BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5637
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 13/2024 od 19.02.2024"

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom propisuju se:

a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na osnovu procjene rizika;

b) obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni postupati po ovom zakonu;

c) nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika;

d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO);

e) ovlaštenja službenika FOO-a prilikom postupanja po odredbama ovog zakona;

f) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), Federacije BiH (u daljnjem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa državne organizacije u BiH u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

g) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

h) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;

i) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Ovim zakonom vrši se usklađivanje s:

a) Uredbom (EU) 2018/1672 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005;

b) Direktivom (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. maja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju van snage Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ;

c) Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU.

(3) Navođenje odredbi uredbi i direktiva iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tečevine Evropske unije u zakonodavstvo BiH.

Član 2.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti)

(1) Pod pranjem novca, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) zamjena ili prijenos imovine, kada se zna da je imovina stečena kriminalnim aktivnostima ili učešćem u takvoj aktivnosti, a s ciljem prikrivanja ili zataškavanja nezakonitog porijekla imovine ili pružanja pomoći nekom licu koje je umiješano u takve aktivnosti radi izbjegavanja pravnih posljedica počinjenih radnji tog lica;

b) prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, izvora, mjesta porijekla, raspolaganja, kretanja, prava povezanih s vlasništvom ili vlasništva nad imovinom kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnim aktivnostima ili činom učešća u takvim aktivnostima;

c) sticanje, posjedovanje ili korištenje imovine ako se zna u vrijeme prijema da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili učešćem u takvoj aktivnosti;

d) učešće, udruživanje radi izvršenja, pokušaj izvršenja, pomaganje, podsticanje, olakšavanje i davanje savjeta pri izvršenju bilo koje od navedenih radnji u tač. a), b) i c) ovog stava.

(2) Pranjem novca smatrat će se i kada su radnje kojima je stečena imovina koja je predmet pranja novca izvršene na teritoriji druge države.

(3) Pod finansiranjem terorističkih aktivnosti, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) osiguravanje ili prikupljanje novčanih sredstava ili druge imovine, bez obzira da li potiče iz legalnih ili nelegalnih izvora, na bilo koji način, direktno ili indirektno, s namjerom da bude upotrijebljena ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u potpunosti ili djelimično, od terorista ili terorističke organizacije u bilo koju svrhu, što uključuje i počinjenje terorističkog krivičnog djela, ili od lica koja finansiraju terorizam u skladu s krivičnim zakonodavstvom u BiH;

b) pokušaj, saučesništvo, podstrekavanje, pomaganje, organiziranje ili usmjeravanje drugih u aktivnostima iz tačke a) ovog stava, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korištena za izvršavanje terorističkog akta.

(4) Teroristički akt, u smislu ovog zakona, podrazumijeva radnje propisane krivičnim zakonodavstvom u BiH.

(5) Izraz terorista, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svako fizičko lice koje:

a) izvrši ili pokuša izvršiti teroristički akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumišljajem;

b) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu;

c) organizira ili podstiče druge na izvršenje terorističkog akta ili

d) doprinosi tome da grupa lica koja djeluju sa zajedničkim ciljem izvrši teroristički akt, a taj doprinos pruža svjesno radi pomaganja u izvršenju terorističkog akta ili uz svijest o namjeri te grupe da izvrši teroristički akt.

(6) Teroristička organizacija, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svaku grupu terorista koja:

a) izvrši ili pokuša izvršiti teroristički akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumišljajem;

b) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu;

c) organizira ili podstiče druge da izvrše teroristički akt ili

d) doprinosi tome da grupa lica koja ima zajednički cilj izvrši teroristički akt.

(7) Kriminalna aktivnost je svako učestvovanje u počinjenju krivičnog djela, propisanog krivičnim zakonima u BiH i drugim zakonima kojima su propisana krivična djela.

(8) Imovinska korist, u smislu ovog zakona, uključuje sva sredstva i drugu imovinu koja potiče iz ili je pribavljena, direktno ili indirektno, putem počinjenja krivičnog djela.

(9) Sredstva ili druga imovina, u smislu ovog zakona, podrazumijeva bilo kakvu imovinu, uključujući ali se ne ograničavajući na finansijska sredstva, ekonomske resurse, imovinu bilo koje vrste, bilo materijalnu ili nematerijalnu, opipljivu ili neopipljivu, pokretnu ili nepokretnu, stečenu na bilo koji način, i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojoj formi, uključujući elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje vlasništvo nad, ili udio u takvoj imovini ili drugim sredstvima, uključujući ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, platne naloge, dionice, vrijednosne papire, obveznice, mjenice, ili akreditive, i bilo koji udio, dividende ili druge prihode od ili vrijednost koja proizlazi iz ili je ostvarena takvom imovinom ili iz druge imovine, te bilo koje druge imovine koja se potencijalno može koristiti za dobivanje sredstava, robe ili usluga.

(10) Znanje, namjera ili svrha potrebni kao element aktivnosti iz st. (1) i (3) ovog člana mogu se izvesti iz objektivnih činjeničnih okolnosti.

Član 4.
(Definicije ostalih pojmova)

Definicije ostalih pojmova, u smislu ovog zakona, su:

a) "transakcija" je bilo kakvo primanje, davanje, čuvanje, razmjena, prijenos, raspolaganje ili drugo rukovanje sredstvima ili drugom imovinom od strane obveznika, uključujući i gotovinsku transakciju te omogućavanje raspolaganja sefom;

b) "sumnjiva transakcija" je svaka pokušana ili obavljena gotovinska i bezgotovinska transakcija, bez obzira na njenu vrijednost i način obavljanja, ako je ispunjen jedan ili više sljedećih razloga:

1) obveznik zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da transakcija uključuje sredstva proizašla iz kriminalne aktivnosti ili je povezana s finansiranjem terorističkih aktivnosti,

2) indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i lica iz člana 57. stav (1) ovog zakona upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti,

3) transakcija odgovara tipologijama ili trendovima pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti i/ili

4) kada obveznik procijeni da u vezi s transakcijom, sredstvima ili klijentom postoje i drugi razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

c) "povezane transakcije" su dvije ili više transakcija koje potiču s računa ili su usmjerene na račun pravnog ili fizičkog lica, a gdje je iznos pojedinačnih transakcija ispod iznosa potrebnog za identifikaciju i izvještavanje prema odredbama ovog zakona, ali koje zajedno prekoračuju iznos od 30.000 KM i mogu se smatrati međusobno povezanim zbog perioda u kojem su izvršene, zbog primaoca ili nalogodavca transakcije, načina obavljanja transakcija, razloga zbog kojeg su transakcije izvršene ili drugih faktora na osnovu kojih se transakcije mogu smatrati povezanim;

d) "povremena transakcija" je transakcija koja se ne obavlja u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa;

e) "gotovina" podrazumijeva domaće i strane novčanice i kovanice koje su u opticaju kao zakonito sredstvo plaćanja;

f) "gotovinska transakcija" je svaka transakcija pri kojoj obveznik fizički prima ili daje gotovinu klijentu;

g) "nosilac" je fizičko lice koje uz sebe, na sebi, u svom prtljagu ili prijevoznom sredstvu prenosi gotovinu preko državne granice BiH;

h) "fizički prijenos gotovine" iz člana 81. ovog zakona je svaki unos ili iznos gotovine s pratnjom ili bez pratnje preko državne granice BiH;

Pod gotovinom iz ove tačke podrazumijeva se:

1) gotovina iz tačke e) ovog člana,

2) prenosivi instrumenti na donosioca, tj. instrumenti koji nisu gotovina, na osnovu kojih njihov imalac može, po predočenju tih instrumenata, tražiti da mu se isplati finansijski iznos, a da pritom ne mora dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos, što uključuje putničke čekove, čekove, mjenice ili novčane naloge koji ili glase na donosioca, ili su potpisani, ali na njima nije navedeno ime primaoca, ili su indosirani bez ograničenja, ili su izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućuje prijenos prava vlasništva na tom instrumentu pri isporuci,

3) kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, tj. kartice bez ličnih podataka koje služe za čuvanje monetarne vrijednosti ili sredstava ili za pružanje pristupa njima i može se upotrebljavati za platne transakcije, sticanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac, te koja nije povezana ni s jednim bankarskim računom;

i) "fizički prijenos gotovine s pratnjom" je fizički prijenos gotovine iz tačke h) ovog člana koja je dio pošiljke uz pratnju nosioca;

j) "fizički prijenos gotovine bez pratnje" je fizički prijenos gotovine iz tačke h) ovog člana koja je dio pošiljke bez nosioca;

k) naznaka vrijednosti u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) također se odnosi i na odgovarajuću vrijednost u bilo kojoj stranoj valuti prema važećem službenom kursu u vrijeme transakcije;

l) "predikatno krivično djelo" je krivično djelo čijim počinjenjem je pribavljena imovinska korist koja može biti predmet krivičnog djela pranja novca;

m) "poslovni odnos" podrazumijeva poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos koji je povezan s profesionalnim aktivnostima obveznika i od kojeg se očekuje, u vrijeme uspostave kontakta, da ima element trajnosti;

n) "korespondentan odnos" podrazumijeva odnos između domaće banke ili druge domaće finansijske institucije, s jedne strane, i inozemne banke ili druge inozemne finansijske institucije, s druge strane, koji znači:

1) da jedna banka kao korespondent pruža bankovne usluge drugoj banci kao respondentu, uključujući pružanje tekućeg ili drugog računa pasive i povezanih usluga kao što su upravljanje gotovinom, međunarodni prijenosi novčanih sredstava, obračun čekova, prolazni računi te usluge deviznog poslovanja,

2) odnos između i unutar finansijskih institucija, uključujući kada se slične usluge pružaju putem institucije korespondenta instituciji respondenta te uključujući odnose uspostavljene za transakcije vrijednosnim papirima ili prijenos novčanih sredstava;

o) "prolazni račun" je račun koji se vodi kod korespondentne banke, a koji je direktno dostupan trećoj strani da preko njega vrši transakcije u svoje ime;

p) "stvarni vlasnik klijenta" je svako fizičko lice ili više njih koja u konačnici posjeduju ili kontroliraju klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se provodi transakcija i uključuje najmanje:

1) U slučaju pravnog lica:

1. jedno ili više fizičkih lica koja u konačnici posjeduju ili kontroliraju pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasništva dovoljnog postotka dionica ili prava glasa ili vlasničkih udjela u tom subjektu, uključujući putem udjela dionica koje glase na donosioca ili putem kontrole drugim sredstvima, osim društava uvrštenih na uređena tržišta koja podliježu obavezi otkrivanja, u skladu sa zakonodavstvom BiH koje osiguravaju odgovarajuću transparentnost informacija o vlasništvu,

2. fizičko lice koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju,

2) Ako nijedno fizičko lice iz alineje 1) ove tačke nije identificirano u toj ulozi ili ako postoji sumnja da identificirano fizičko lice ili više njih nije stvarni vlasnik ili vlasnici, te kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizičko lice ili više njih koji zauzimaju pozicije najviših rukovodećih službenika,

3) Pokazatelj neposrednog vlasništva iz alineje 1) ove tačke koje fizičko lice ima u pravnom licu vlasništvo je 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnim licem ili vlasništvo 25% ili više dionica,

4) Pokazatelj posrednog vlasništva iz alineje 1) ove tačke je vlasništvo ili kontrola od istog fizičkog lica ili više njih nad jednim ili više pravnih lica ili trustova koji pojedinačno ili zajedno imaju 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje ili ostvaruju pravo upravljanja ili 25% ili više dionica u pravnom licu,

5) U slučaju pravnog aranžmana definiranog u tački oo) ovog člana stvarni vlasnik je fizičko lice na sljedećim pozicijama:

1. osnivači,

2. upravitelji,

3. zaštitnici, ako postoje,

4. korisnici, ili u slučaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aranžmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupa lica u čijem je interesu pravni aranžman ili subjekat osnovan odnosno djeluje,

5. svako drugo fizičko lice koje vrši krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasništva ili na drugi način,

6) U slučaju pravnih lica poput fondacija i pravnih aranžmana sličnih trustovima, fizičko lice ili više njih koja obavljaju ekvivalentne ili slične funkcije onima iz alineje 2) ove tačke;

r) "politički eksponirano lice" podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice;

s) "domaće politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

1) članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,

2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,

3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,

4) članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,

5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,

6) glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,

7) članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,

8) diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,

9) članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,

10) članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,

11) rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,

12) javnе funkcijе navedenе u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;

t) "strano politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

1) šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike,

2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,

3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima,

4) članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,

5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama,

6) članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države,

7) članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,

8) rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,

9) javnе funkcijе navedenе u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;

u) "najbliži članovi porodice" lica navedenih u tač. s) i t) ovog člana su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri;

v) "bliski saradnici" lica iz tač. s) i t) ovog člana su:

1) fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,

2) fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica;

z) "lični identifikacioni dokument" je svaka javna isprava s fotografijom koju izdaje nadležni domaći ili strani organ, a u svrhu identifikacije lica;

aa) "nadležni organi" su svi javni organi na svim nivoima vlasti u BiH s određenim odgovornostima u borbi protiv pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti i to: FOO, organi koji imaju obavještajnu funkciju ili funkciju istrage i/ili gonjenja pranja novca, predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti i/ili privremenog oduzimanja/zamrzavanja i trajnog oduzimanja imovine, organi koji kontroliraju i izvještavaju o prekograničnom prijenosu gotovine preko granice i organi s nadzornim ovlaštenjima u pogledu usklađenosti finansijskog i nefinansijskog sektora sa zakonskim propisima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i drugi organi koji imaju ulogu u realizaciji obaveza propisani međunarodnim standardima borbe i sprečavanja pranja novca i finansiranja teroritičkih aktivnosti;

bb) "strana finansijsko-obavještajna jedinica" je centralni nacionalni organ druge zemlje za primanje, analizu i prosljeđivanje informacija, podataka i dokumentacije o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti;

cc) "ovlašteno lice" podrazumijeva lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova kod obveznika u vezi s rukovođenjem, upravljanjem i vođenjem poslova koji mu omogućavaju brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze;

dd) "najviše rukovodstvo" je lice ili grupa lica koja, u skladu sa zakonom, vode i organiziraju poslovanje obveznika i odgovorna su za osiguravanje zakonitosti rada;

ee) "procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH" je sveobuhvatna analiza, sačinjena u skladu s ovim zakonom, kojom se sagledavaju rizici od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;

ff) "procjena rizika od strane obveznika" je analiza koju sačini obveznik kojom se sagledavaju rizici od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u vezi s grupama klijenata ili pojedinim klijentom, poslovnim odnosom, zemljom ili geografskim područjem, uslugom, transakcijom, proizvodom ili kanalom dostave;

gg) "virtuelna valuta" je digitalni zapis vrijednosti koji nije emitirala i za čiju vrijednost ne garantira centralna banka niti drugi organ javnog sektora, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, čuvati, kupovati, prodavati, razmjenjivati elektronskim putem;

hh) "pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama" je pravno ili fizičko lice koje pruža jednu ili više sljedećih usluga u ime ili za račun drugog fizičkog ili pravnog lica:

1) čuvanje i/ili upravljanje virtuelnih valuta ili instrumenata koji omogućavaju kontrolu nad virtuelnim valutama (pružalac depozitarnih usluga novčanika),

2) organiziranje platforme za trgovanje virtuelnim valutama,

3) razmjena virtuelnih valuta za valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja,

4) razmjena virtuelnih valuta za drugu virtuelnu valutu,

5) prijenos virtuelne valute, tj. zaprimanje i izvršavanje naloga za virtuelnu valutu u ime trećih strana,

6) učestvovanje u i pružanje finansijskih usluga u vezi s ponudom emitenta i/ili prodajom virtuelne valute;

ii) "elektronski novac" podrazumijeva elektronski, uključujući magnetno, pohranjenu novčanu vrijednost koja čini novčano potraživanje prema izdavaocu tog novca, a izdata je nakon prijema novčanih sredstava radi izvršavanja platnih transakcija i prihvata je fizičko ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca, u skladu s entitetskim propisima kojim se uređuju elektronski novac, izdavaoci elektronskog novca i nadzor nad njima, pri čemu elektronski novac ne uključuje digitalni zapis valute koju nije izdala i za čiju vrijednost ne garantira centralna banka niti drugi organ javnog sektora i koja nema pravni status novca ili valute;

jj) "AMLS" je softver za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, potpuno nezavisan i autonoman u odnosu na druge informatičke sisteme u okviru FOO-a i van njega, uspostavljen za potrebe obavljanja poslova i zadataka FOO-a utvrđenih Zakonom;

kk) "klijent" je lice koje uspostavlja ili već ima uspostavljen poslovni odnos kod obveznika ili obavlja povremenu transakciju;

ll) "usluge igara na sreću" podrazumijevaju usluge u skladu sa zakonima o igrama na sreću;

mm) "pravno lice" podrazumijeva svakoga ko nije fizičko lice, a može uspostaviti trajni klijentski odnos s finansijskom institucijom ili na neki drugi način da posjeduje imovinu. To može obuhvatiti preduzeća, korporacije, fondacije, udruženja, anstalt, ortakluke ili poslovne asocijacije;

nn) "strano pravno lice" je pravno lice koje je ekvivalentno pravnom licu iz tačke mm) ovog člana, a koje nije registrirano u BiH;

oo) "pravni aranžman" je pravna forma organiziranja s ciljem upravljanja i raspolaganja imovinom kao što su: izričiti trustovi, fiducie, treuhand i fideicomiso;

pp) "finansijske institucije" su pravna lica u finansijskom sektoru, a što naročito obuhvata: banke, razvojne banke, društva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, ovlaštene učesnike na tržištu vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicionim fondovima, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lica koja obavljaju poslove finansijskog lizinga, društva za posredovanje u pogledu životnog osiguranja, kao i druga pravna lica koja se pretežno bave finansijskom djelatnošću u zemlji ili inozemstvu;

rr) "fiktivna banka" je finansijska institucija ili institucija koja obavlja poslove ekvivalentne onima koje provode finansijske institucije, a koja nije fizički prisutna u državi ili na području na kojem je osnovana niti u istoj ima organ upravljanja, te koja nije članica uređene finansijske grupe koja podliježe efikasnom konsolidiranom nadzoru;

ss) "pružalac usluga trusta ili privrednog društva" je lice stranog prava i predstavlja svako lice koje slijedom svog poslovanja trećim licima pruža bilo koju od sljedećih usluga:

1) osnivanje privrednih društava ili drugih pravnih lica,

2) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju direktora ili sekretara trgovačkog društva, partnera u partnerstvu ili sličnog položaja u odnosu na druga pravna lica,

3) pružanje usluga registriranog sjedišta, poslovne adrese, korespondentne adrese ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgovačkom društvu, partnerstvu ili nekom drugom pravnom licu ili aranžmanu,

4) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da djeluje kao upravitelj trusta osnovanog izričitom izjavom,

5) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju nominalnog dioničara u ime drugog lica osim trgovačkog društva uvrštenog na uređeno tržište koje podliježe obavezi objavljivanja u skladu sa zakonodavstvom u BiH i međunarodnim standardima;

tt) "faktoring" je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga;

uu) "forfaiting" je izvozno finansiranje na osnovu otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja, osiguranih finansijskim instrumentom.

