BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1478
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 56 0 Rs 054105 16 Spp
Sarajevo, 23.12.2016. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 06.06.2016. godine, na osnovu odredbe člana 61. c) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 23.12.2016. godine donio je

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 56 0 Rs 054105 16 Rs koji glasi:

„Da li se na tužitelje, zaposlenike osnovnih škola, koji potražuju razliku naknade za ishranu i razliku regresa za godišnji odmor za period 2010. i 2011. godina, imaju primjeniti isljučivo odredbe člana 41. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK , ili se u konkretnom slučaju imaju analogno primjeniti odgovarajuće odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH .“

O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 06.06.2016. godine Općinski sud u Konjicu dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61. a) Zakona o parničnom postupku.

U obrazloženju zahtjeva Općinski sud u Konjicu navodi da se pred tim sudom vodi veći broj predmeta (oko 100 predmeta) u kojima se kao sporno pojavljuje predmetno pravno pitanje, kao i da je od strane sudova na području Kantonalnog suda u Mostaru uspostavljena po tom pitanju različita sudska praksa, utoliko što svi općinski sudovi sa područja navedenog kantona, izuzev podnosioca zahtjeva, zauzimaju pravni stav da se u predmetnim situacijama imaju primjenjivati odgovarajuće odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Odredbom člana 41. stav 1. tačka b.), c.) i i.) Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK propisano je da zaposlenik ima pravo na naknadu za prehranu za vrijeme rada i regres za godišnji odmor, čiji iznos i način isplate u pregovoru sa Sindikatom utvrđuje Vlada i ista je za sve korisnike Budžeta kantona (izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a HNK).
Podnosilac zahtjeva navodi da je odlučujući po tužbama zaposlenika škola za predmetne naknade taj sud zauzeo stav da se u konkretnom slučaju imaju primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK, odnosno odredbe Općeg kolektivnog ugovora za teritorij Federacije BiH i to iz slijedećih razloga:
Vlada HNK svakog mjeseca, odnosno svaka tri mjeseca, donosi odluku o visini toplog obroka za sve korisnike budžeta, a prema kojim odlukama naknada za topli obrok u predmetnom periodu iznosi 8,00 KM ili 1% od prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH za svaki radni dan proveden na poslu. Odlukama Vlade je utvrđena i visina naknade za korištenje godišnjeg odmora svim budžetskim korisnicima i to u visini od 50% prosječne neto plaće u Federaciji BiH za prethodna tri mjeseca, tj. prema zadnjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Topli obrok i regres je, nesporno, isplaćivan budžetskim korisnicima, pa i zaposlenicima škola, u navedenim iznosima.
Općinski sud u Konjicu napominje da je taj sud zauzimao stav da ukoliko odluka Vlade HNK nije donesena u skladu sa odredbama člana 41. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK, odnosno u sporazumu sa Sindikatom, da tada tužiteljima pripada pravo na predmetnu naknadu u visini propisanoj odredbama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH, a ne u visini propisanoj članom 1. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH.
Najzad, Općinski sud u Konjicu u svome zahtjevu izričito navodi da je podneskom od 16.10.2015. godine tuženi u cijelosti priznao tužbeni zahtjev u predmetu povodom koga taj sud postavlja predmetno sporno pravno pitanje.

Odredbom člana 61. c) stav 1. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacje BiH odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, dok je stavom drugim istog zakonskog člana propisano da je zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije BiH vež donio odluku.

Odlukom Vrhovnog suda Federacije BiH broj 53 0 Rs 062185 16 Spp od 23.09.2016. godine odbačen je zahtjev Općinskog suda u Čapljini za rješavanje spornog pravnog pitanja koje je glasilo: „Ako je visina naknada za ishranu i regres odrediva po članu 41. Kolektivnog ugovora za oblast srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNK, da li se ona analogijom vezuje za visinu ovih naknada ostalih korisnika budžeta u HNK, odnosno onih korisnika budžeta na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH, kao i Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće u HNK , koji je ove naknade odredio u tačno određenoj visini“.

Odredba člana 41. Kolektivnog ugovora za oblast srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNK identična je odredbi člana 41. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK.

Budući da se u konkretnom slučaju u suštini radi o identičnom spornom pravnom pitanju o kojem je Vrhovni sud Federacije BiH već donio odluku, to je primjenom odredbe člana 61. c) stav 2. ZPP odlučeno kao u izreci ove odluke.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacje BiH
Zdravka Grebo Jevtić s,.r.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]