BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2133
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 46 0 P 055725 17 Spp
Sarajevo, 04.10.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Bugojnu od 25.07.2017. godine, za rješavanje spornog pravnog pitanja, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) u vezi sa članom 61f. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 04.10.2017. godine donio je

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Bugojnu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj 46 0 P 055725 17 I od 25.07.2017. godine, koje glasi:

„Da li se u izvršnom postupku rješenjem o izvršenju može odrediti da se cjelokupno dosuđeno potraživanje tražitelja izvršenja iz izvršne isprave, zakonska zatezna kamata, troškovi parničnog i izvršnog postupka zaplijene i prenesu na račun punomoćnika tražitelja izvršenja, a shodno ovlaštenju punomoći kojom je tražitelj izvršenja dao takvo ovlaštenje punomoćniku i da li se u tom slučaju radi o prijenosu obaveza i potraživanja sa posebnim osvrtom na mogućnost naplate troškova postupka na račun punomoćnika.“

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.07.2017. godine ovaj sud je zaprimio zahtjev Općinskog suda u Bugojnu kojim se traži mišljenje o spornom pravnom pitanju (navedenom u izreci).

U obrazloženju zahtjeva navodi da je tražitelj izvršenja po punomoćniku podnio prijedlog za izvršenje prinudne naplate troškova parničnog i izvršnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom na osnovu pravomoćnog i izvršenog rješenja Općinskog suda u Bugojnu broj 46 0 P 055725 15 P od 19.07.2016. godine. U prijedlogu tražitelja izvršenja (naplata troškova parničnog i izvršnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom) punomoćnik je stavio broj svog računa na koji treba uplatiti zaplijenjena sredstva. Uz prijedlog za donošenje rješenja o dozvoli izvršenja punomoćnik tražitelja izvršenja je priložio i punomoć koju je tražitelj izvršenja dao punomoćniku, a kojom je ovlastio punomoćnika da pored ostalog može „pokrenuti izvršni postupak i naplatiti potraživanja posebno zaplijenjeni iznos potraživanja - novčanih sredstava prenijeti na svoj račun.“

Po prijemu prijedloga za dozvolu izvršenja prvostepeni sud je, donio zaključak 10.05.2017. godine kojim je pozvao tražitelja izvršenja, odnosno njegovog punomoćnika da uredi prijedlog za izvršenje podnesen tom sudu dana 08.05.2017. godine, tako da u prijedlogu umjesto računa punomoćnika tražitelja izvršenja, označi račun tražitelja izvršenja, a na koji će se izvršiti prijenos novčanih iznosa dobivenih zapljenom plaće izvršenika. Takođe je u zaključku navedeno da ukoliko tražitelj izvršenja ne postupi po zaključku u roku od 8. dana po prijemu zaključka, prijedlog za izvršenje će se odbaciti kao neuredan. Kao razlog u zaključku Općinski sud u Bugojnu navodi tri presude Kantonalnog suda u Novom Travniku, u kojima je zauzet stav da je prijedlog za izvršenje neuredan kada se u prijedlogu navede račun punomoćnika tražitelja izvršenja na koji se treba izvršiti uplata zaplijenjenih sredstava.

Po prijemu Zaključka suda tražitelj izvršenja po punomoćniku je pismenim podneskom od 17.05.2017. godine od suda zatražio da se cijeli spis dostavi Vrhovnom sudu Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja ocjenjujući da je stav Kantonalnog suda u Novom Travniku nepravilan i definišući sporno pravno pitanje, a kako je to naprijed navedeno.

Općinski sud u Bugojnu je nakon prijema prijedloga punomoćnika tražitelja izvršenja dostavio cijeli spis ovom sudu, a radi rješavanja spornog pravnog pitanja definišući ga na isti način kao što ga je definisao i punomoćnik tražitelja izvršenja u svom pismenom podnesku.
Prvostepeni sud u zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja navodi razloge punomoćnika tražitelja izvršenja tj. da je Kantonalni sud u Novom Travniku zauzeo pravni stav u svojim odlukama, da se u prijedlogu za dozvolu izvršenja mora navesti račun tražitelja izvršenja, a ne račun punomoćnika. Općinski sud u zahtjevu ne daje sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Članom 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanjem stava o spornom pravnom pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, da će prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, kao i dužnost suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61f. ZPP propisano je ako je Vrhovni sud Federacije BiH riješio sporno pravno pitanje, stranke u postupku u kome se postavlja isto sporno pravno pitanje nemaju pravo tražiti njegovo rješavanje u parnici koja je u toku.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud nije postupio u smislu člana 61b. ZPP nije dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a po ovom spornom pravnom pitanju Vrhovni sud Federacije BiH je već odlučivao i donio Odluku pod brojem 51 0 Rs 068532 16 Spp od 17.03.2017. godine, koja je objavljena na Internet stranici VS F BiH, to je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH primjenom odredbe člana 61c. stav (1) u vezi sa članom 61f. ZPP zahtjev Općinskog suda u Bugojnu od 25.07.2017. godine, za rješavanje spornog pravnog pitanja navedenog u izreci, odbacio kao nepotpun i nedozvoljen.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]