Član 5.
(Obveznici provođenja mjera)

(1) Obveznici provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu s ovim zakonom su:

a) banka;

b) mikrokreditna organizacija;

c) davalac lizinga;

d) institucija elektronskog novca;

e) ovlašteni mjenjači;

f) društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

g) posrednik i zastupnik u osiguranju koji se bave djelatnošću posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pri zaključivanju ugovora o životnom osiguranju i drugim osiguranjima povezanim s ulaganjem, sa izuzetkom zastupnika u osiguranju koji se bave djelatnošću zastupanja u životnom osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje;

h) društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

i) berzanski posrednik;

j) banka skrbnik;

k) društvo za upravljanje investicionim fondovima;

l) društvo za faktoring;

m) pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama;

n) priređivač igara na sreću, u skladu s propisima kojima se uređuju sistem i uslovi priređivanja igara na sreću;

o) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti, i to:

1) privredno društvo za reviziju,

2) privredna društva i preduzetnici registrirani za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga,

3) poreski savjetnik te sva ostala lica koje se obavežu da će direktno ili pomoću drugih lica s kojima su ta ostala lica povezana pružati materijalnu pomoć, podršku ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost;

4) notar, advokat i advokatsko društvo, ako učestvuju, bilo da djeluju u ime svog klijenta bilo za svog klijenta, u bilo kojoj vrsti finansijskih transakcija ili transakcija koje uključuju nekretnine ili pružaju pomoć u planiranju ili provođenju transakcija za svoje klijente u vezi s:

1. kupovinom ili prodajom nekretnina ili poslovnih subjekata,

2. upravljanjem novcem, vrijednosnim papirima ili drugom imovinom klijenta,

3. otvaranjem ili vođenjem računa kod banke, što uključuje bankarske račune, štedne uloge ili račune za poslovanje s vrijednosnim papirima,

4. prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje djelatnosti i upravljanje privrednim društvima,

5. osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem privrednim društvom, upravljanjem trustovima, fondacijama ili sličnim strukturama;

p) pravno lice i preduzetnik koji nije banka, i/ili koje nije predmet nadzora od organa nadležnih za finansijski sektor, a koje provode jednu ili više aktivnosti ili operacija za račun klijenta, kao što su:

1) usluga prijenosa novca i vrijednosti,

2) izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima, kao što su putnički čekovi i bankarske mjenice, ako ta djelatnost nije platna usluga u smislu zakona kojim se uređuje platni promet,

3) izdavanje garancije,

4) investiranje, administriranje ili upravljanje sredstvima za drugo lice i davanje savjeta u vezi s tim,

5) iznajmljivanje sefa,

6) forfeting,

7) davanje zajma, kreditiranje, nuđenje i posredovanje u pregovorima o zajmu;

r) pošta, ako obavlja usluge platnog prometa;

s) pružalac usluga trusta ili privrednog društva, ako ove usluge ne vrše subjekti koji su navedeni u stavu (1) tačka o) ovog člana;

t) pravno lice i preduzetnk, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine plovilima, vozilima i letjelicama.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana pod obveznikom se podrazumijevaju i:

a) trgovac plemenitim metalima i trgovac dragim kamenjem kada se angažiraju u bilo kojoj gotovinskoj transakciji s klijentom, jednakoj ili većoj od 20.000 KM,

b) trgovac umjetničkim predmetima ili lice koje djeluje kao posrednik u trgovini umjetničkim predmetima, kada su uključene, između ostalog, umjetničke galerije, aukcijske kuće, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000 KM ili više, kao i lice koje pohranjuje umjetnička djela ili njima trguje ili djeluje kao posrednik u trgovini umjetničkim djelima, kada se navedeno odvija u slobodnim lukama, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000 KM ili više,

c) posrednik u prometu nekretninama, uključujući kada posreduje u iznajmljivanju nekretnine, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti od 20.000 KM i većoj.

Član 6.
(Saradnja i koordinacija)

(1) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, formira stalno koordinaciono tijelo od predstavnika nadležnih organa iz člana 4. tačka aa) ovog zakona.

(2) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, detaljnije propisuje sastav stalnog koordinacionog tijela, način komunikacije i odlučivanja, sastav pojedinačnih radnih grupa ili neposredno obavljanje složenih aktivnosti, te drugih specifičnih zadataka ili aktivnosti unapređenja, koordinacije i saradnje u određenim oblastima ili drugih poslova koji se odnose na djelokrug ovog zakona, odnosno na izvršavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Pri izradi prijedloga iz ovog stava Ministarstvo sigurnosti BiH konsultirat će vlade FBiH, RS i BDBiH.

(3) Zadaci koordinacionog tijela i pojedinačnih radnih grupa su da:

a) vrši sveobuhvatnu procjenu rizika od pranja novca i rizika od finansiranja terorističkih aktivnosti, te procjenu rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u BiH u skladu s međunarodnim standardima;

b) sačinjava izvještaj o provedenoj procjeni rizika iz tačke a) ovog stava;

c) sačinjava sažetak izvještaja iz tačke b) ovog stava za potrebe informiranja javnosti;

d) sačinjava akcioni plan za sprečavanje i ublažavanje utvrđenih rizika i izrađuje strategiju za dokumente iz tačke a) ovog stava;

e) prati, analizira, promovira i unapređuje saradnju u djelokrugu primjene ovog zakona, međunarodnih standarda u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje između nadležnih organa u BiH i na međunarodnom nivou i priprema preporuke na osnovu izvedenih analiza;

f) prati donošenje novih ili izmjene postojećih obavezujućih međunarodnih standarda iz djelokruga ovog zakona, te u skladu s tim informira Vijeće ministara BiH i vlade FBiH, RS i BDBiH;

g) prati i koordinira vršenje procjene usklađenosti BiH s obavezujućim standardima relevantnih međunarodnih tijela iz djelokruga ovog zakona;

h) vrši procjenu adekvatnosti mjera, uključujući zakone i podzakonske akte, koji se odnose na neprofitne organizacije, za potrebe određivanja proporcionalne i efektivne aktivnosti na otklanjanju ili umanjivanju utvrđenih rizika;

i) predlaže Vijeću ministara BiH donošenje podzakonskog akta kojim se utvrđuje način formiranja, ažuriranja i objavljivanja liste javnih funkcija iz člana 4. tačka s) ovog zakona.

(4) Ministarstvo sigurnosti BiH pruža podršku tijelima iz stava (2) ovog člana.

(5) Tijelo i radne grupe iz stava (2) ovog člana izvještavaju Vijeće ministara BiH, te putem Ministarstva sigurnosti BiH informiraju vlade RS, FBiH i BDBiH o aktivnostima koje provode.

Član 7 .
(Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje)

(1) Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje iz člana 6. stav (3) tačka a) vrši se s ciljem:

a) identificiranja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje;

b) identificiranja konkretnih izvora rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje;

c) procjene nivoa rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

(2) Procjena rizika iz stava (1) ovog člana vrši se po potrebi kada dođe do promjena u kontekstu rizika, odnosno u skladu s procjenom stalnog koordinacionog tijela, a najmanje svake četiri godine.

(3) Sažetak procjene rizika iz člana 6. stav (3) tačka c) stavlja se na raspolaganje javnosti i ne smije sadržavati povjerljive informacije.

Član 8.
(Svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje)

(1) Rezultati iz procjene rizika iz člana 6. stav (3) tač. a) i b) ovog zakona koristit će se za:

a) unapređenje propisa kojim je u BiH definirano otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje;

b) identificiranje područja u kojima obveznici moraju primjenjivati pojačane mjere i prema potrebi utvrđivanje mjera koje su obveznici dužni preduzeti;

c) pomoć obveznicima iz člana 5. ovog zakona za izvođenje njihove procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

(2) Rezultati procjene rizika iz člana 6. stav (3) tačka a) ovog zakona dostupni su obveznicima, nadležnim organima, drugim tijelima i javnosti na način i u obimu kako odredi stalno koordinaciono tijelo.

(3) Nadležni organi iz člana 4. tačka aa) i nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona će prilikom planiranja i provođenja svojih aktivnosti iz djelokruga ovog zakona uzeti u obzir utvrđene rizike od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

POGLAVLJE II. ZADACI I OBAVEZE OBVEZNIKA

Član 9.
(Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su preduzimati mjere, radnje i postupke za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje prije, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostave i trajanja poslovnog odnosa.

(2) Mjere, radnje i postupci iz stava (1) ovog člana obuhvataju:

a) izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

b) uspostavljanje politika, procedura, kontrole i postupaka;

c) praćenje provođenja politika, kontrola i postupaka iz tačke b) ovog stava i njihovo unapređivanje po potrebi;

d) preduzimanje pojačanih mjera za upravljanje rizicima i ublažavanje rizika tamo gdje je identificiran viši nivo rizika;

e) preduzimanje pojednostavljenih mjera za upravljanje rizicima i otklanjanje rizika tamo gdje je identificiran niži nivo rizika;

f) identifikaciju i praćenje klijenta na način i pod uslovima određenim ovim zakonom;

g) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije FOO-u o transakcijama, sredstvima i licima;

h) određivanje ovlaštenog lica i njegovog zamjenika da u ime obveznika izvršava obaveze iz ovog zakona, te osiguravanje uslova za njihov rad;

i) redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;

j) osiguravanje redovne interne kontrole i interne i eksterne revizije izvršavanja obaveza iz ovog zakona;

k) izradu i redovno ažuriranje liste indikatora za identifikaciju sumnjivih transakcija, klijenata ili stranaka;

l) vođenje evidencija i čuvanje i zaštita podataka;

m) izvršavanje drugih mjera i radnji na osnovu ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je da u vezi sa stavom (1) ovog člana sačini odgovarajuće politike i procedure kojima će, radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, obuhvatiti mjere definirane u ovom članu.

(4) Politike i procedure iz stava (3) ovog člana moraju biti srazmjerne prirodi i veličini obveznika i mora ih odobriti najviši organ nadzora, odnosno upravljanja, odnosno rukovođenja obveznika u skladu sa statutom.

Član 10.
(Procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje od strane obveznika)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je izraditi procjenu rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kako bi identificirao, procijenio, razumio i smanjio rizike od pranja novca, finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, uzimajući u obzir faktore rizika koji se odnose na:

a) klijente;

b) države ili geografska područja;

c) proizvode, usluge ili transakcije;

d) kanale distribucije.

(2) Procjena rizika iz stava (1) ovog člana mora biti dokumentirana i srazmjerna veličini obveznika, vrsti, obimu i složenosti njegovog poslovanja te ju je obveznik dužan, najmanje jednom godišnje, ažurirati i dostaviti nadležnom nadzornom organu iz člana 93. ovog zakona.

(3) Procjena rizika iz stava (1) ovog člana mora sadržavati politike, mjere, radnje i postupke koje obveznik iz člana 5. ovog zakona preduzima s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

(4) FOO i nadležni nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona smjernicama mogu propisati da pojedinačne dokumentirane procjene rizika iz stava (1) ovog člana nisu potrebne za pojedini sektor obveznika ako su određeni rizici karakteristični za sektor jasni i shvaćeni od obveznika tog sektora.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je procjenu rizika iz stava (1) ovog člana usklađivati s pravilnicima i odlukama, odnosno smjernicama koje donosi nadležni organ, te je dužan uzeti u obzir i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH.

(6) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je, prije svih bitnih promjena u poslovnim procesima i poslovnoj praksi koje mogu uticati na mjere koje se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te pri uvođenju novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala distribucije, kao i kod uvođenja novih tehnologija za postojeće i nove proizvode, provesti procjenu rizika radi identificiranja i procjene kako navedene promjene utiču na izloženost riziku od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, te preduzeti primjerene mjere za smanjenje rizika i efikasno upravljanje tim rizikom.

Član 11.
(Mjere identifikacije i praćenja)

(1) Mjere identifikacije i praćenja podrazumijevaju:

a) utvrđivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobivenih od pouzdanih i nezavisnih izvora ili putem sredstava elektronske identifikacije ili neposrednim uvidom u javni registar u BiH, u skladu s ovim zakonom;

b) utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika i preduzimanje razumnih mjera za provjeru identiteta stvarnog vlasnika klijenta, korištenjem relevantnih informacija ili podataka dobivenih iz pouzdanog izvora i to tako da se obveznik može uvjeriti da zna ko je stvarni vlasnik, uključujući preduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje prirode poslovanja klijenta, vlasničke i kontrolne strukture klijenta kada je klijent privredno društvo, drugo pravno lice i s njime izjednačen subjekat ili trust i s njime izjednačen subjekat stranog prava;

c) prikupljanje i procjenu informacija o svrsi i namjeni poslovnog odnosa ili transakcije i drugih podataka u skladu s ovim zakonom;

d) provođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa, uključujući i kontrolu transakcija tokom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o klijentu, poslovnom profilu i profilu rizika, te prema potrebi, izvoru novčanih sredstava, uključujući procjenu vjerodostojnosti informacija o porijeklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije i osiguravanja ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode;

e) utvrđivanje da li je klijent politički eksponirano lice.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona će svojim internim aktom definirati procedure za provođenje mjera navedenih u stavu (1) ovog člana.

(3) Prilikom provođenja mjera iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana, obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je provjeriti da li je lice koje tvrdi da djeluje u ime klijenta za to i ovlašteno, te u skladu s odredbama ovog zakona utvrditi i provjeriti identitet tog lica.

(4) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je primjenjivati sve mjere identifikacije i praćenja iz stava (1) ovog člana u skladu s odredbama ovog zakona, pri čemu obim primjene mjera treba zavisiti od procjene rizika provedene u skladu s članom 10. ovog zakona.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona će mjere identifikacije i praćenja iz stava (1) tačka d) ovog člana provoditi i tokom trajanja poslovnog odnosa s klijentom na osnovu procjene rizika ili kada se promijene relevantne okolnosti u vezi s klijentom ili kada je to u obavezi uraditi na osnovu drugih odredbi ovog zakona.

(6) Obveznik iz člana 5. ovog zakona osigurat će da propisane mjere identifikacije i praćenja budu odobrene od najvišeg rukovodstva.

(7) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je da nadzornim organima iz člana 93. ovog zakona, na njihov zahtjev, dostavi odgovarajuće analize, dokumente i druge podatke kojima dokazuje da su preduzete mjere primjerene u odnosu na utvrđene rizike od pranja novca i finansiranja terorizma.

Član 12.
(Obaveza primjene mjera identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:

a) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom;

b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više bez obzira da li je transakcija obavljena u obliku jedne operacije ili više operacija koje se čine povezanima;

c) obavljanja povremene transakcije koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u iznosu od 2.000 KM ili više;

d) postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku;

e) postojanja sumnje na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti bez obzira na iznos transakcije ili sredstava, bez obzira na sva moguća odstupanja, izuzeća ili pragove. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je kontinuirano preduzimati mjere identifikacije i praćenja za sve postojeće klijente na osnovu materijalnosti i rizika, te provoditi postupak identifikacije i praćenja nad tim postojećim odnosima u odgovarajućim trenucima, uzimajući u obzir da li su i kada mjere identifikacije i praćenja prethodno realizirane, kao i adekvatnost dobivenih podataka.

(3) Prilikom transakcije iz stava (1) tačka b) ovog člana koja se obavlja na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik će u okviru mjera identifikacije i praćenja samo provjeriti identitet klijenta, odnosno lica koje transakciju obavlja te prikupiti podatke iz člana 11. ovog zakona koji mu nedostaju.

Član 13.
(Izuzetak od identifikacije i praćenja klijenta kod određenih usluga)

(1) Izdavaoci elektronskog novca ne moraju vršiti radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ako je u skladu s analizom rizika procijenjeno da postoji nizak rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma i ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) platni instrument ne može se ponovo puniti ili ima mjesečni prag za platne transakcije od 300 KM koji se može upotrijebiti isključivo u BiH;

b) maksimalni iznos pohranjenog elektronskog novca ne prelazi 300 KM;

c) platni instrument koristi se isključivo za kupovinu robe ili usluga;

d) da se na platni instrument ne može pohraniti anonimni elektronski novac;

e) izdavalac u dovoljnoj mjeri provodi praćenje transakcije ili poslovnog odnosa kako bi omogućio otkrivanje neuobičajenih ili sumnjivih transakcija.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se ako postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i u slučaju otkupa elektronskog novca za gotov novac ili u slučaju podizanja gotovog novca u vrijednosti elektronskog novca, ako isplaćeni iznos prelazi 100 KM, te na platnu transakciju koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu u kojim iznos prelazi 100 KM po transakciji.

Član 14.
(Vrijeme provjere identiteta klijenta i stvarnog vlasnika, odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije)

(1) Provjeru identiteta klijenta i stvarnog vlasnika iz člana 11. ovog zakona obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je izvršiti prije uspostave poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana obveznik može provjeru identiteta klijenta i stvarnog vlasnika izvršiti u toku uspostave poslovnog odnosa ako je to potrebno kako ne bi došlo do prekida uobičajenog poslovanja i u slučaju gdje je rizik od pranja novca i finansiranja terorizma nizak. U takvim situacijama spomenuti postupci provode se što je prije moguće nakon prvog kontakta.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, obveznik koji je finansijska institucija, može otvoriti račun pod uslovom da postoje odgovarajući zaštitni mehanizmi koji osiguravaju da klijenti ili neko u njihovo ime ne provodi transakcije dok nije postignuta potpuna usklađenost sa zahtjevima identifikacije i praćenja utvrđenim u članu 11. stav (1) tač. a), b) i c).

(4) Obveznik iz člana 5. ovog zakona koji ne može provesti mjere identifikacije i praćenja iz člana 11. stav (1) tač. a), b) ili c) i stava (3) istog člana ovog zakona neće uspostaviti poslovni odnos niti obaviti transakciju, prekinut će poslovni odnos, te će razmotriti izradu prijave o sumnjivoj transakciji FOO-u prema odredbama člana 42. ovog zakona.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona može prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos ako nije u mogućnosti provesti mjeru iz člana 11. stav (1) tač. d) i e) ovog zakona, odnosno ako ocijeni da ne može efikasno upravljati rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u odnosu na klijenta.

(6) Odredbe iz st. (4) i (5) ovog člana ne primjenjuju se na obveznike iz člana 5. stav (1) tačka o) isključivo u mjeri u kojoj ta lica utvrđuju pravni položaj svojih klijenata ili obavljaju zadatke odbrane ili zastupanja tih stranaka u sudskim i upravnim postupcima, uključujući davanje savjeta o pokretanju ili izbjegavanju takvih postupaka.

Član 15.
(Podaci koji se prikupljaju prilikom mjera identifikacije i praćenja )

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona prilikom obavljanja mjera identifikacije i praćenja iz člana 11. ovog zakona prikuplja sljedeće podatke:

a) za fizička lica: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, jedinstveni matični broj ili drugi lični identifikacioni broj klijenta, naziv i broj identifikacione isprave, naziv i državu izdavaoca, te državljanstvo;

b) za fizičko lice kojem je namijenjena transakcija: ime i prezime, prebivalište, te podatak o jedinstvenom matičnom broju fizičkog lica ili drugi lični identifikacioni broj klijenta ako mu je taj podatak dostupan;

c) za obrt i drugu samostalnu djelatnost:

1) naziv, adresu sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost kada se u svrhu poslovanja obrta ili obavljanja druge samostalne djelatnosti uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija;

2) naziv, adresa sjedišta obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost kojem je namijenjena transakcija, te jedinstveni identifikacioni broj obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, samo ako mu je taj podatak dostupan;

d) za pravno lice za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, odnosno za pravno lice u čije se ime uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija: naziv, pravni oblik, adresu sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica;

e) za pravno lice kojem je namijenjena transakcija obveznik pribavlja podatke o nazivu i adresi sjedišta tog pravnog lica, te podatak o jedinstvenom identifikacionom broju pravnog lica ako mu je taj podatak dostupan;

f) za stvarnog vlasnika klijenta: ime i prezime, država prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo/državljanstva i jedinstveni matični broj ili drugi lični identifikacioni broj klijenta ako je dostupan;

g) podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa, uključujući i informaciju o djelatnosti klijenta;

h) datum i vrijeme uspostavljanja poslovnog odnosa;

i) datum i vrijeme pristupa sefu;

j) datum i vrijeme provođenja transakcije, iznos i valutu u kojoj se obavlja transakcija, način provođenja transakcije, te svrhu/namjenu transakcije;

k) o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa;

l) o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije;

m) prikuplja i druge podatke o sumnjivim transakcijama, sredstvima i licima koji su mu potrebni za obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma u skladu s članom 42. ovog zakona.

