BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2488
Zatezna kamata za nenovcanu materijalnu stetu

Član 277. ZOO‐a u vezi sa članom 154. i 156. ZOO‐a i 49. stav 1. i 2. Zakona o vlasničko pravnim odnosima.

Povjeriocu pripada pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos naknade štete od dana utvrđenja stvarne štete prema nalazu i mišljenju vještaka.

Iz obrazloženja:

Pravilno žaliteljica prigovora da prvostepeni sud nije mogao dosuditi tužiteljici, zakonske zatezne ka‐ mate od dana podnošenja tužbe, tj. 19.02.1991. godine na glavni dug, koji se odnosi na naknadu štete za sanaciju objekta, prouzrokovanu vlagom na stanu tužiteljice, zbog izgradnje dvorišta tužene, jer se susjedna kuća naslanja na kuću tužiteljice bez odgovarajuće hidroizolacije. Kako se tužbeni zahtjev odno‐ si na obavezu tužene da izvede građevinske radove bliže navedene u prvostepenoj presudi, kako bi pre‐ stalo uznemiravanje tužiteljice, kao vlasnice i isplati naknade štete za sanaciju objekta, to se zakonske zatezne kamate na utvrđenu štetu ne mogu dosuditi od dana nastanka štete, budući da se radi o stva‐ rno utvrđenoj šteti sa kojom se ista može otkloniti i uspostaviti prijašnje stanje (član 49. Zakona o vla‐ sničko pravnim odnosima i 154. i 156. ZOO‐a).

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 152942 12 Gž od 27.06.2014. godine, potvrđena pre‐ sudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 152942 14 Rev od 01.11.2016. godine

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]