio svoj stav prema kome zaposlenik nema aktivnu legitimaciju da potražuje isplatu poreza na dohodak niti je poslodavac pasivno legitimisan za takav zahtjev i da je odlučivanje o tome u nadležnosti upravnog postupka.

Shodno izloženom valjalo je zahtjev odbaciti kao nedozvoljen prema odredbi člana 61. c) stav 1. i 2. ZPP.
Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić s.r.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]