(2) Pod fizičkim licem iz stava (1) tačka a) ovog člana podrazumijeva se:

a) fizičko lice ili njegov zakonski zastupnik, obrtnik ili lice koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koje uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno za koju se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b) zakonski zastupnik i punomoćnik koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju;

c) punomoćnik koji za klijenta uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju i

d) fizičko lice koje pristupa sefu.

(3) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) ovog člana, ako obveznik nije u mogućnosti pribaviti podatak o jedinstvenom identifikacionom broju fizičkog lica stranca kojem nije izdat lični identifikacioni broj, dužan je pribaviti podatak o vrsti, broju, izdavaocu i državi identifikacione isprave na osnovu koje je utvrdio i provjerio identitet tog fizičkog lica.

(4) Osim podataka iz stava (1) ovog člana, obveznik pribavlja i ostale podatke u obimu u kojem su mu potrebni za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz člana 12. stav (1) tačka a) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), c), d), f), g), h) i k) ovog člana.

(6) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata pri obavljanju transakcija iz člana 12. stav (1) tačka b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), b) c), d), e), f), j) i l) ovog člana.

(7) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata pri obavljanju povremenih transakcija iz člana 12. stav (1) tačka c) ovog zakona, osim informacija o nalogodavcu i korisniku koji moraju biti priloženi prijenosu novčanih sredstava, prikuplja i podatke iz stava (1) tač. f) i j) ovog člana.

(8) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata, ako postoji sumnja u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku iz člana 12. stav (1) tačka d) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), c), d), f), g) i k) ovog člana.

(9) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata, ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, bez obzira na iznos transakcije ili sredstava iz člana 12. stav (1) tačka e), prikuplja podatke iz stava (1) ovog člana.

(10) Obveznik iz člana 5. stav (1) tačka n) ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata prilikom provođenja transakcije iz člana 19. stav (4) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), b), c) alineja 2, e), f) i j).

(11) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u svrhu postupanja u skladu s odredbama člana 43. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), b), c), d), e), f), j) i l) ovog člana.

(12) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, u svrhu postupanja u skladu s odredbama člana 43. stav (1) tač. c) i d) ovog zakona, osim informacija o nalogodavcu i korisniku koji moraju biti priloženi prijenosu novčanih sredstava, prikuplja i podatke iz stava (1) tačka j) ovog člana.

(13) Obveznik iz člana 5. stav (1) tač. j) i m) ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i praćenja klijenata prilikom provođenja transakcije iz člana 12. stav (1) tačka b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) tač. a), b), c), d), e), f), j), k) i l) ovog člana.

(14) Prilikom identifikacije lica iz stava (1) ovog člana, obveznik je dužan pribaviti ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta ili sačiniti njegovu kopiju uvidom u original ili ovjerenu kopiju, kojom se smatra i elektronski dokument. Na kopiji, u papirnoj ili elektronskoj formi, obveznik će osigurati zapise o vremenu kada je identifikacija izvršena, te ime i prezime zaposlenika koji je izvršio identifikaciju.

(15) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, može podzakonskim aktom pobliže definirati sadržaj podataka koje je obveznik dužan pribaviti u svrhu provođenja mjera identifikacije i praćenja i obavještavanja FOO-a.

Član 16.
(Utvrđivanje i provjera identiteta fizičkog lica, obrtnika i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost)

(1) Za klijenta koji je fizičko lice i njegovog zakonskog zastupnika obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrđuje i provjerava njegov identitet prikupljanjem podataka iz člana 15. stav (1) tačka a) ovog zakona uvidom u lični važeći identifikacioni dokument klijenta u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u lični identifikacioni dokument nije moguće prikupiti sve propisane podatke, nedostajući podaci prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje podnese klijent.

(3) Kada obveznik iz objektivnih razloga ne uspije prikupiti podatak, u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, takav podatak može prikupiti neposredno od klijenta, te ga je dužan provjeriti.

(4) Ako je klijent obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću, obveznik prikuplja podatke iz člana 15. stav (1) tačka c) ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz javnog registra koja ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno neposrednim uvidom u javni registar. Na izvodu iz registra u koji je ostvaren neposredni uvid obveznik u obliku zabilješke upisuje datum i vrijeme, te ime i prezime lica koje je ostvarilo uvid.

Član 17.
(Utvrđivanje i provjera identiteta punomoćnika fizičkog lica, obrtnika i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost)

(1) Ako klijent, koji je fizičko lice, obrtnik ili lice koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, posredstvom punomoćnika uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrđuje i provjerava identitet punomoćnika prikupljanjem podataka iz člana 15. stav (1) ovog zakona uvidom u lični identifikacioni dokument punomoćnika u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u lični identifikacioni dokument punomoćnika nije moguće prikupiti sve propisane podatke, nedostajući podaci prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje podnese punomoćnik.

(3) Kada obveznik iz člana 5. ovog zakona iz objektivnih razloga ne uspije prikupiti podatake u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, takav podatak može prikupiti neposredno od klijenta, te ga je dužan provjeriti.

(4) Podatke iz člana 15. stav (1) tačka a) ovog zakona o fizičkom licu, obrtniku ili licu koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik pribavlja iz ovjerene punomoći i kopije važećeg ličnog identifikacionog dokumenta fizičkog lica koje mu dostavi punomoćnik.

(5) Ako je klijent obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću, obveznik prikuplja podatke iz člana 15. stav (1) tačka c) ovog zakona, u skladu s odredbom člana 16. stav (4) ovog zakona.

Član 18.
(Utvrđivanje i provjera identiteta pravnog lica)

(1) Identitet klijenta koji je pravno lice ili pravni aranžman obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrđuje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 15. stav (1) tačka d) ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime pravnog lica dostavi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pravnog lica, ili na drugi način u skladu s ovim zakonom.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana prilikom podnošenja obvezniku mora biti ažurna, tačna i odražavati stvarno stanje klijenta i ne smije biti starija od tri mjeseca.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona može utvrditi i provjeriti identitet pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 15. stav (1) tačka d) ovog zakona neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar. Na izvodu iz registra u koji je ostvaren uvid obveznik u formi zabilješke upisuje datum i vrijeme, te ime i prezime lica koje je ostvarilo uvid.

(4) Obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrđuje identitet i preduzima razumne mjere za provjeru identiteta stvarnih vlasnika klijenta koji je pravno lice pomoću sljedećih informacija:

a) identiteta fizičkog lica, ili više njih, koji su stvarni vlasnici;

b) identiteta fizičkog lica, ili više njih, koji vrše kontrolu nad pravnim licem ili aranžmanom na drugi način ako postoji sumnja da je lice iz tačke a) ovog stava, ili više njih, stvarni vlasnik, ili kada nijedno fizičko lice ne vrši kontrolu putem vlasničkog udjela;

c) identiteta relevantnog fizičkog lica na poziciji najvišeg rukovodećeg službenika ako nijedno fizičko lice nije identificirano u skladu s tač. a) ili b) ovog stava.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrđuje identitet i preduzima razumne mjere za provjeru identiteta stvarnih vlasnika klijenta koji je pravni aranžman utvrđivanjem identiteta sljedećih lica:

a) osnivača;

b) upravitelja;

c) zaštitnika, ako postoje;

d) korisnika, ili u slučaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aranžmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupe lica u čijem je interesu pravni aranžman ili subjekat osnovan odnosno djeluje;

e) svakog drugog fizičkog lica koje vrši krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasništva ili na drugi način;

f) za druge vrste pravnih aranžmana utvrđivanjem identiteta lica na ekvivalentnim ili sličnim pozicijama.

(6) Za korisnika ili korisnike koji su određeni po karakteristikama ili po kategoriji finansijska institucija obveznik treba pribaviti dovoljno informacija kako bi bila uvjerena da će moći utvrditi identitet korisnika u vrijeme isplate ili kada korisnik ima namjeru da ostvari stečena prava.

(7) Ostale podatke iz člana 15. ovog zakona, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja uvidom u originale ili ovjerene kopije isprava i drugu poslovnu dokumentaciju. Ako iz tih isprava i dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 15. ovog zakona, podatke koji nedostaju, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja neposredno od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(8) Ako je klijent strano pravno lice koje obavlja djelatnost u BiH preko svoje poslovne jedinice, podružnice ili filijale, obveznik primjenjuje mjere iz ovog člana na strano pravno lice i njegove podružnice.

(9) Ako strano pravno lice, sa izuzetkom međunarodnih vladinih organizacija, obavlja transakcije, obveznik je dužan najmanje jednom godišnje obaviti ponovnu identifikaciju pribavljanjem podataka iz člana 15. ovog zakona i nove punomoći iz člana 11. stav (3) ovog zakona.

(10) Prilikom ulaska u novi poslovni odnos s pravnim licem ili pravnim aranžmanom, za koje postoji obaveza registracije, obveznici prikupljaju informacije o stvarnom vlasništvu na osnovu rješenja o registraciji ili izvoda iz odgovarajućeg registra.

(11) Odstupajući od stava (10) ovog člana, obveznici mogu provjeriti identitet klijenta i stvarnog vlasnika u toku uspostave poslovnog odnosa ako je to potrebno kako ne bi došlo do prekida uobičajenog poslovanja i u slučaju gdje je rizik od pranja novca i finansiranja teorističkih aktivnosti nizak. U takvim situacijama spomenuti postupci provode se što je prije moguće nakon prvog kontakta i prije obavljanja transakcije.

(12) Odstupajući od stava (10) ovog člana, obveznici mogu otvoriti račune, uključujući račune koji omogućavaju transakcije s prenosivim vrijednosnim papirima, pod uslovom da postoje odgovarajući zaštitni mehanizmi koji osiguravaju da klijent ili neko u njihovo ime ne provodi transakcije dok nije postignuta potpuna usklađenost sa zahtjevima za identifikaciju i provjeru identiteta klijenta utvrđenim u članu 11. stav (1) tač. a) i b).

(13) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je ugovorom o poslovnom odnosu obavezati klijenta da dostavi sve nastale promjene u dokumentaciji iz st. (1) i (2) ovog člana u roku od osam dana.

Član 19.
(Specifični slučajevi koji se odnose na određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona koji obavlja djelatnost iznajmljivanja sefa, osim mjera iz člana 12. ovog zakona, mora preduzeti mjere identifikacije i prikupiti podatke u skladu s čl. 11. i 15. ovog zakona, prilikom svakog pristupa klijenta sefu i to se odnosi na svako fizičko lice koje stvarno pristupi sefu, bez obzira na to da li je on korisnik sefa prema ugovoru o sefu, odnosno njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

(2) Priređivači igara na sreću preduzet će mjere identifikacije, provjere identiteta i praćenja klijenata prilikom registracije na elektronsku platformu za klađenje, bez obzira na iznos uloga.

(3) Kasina i kockarnice dužni su i prilikom ulaska klijenta u kasina i kockarnice odmah izvršiti njihovu identifikaciju i provjeru identiteta.

(4) Uključujući mjere iz člana 12. ovog zakona priređivači igara na sreću dužni su vršiti identifikaciju i praćenje klijenta koji u igri obavlja transakciju u iznosu od ili više od 2.000 KM, bez obzira na to da li je riječ o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

(5) Izuzetno od člana 12. ovog zakona, mjere identifikacije i praćenja vrši:

a) pravno i fizičko lice koje se bavi prometom plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda prilikom svakog otkupa plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda;

b) ovlašteni mjenjač prilikom vršenja povremenih transakcija u iznosu koji prelazi 1.000 KM, bez obzira na to da li je riječ o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;

c) pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama, prilikom vršenja povremenih transakcija u iznosu koji prelazi 1.000 KM, bez obzira na to da li je riječ o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

(6) Obveznik iz člana 5. ovog zakona čija je djelatnost davanje kredita može primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i praćenja kada ukupna godišnja izloženost prema klijentu ne prelazi iznos 3.000 KM.

Član 20.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta kod poslova životnog osiguranja)

(1) Obveznik iz člana 5. stav (1) tač. f) i g) ovog zakona dužan je, kod poslova životnog osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjem, osim određivanja i utvrđivanja identiteta klijenta - ugovarača osiguranja i stvarnog vlasnika, utvrditi i provjeriti identitet korisnika osiguranja, koji je određen kao posebno imenovano fizičko ili pravno lice ili druga lica koja imaju pravni interes čim korisnik bude identificiran ili određen.

(2) Ako korisnik osiguranja nije određen po imenu, odnosno nazivu, obveznik je dužan pribaviti onaj obim informacija koji će biti dovoljan za utvrđivanje njegovog identiteta, odnosno identiteta stvarnog vlasnika korisnika osiguranja u trenutku isplate osigurane sume, ostvarivanja prava po osnovu otkupa, predujma ili zalaganja polise osiguranja.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona je dužan utvrditi da li je korisnik osiguranja i stvarni vlasnik korisnika osiguranja politički eksponirano lice i, ako utvrdi da jeste, preduzeti mjere iz člana 34. ovog zakona.

(4) Ako je korisnik osiguranja svrstan u kategoriju visokog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, obveznik je dužan preduzeti razumne mjere da utvrdi stvarnog vlasnika tog korisnika, i to najkasnije u trenutku isplate osigurane sume, ostvarivanja prava po osnovu otkupa, predujma ili zalaganja polise osiguranja.

(5) Ako u vezi s polisom osiguranja utvrdi visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik je dužan, osim radnji i mjera iz člana 11. ovog zakona, obavijestiti člana najvišeg rukovodstva prije isplate osigurane sume, te izvršiti pojačane radnje i mjere poznavanja i praćenja klijenta.

Član 21.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta na osnovu video elektronske identifikacije)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona mogu, u skladu s propisima u BiH kojima se uređuje oblast video elektronske identifikacije, na daljinu odrediti i utvrditi identitet fizičkog lica, njegovog zakonskog zastupnika, te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću, pravnog lica i fizičkog lica koje zastupa pravno lice, korištenjem sredstava video elektronske identifikacije ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) za proizvode, usluge, planirane transakcije odnosno sredstva ili kanale dostave, za čije korištenje obveznik provodi video elektronsku identifikaciju klijenta, nije utvrđen visoki rizik od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s članom (5) ovog zakona;

b) identitet se određuje i utvrđuje na osnovu važeće javne isprave klijenta iz stava (1) ovog člana, koja sadrži biometrijsku fotografiju lica i koju je izdao nadležni organ država koje nisu na listi zemalja iz člana 86. stav (1) ovog zakona;

c) klijent je punoljetno lice;

d) klijent nema boravište na području država s liste zemalja iz člana 86. stav (1) ovog zakona.

(2) Obveznik je dužan prema klijentu iz stava (1) ovog člana, do trenutka njegovog fizičkog pristupanja kod obveznika, provoditi mjere pojačanog i trajnog praćenja poslovnog odnosa s klijentom, uključujući i provođenje mjera ograničenja transakcija shodno procijenjenom riziku.

(3) U postupku određivanja i utvrđivanja identiteta klijenta iz stava (1) ovog člana obveznik prikuplja podatke iz člana 15. ovog zakona. Podaci koje nije moguće prikupiti u skladu sa stavom (1) ovog člana, prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje klijent dostavi posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili elektronskom poštom.

Član 22.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta putem kvalificiranog elektronskog certifikata za elektronski potpis ili elektronskog pečata)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona može, u skladu s propisima u BiH kojima se uređuje oblast kvalificiranog elektronskog certifikata za elektronski potpis ili elektronskog pečata, na daljinu odrediti i utvrditi identitet fizičkog lica, njegovog zakonskog zastupnika, te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću, pravnog lica i fizičkog lica koje zastupa pravno lice, na osnovu kvalificiranog certifikata za elektronski potpis ili elektronski pečat izdatog od certifikacionog tijela u skladu sa zakonima kojim je uređeno elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

(2) U postupku određivanja i utvrđivanja identiteta klijenta, u skladu sa stavom (1) ovog člana, obveznik prikuplja podatke iz člana 15. ovog zakona uvidom u kvalificirani certifikat za elektronski potpis ili elektronski pečat. Podaci koje nije moguće prikupiti iz kvalificiranog certifikata prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje klijent dostavi posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili elektronskom poštom. Ako na opisani način nije moguće prikupiti sve propisane podatke, nedostajući podaci prikupljaju se neposredno od klijenta ili na drugi način.

(3) Određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta, u skladu sa stavom (1) ovog člana, nije dopušteno ako postoji sumnja da je kvalificirani certifikat zloupotrijebljen, odnosno ako obveznik utvrdi da su se promijenile okolnosti koje bitno utiču na njegovu valjanost, a kvalificirani pružalac usluga ga još nije privremeno suspendirao.

(4) Obveznik je dužan prema klijentu iz stava (1) ovog člana, do trenutka njegovog fizičkog pristupanja kod obveznika, provoditi mjere pojačanog i trajnog praćenja poslovnog odnosa s klijentom, uključujući i provođenje mjera ograničenja transakcija shodno procijenjenom riziku.

(5) Nakon fizičkog pristupanja klijenta obvezniku iz stava (1) ovog člana, obveznik je dužan provoditi mjere identifikacije i praćenja, u skladu s procjenom rizika iz člana 10. ovog zakona.

(6) Uslovi pod kojima se može odrediti i utvrditi identitet klijenta u skladu sa stavom (1) ovog člana su sljedeći:

a) da kvalificirani elektronski certifikat klijenta nije izdat pod pseudonimom;

b) da obveznik osigura tehničke i druge uslove koji mu omogućavaju da u svakom trenutku provjeri da li je kvalificirani elektronski certifikat klijenta istekao ili je opozvan i da li je privatni kriptografski ključ važeći i izdat u skladu sa stavom (1) ovog člana;

c) da obveznik provjeri da li kvalificirani elektronski certifikat klijenta ima ograničenja upotrebe certifikata u pogledu visine transakcije odnosno sredstava, načina poslovanja i slično i da svoje poslovanje uskladi s tim ograničenjima;

d) obveznik je dužan osigurati tehničke uslove za vođenje evidencije o korištenju sistema putem kvalificiranog elektronskog certifikata klijenta.

(7) Obveznik je dužan obavijestiti nadležni nadzorni organ iz člana 93. ovog zakona i FOO da će određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta vršiti na osnovu kvalificiranog elektronskog certifikata klijenta. Prilikom obavještavanja dužan je dostaviti i izjavu o ispunjenosti uslova iz stava (6) tač. b) i d) ovog člana.

(8) Certifikaciono tijelo, koje je klijentu izdalo kvalificirani elektronski certifikat, dužno je obvezniku, na njegov zahtjev, bez odgađanja dostaviti podatke o načinu na koji je utvrdilo i provjerilo identitet klijenta koji je imalac certifikata.

(9) Ako prilikom određivanja i utvrđivanja identiteta klijenta na osnovu ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava iz kojih su podaci pribavljeni, dužan je obustaviti i postupak određivanja i utvrđivanja identiteta klijenta putem kvalificiranog elektronskog certifikata i odrediti i utvrditi identitet na osnovu čl. 15, 16, 17, 18. i 19. ovog zakona.

Član 23.
(Treće lice)

(1) U smislu ovog zakona, treća lica su obveznici, navedeni u članu 5. tač. a), b), c), f) i r) ovog zakona, njihove organizacije, udruženja ili druge institucije ili lica koja se nalaze u državi ili drugoj zemlji:

a) koji primjenjuju zahtjeve identifikacije i praćenja klijenta i zahtjeve na vođenju evidencije koji su isti ili strožiji u odnosu na zahtjeve koji su u primjeni u BiH;

b) čiju usklađenost poslovanja sa zahtjevima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nadziru redovno i kontinuirano nadležni organi u zemljama sjedišta, na način i u obimu u kojem nadležni organi provode nadzor nad obveznicima iz BiH.

(2) Obveznicima iz stava (1) ovog člana Zakona nije dopušteno da se oslanjaju na treća lica sa sjedištem u visokorizičnim zemljama iz člana 86. stav (1) tačka a), izuzev ako je treće lice podružnica, društvo kćeri u većinskom vlasništvu obveznika, pri čemu se u potpunosti treće lice pridržava politika i postupaka unutar grupe, tako da:

a) se primjenjuju zahtjevi identifikacije i praćenja klijenta i zahtjevi na vođenju evidencije koji su isti ili strožiji od zahtjeva koji su u primjeni u BiH;

b) je usklađenost poslovanja sa zahtjevima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nadzirana redovno i kontinuirano od nadležnih organa u zemlji sjedišta, na način i u obimu u kojem se provodi nadzor od nadležnih organa nad obveznicima iz BiH.

(3) Treća lica navedena u stavu (1) ovog člana neće uključivati pružaoce usluga vanjskog izvora.

(4) Obveznik trećem licu ne može povjeriti proceduru identifikacije i praćenja klijenta ako je klijent:

a) strano pravno lice koje se ne bavi ili se ne može baviti trgovinom, proizvodnjom ili drugom aktivnosti u državi na čijoj teritoriji ima sjedište;

b) fiducijarno ili drugo slično strano pravno lice s nepoznatim ili skrivenim vlasnicima ili menadžerima.

(5) Izuzetno od odredbi stava (3), obveznik može povjeriti obavljanje poslova trećeg lica vlastitim filijalama i podružnicama koje se nalaze u zemljama iz člana 86. stav (1) tačka a) ovog zakona pod uslovom da se u potpunosti pridržavaju politika i postupaka grupe.

Član 24.
(Identifikacija klijenata posredstvom trećih lica)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona može, pod uslovima određenim ovim zakonom i drugim propisima donesenim shodno ovom zakonu, pri uspostavljanju poslovnog odnosa s klijentom povjeriti trećem licu utvrđivanje i provjeru identiteta klijenta, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije odnosno sredstava.

(2) Obveznik je dužan prethodno provjeriti da li treće lice kojem će povjeriti provođenje mjera identifikacije i praćenja klijenta ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(3) Obveznik ne smije prihvatiti obavljanje pojedinih radnji i mjera identifikacije klijenta posredstvom trećeg lica ako je to lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva.

(4) Povjeravanjem izvršavanja pojedinih radnji i mjera identifikacije klijenta trećem licu obveznik se ne oslobađa odgovornosti za pravilno izvršavanje radnji i mjera identifikacije u skladu s ovim zakonom. Konačnu odgovornost za provođenje mjera identifikacije povjerenih trećem licu i dalje snosi obveznik.

Član 25.
(Pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je osigurati da treće lice koje je, u skladu s odredbama čl. 11. i 24. ovog zakona, izvršilo radnje i mjere identifikacije i provjere identiteta klijenta, bez odgađanja dostavi:

a) neophodne informacije, u skladu s članom 11. ovog zakona;

b) kopije identifikacionih podataka i druge relevantne dokumentacije u vezi sa zahtjevom za identifikaciju i provjeru identiteta na zahtjev obveznika, uključujući, ako su dostupni, podatke pribavljene sredstvima elektronske identifikacije ili bilo kojim drugim sigurnim, daljinskim ili elektronskim postupkom identifikacije koji je regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila nadležna institucija u BiH.

(2) Pribavljenu identifikacionu dokumentaciju obveznik čuva u skladu s ovim zakonom.

Član 26.
(Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa)

Obveznik iz člana 5. ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ako:a) je radnje i mjere identifikacije i provjere identiteta klijenta izvršilo lice koje se ne smatra trećim licem iz člana 23. ovog zakona;

b) je treće lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva;

c) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke i dokumentaciju iz člana 25. stav (1) ovog zakona;

d) je posumnjao u vjerodostojnost izvršene radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ili istinitost pribavljenih podataka o klijentu.

Član 27.
(Kontinuirano praćenje poslovnih aktivnosti klijenta)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent provodeći mjere identifikacije i praćenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uključujući i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

(2) Praćenje poslovnih aktivnosti koje preduzima klijent posredstvom obveznika uključuje:

a) određivanje poslovnih operacija klijenta u skladu sa svrhom i namjenom poslovnog odnosa uspostavljenog između klijenta i obveznika;

b) kontinuirano praćenje poslovnog odnosa i provođenje kontrole transakcija izvršenih tokom trajanja poslovnog odnosa da bi se osiguralo da su transakcije koje se vrše u skladu s onim što obveznik zna o klijentu, njegovom poslovnom profilu i profilu rizika, te prema potrebi, izvoru novčanih sredstava i osiguravanju ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode;

c) osiguravanje da dokumentacija, podaci i informacije prikupljeni u okviru procesa identifikacije i praćenja budu ažurni i relevantni, ostvarivanjem uvida u postojeće evidencije, naročito za kategorije klijenata višeg rizika.

(3) Obveznik treba odrediti obim i učestalost mjera navedenih u stavu (2) ovog člana koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti kojem je izložen u obavljanju pojedinačnih transakcija ili poslovnih operacija pojedinačnog klijenta. Obveznik će procijeniti takav rizik u skladu s članom 10. ovog zakona.

Član 28.
(Posebni oblici identifikacije i praćenja)

Prilikom identifikacije i praćenja aktivnosti klijenata, obveznik iz člana 5. ovog zakona će, zavisno od stepena rizika klijenta i transakcije, primijeniti posebne mjere identifikacije i praćenja, i to:

a) pojačanu identifikaciju i praćenje;

b) pojednostavljenu identifikaciju i praćenje.

Član 29.
(Pojačana identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Pojačane mjere identifikacije i praćenja, osim mjera iz člana 11. ovog zakona, uključuju i dodatne mjere koje su određene ovim zakonom, a koje je obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan izvršiti kako bi na odgovarajući način upravljao rizicima od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje, te kako bi te rizike na odgovarajući način umanjio prilikom:

a) uspostavljanja korespondentnog odnosa;

b) primjene novih tehnologija i tehnologija u razvoju prema članu 32. ovog zakona, a u skladu s procjenom rizika od strane obveznika;

c) obavljanja transakcija koje se po svojim karakteristikama mogu smatrati neuobičajenim, u skladu s članom 33. ovog zakona;

d) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije iz člana 12. ovog zakona s klijentom koji je politički eksponirano lice ili ima stvarnog vlasnika koji je politički eksponirano lice, uključujući i njihove najbliže članove porodice i bliže saradnike;

e) provođenja mjera identifikacije i praćenja kada klijent nije bio lično prisutan za vrijeme utvrđivanja i provjere identiteta;

f) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije koji uključuju visokorizične zemlje iz člana 86. stav (1) tačka a);

g) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima koji obavljaju djelatnosti visokog rizika, shodno procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje.

(2) Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznik iz člana 5. ovog zakona primijenit će i u drugim slučajevima, kao i na postojeće klijente, kada zbog prirode poslovnog odnosa, rizika povezanih s klijentom, zemljom, geografskim područjem ili proizvodom, uslugom, transakcijom ili kanalom isporuke, ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom, na osnovu procjene rizika iz člana 10. ovog zakona postoji ili je obveznik identificirao visoki rizik od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje.

(3) Sadržaj i način provođenja mjera pojačane identifikacije i praćenja iz stava (1) ovog člana bit će uređen podzakonskim aktom Vijeća ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

(4) Najviše rukovodstvo obveznika dužno je dati saglasnost za uspostavljanje poslovnog odnosa, odnosno njegov nastavak ako je poslovni odnos uspostavljen s: korespondentnom bankom, politički eksponiranim licem i klijentima koji su povezani s visokorizičnim zemljama iz člana 86. stav (1) tačka a).

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je primijeniti mjere pojačane identifikacije i praćenja klijenta u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju je ovim zakonom ili procjenom rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH utvrđen visok rizik za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

Član 30.
(Pojednostavljena identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona mogu primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i praćenja klijenta samo ako su identificirani niži nivoi rizika, adekvatnom analizom rizika koju je izvršio obveznik.

(2) Pojednostavljene mjere bit će srazmjerne faktorima nižeg rizika, ali nisu prihvatljive kada postoji sumnja na pranje novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili kada se primjenjuju specifični scenariji za više nivoe rizika.

(3) Prije primjene mjera pojednostavljene identifikacije i praćenja klijenta obveznici će se uvjeriti da poslovni odnos ili transakcija predstavljaju niži stepen rizika.

(4) Iako provodi pojednostavljenu identifikaciju i praćenje prema st. (1) i (2) ovog člana, obveznik je dužan u odnosu na transakcije i poslovni odnos provoditi redovne mjere praćenja u svrhu otkrivanja neobičnih ili sumnjivih transakcija.

(5) Obveznik može primijeniti mjere identifikacije i praćenja klijenta u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju procijeni da predstavlja nizak rizik za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti uvažavajući rezultate procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

(6) Faktori na osnovu kojih se procjenjuje da li je poslovni odnos ili transakcija niskog rizika utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

Član 31.
(Korespondentni poslovni odnos)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa, uz pojačane mjere identifikacije i praćenja klijenta, provesti i sljedeće mjere:

a) prikupiti dovoljno informacija o respondentnoj instituciji da bi u potpunosti razumio prirodu njenog poslovanja i da bi iz javno dostupnih informacija utvrdio reputaciju institucije i kvalitet nadzora, uključujući i da li je bila predmet istrage u vezi s pranjem novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti ili predmet djelovanja nadzornog organa;

b) prikupiti podatke o izdavanju i roku važenja ovlaštenja za obavljanje bankarskih ili drugih finansijskih usluga, nazivu i sjedištu nadležnog organa koji je izdao ovlaštenje;

c) procijeniti interne procedure i kontrole koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a naročito: identifikacije i praćenja klijenta, određivanja stvarnog vlasnika, podataka koji se tiču izvještaja o sumnjivim transakcijama nadležnim organima, čuvanja izvještaja, interne kontrole i drugih procedura koje je usvojila banka ili druga finansijska institucija za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) dokumentirati i razumjeti odgovornosti obveznika i respodentne institucije;

e) pribaviti propise iz oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji se primjenjuju u zemlji u kojoj je banka ili druga finansijska institucija osnovana ili registrirana;

f) jasno razumjeti odgovornosti svake institucije u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

g) osigurati da banka ili druga finansijska institucija ne posluje s fiktivnim bankama;

h) osigurati da banka ili druga finansijska institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s fiktivnim bankama;

i) osigurati da banka ili druga finansijska institucija podliježe upravnom nadzoru u zemlji svog sjedišta ili registracije i da, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zaposlenik obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog člana i provodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupit će sva pisana odobrenja od najvišeg rukovodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pisanog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku.

(3) Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog člana uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je priložila banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu. Banka ili druga finansijska institucija dužna je procijeniti i provjeriti adekvatnosti i efikasnosti politika i procedura sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti korespondentne banke ili druge finansijske institucije.

(4) U pogledu prolaznih računa, obveznik je dužan da se uvjeri da je respondentna banka:

a) provjerila identitet klijenta te da kontinuirano provodi mjere identifikacije i praćenja klijenata koji imaju direktan pristup računima korespondentne banke;

b) u mogućnosti da na zahtjev korespondentnoj banci dostavi relevantne podatke dobivene u procesu identifikacije i praćenja.

(5) Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog člana ako:

a) podaci iz stava (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog člana nisu unaprijed prikupljeni;

b) zaposlenik obveznika nije dobio prethodno pisano odobrenje svog najvišeg rukovodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c) banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obavezna provoditi zakone i druge relevantne propise koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) banka ili druga finansijska institucija posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s fiktivnim bankama;

e) banka ili druga finansijska institucija, koju treća finansijska institucija direktno upotrebljava za provođenje transakcija u svoje ime, ne provodi mjere identifikacije i praćenja klijenta za treću finansijsku instituciju koja ima direktan pristup računu korespondentne banke i na zahtjev korespondentne banke ne može dostaviti potrebne podatke, informacije i dokumentaciju o identifikciji klijenta.

(6) Obveznik je dužan, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrditi i dokumentirati obaveze svake ugovorne strane u vezi s otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(7) Obveznik ne smije uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili drugom finansijskom institucijom na osnovu kojeg ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim klijentima omogućiti direktno korištenje tog računa.

(8) Obveznik ne smije uspostaviti ili održavati korespondentne odnose s fiktivnim bankama.

(9) Obveznik ne smije uspostaviti i/ili održavati korespondentne odnose s finansijskom institucijom za koju se zna da dopušta da se njenim računima koristi fiktivna banka.

Član 32.
(Primjena novih tehnologija i tehnologija u razvoju)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je identificirati i procijeniti rizike od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji mogu nastati u vezi s razvojem novih proizvoda i novih poslovnih praksi, uključujući i nove mehanizme isporuke, i upotrebu novih ili tehnologija u razvoju za nove i postojeće proizvode prije njihovog plasiranja ili korištenja.

(2) Obveznik je dužan provoditi pojačano praćenje kako bi identificirao rizike od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji proizlaze iz primjene novih tehnologija ili tehnologija u razvoju za nove ili već postojeće proizvode koji se koriste za realizaciju transakcija u unutrašnjem ili međunarodnom platnom prometu, pogotovo onih koji mogu pogodovati anonimnosti, kao i nove poslovne prakse, uključujući pojačano praćenje novih mehanizama distribucije i intrumenata plaćanja putem kojih se obavljaju transkacije povezane s novim tehnologijama i tehnologijama u razvoju.

(3) U svrhu provođenja mjera iz ovog člana, obveznik će uspostaviti procedure i preduzeti odgovarajuće mjere za upravljanje rizicima i ublažavanje rizika s ciljem sprečavanja zloupotreba novih tehnologija ili tehnologija u razvoju u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 33.
(Neuobičajene transakcije)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je provjeriti pozadinu i svrhu transakcije koju karakterizira: složenost, neuobičajeno visok iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrijednost ili povezanost transakcija odnosno sredstava koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmjeri s uobičajenim, očekivanim poslovanjem klijenta.

(2) Obveznik je dužan utvrditi osnov i svrhu transakcija iz stava (1) ovog člana i, ako ne utvrdi da je riječ o sumnjivoj transakciji, o tome sačiniti službenu zabilješku u pisanoj ili elektronskoj formi, koju čuva kako bi bila dostupna na zahtjev FOO-a i nadzornih organa iz ovog zakona.

(3) U vezi s transakcijama odnosno sredstvima iz st. (1) i (2) ovog člana, sa izuzetkom iz stava (4) ovog člana, obveznik, osim obaveza iz stava (1) ovog člana, preduzima najmanje sljedeće mjere:

a) prikuplja i provjerava dodatne podatke o djelatnosti klijenta i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa s klijentom;

b) prikuplja i provjerava podatke o svrsi najavljene ili obavljene transakcije odnosno sredstava;

c) ažurira identifikacione podatke o klijentu i njegovom stvarnom vlasniku;

d) provjerava prikupljene podatke o izvoru sredstava.

(4) Ako obveznik u vezi s transakcijama odnosno sredstvima iz stava (1) ovog člana nakon provedene analize utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, dužan je o tome obavijestiti FOO na način kako je to propisano članom 42. ovog zakona.

Član 34.
(Politički eksponirana lica)

(1) Osim provođenja mjera identifikacije i praćenja klijenta iz člana 11. ovog zakona, obveznici će uspostaviti odgovarajuću proceduru za određivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz BiH ili inozemstva politički eksponirano lice. Obveznik će definirati takve procedure u svom internom aktu, istovremeno prateći smjernice FOO-a i nadzornih organa navedenih u članu 93. ovog zakona.

(2) Kada je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta koji ulazi u poslovni odnos ili obavlja transakciju ili u čije ime se stupa u poslovni odnos ili transakciju obavlja politički eksponirano lice, obveznik će, osim mjera navedenih u članu 11. ovog zakona, u okviru procedure pojačane identifikacije i praćenja klijenta preduzeti sljedeće dodatne mjere:

a) prikupiti podatke da bi se ustanovio izvor bogatstva i izvor sredstava i imovine koja jeste ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije iz dokumenata i ostale dokumentacije koju je priložio klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta;

b) zaposleni kod obveznika koji provodi proceduru za uspostavljanje poslovnog odnosa s klijentom osigurat će pisano odobrenje najvišeg rukovodstva prije nego što uđe u takvu vrstu odnosa;

c) nakon stupanja u poslovni odnos, obveznik će pojačano i trajno pratiti transakcije odnosno sredstva i ostale poslovne aktivnosti politički eksponiranog lica.

(3) Ako obveznik utvrdi da je klijent ili stvarni vlasnik klijenta postao politički eksponirano lice u toku poslovnog odnosa, primijenit će radnje i mjere iz stava (2) ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa s tim licem pribavit će pisanu saglasnost najvišeg rukovodstva.

(4) Obveznik je dužan, kada politički eksponirano lice prestane djelovati na istaknutoj javnoj dužnosti, procijeniti daljnji rizik koji to lice predstavlja i na osnovu procjene rizika preduzimati odgovarajuće mjere, sve dok obveznik više ne smatra da politički eksponirano lice predstavlja daljnji rizik specifičan za politički izloženo lice, pri čemu period provođenja mjera traje najmanje 12 mjeseci od prestanka djelovanja na istaknutoj javnoj dužnosti.

(5) Mjere iz ovog člana provode se i za najbliže članove porodice i bliske saradnike iz člana 4. tač. s) i t) ovog zakona.

(6) Vijeće ministara BiH, na osnovu prijedloga koji sačinjava Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s koordinacionim tijelom iz člana 6. stav (1), donosi podzakonski akt kojim se utvrđuje način formiranja, ažuriranja i objavljivanja liste javnih funkcija iz člana 4. tačka s).

(7) Međunarodne organizacije akreditirane u BiH obavezne su koordinacionom tijelu iz člana 6. stav (1), posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostaviti ažuriran popis istaknutih javnih funkcija u toj međunarodnoj organizaciji.

Član 35.
(Mjere pojačane identifikacije i praćenja koje se primjenjuju na klijente iz visokorizičnih zemalja)

(1) U vezi s poslovnim odnosima ili transakcijama koji uključuju visokorizične zemlje utvrđene članom 86. stav (1) tačka a) ovog zakona, obveznik primjenjuje sljedeće mjere pojačane identifikacije i praćenja:

a) prikupljanje dodatnih informacija o klijentu i stvarnom vlasniku odnosno stvarnim vlasnicima;

b) prikupljanje dodatnih informacija o svrsi i namjeni poslovnog odnosa;

c) prikupljanje informacija o izvoru novčanih sredstava i izvoru bogatstva klijenta i stvarnog vlasnika odnosno stvarnih vlasnika;

d) prikupljanje informacija o razlozima za planirane ili izvršene transakcije;

e) pribavljanje odobrenja najvišeg rukovodstva za uspostavljanje ili nastavak poslovnog odnosa;

f) provođenje pojačanog praćenja poslovnog odnosa povećanjem broja i učestalosti primijenjenih kontrola te odabirom uzoraka transakcija koji iziskuju daljnje ispitivanje.

(2) Obveznik će, osim mjera iz stava (1) ovog člana, prema potrebi, primjenjivati i jednu ili više dodatnih mjera smanjenja rizika pranja novca i finansiranja terorizma na fizička i pravna lica koja obavljaju transakcije koje uključuju visokorizične zemlje utvrđene članom 86. stav (1) tačka a) ovog zakona, i to:

a) primjenu dodatnih elemenata pojačane identifikacije i praćenja;

b) uvođenje pojačanih relevantnih mehanizama izvještavanja ili sistemskog izvještavanja o finansijskim transakcijama;

c) ograničavanje poslovnih odnosa ili transakcija s fizičkim licima ili pravnim subjektima iz visokorizičnih zemalja utvrđenih članom 86. stav (1) tačka a) ovog zakona.

(3) Uz mjere predviđene u stavu (1) ovog člana, nadležni nadzorni organ može primijeniti jednu od ili nekoliko sljedećih mjera u pogledu visokorizičnih trećih zemalja utvrđenih članom 86. stav (1) tačka a) ovog zakona:

a) odbijanje osnivanja društava kćeri, podružnica ili predstavništava obveznika iz dotične zemlje, ili uzimanje u obzir, na drugi način, činjenice da relevantni obveznik potiče iz zemlje koja nema odgovarajuće režime sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

b) zabrana obveznicima da osnivaju podružnice ili predstavništva u dotičnoj zemlji, ili uzimanje u obzir, na drugi način, činjenice da bi se relevantna podružnica ili relevantno predstavništvo nalazili u zemlji koja nema odgovarajuće režime sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

c) zahtijevanje pojačanih zahtjeva u vezi s nadzornim pregledom ili pojačanih zahtjeva u vezi s eksternom revizijom za podružnice i društva kćeri obveznika koji se nalaze u dotičnoj zemlji;

d) zahtijevanje pojačanih zahtjeva u vezi s eksternom revizijom za finansijske grupacije u odnosu na sve njihove podružnice i društva kćeri koji se nalaze u dotičnoj zemlji;

e) zahtijevanje od kreditnih i finansijskih institucija da preispitaju i izmijene te, ako je to potrebno, prekinu korespondentne odnose s respondentnim institucijama u dotičnoj zemlji.

(4) Prilikom donošenja ili primjene mjera utvrđenih u st. (2) i (3) ovog člana, Vijeće ministara BiH uzima u obzir relevantne evaluacije, procjene ili izvještaje koje su sastavile međunarodne organizacije zadužene za određivanje standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedinačne zemlje.

Član 36.
(Prikupljanje i utvrđivanje podataka o klijentu u okviru pojednostavljene procedure identifikacije i praćenja)

(1) Podaci o klijentu koji se pribavljaju i provjeravaju u okviru pojednostavljene identifikacije i praćenja pri uspostavljanju poslovnog odnosa su:

a) ime, prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj i adresa lica koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

b) naziv, adresa i sjedište pravnog lica koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

c) ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

d) namjena i pretpostavljena priroda poslovnog odnosa, datum uspostavljanja poslovnog odnosa i opis izvora sredstava.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je podatke iz stava (1) ovog člana pribaviti uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koje joj dostavi klijent, odnosno neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(3) Ako nije moguće dobiti podatke na način propisan u stava (2) ovog člana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili ovjerenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja klijent. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj način, obveznik neposredno uzima pisanu izjavu zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(4) Dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog člana mora biti ažurna i tačna te odražavati stvarno stanje klijenta.

Član 37.
(Elektronski transfer novca i druge imovine)

(1) Finansijske institucije, uključujući institucije i društva koja se bave elektronskim prijenosom novca, odnosno pružaoci usluga plaćanja i naplate, dužni su prikupiti tačne i potpune podatke o nalogodavcu i korisniku bankovnog transfera ili elektronskog prijenosa novca i druge imovine i uključiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslanih ili primljenih, bez obzira na valutu ili vrstu imovine.

(2) Podaci o nalogodavcu transfera iz stava (1) ovog člana su:

a) ime i prezime nalogodavca;

b) adresa nalogodavca;

c) broj važećeg ličnog identifikacionog dokumenta, jedinstveni matični broj ili drugi lični identifikacioni broj klijenta, ili datum i mjesto rođenja;

d) broj računa nalogodavca ili jedinstvena identifikaciona oznaka.

(3) Podaci iz stava (2) ovog člana moraju pratiti elektronski transfer sve vrijeme prolaska lancem plaćanja.

(4) Podaci o korisniku iz stava (1) ovog člana sadrže:

a) ime i prezime korisnika i

b) broj računa korisnika u slučajevima gdje se takav račun koristi za obradu transakcije ili, u nedostatku računa, jedinstveni referentni broj transakcije koji omogućava sljedivost transakcije.

(5) Kada je nekoliko pojedinačnih prekograničnih elektronskih ili bankovnih transfera od jednog nalogodavca objedinjeno u zbirnu datoteku za prijenos korisnicima, zbirna datoteka sadrži neophodne i tačne informacije o nalogodavcu, kao i potpune informacije o korisniku, koje su u potpunosti sljedive unutar zemlje korisnika, a obveznik unosi broj računa nalogodavca ili jedinstveni referentni broj transakcije.

(6) Kada informacije koje prate domaći bankovni ili elektronski transfer novca mogu biti dostupne finansijskoj instituciji korisniku i odgovarajućim organima na drugi način, finansijska institucija nalogodavac će uključiti broj računa ili jedinstveni referentni broj transakcije, pod uslovom da ovaj broj ili identifikator omogućava praćenje transakcije do nalogodavca ili korisnika. Finansijska institucija nalogodavac dužna je informacije učiniti dostupnim u roku od tri radna dana od prijema zahtjeva bilo od finansijske institucije korisnika ili od odgovarajućih nadležnih organa.

(7) Za prekogranične elektronske transfere posrednička finansijska institucija dužna je osigurati da se svi podaci o nalogodavcu i korisniku koji prate transfer čuvaju uz njega.

(8) Ako tehnička ograničenja ne dozvoljavaju da potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku koje prate prekogranični elektronski transfer ostanu uz povezanu domaću bankovnu doznaku, posrednička finansijska institucija dužna je čuvati evidenciju, najmanje pet godina, o svim informacijama primljenim od finansijske institucije nalogodavca ili druge posredničke finansijske institucije.

(9) Posredničke finansijske i druge institucije dužne su preduzeti razumne mjere, koje će omogućiti da u postupku automatske obrade transakcije identificiraju prekogranične elektronske transfere kojima nedostaju potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku.

(10) Za prekogranične transfere u iznosu od 2.000 KM ili više finansijska ili druga institucija utvrđuje identitet korisnika, ako identitet nije prethodno utvrđen, i čuva ove informacije u skladu s ovim zakonom.

(11) U slučaju pružaoca usluga prijenosa novca koji kontrolira i stranu nalogodavca i stranu korisnika transfera, pružalac usluga je dužan:

a) uzeti u obzir sve informacije i sa strane nalogodavca i sa strane korisnika kako bi se utvrdilo da li se mora podnijeti izvještaj o sumnjivoj transakciji i

b) podnijeti izvještaj o sumnjivoj transakciji u bilo kojoj zemlji koja je pogođena sumnjivom elektronskom transakcijom i staviti relevantne informacije o transakciji na raspolaganje FOO-u.

(12) Posredničke finansijske i druge institucije dužne su imati politike i procedure zasnovane na riziku za određivanje:

a) kada izvršiti, odbiti ili suspendirati transfer kome nedostaju potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku i

b) koje su odgovarajuće naknadne radnje.

(13) Finansijskoj i drugoj instituciji nalogodavcu nije dozvoljeno izvršiti transfer ili prijenos novca ako nije u skladu sa zahtjevima iz ovog člana.

Član 38.
(Utvrđivanje i provjera identiteta nalogodavca prilikom elektronskog transfera)

(1) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je u slučajevima kada se elektronski transfer obavlja bez otvaranja računa i kada transfer iznosi 2000 KM ili više, osim podataka iz člana 37. ovog zakona, da utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera, u skladu s članom 15. ovog zakona.

(2) U skladu s članom 42. stav (1) ovog zakona, bez obzira na iznos elektronskog transfera, pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je uvijek kada postoji sumnja da je riječ o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti da, osim podataka iz člana 37. ovog zakona, utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera, u skladu s članom 15. ovog zakona i obavijesti FOO.

(3) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je razmotriti prekid poslovne saradnje s drugim pružaocem usluge plaćanja i naplate koji učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 37. stav (1) ovog zakona, s tim što ga na to mora upozoriti prije prekida poslovnog odnosa. Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je o prekidu saradnje, ako nakon provedene analize utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, o tome obavijestiti FOO na način kako je to propisano članom 42. ovog zakona.

(4) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je razmotriti da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja sumnju da je riječ o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti i ako ne utvrdi da je riječ o sumnjivoj transakciji, o tome sačiniti službenu zabilješku u pisanoj formi, koju čuva u skladu sa zakonom, te s obzirom na procijenjeni stepen rizika, razmotriti primjenu pojačane identifikacije i praćenja klijenta.

(5) Odredbe člana 37. ovog zakona i ovog člana primjenjuju se bez obzira na to da li je riječ o elektronskom transferu koji se obavlja u zemlji ili s inozemstvon, odnosno bez obzira da li ga obavljaju domaći ili strani pružaoci usluga plaćanja i naplate.

(6) Prilikom prikupljanja podataka iz člana 37. ovog zakona pružaoci usluga plaćanja i naplate identificiraju uplatioca koristeći važeći identifikacioni dokument.

Član 39.
(Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera)

(1) Pružalac usluge plaćanja i naplate nije dužan prikupiti podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sljedećim slučajevima:

a) kada se elektronski transfer obavlja s računa otvorenog kod pružaoca usluge plaćanja i naplate i ako su mjere poznavanja i praćenja klijenta već izvršene u skladu s ovim zakonom; https://advokat-prnjavorac.com/Zakon-o- ... -2024.html

b) prilikom korištenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom da:

1) nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor s pružaocem usluge plaćanja i naplate na osnovu kojeg može izvršiti plaćanje robe i usluga;

2) prijenosi novčanih sredstava budu provedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se može utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera;

c) kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera pružaoci usluge plaćanja i naplate i djeluju u svoje ime i za svoj račun.

POGLAVLJE III. OGRANIČENJA KOD POSLOVANJA S KLIJENTIMA

Član 40.
(Zabrana korištenja skrivenih računa i poslovanja s fiktivnim bankama)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona ne smije klijentu otvoriti, izdavati ili za njih voditi anonimne račune, račune na očigledno fiktivna imena, anonimne štedne knjižice ili anonimne sefove ili druge proizvode i usluge koji omogućavaju, direktno ili indirektno, skrivanje klijentovog identiteta.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona ne smije uspostaviti ili nastaviti korespondentni poslovni odnos s bankom koja posluje ili može poslovati kao fiktivna banka ili druga finansijska institucija poznata po dopuštanju korištenja računa fiktivnih banaka.

Član 41.
(Ograničenja plaćanja gotovinom)

(1) Pravno i fizičko lice koje nije obveznik iz člana 5. ovog zakona, a koje obavlja registriranu djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vršenja usluga u BiH ne smije od klijenta ili trećeg lica primiti gotov novac za njihovo plaćanje ako prelazi iznos od 30.000 KM.

(2) Ograničenje plaćanja gotovinom navedeno u stavu (1) ovog člana primjenjuje se i kada se plaćanje obavlja u nekoliko povezanih transakcija gotovinom i njena ukupna vrijednost prelazi 30.000 KM.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana, koja obavljaju djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vršenja usluga, primit će plaćanje navedeno u st. (1) i (2) ovog člana od kupaca na svoj transakcijski račun.

(4) Lica iz stava (1) ovog člana postupaju u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana i u slučajevima primanja i odobravanja pozajmica.

(5) Kada kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina uključuje transakciju ili transakcije odnosno sredstva u novčanoj vrednosti od 30.000 KM ili više ili ekvivalent vrijednosti u stranoj valuti, osim ako nije drugačije regulirano drugim zakonom, svaka transakcija mora biti izvršena putem bankovnog naloga za plaćanje ili bankovnog transfera.

(6) U slučaju kupoprodajnog ugovora iz stava (5) ovog člana banka može primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i praćenja iz člana 30. ovog zakona.

(7) Pravna lica i preduzetnici koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine plovilima, vozilima i letjelicama ne smiju od klijenta ili trećeg lica primiti gotov novac za njihovo plaćanje ako prelazi iznos od 30.000 KM.

(8) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, može s ciljem otklanjanja ili umanjivanju utvrđenih rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, osim ograničenja predviđenih ovim članom, uvesti dodatna ograničenja plaćanja gotovinom na identificiranim tržištima, sektorima ili djelatnostima, koje ograničenje može obuhvatiti i obveznike iz člana 5. ovog zakona. Prilikom izrade prijedloga iz ovog stava Ministarstvo sigurnosti BiH konsultirat će vlade FBiH, RS i BDBiH.

POGLAVLJE IV. OBAVJEŠTAVANJE FOO-a O TRANSAKCIJAMA

Član 42.
(Prijavljivanje sumnjivih transakcija)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je prijaviti sumnju o svakom pokušaju ili obavljenoj sumnjivoj transakciji, sumnjivim sredstvima bez obzira na iznos transakcije i o svakom sumnjivom klijentu ili licu.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je FOO-u odmah i prije obavljanja transakcije iz stava (1) ovog člana dostaviti podatke iz člana 61. stav (1) ovog zakona u svim slučajevima navedenim u stavu (1) ovog člana, te druge raspoložive informacije, podatke i dokumentaciju, na osnovu kojih obveznik zna, sumnja ili ima razloge za sumnju, u skladu s članom 46. ovog zakona, navodeći period u kojem se očekuje obavljanje transakcije. Obveznik će odmah odgovoriti na zahtjeve FOO-a za dodatnim informacijama u takvim slučajevima.

(3) U slučajevima iz stava (1) ovog člana obveznik će se suzdržati od obavljanja transakcije prije izvršenja obaveze iz stava (2) ovog člana, u skladu s odredbama člana 66. st. (3) i (4) ovog zakona.

(4) Ako obveznik, zbog prirode transakcije odnosno sredstava ili zato što transakcija nije u cjelini izvršena ili iz drugih opravdanih razloga, ne može postupiti po odredbama iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, dužan je dostaviti FOO-u informacije, podatke i dokumentaciju bez odgađanja, a najkasnije sljedećeg radnog dana nakon izvršenja transakcije, uz obrazloženje razloga zbog kojih nije postupio u skladu s odredbama navedenih stavova.

Član 43.
(Obavještavanje o gotovinskim, povezanim gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je obavijestiti FOO o:

a) gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi sumu u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM;

b) povezanim gotovinskim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi ili prelazi sumu u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM;

c) svakoj transakciji u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM ili više s fizičkim i pravnim licima koja se nalaze u zemljama s liste zemalja iz člana 86. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona;

d) svakoj transakciji u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM ili više s fizičkim i pravnim licima koja imaju sjedište u zemljama koje se nalaze na listama zemalja iz člana 86. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona.

(2) Obveznik je dužan FOO-u dostaviti podatke iz čl. 60. i 61. ovog zakona u svim slučajevima iz stava (1) ovog člana odmah po obavljanju transakcije, a najkasnije tri dana nakon obavljanja transakcije u skladu s članom 46. ovog zakona.

(3) Vijeće ministara BiH može podzakonskim aktom propisati uslove pod kojima se od obveznika ne zahtijeva da FOO-u dostavi informacije o gotovinskim, povezanim gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama određenog klijenta u iznosima istim ili većim od onih navedenih u stavu (1) ovog člana.

Član 44.
(Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti o izvještavanju FOO-a)

Notari, advokati i advokatska društva dužni su FOO-u u roku od osam dana od dana ovjere ili obrade, u skladu s članom 46. ovog zakona, dostaviti informacije i podatke:

a) za svaki sačinjeni kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina u vrijednosti od 30.000 KM ili više;

b) za svaki sačinjeni ugovor o pozajmici u vrijednosti od 30.000 KM ili više;

c) za svaku ispravu sačinjenu s ciljem prijenosa prava upravljanja i raspolaganja imovinom.

Član 45.
(Izuzeci od obavještavanja)

Na lica kоја obavljaju advokatsku djelatnost ne primjenjuju se odredbe člana 42. ovog zakona kada zastupaju klijente u sudskim, administrativnim i medijacijskim postupcima, kao i u postupcima utvrđivanja njihovog pravnog položaja.

Član 46.
(Način obavještavanja o transakcijama)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dokumentaciju i obavještenja FOO-u dostavljaju posredstvom softvera iz člana 47. ovog zakona.

(2) Obveznici iz člana 5. ovog zakona, u izuzetnim slučajevima i ako nemaju tehničke mogućnosti za pristup softveru iz člana 47. ovog zakona, dokumentaciju i obavještenja iz stava (1) ovog člana će odmah dostaviti posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili posredstvom kurira, elektronskom poštom, telefonom ili faksom.

(3) U slučaju kada se obavještenje iz stava (2) ovog člana dostavi telefonom, elektronskom poštom ili faksom, FOO mora biti naknadno obaviješten u skladu sa stavom (1) ovog člana ili posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili posredstvom kurira, najkasnije sljedećeg radnog dana.

(4) Obveznici iz člana 5. ovog zakona će, prilikom postupanja po ovom zakonu, podatke o transakcijama izvršenim od njihovih klijenata dostaviti FOO-u u elektronskoj formi u skladu s podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH u saradnji s nadležnim organom.

(5) Podzakonskim aktom iz stava (4) ovog člana propisat će se tačan sadržaj i raspored podataka koji se od obveznika dostavljaju u skladu sa stavom (4) ovog člana.

Član 47.
(Softver za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - AMLS)

(1) AMLS, u skladu s dostupnim rješenjima iz domena informatičkih rješenja, omogućava:

a) sigurnu elektronsku prijavu transakcija od strane obveznika iz člana 5. ovog zakona;

b) unošenje informacija, podataka i dokumentacije od strane FOO-a;

c) sigurnu elektronsku razmjenu informacija, podataka i dokumentacije između FOO-a i obveznika iz člana 5. ovog zakona;

d) sigurno čuvanje i zaštitu informacija, podataka i dokumentacije dostavljenih od strane obveznika iz člana 5. ovog zakona i unesenih od strane FOO-a;

e) siguran elektronski pristup bazama informacija i podataka drugih organa kao i drugim bazama, evidencijama i alatima kojim se omogući pristup;

f) analitičku obradu podataka pohranjenih u AMLS-u uz upoređivanje s podacima iz baza iz tačke e) ovog stava.

(2) U slučajevima iz člana 46. stav (2) ovog zakona, podaci iz obavještenja dostavljeni FOO-u samo u pisanoj formi unose se u AMLS-u od strane službenika FOO-a.

(3) FOO i obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su se u primjeni ovog zakona, u odnosu na podatke iz AMLS-a, pridržavati propisa iz oblasti zaštite tajnih i ličnih podataka.

POGLAVLJE V. OVLAŠTENA LICA

Član 48.
(Ovlaštena lica)

(1) S ciljem dostavljanja informacija FOO-u, te za izvršenje ostalih dužnosti u skladu s odredbama ovog zakona, obveznik iz člana 5. ovog zakona imenuje ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica (u daljnjem tekstu: ovlaštena lica).

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona je dužan, kada je to primjereno veličini i prirodi posla obveznika, za ovlašteno lice osigurati rukovodeće radno mjesto po sistematizaciji radnih mjesta sa svim pravima i naknadama tog nivoa organizacione strukture, koje ima direktnu i neposrednu vezu s upravom i nadzornim odborom obveznika, a koje omogućava brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze.

(3) Ovlašteno lice samostalno obavlja zadatke iz svoje nadležnosti.

(4) Za obveznike iz člana 5. ovog zakona koji imaju četiri ili manje zaposlenih, ukoliko nije imenovano, ovlaštenim licem smatra se zakonski zastupnik ili drugo lice koje vodi poslove obveznika, odnosno odgovorno lice obveznika prema zakonskim propisima.

(5) Obveznik iz člana 5. ovog zakona FOO-u dostavlja podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlaštenog lica i njegovog zamjenika, kao i podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mjesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primjenu ovog zakona, kao i svaku promjenu tih podataka najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja.

(6) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je osigurati prisustvo ovlaštenog lica prilikom obavljanja neposrednog nadzora i osigurati da ovlašteno lice direktno komunicira s predstavnicima nadzornih organa i pruži im svu neophodnu pomoć za nesmetano vršenje neposrednog nadzora.

Član 49.
(Uslovi za ovlaštena lica)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona osigurat će da posao ovlaštenog lica povjeri isključivo licu koje treba da ispunjava sljedeće uslove:

a) da ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije za zadatke sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, iskustvo potrebno za obavljanje funkcije ovlaštenog lica;

b) da nije bilo osuđivano pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak;

c) da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izloženim riziku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Odredbe stava (1) tačka b) ovog člana ne odnose se na krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

(3) Zamjenik ovlaštenog lica mora ispunjavati iste uslove kao i lice iz stava (1) ovog člana.

Član 50.
(Zadaci ovlaštenih lica)

(1) Ovlašteno lice navedeno u članu 48. ovog zakona izvršava sljedeće zadatke:

a) osigurava i unapređuje uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj efikasnih sistema, politika i procedura za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika;

b) osigurava i prati usklađenost djelovanja obveznika s odredbama ovog zakona;

c) osigurava ispravno i blagovremeno izvještavanje FOO-a, u skladu s ovim zakonom;

d) učestvuje u definiranju i izmjenama operativnih procedura i u pripremama internih odredbi koje se tiču sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e) učestvuje u izradi smjernica za provođenje kontrole povezane s otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

f) prati i koordinira aktivnosti obveznika u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

g) učestvuje u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške u vezi s aktivnostima koje se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznika;

h) sačinjava prijedloge za najviše rukovodstvo ili druga administrativna tijela obveznika s ciljem unapređenja sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finaniranja terorističkih aktivnosti obveznika;

i) učestvuje u pripremi profesionalne edukacije i programa obuke za zaposlene u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zamjenici će mijenjati ovlašteno lice u njegovom odsustvu u izvršavanju svih zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i izvršavati sve druge zadatke propisane ovim zakonom.

Član 51.
(Obaveze obveznika)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je ovlaštenom licu osigurati:

a) neograničen pristup podacima, informacijama i dokumentaciji koja je neophodna za obavljanje njegovih poslova pri čemu zaposleni u drugim organizacionim jednicama obveznika ne smiju biti upoznati s predmetom i razlogom pristupa podacima, informacijama i dokumentaciji;

b) odgovarajuće kadrovske, materijalne, informaciono-tehničke i druge uslove za rad;

c) odgovarajuće prostorne i tehničke mogućnosti koje osiguravaju odgovarajući stepen zaštite povjerljivih podataka kojima raspolaže ovlašteno lice;

d) kontinuirano stručno osposobljavanje;

e) zamjenu za vrijeme njegovog odsustva;

f) zaštitu u smislu zabrane odavanja podataka o njemu neovlaštenim licima, kao i zaštitu od drugih postupaka koji mogu uticati na nesmetano obavljanje njegovih dužnosti.

(2) Unutrašnje organizacione jedinice, uključujući najviše rukovodstvo u obvezniku, dužne su ovlaštenom licu osigurati pomoć i podršku prilikom obavljanja poslova, kao i redovno ga obavještavati o činjenicama koje su ili koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili finansiranjem terorističkih aktivnosti. Obveznik je dužan propisati način saradnje između ovlaštenog lica i ostalih organizacionih jedinica.

Član 52.
(Obaveza provođenja radnji i mjera u poslovnim jedinicama i podređenim društvima pravnog lica u većinskom vlasništvu obveznika)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je osigurati da se radnje i mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, jednake onima propisanim ovim zakonom, u istom obimu provode i u njegovim poslovnim jedinicama i podređenim društvima pravnog lica u njegovom većinskom vlasništvu, bez obzira na to da li je njihovo mjesto poslovanja u BiH ili u stranoj državi.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona koji je član finansijske grupe primjenjuje program i procedure protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji važe za cijelu grupu, uključujući i adekvatne zaštitne mjere u pogledu povjerljivosti i korištenja razmijenjenih informacija, uključujući politike zaštite podataka te zaštitne mjere za sprečavanje dojavljivanja, ako nisu u suprotnosti s propisima u BiH.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona koji je član finansijske grupe čije najviše matično društvo ima sjedište u inozemstvu može primjenjivati program ove grupe samo ako se tim programom osigurava ispunjenje svih njegovih obaveza u skladu s ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i ako taj program nije suprotan propisima u BiH.

(4) Obveznik iz člana 5. ovog zakona koji je član finansijske grupe može s drugim članovima te grupe razmjenjivati podatke i informacije o klijentu, računu i transakciji kada je to neophodno u svrhu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, osim ako FOO i/ili nadležni nadzorni organ naloži drugačije.

(5) Podaci i informacije iz stava (4) ovog člana odnose se i na informacije, podatke i analize o transakcijama ili aktivnostima koje izgledaju neuobičajeno, prijave sumnjivih transakcija, informacije i podatke koji su osnov za prijavu sumnjivih transakcija i informacije o tome da li je ta transakcija već prijavljena nadležnom organu kao sumnjiva.

(6) Ako se poslovna jedinica ili podređeno društvo pravnog lica nalazi u državi koja ne primjenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je osigurati pojačanu kontrolu provođenja radnji i mjera iz stava (1) ovog člana.

(7) Ako odgovarajuće mjere navedene u stavu (6) ovog člana nisu dovoljne, u naročito opravdanim slučajevima, nadzorni organi i FOO odlučuju o primjeni posebnih mjera nadzora.

(8) Ako propisima strane države nije dopušteno provođenje radnji i mjera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je o tome odmah obavijestiti FOO i nadzorni organ, radi donošenja odgovarajućih mjera za otklanjanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(9) Odgovarajuće mjere iz stava (8) ovog člana uključuju i mjere kojima se obvezniku iz člana 5. ovog zakona nalaže da osigura dodatne kontrole poslovnih jedinica i podređenih društava u većinskom vlasništvu tog obveznika koje posluju u inozemstvu, kao i djelimičan ili potpun prestanak aktivnosti preko te poslovne jedinice ili podređenog društva.

(10) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je da svoje poslovne jedinice ili podređena društva pravnog lica u većinskom vlasništvu u stranoj državi pravovremeno i redovno upoznaje s postupcima koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a naročito u dijelu koji se odnosi na radnje i mjere poznavanja i praćenja klijenta, dostavljanja podataka FOO, vođenja evidencija, interne kontrole i drugih okolnosti povezanih s sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(11) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je internim aktima propisati način vršenja kontrole primjene procedura za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u svojim poslovnim jedinicama i podređenim društvima u većinskom vlasništvu tog obveznika, te voditi evidenciju o razmijenjenim podacima.

(12) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na obveznika iz člana 5. ovog zakona koji je član nefinansijske grupe u smislu zakona kojim se uređuje djelatnost tog obveznika.

Član 53.
(Integritet)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona utvrdit će postupak kojim se, prilikom zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, utvrđuje da kandidat za to radno mjesto nije bio osuđivan pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak, sa izuzetkom za krivična djela iz oblasti sigurnosti javnog saobraćaja.

(2) Kandidat ne može zasnovati radni odnos kod obveznika iz člana 5. ovog zakona ako ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana.

Član 54.
(Stručno osposobljavanje)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je osigurati kontinuirano godišnje stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje koje obuhvata sve zaposlene na radnim mjestima relevantnim za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i to treba biti prilagođeno realnim potrebama njegovih organizacionih dijelova, funkcija i/ili zaposlenika.

(2) Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti klijenata i sumnjivih transakcija odnosno sredstava, uključujući relevantne zahtjeve za zaštitu podataka.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je izraditi plan godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u pogledu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.

POGLAVLJE VI. UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Član 55.
(Interna kontrola, interna i eksterna revizija)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je, u okviru redovnih aktivnosti koje preduzima radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje, uspostaviti internu kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje primjerenu veličini i prirodi posla obveznika.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je, najmanje jedanput godišnje, osigurati nezavisnu internu i eksternu reviziju procjene adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koja može biti sastavni dio propisane eksterne revizije, kada obveznik ili nadzorni organ obveznika procijeni da je, imajući u vidu veličinu i prirodu posla, potrebno da postoji nezavisna interna i eksterna revizija iz ovog stava, a obavezno kada je zakonom ili podzakonskim aktima kojima se uređuje djelatnost obveznika propisana obaveza postojanja interne i eksterne revizije.

(3) Predmet aktivnosti nezavisne interne i eksterne revizije uključuje procjenu adekvatnosti politika i procedura obveznika i procjenu usklađenosti poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona i provedbenim propisima.

(4) Eksternu reviziju iz stava (2) vrše društva za reviziju koja se osnivaju u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije u BiH.

(5) Obaveze iz stava (2) ovog člana ne odnose se na obveznike s četiri i manje zaposlenih, ako obveznik nije finansijska institucija.

Član 56.
(Politike, procedure i kontrolni postupci)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je donijeti pisane politike, procedure i kontrolne postupke za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti utvrđenog analizom rizika iz člana 10. stav (1) ovog zakona, uzimajući u obzir pravilnike i odluke, odnosno smjernice nadležnog nadzornog organa i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u BiH iz člana 6. stav (3) ovog zakona.

(2) Politike, procedure i kontrolni postupci iz stava (1) ovog člana moraju biti srazmjerni veličini obveznika, vrsti, obimu i složenosti poslova koje obavlja obveznik.

(3) Politike, procedure i kontrolni postupci iz stava (1) ovog člana uključuju:

a) ciljeve, obim i način rada sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje kod obveznika;

b) organizacionu strukturu obveznika;

c) položaj ovlaštenog lica i njegovog zamjenika u organizacionoj strukturi;

d) ovlaštenja i odgovornosti ovlaštenog lica i njegovog zamjenika;

e) ovlaštenja i odgovornosti svih zaposlenika obveznika koji učestvuju u provođenju ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata;

f) mjere identifikacije i praćenja klijenta;

g) modele upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje;

h) načine i modele upravljanja usklađenošću poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata;

i) uspostavljanje odgovarajućih linija izvještavanja unutar obveznika radi osiguranja blagovremenog i odgovarajućega izvještavanja;

j) čuvanje podataka, način vođenja i sadržaj evidencija podataka;

k) stručno osposobljavanje i obuku zaposlenika obveznika;

l) nezavisnu reviziju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje kada je to primjereno veličini i prirodi posla obveznika;

m) provjeru zaposlenika obveznika, ako je primjereno s obzirom na veličinu obveznika, te vrstu, obim i složenost poslovanja obveznika.

(4) Najviše rukovodstvo obveznika iz člana 5. ovog zakona dužno je donijeti politike, procedure i kontrolne postupke iz stava (1) ovog člana radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje, redovno pratiti i preispitivati njihovu primjerenost i djelotvornost i, ako je potrebno, pojačati mjere preduzete od obveznika.

(5) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su na zahtjev nadzornih organa omogućiti nesmetan uvid u sve podatke, informacije ili dokumentaciju tokom vršenja nadzora, te na način i u rokovima koje odredi nadzorni organ dostaviti traženu dokumentaciju, izvještaje i informacije o svim pitanjima i okolnostima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

Član 57.
(Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona, u skladu sa smjernicama FOO-a i nadležnih nadzornih organa, sačinjavaju listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija odnosno sredstava i klijenata u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i dopunjavaju je na osnovu informacija koje su im dostupne o novim trendovima i tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma. U slučaju izmijenjenih okolnosti u poslovanju obveznika, ako su one važne za primjenu ovog zakona, obveznik je dužan sačiniti dopunu liste indikatora.

(2) Udruženja, komore i drugi vidovi strukovnih udruživanja koji okupljaju obveznike iz člana 5. ovog zakona dužni su aktivno učestvovati u izradi liste indikatora iz stava (1) ovog člana.

(3) Listu indikatora i dopune liste iz stava (1) ovog člana obveznik je dužan dostaviti FOO-u i nadzornom organu u roku od 30 dana od dana sačinjavanja.

(4) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su pridržavati se liste indikatora iz stava (1) ovog člana prilikom preduzimanja poslova na sprečavanju, istraživanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u skladu s odredbama ovog zakona, ali se pri tome neće ograničiti samo na listu indikatora iz stava (1) ovog člana.

(5) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi podzakonski akt kojim se uspostavlja lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija odnosno sredstava i klijenata u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, koja će obavezno predstavljati dio liste indikatora iz stava (1) ovog člana.

(6) Podzakonskim aktom iz stava (5) ovog člana utvrđuju se način i parametri za formiranje, ažuriranje i objavljivanje liste indikatora iz stava (1) ovog člana.

Član 58.
(Interno prijavljivanje kršenja odredbi ovog zakona unutar obveznika)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je definirati postupak nezavisnog i anonimnog prijavljivanja kršenja odredbi ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata unutar obveznika.

(2) Postupak iz stava (1) ovog člana sadrži jasno definirane aktivnosti za zaprimanje i obradu prijava koji moraju biti srazmjerni prirodi i veličini obveznika.

(3) Uspostavljenim postupkom iz stava (1) ovog člana obveznik osigurava pravnu zaštitu od izloženosti prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju, te posebno od izloženosti nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu za zaposlenike i predstavnike obveznika koji u dobroj vjeri prijave sumnju na kršenja odredbi ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(4) Obveznik iz člana 5. ovog zakona će, definiranim postupcima iz stava (2) ovog člana, u skladu s ovim zakonom, odrediti i pravila koja će djelovati odvraćajuće na lažno prijavljivanje kršenja odredbi ovog zakona te odrediti i način postupanja u slučaju učestalih lažnih prijavljivanja.

POGLAVLJE VII. EVIDENCIJA

Član 59.
(Obaveza vođenja evidencije)

(1) Obveznici iz člana 5. zakona vode i čuvaju:

a) prateću dokumentaciju i evidencije o transakcijama, što obuhvata originalne dokumente ili kopije dokumenata, kao i druge oblike koji su prihvatljivi u sudskim postupcima, koji su potrebni za utvrđivanje transakcija u periodu od deset godina nakon završetka poslovnog odnosa sa svojim klijentom ili nakon dana povremene transakcije;

b) sve evidencije u vezi s primjenom mjera identifikacije i praćenja klijenta, dokumentacijom o računima, poslovnom korespondencijom i rezultatima svih izvršenih analiza, u periodu od najmanje deset godina nakon raskida poslovnog odnosa ili nakon datuma povremene transakcije;

c) prijave i obavještenja dostavljena FOO-u u skladu s čl. 42, 43. i 44. ovog zakona.

(2) Evidencija o transakcijama mora biti dovoljna da omogući rekonstrukciju pojedinačnih transakcija kako bi se, ako to bude potrebno, mogli osigurati dokazi za vođenje krivičnog postupka.

Član 60.
(Vrste evidencija koje vodi obveznik)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je voditi sljedeće evidencije:

a) evidenciju podataka o pristupu javnim registrima iz člana 11. stav (1) tačka a) i stalnog praćenja poslovnog odnosa iz člana 11. stav (1) tačka d) ovog zakona;

b) evidenciju podataka o klijentima, poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 12. ovog zakona;

c) evidenciju o preduzetim mjerama i eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tokom procesa provjere iz člana 18. ovog zakona;

d) evidenciju o neobičnim transakcijama i rezultatima analize tih transakcija, u skladu s članom 33. ovog zakona;

e) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o sumnjivim transakcijama iz člana 42. ovog zakona;

f) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o gotovinskim transakcijama, povezanim gotovinskim transakcijama i transakcijama s fizičkim i pravnim licima koja se nalaze u ili imaju sjedište u zemljama koje se nalaze na listama zemalja iz čl. 86. stav (1) tač. a) i b) i 43. ovog zakona;

g) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o zaključenim ugovorima o prometu nekretnina, o ugovorima o pozajmicama i o ispravama sačinjenim s ciljem prijenosa prava upravljanja i raspolaganja imovinom iz člana 44. ovog zakona;

h) evidenciju o otkrivanju podataka primaocima unutar grupe u skladu s članom 52. stav (11) ovog zakona;

i) evidenciju o razmijenjenim podacima u vezi s postupanjem iz člana 88. stav (2) ovog zakona;

j) evidenciju naloga koje je FOO izdao obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije iz člana 66. ovog zakona;

k) evidenciju naloga koje je FOO izdao obvezniku za stalno praćenje finansijskoga poslovanja klijenta iz člana 68. stav (1) ovog zakona.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona može evidencije iz stava (1) ovog člana voditi na papiru ili u elektronskoj formi.

Član 61.
(Sadržaj evidencija)

(1) Evidencija o provedenoj proceduri identifikacije i praćenja klijenata i transakcijama iz člana 11. stav (1) ovog zakona sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) naziv, sjedište i matični broj pravnog lica koje ima poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno pravnog lica u čije se ime uspostavlja stalni poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b) ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja, te jedinstveni matični broj zaposlenog ili ovlaštenog lica koje uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju za pravno lice, kao i naziv organa koji je izdao važeću identifikacionu ispravu;

c) ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja, te jedinstveni matični broj fizičkog lica koje uspostavlja poslovni odnos, ulazi u prostorije kasina, kockarnice ili organizatora igara na sreću ili koje obavi transakciju, pristupa sefu, odnosno fizičkog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, te broj i naziv organa koji je izdao važeću identifikacionu ispravu;

d) razloge za uspostavljanje poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije, te informacije o djelatnosti klijenta;

e) datum uspostave poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije;

f) vrijeme obavljanja transakcije;

g) iznos transakcije odnosno sredstava i valuta u kojoj se ona obavlja;

h) svrhu transakcije odnosno sredstava kada je to primjenjivo, kao i ime, prezime i stalno prebivalište, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kojem je namijenjena transakcija odnosno sredstva;

i) način obavljanja transakcije;

j) ime i prezime, odnosno naziv i sjedište nalogodavca za doznake iz inozemstva;

k) podatke o porijeklu novca ili imovine koja je predmet transakcije;

l) razloge zbog kojih je neka transakcija odnosno sredstva, klijent ili lice sumnjivo;

m) ime, prezime, adresu prebivališta, te datum i mjesto rođenja svakog fizičkog lica koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih ima udjel u upravljanju pravnim licem, odnosno njegovim sredstvima.

(2) Obveznici iz člana 5. ovog zakona za svoje potrebe ostavljaju kopije dokumenata na osnovu kojih je provedena identifikacija klijenata, na kojima će konstatirati da je ostvaren uvid u original isprave.

(3) Evidencija, te informacija iz člana 82. ovog zakona o fizičkom prijenosu gotovine preko državne granice obuhvata podatke o:

a) nosiocu, uključujući puno ime i prezime, kontaktne podatke, prebivalište, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj, državljanstvo, te broj putne ili lične isprave;

b) vlasniku gotovine, uključujući puno ime, prebivalište, jedinstveni matični broj, državljanstvo, te broj putne isprave ako je vlasnik fizičko lice, odnosno puni naziv, sjedište, identifikacioni broj ako je vlasnik pravno lice;

c) kad je primjenjivo, predviđenom primaocu gotovine, uključujući puno ime, prebivalište, jedinstveni matični broj, državljanstvo te ako je predviđeni primalac fizičko lice, odnosno puni naziv, uključujući sjedište, identifikacioni broj ako je predviđeni primalac pravno lice;

d) vrsti i iznosu ili vrijednosti gotovine;

e) ekonomskom porijeklu gotovine;

f) namjeni gotovine;

g) smjeru putovanja;

h) prijevoznom sredstvu;

i) datumu, vremenu i mjestu prelaska državne granice;

j) podatke o tome da li je transakcija odnosno da li su sredstva bila prijavljena Upravi za indirektno oporezivanje BiH (u daljnjem tekstu: UIO);

k) podake o podnosiocu prijave, pošiljaocu i primaocu gotovine kod prijenosa gotovine bez pratnje.

(4) Za životno osiguranje ili druge poslove osiguranja povezane s ulaganjima, obveznici su, osim evidencije i podataka o mjerama identifikacije i praćenja klijenta koji su potrebni za klijenta i stvarnog vlasnika, dužni voditi evidenciju i podatke o korisniku životnog osiguranja i drugih polisa osiguranja povezanih s ulaganjima, čim korisnik bude identificiran, u skladu sa stavom (1) ovog člana:

a) za korisnika koji je identificiran kao posebno imenovano fizičko ili pravno lice ili pravni aranžman - uzimanjem imena lica;

b) za korisnika koji je određen putem karakteristika, kategorije ili drugim sredstvima - pribavljanjem dovoljno informacija o korisniku kako bi finansijska institucija bila sigurna da će moći utvrditi identitet korisnika u trenutku isplate.

(5) Za bankovne transfere i prijenose novca obveznici su dužni čuvati sve podatke o nalogodavcu i korisniku, prikupljene na osnovu člana 37, u skladu sa stavom (1) ovog člana.

(6) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su osigurati da sve informacije o identifikaciji i praćenju klijenta i evidencije transakcija budu brzo dostupne ovlaštenim nadležnim organima uz odgovarajuće ovlaštenje.

(7) Svi podaci, informacije i dokumentacija iz evidencija iz ovog člana dostavljaju se FOO-u bez ikakve naknade.

POGLAVLJE VIII. ZADACI I NADLEŽNOSTI FOO-a

Odjeljak A. Postupanje FOO-a

Član 62.
(Opće odredbe o FOO-u)

(1) Poslove koji se odnose na sprečavanje, analiziranje, istraživanje i otkrivanje i borbu protiv pranja novca, povezanih predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti, promoviranje saradnje između nadležnih organa BiH, FBiH, RS-a i BDBiH u oblasti sprečavanja pranja novca, povezanih predikatnih krivičnih djela, finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao i na promoviranje saradnje i razmjene informacija s nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija zaduženih za sprečavanje pranja novca, povezanih predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12), ovog i drugih zakona, obavlja FOO.

(2) FOO je centralna finansijsko-obavještajna jedinica koja prima, sakuplja, evidentira, analizira, istražuje i prosljeđuje rezultate analiza i/ili istraga, podatke, informacije i dokumentaciju u vezi s pranjem novca, povezanim predikatnim krivičnim djelima i finansiranjem terorističkih aktivnosti i koja je, u skladu s odredbama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, uspostavljena kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Državne agencije za istrage i zaštitu.

(3) FOO, u skladu sa stavom (1) ovog člana, samostalno i operativno nezavisno obavlja poslove propisane ovim zakonom u okviru čega:

a) slobodno ispunjava svoje funkcije, uključujući samostalno odlučivanje u vezi s primanjem, sakupljanjem, evidentiranjem, analiziranjem i prosljeđivanjem rezultata svojih analiza, istraga i specifičnih informacija, podataka i dokumentacije nadležnim organima u BiH i nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija zaduženim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

b) ima odvojene ključne funkcije od funkcija koje obavljaju druge organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu, uključujući i ograničavanje pristupa podacima i informacijama smještenim u AMLS-u;

c) za obavljanje poslova propisanih ovim zakonom FOO-u se u okviru Državne agencije za istrage i zaštitu osiguravaju odgovarajući kadrovski kapaciteti, informatička i tehnička opremljenost;

d) kada je potrebno, FOO-u se za obavljanje poslova propisanih ovim zakonom pruža podrška od drugih organizacionih jedinica Državne agencije za istrage i zaštitu;

e) obavlja poslove propisane ovim zakonom bez neprimjerenog političkog uticaja ili uticaja privatnog sektora ili ometanja od istih.

Član 63.
(Analitička funkcija FOO-a)

U okviru analitičke funkcije, FOO koristi podatke, informacije i dokumentaciju primljenu i prikupljenu u skladu s ovim zakonom za:

a) obavljanje operativne analize koja je usmjerena na individualne slučajeve i posebne ciljeve, konkretne aktivnosti ili transakcije, ili na odgovarajuće odabrane informacije zavisno od vrste i obima primljene prijave i očekivane upotrebe informacija nakon distribucije radi utvrđivanja veza s pranjem novca, povezanim predikatnim krivičnim djelima i finansiranjem terorističkih aktivnosti;

b) obavljanje strateških analiza usmjerenih na određivanje tipologija, pojavnih oblika, trendova i ustaljenih načina u pogledu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 64.
(Zahtjevi obveznicima za dostavljanje podataka)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadležnosti, uključujući postupanje po zahtjevima organa iz čl. 71, 76. i 77. ovog zakona, sumnja u pranje novca, povezana predikatna krivična djela ili finansiranje terorističkih aktivnosti, može od obveznika iz člana 5. ovog zakona u pisanoj formi zahtijevati informacije navedene u čl. 59, 60. i 61. ovog zakona, informacije o vlasništvu i o transakcijama tog lica, kao i ostale informacije, podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona. U hitnim slučajevima, FOO može zahtijevati informacije, podatke i dokumentaciju usmeno i može izvršiti pregled dokumentacije u prostorijama obveznika, s tim da je obavezan podnijeti pisani zahtjev obvezniku najkasnije sljedećeg radnog dana.

(2) FOO može od obveznika iz člana 5. ovog zakona zahtijevati dostavljanje informacija navedenih u čl. 59, 60. i 61. ovog zakona, informacija o vlasništvu i o transakcijama kao i drugih potrebnih informacija, podataka i dokumentacije za potrebe izvršavanja svojih dužnosti u oblasti pranja novca, predikatnih krivičnih djela te finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i u slučajevima sumnje da je prekršena neka odredba ovog zakona.

(3) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je, bez odgađanja, FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju iz st. (1) i (2) ovog člana na način i u formatu propisanom u članu 46. st. (1) i (2), a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ako je riječ o obimnoj dokumentaciji ili drugim opravdanim razlozima, FOO može:

a) na pisani zahtjev obveznika, pisanim obavještenjem produžiti rok iz stava (3) ovog člana;

b) izvršiti direktan uvid, pregled i pribavljanje podataka, informacija i dokumentacije u prostorijama obveznika, u skladu s članom 65. ovog zakona.

Član 65.
(Pregled dokumentacije kod obveznika)

(1) Prilikom direktnog uvida i pregleda podataka, informacija i dokumentacije, u skladu s članom 65. stav (4) ovog zakona, službenici FOO-a u prostorijama obveznika iz člana 5. ovog zakona mogu:

a) pregledati izvorne podatke, informacije i dokumentaciju u bilo kojem obliku;

b) zatražiti ispis podataka, informacija i dokumentacije pohranjenih u kompjuterskom sistemu i kopije izvornih dokumenata ovjerene pečatom obveznika;

c) zatražiti i druge informacije od zaposlenika obveznika koji imaju saznanja važna za obavljanje poslova iz ovog zakona.

(2) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su službenicima FOO-a omogućiti direktan uvid i pregled podataka, informacija i dokumentacije iz stava (1) ovog člana u sjedištu obveznika i na ostalim mjestima u kojima obveznik ili drugo lice po njegovom ovlaštenju obavlja djelatnosti i poslove.

Član 66.
(Privremena obustava transakcija i privremena obustava pristupanja sefu)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadležnosti, uključujući postupanje po zahtjevima organa iz čl. 71, 76. i 77. ovog zakona, sumnja u pranje novca, predikatno krivično djelo ili finansiranje terorističkih aktivnosti, može izdati pisani nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, uključujući i privremenu obustavu pristupa sefu koji klijent koristi kod obveznika.

(2) Privremena obustava transakcije, uključujući i privremenu obustavu pristupa sefu, može trajati najviše pet radnih dana, a rok trajanja privremene obustave transakcije i zabrane pristupa sefu počinje teći od momenta izdavanja naloga kad obustavu zahtijeva FOO. FOO može dati dodatne instrukcije obvezniku u vezi s tom transakcijom, obustavom transakcije, obavljanjem transakcije, te komunikacijom s licem ili licima povezanim s transakcijom ili transakcijama.

(3) U slučaju izvještavanja o sumnjivoj transakciji, iz člana 42. ovog zakona, prije izvršenja FOO će se izjasniti o prijavljenoj sumnji najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja izvještaja o sumnjivoj transakciji, odnosno 48 sati u slučaju da je izvještaj o sumnjivoj transakciji dostavljen u dane vikenda.

(4) Obveznik će obustaviti izvršenje transakcije ili pristup sefu prije izjašnjenja FOO-a ili isteka roka iz stava (3) ovog člana.

(5) Nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, na način propisan u st. (1) i (2) ovog člana, FOO može izdati i nadležnom registru vrijednosnih papira u BiH.

(6) Nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu iz st. (1) i (5) ovog člana u hitnim slučajevima FOO može izdati usmeno, ali je dužan najkasnije sljedećeg radnog dana dostaviti i pismeni nalog obvezniku.

(7) Nalog o privremenoj obustavi transakcije ili transakcija sadrži:

a) datum i vrijeme od kada počinje teći privremena obustava;

b) broj računa;

c) podatke o vlasniku računa;

d) naziv obveznika;

e) iznos novčane transakcije ili transakcija, odnosno sredstava koja se privremeno obustavljaju od izvršenja;

f) druge podatke koji se odnose na obveznika i sumnjivu transakciju ili transakcije, odnosno sredstva.

(8) Nalog za privremenu obustavu pristupa sefu iz stava (1) ovog člana sadrži:

a) datum i vrijeme od kada počinje teći privremena obustava;

b) broj sefa;

c) podatke o vlasniku ili korisniku sefa;

d) naziv obveznika;

e) druge podatke koji se odnose na obveznika i vlasnika ili korisnika sefa.

(9) Nakon isteka roka iz stava (2) ovog člana, transakcija ili pristup sefu može se privremeno obustaviti samo rješenjem nadležnog suda u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u BiH.

(10) FOO će informirati organe iz čl. 71, 76. i 77. ovog zakona o izdatim pisanim nalozima ili o razlozima neprihvatanja zahtjeva za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupanja sefu.

(11) Ovlašteno lice obveznika sastavit će zabilješku o zaprimanju usmenog naloga iz stava (6) ovog člana i pohraniti je u svoju evidenciju u skladu s članom 92. ovog zakona.

Član 67.
(Prestanak važenja naloga za privremenu obustavu transakcija i naloga za privremenu obustavu pristupanja sefu)

(1) Ako FOO, nakon izdavanja naloga za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i naloga za privremenu obustavu pristupa sefu, prije isteka roka iz člana 66. stav (2) ovog zakona, utvrdi da više nema razloga za privremenu obustavu transakcije i privremenu obustavu pristupa sefu, o tome pisanim putem, bez odgađanja, obavještava obveznika koji onda odmah može obaviti transakciju i omogućiti pristup sefu.

(2) Obavještenje o nalogu iz stava (1) ovog člana FOO može izdati usmeno, ali ga je dužan pismeno dostaviti najkasnije sljedećeg radnog dana. Ovlašteno lice obveznika sastavit će zabilješku o zaprimanju usmene obavijesti i pohraniti je u svoju evidenciju u skladu sa članom 92. ovoga zakona.

(3) Ako FOO ne preduzme mjere iz stava (1) ovog člana, obveznik može odmah po isteku roka iz člana 66. stav (2) ovog zakona obaviti transakciju ili omogućiti pristup sefu.

(4) Prestanak važenja naloga za privremenu obustavu transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu iz st. (1) i (2) ovog člana, kao i neizdavanje naloga za privremenu obustavu prijavljene sumnjive transakcije ne predstavlja nužnu negaciju sumnje na pranje novca, predikatno krivično djelo ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

Član 68.
(Nalog obvezniku za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta)

(1) FOO može pismeno naložiti obvezniku kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta u vezi s kojim postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna krivična djela ili finansiranje terorističkih aktivnosti ili drugog lica za koje je moguće osnovano zaključiti da je pomagalo ili učestvovalo u transakcijama ili poslovima lica u vezi s kojim sumnja postoji, te redovno obavještavanje FOO-a o svim vrstama transakcija ili poslova koje kod obveznika izvrše ili imaju namjeru izvršiti navedena lica. FOO će u nalogu odrediti rokove u kojim će obveznici dostavljati tražene podatke.

(2) Ako zbog prirode ili načina finansijskog poslovanja odnosno okolnosti koje prate finansijsko poslovanje nije moguće izdati pisani nalog obvezniku te u drugim hitnim slučajevima, FOO može usmeno naložiti obvezniku preduzimanje kontinuiranog praćenja finansijskog poslovanja klijenta iz stava (1) ovog člana, ali je dužan najkasnije sljedećeg radnog dana dostaviti pismeni nalog obvezniku.

(3) Ovlašteno lice obveznika sastavit će zabilješku o zaprimanju usmenog naloga iz stava (1) ovog člana i pohraniti je u svoju evidenciju, u skladu s članom 92. ovog zakona.

(4) Ako FOO nije odredio rokove, obveznik će podatke iz stava (1) ovog člana dostaviti FOO-u prije obavljanja transakcije ili pristupa sefu. Ako zbog prirode transakcije, odnosno poslovnog odnosa ili iz drugih opravdanih razloga obveznik nije tako postupio, mora FOO-u dostaviti izvještaj u kojem će obavezno navesti razloge takvog postupanja.

(5) Provođenje mjera iz stava (1) ovog člana može trajati najduže tri mjeseca, a u opravdanim slučajevima trajanje mjera može se produžiti svaki put za još jedan mjesec, s tim što provođenje mjera ukupno može trajati najduže šest mjeseci.

Član 69.
(Zahtijevanje i dostavljanje podataka od drugih organa)

(1) FOO će imati blagovremeni, direktni ili indirektni, pristup finansijskim i administrativnim podacima kojima raspolažu organi svih nivoa vlasti u BiH, te ostali organi s javnim ovlaštenjima koji su im potrebni za uspješno obavljanje poslova u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Ako nije omogućen direktan pristup podacima iz stava (1) ovog člana, organi i institucije svih nivoa vlasti u BiH dužni su FOO-u odmah dostaviti tražene podatke, informacije i dokumentaciju kojima trenutno raspolažu, a naknadno pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju dužni su dostaviti bez odgađanja.

(3) U hitnim slučajevima, slučajevima obimne dokumentacije ili usljed drugih opravdanih razloga, FOO može provjeriti dokumentaciju ili prikupiti podatke u prostorijama organa i institucija s javnim ovlaštenjima navedenim u stavu (1) ovog člana.

(4) Organi i institucije iz stava (1) ovog člana će, ako je riječ o direktnom pristupu podacima, zaključiti sporazum s FOO-om s ciljem preciziranja međusobnih prava i obaveza u provođenju stava (1) ovog člana.

(5) Organi i institucije navedeni u stavu (1) ovog člana će bez naknade dostaviti FOO-u tražene informacije, podatke i dokumentaciju ili im omogućiti pristup.

Član 70.
(Obavještavanje nadležnih organa)

(1) Kada FOO utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca, predikatno krivično djelo ili krivično djelo finansiranja terorističkih aktivnosti, po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom tužilaštvu izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, s odgovarajućim podacima, informacijama i dokumentacijom.

(2) FOO će informirati nadležno tužilaštvo o privremenoj obustavi transakcije izvršene u skladu s članom 66. ovog zakona za koju ocijeni da je potrebno produžiti rješenjem nadležnog suda, kao i o drugim saznanjima za koja je potrebna procjena tužilaštva.

(3) Ako FOO, u vezi s podacima, informacijama i dokumentacijom koji se prikupe i analiziraju u skladu s ovim zakonom, smatra da mogu biti značajni nadležnim organima prilikom donošenja odluka iz njihove nadležnosti u vezi sa istraživanjem krivičnih djela pranja novca, predikatnih krivičnih djela ili finansiranja terorističkih aktivnosti, o tome će ih u pismenoj formi obavijestiti radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti i dostaviti im odgovarajuće podatke, informacije i dokumentaciju.

(4) Ako FOO prilikom postupanja u skladu s ovim zakonom dođe do saznanja o ostalim krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonima u BiH, o tome će obavijestiti nadležni organ.

(5) Prilikom dostavljanja obavještenja iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana, FOO će voditi računa o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti nadležnog organa kojem se dostavlja obavještenje.

Član 71.
(Postupanje po zahtjevima nadležnih organa)

(1) FOO će nadležnim organima u BiH, na obrazložen zahtjev, hitno dostaviti raspoložive podatke, informacije i dokumentaciju koji mogu biti značajni tim organima prilikom donošenja odluka iz njihove nadležnosti u vezi sa istraživanjem krivičnih djela pranja novca, povezanih predikatnih krivičnih djela ili finansiranja terorističkih aktivnosti ako su ispunjeni uslovi iz stava (3) ovog člana, a naknadno pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju FOO će dostaviti bez odgađanja.

(2) FOO odlučuje o načinu postupanja, te obimu i vrsti provjera po zahtjevu iz stava (1) ovog člana.

(3) Obrazložen zahtjev nadležnog organa iz stava (1) ovog člana mora sadržavati: pravni osnov za podnošenje zahtjeva, osnovne generalijske podatke za fizičko ili pravno lice, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, opis sumnje za krivično djelo pranja novca, povezano predikatno krivično djelo ili finansiranje terorističkih aktivnosti, te stepen hitnosti u postupanju FOO-a.

(4) FOO će odbiti zahtjev podnosioca iz stava (1) ovog člana ako zahtjev ne ispunjava uslove propisane u stavu (3) ovog člana o čemu će pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva.

(5) Izuzetno od odredbi ovog člana, ako postoje objektivni razlozi za pretpostavljanje da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan učinak na tekuće istrage ili operativne analize iz člana 63. ili, u izuzetnim okolnostima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizičkog ili pravnog lica ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, FOO nije dužan odgovoriti na zahtjev iz stava (1), o čemu odluku donosi samostalno, te dokumentuje razloge nepostupanja.

Član 72.
(Obaveze povezane s prosljeđivanjem i korištenjem podataka, informacija i dokumentacije)

(1) FOO može prilikom dostavljanja podataka, informacija i dokumentacije nadležnim organima, u skladu s čl. 70. i 71. ovog zakona, zabraniti daljnje prosljeđivanje tih podataka, informacija i dokumentacije drugom organu bez prethodne pisane saglasnosti FOO-a.

(2) Nadležni organi iz čl. 70. i 71. dužni su obavijestiti FOO o rezultatima do kojih su doveli podaci, informacije i dokumentacija koji su im proslijeđeni, uključujući podatke o vrsti preduzetih mjera i radnji, protiv koga su preduzete, u vezi s kojim krivičnim djelima, iznos utvrđene štete i/ili koristi, izrečene mjere i druge relevantne informacije.

(3) FOO, u slučajevima iz čl. 70. i 71, ne otkriva podatke o obvezniku niti o zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su učestvovala u prikupljanju i saopćavanju, odnosno prijavljivanju sumnjive transakcije u skladu s članom 42. ovog zakona, osim ako je taj podatak potreban za utvrđivanje činjenica tokom krivičnog postupka za čije utvrđivanje ne postoje druge mogućnosti.

(4) Odluku o otkrivanju podataka iz stava (3) ovog člana donosi nadležni sud na prijedlog nadležnog tužilaštva, a na osnovu pribavljenog mišljenja od FOO-a.

Član 73.
(Povratna informacija)

(1) FOO će potvrditi zaprimanje obavještenja o sumnjivoj transakciji koju je prijavio obveznik iz člana 5. ovog zakona.

(2) O rezultatima analize zaprimljenih podataka iz stava (1) ovog člana koji se odnose na transakciju, odnosno sredstva ili lice u vezi s kojima su utvrđeni razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti FOO će obavijestiti obveznike iz člana 5. ovog zakona koji su prijavili transakciju, osim ako ocijeni da bi to moglo štetiti daljnjem toku i ishodu postupka, i to na način da će:

a) dostaviti podatak o odluci ili rezultatu tog slučaja ako je slučaj po obavještenju o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan;

b) najmanje jednom godišnje dostaviti obvezniku statističke podatke o zaprimljenim obavještenjima o transakcijama i rezultatima postupanja.

(3) FOO će informirati nadzorne organe iz člana 93. ovog zakona i druge nadležne organe o novim tehnikama, metodama i trendovima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti odmah po saznanju i najmanje jedanput svakih šest mjeseci.

(4) O saznanjima iz stava (3) ovog člana FOO može, u skladu s procjenom, a u saradnji s nadzornim organima, informirati i obveznike iz člana 5. ovog zakona.

(5) FOO je dužan obavijestiti nadzorne organe o mjerama koje su preduzete na osnovu informacija i dokumetacije koje su mu oni dostavili, a koji se odnose na sumnju na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, u skladu s odredbama člana 97. stav (5) ovog zakona.

Član 74.
(Ostale obaveze FOO-a)

(1) Osim obaveza navedenih u ovom zakonu, u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti FOO je obavezan:

a) nadležnim organima predložiti izmjene i dopune propisa koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti;

b) učestvovati u stručnom osposobljavanju zaposlenih i ovlaštenih lica u obveznicima, nadležnim organima u BiH, te institucijama s javnim ovlaštenjima;

c) objavljivati, najmanje jednom godišnje na internetskoj stranici statističke podatke iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te na drugi primjeren način obavještavati javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) direktoru i ministru sigurnosti podnositi godišnje izvještaje o općim aktivnostima FOO-a, te o aktivnostima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a na njihov zahtjev i češće.

(2) FOO može proslijediti rezultate strateških analiza usmjerenih na određivanje tipologija i trendova u pogledu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti iz člana 63. stav (2) nadležnim organima u BiH i relevantim međunarodnim tijelima.

Član 75.
(Zahtjev stranom organu za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije)

(1) FOO može od stranih organa za provođenje zakona, pravosudnih ili upravnih organa, finansijsko-obavještajnih jedinica i međunarodnih organizacija uključenih u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zahtijevati podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a, u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Informacije i dokumentaciju pribavljene u skladu sa stavom (1) ovog člana FOO ne smije dostavljati ili dati na uvid trećem fizičkom ili pravnom licu, odnosno drugom organu ili ih koristiti u svrhe suprotno uslovima i ograničenjima koje je postavio organ, jedinica ili organizacija iz stava (1) ovog člana, osim u slučaju da je za to dobio ovlaštenje od tog organa.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadržava sve relevantne činjenice, osnovne informacije, razloge zahtjeva te način na koji će se koristiti tražene informacije.

Član 76.
(Dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja)

(1) FOO će blagovremeno dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju kojima ima pristup, odnosno koje može prikupiti u skladu s ovim zakonom, finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u skladu s odredbama ovog zakona, pod uslovom da je osigurana jednaka zaštita podataka kakva postoji u skladu sa zakonodavstvom u BiH.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana treba sadržavati sve relevantne činjenice, osnovne informacije, razloge zahtjeva te način na koji će se koristiti tražene informacije.

(3) Prilikom dostavljanja podataka finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, FOO zahtijeva da se informacije, podaci i dokumentacija koriste samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona. Za svako daljnje prosljeđivanje podataka, informacija i dokumentacije bilo kojem drugom nadležnom organu te zemlje potrebna je prethodna pisana saglasnost FOO-a.

(4) Kada strana finansijsko-obavještajna jedinica zatraži od FOO-a prethodnu saglasnost za prosljeđivanje informacija, podataka i dokumentacije koje je FOO dostavio finansijsko-obavještajnoj jedinici druge zemlje, u skladu sa stavom (1) ovog člana, drugim nadležnim organima te zemlje FOO saglasnost daje bez odgađanja i u najvećoj mogućoj mjeri bez obzira na vrstu predikatnog krivičnog djela.

(5) Izuzetno od st. (1) i (4) ovog člana, FOO može odbiti zahtjev finansijsko-obavještajne jedinice druge zemlje ako nisu ispunjeni uslovi iz stava (2) ovog člana, ako bi to bilo izvan oblasti primjene ovog zakona ili bi moglo omesti tekuće istrage ili operativne analize ili, u izuzetnim okolnostima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizičkog ili pravnog lica ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo i o tome će pismeno obavijestiti finansijsko-obavještajnu jedinicu druge zemlje, objašnjavajući razloge odbijanja.

(6) FOO može zahtijevati od finansijsko-obavještajnih jedinica drugih zemalja povratnu informaciju o korisnosti podataka i informacija koje su im proslijeđene.

Član 77.
(Dostavljanje podataka stranim organima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

(1) FOO može dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju kojima može imati pristup u skladu s ovim zakonom i drugim stranim organima za provođenje zakona samo u onim slučajevima kada je u zahtjevu navedeno obrazloženje sumnje na pranje novca i predikatno krivično djelo ili finansiranje terorističkih aktivnosti i njihovih konkretnih veza s pravnim i fizičkim licima, računima, transakcijama odnosno sredstvima i radnjama počinjenja, pod uslovom da je osigurana jednaka zaštita podataka kakva postoji u skladu sa zakonodavstvom u BiH.

(2) Prilikom dostavljanja podataka u skladu sa stavom (1) ovog člana FOO obavještava stranu agenciju za provođenje zakona o ograničenjima iz člana 91. ovog zakona i da je za svako daljnje prosljeđivanje podataka, informacija i dokumentacije potrebna prethodna pisana saglasnost FOO-a.

Član 78.
(Zahtjev stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici za privremenu obustavu izvršenja transakcije)

Prilikom provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela pranja novca, povezanih predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbama ovog zakona, FOO može stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici dostaviti pisani zahtjev za privremenu obustavu određene transakcije ili pristupa sefu, kao i preduzimanje drugih raspoloživih mjera ako postoji sumnja na pranje novca, povezano predikatno krivično djelo ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

Član 79.
Privremena obustava transakcija na prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice)

(1) Na obrazloženi pisani prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice, FOO može izdati nalog obvezniku za privremenu obustavu transakcije i/ili nalog obvezniku za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta.

(2) Za izdavanje i prestanak važenja naloga iz stava (1) ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 66, 67. i 68. ovog zakona.

Član 80.
(Vrste evidencija koje vodi FOO)

FOO vodi sljedeće evidencije:

a) Evidenciju o obavještenjima dostavljenim FOO-u, u skladu s čl. 42, 43. i 44. ovog zakona, koja sadrži podatke iz člana 61. stav (1) ovog zakona;

b) Evidencije o obavještenjima i informacijama, u skladu s odredbama čl. 70. i 71. ovog zakona, koje obuhvataju sljedeće podatke:

1) ime, prezime, datum rođenja i prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica u vezi s kojim je FOO dostavio obavještenje ili informaciju,

2) podatke o iznosu, valuti, datumu ili periodu obavljanja transakcije u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju da je riječ o krivičnom djelu,

3) razloge za sumnju da je riječ o krivičnom djelu;

c) Evidenciju o izdatim nalozima za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu koja sadrži podatke iz člana 66. ovog zakona;

d) Evidenciju o izdatim nalozima za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja iz člana 68. ovog zakona;

e) Evidenciju o podacima proslijeđenim u inozemstvo, u skladu s odredbama čl. 75, 76, 77. i 78. ovog zakona, koja obuhvata sljedeće podatke:

1) ime, prezime, datum rođenja i prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica čiji podaci se šalju u inozemstvo,

2) naziv zemlje i naziv nadležnog organa kojem se ti podaci dostavljaju;

f) Evidenciju prijenosa novca preko granice iz čl. 82. i 83. ovog zakona, a koja sadrži podatke iz člana 61. stav (3);

g) Evidenciju o preduzetim mjerama prema obvezniku iz člana 97. stav (2) ovog zakona koja sadrži:

1) broj i datum izdatog prekršajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naziv suda kojem je podnesen,

2) ime, prezime, datum i mjesto rođenja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica za koje se sumnja da je počinilo prekršaj,

3) mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje prekršaja,

4) podatke o izrečenim kaznama.

POGLAVLJE IX. FIZIČKI PRIJENOS GOTOVINE

Član 81.
(Prijava fizičkog prijenosa gotovine)

(1) Nosilac je dužan prilikom prelaska državne granice carinskom organu prijaviti svaki fizički prijenos gotovine, u skladu s propisima entiteta i BDBiH.

(2) Sadržaj prijave određen je propisima entiteta i BDBiH.

(3) Obaveza prijave iz stava (1) ovog člana ne smatra se ispunjenom ako su date informacije netačne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

Član 82.
(Kontrola fizičkog prijenosa gotovine)

(1) UIO, Granična policija BiH (u daljnjem tekstu: GPBiH) i nadležni organi entiteta i BDBiH, svako u okviru svojih nadležnosti, vrše kontrolu i nadzor fizičkog prijenosa gotovine u putničkom, robnom i poštanskom saobraćaju.

(2) Kontrola fizičkog prijenosa gotovine s pratnjom obuhvata provjeru ispunjenosti obaveze prijave gotovine u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH, pregled fizičkih lica, njihovog prtljaga i prijevoznih sredstava, uzimanje izjava i izjašnjenja od nosioca u vezi s porijeklom gotovine i njenom namjenom.

(3) Kontrola fizičkog prijenosa gotovine bez pratnje obuhvata provjeru ispunjenosti obaveze prijave gotovine u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH, pregled svih pošiljki, rezervoara, kontejnera ili prijevoznih sredstava u kojima se može nalaziti gotovina bez pratnje.

(4) UIO je dužan da o svakoj prijavi fizičkog prijenosa gotovine s pratnjom ili bez pratnje iz člana 81. stav (1) ovog zakona obavijesti FOO i nadležne organe entiteta i BDBiH u roku od tri dana od dana fizičkog prijenosa gotovine.

(5) UIO je obavezan o svakom fizičkom prijenosu gotovine s pratnjom ili bez pratnje koja nije bila prijavljena na propisani način obavijestiti FOO i nadležne organe enititeta i BDBiH odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prijenosa gotovine preko carinske linije na carinskom referatu/graničnom prijelazu.

(6) UIO je obavezan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana fizičkog prijenosa gotovine i gotovine bez pratnje preko carinske linije na carinskom referatu/graničnom prijelazu obavijestiti FOO i nadležne organe entiteta i BDBiH o slučaju unošenja ili iznošenja gotovine, ako u vezi s licem koje prenosi gotovinu, načinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna krivična djela ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

(7) UIO i nadležni organi entiteta i BDBiH vode evidencije o svakoj prijavi fizičkog prijenosa gotovine s pratnjom ili bez pratnje iz člana 81. stav (1) ovog zakona, kao i o oduzetoj gotovini.

(8) UIO i GPBiH sarađuju, dostavljaju i razmjenjuju podatke i informacije iz člana 83. ovog zakona, s FOO i nadležnim organima entiteta i BDBiH, radi provođenja efikasnih mjera za nadzor i kontrolu prijenosa gotovine na državnoj granici i/ili carinskoj liniji na carinskom referatu/graničnom prijelazu u zračnom, putničkom, robnom i poštanskom saobraćaju.

(9) Nadzor i kontrola iz stava (1) ovog člana zasnivaju se na analizi rizika u svrhu utvrđivanja i evaluacije rizika te razvoja potrebnih protivmjera, te na osnovu Procjene rizika iz člana 7. ovog zakona.

Član 83.
(Postupanje s privremeno oduzetom gotovinom)

(1) UIO odnosno GPBiH mogu privremeno oduzeti gotovinu koja se prenosi preko državne granice i/ili carinske linije kada u kontroli fizičkog prijenosa gotovine utvrde da:

a) nije ispunjena obaveza prijave gotovine u pratnji, u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH;

b) nije ispunjena obaveza prijave gotovine bez pratnje, u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH;

c) u vezi s licem koje gotovinu prenosi, načinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili finansiranje terorističkih aktivnosti, bez obzira na iznos gotovine.

(2) UIO odnosno GPBiH dužni su bez odgađanja, a najkasnije 24 sata od trenutka oduzimanja:

a) sastaviti prijavu po službenoj dužnosti s dostupnim podacima koje sadrži propisan obrazac za prijavu gotovine;

b) izdati potvrdu o privremenom oduzimanju gotovine licu koje je vršilo prijenos gotovine uz navođenje tačnog iznosa i vrste sredstava;

c) obavijestiti FOO;

d) dostaviti na nadležno postupanje organima entiteta i BDBiH spis predmeta i gotovinu u slučaju iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana.

(3) UIO i GPBiH zadržat će gotovinu privremeno oduzetu u skladu sa stavom (1) tačka c) ovog člana do zaprimanja obavještenja od FOO-a da ne postoji dovoljno osnova za daljnje zadržavanje, a najduže pet radnih dana od dana obavještavanja FOO-a.

(4) Nakon isteka roka iz stava (3) ovog člana, privremeno zadržavanje gotovine može se nastaviti samo po odluci nadležnog suda ili u okviru postupanja u skladu sa zakonima o deviznom poslovanju, a u suprotnom će ona biti vraćena licu od kojeg je oduzeta.

POGLAVLJE X. OBAVEZE OSTALIH ORGANA

Član 84.
(Mjere prema rizičnim neprofitnim organizacijama)

(1) Ministarstvo pravde BiH će, u saradnji s nadležnim organima u BiH, sačiniti Uputstvo o primjeni ciljanih i proporcionalnih mjera prema rizičnim neprofitnim organizacijama s ciljem sprečavanja zloupotrebe neprofitnih organizacija za finansiranje terorističkih aktivnosti (u daljnjem tekstu: Uputstvo).

(2) Vijeće ministara BiH će, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, usvojiti Uputstvo iz stava (1) ovog člana.

Član 85.
(Pristup i korištenje podataka iz registara stvarnih vlasnika pravnih lica)

(1) Podaci iz registara stvarnih vlasnika pravnih lica uspostavljenih u skladu sa zakonima u BiH, za potrebe izvršavanja poslova iz ovog zakona, dostupni su:

a) FOO-u i drugim nadležnim organima, bez ograničenja i bez naknade;

b) obveznicima iz člana 5. ovog zakona kako bi mogli ispuniti zahtjeve u pogledu identifikacije i praćenja klijenta.

(2) Organi i institucije koji vode registre iz stava (1) ovog člana zaključit će sporazum o tehničkoj saradnji kako bi se uspostavila jedinstvena tačka pristupa.

Član 86.
(Lista visokorizičnih zemalja i zemalja u kojima postoji veća vjerovatnoća pojavljivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

(1) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi podzakonski akt kojim se uspostavljaju liste:

a) visokorizičnih zemalja sa strateškim nedostacima u polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

b) zemalja u kojima postoji veća vjerovatnoća pojavljivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Podzakonskim aktom iz stava (1) ovog člana utvrđuju se način i parametri za formiranje, ažuriranje i objavljivanje listi iz istog stava.

(3) Prilikom sastavljanja listi iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana, uzimaju se u obzir podaci nadležnih međunarodnih institucija i organizacija.

Član 87.
(Dostavljanje statističkih podataka od tužilaštava, sudova i agencija za provođenje zakona)

(1) Radi objedinjavanja i analize svih podataka u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti nadležna tužilaštva dužna su FOO-u dostaviti sljedeće informacije o predmetima za koje je optužnica potvrđena najmanje svakih šest mjeseci:

a) ime, prezime, datum rođenja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica protiv kojeg je potvrđena optužnica za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

b) mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje krivičnog djela;

c) iznos privremeno oduzetog novca ili vrijednost imovine i datum donošenja odluke o oduzimanju.

(2) Nadležni sudovi u BiH dužni su FOO-u dostaviti podatke o pravosnažno presuđenim predmetima za krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i prekršajima u skladu s odredbama člana 100. ovog zakona najmanje svakih šest mjeseci.

(3) Podaci iz stava (2) ovog člana sadrže:

a) vrstu, broj i datum sudske odluke;

b) ime, prezime, datum rođenja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica koje je oglašeno krivim sudskom odlukom iz tačke a) ovog stava;

c) izrečene krivičnopravne sankcije, pravne posljedice osude i prekršajne mjere.

(4) Agencije za provođenje zakona dužne su FOO-u jednom godišnje dostaviti statističke podatke o broju podnesenih izvještaja da je izvršeno krivično djelo pranja novca, krivično djelo finansiranja terorističkih aktivnosti, o iznosu opranog novca odnosno novca koji je bio predmet krivičnog djela finansiranja terorističke aktivnosti, kao i o uočenim tehnikama, metodama i trendovima.

POGLAVLJE XI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

Član 88.
(Zaštita i tajnost podataka)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona, odnosno njegovi zaposleni, uključujući i direktore, članove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica koja imaju ili su imala pristup podacima iz čl. 59, 60. i 61. stav (1) ne smiju otkriti klijentu, neovlaštenim licima obveznika ili trećem licu:

a) da su FOO-u dostavljeni, da je u toku dostavljanje, odnosno da će biti dostavljene informacije, podaci i dokumentacija u skladu s članom 42. ovog zakona;

b) da je FOO, u skladu s članom 64. ovog zakona, zahtijevao podatke od obveznika, odnosno da su takvi podaci dostavljeni ili da je u toku dostavljanje, odnosno da će biti dostavljeni FOO-u;

c) da je FOO, u skladu s članom 65. ovog zakona, izvršio pregled podataka, informacija i dokumentacije u prostorijama obveznika;

d) da je FOO, u skladu s članom 66. ovog zakona, izdao nalog za privremenu obustavu transakcije, uključujući i privremenu obustavu pristupa sefu, odnosno da je, u skladu s članom 67. ovog zakona, FOO obavijestio obveznika da može obaviti transakciju i omogućiti pristup sefu;

e) da je FOO, u skladu s članom 68. ovog zakona, izdao nalog za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta;

f) da je u toku ili je moguća analiza o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti.

(2) Zabrana razmjene informacija iz stava (1) ovog člana ne primjenjuje se, osim kada FOO ne naloži drukčije, u slučaju razmjene informacija s:

a) obveznikom koji je dio iste grupe pod uslovom da politike i postupci unutar grupe zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u ovom zakonu;

b) obveznicima iz člana 5. stav (1) tačka o) alineja 4) i stav (2) tačka c) istog člana koji imaju sjedište u državama koje su propisale obaveze ekvivalentne obavezama iz ovog zakona, a koji obavljaju svoju profesionalnu djelatnost, bez obzira jesu li zaposlenici ili nisu, u okviru istog pravnog lica ili veće strukture kojoj pravno lice pripada i koja ima zajedničko vlasništvo, upravu ili nadzor usklađenosti;

c) obveznicima iz člana 5. stav (1) tač. a), b), c), f), g) i o) i stav (2) tačka c) istog člana u slučajevima koji se odnose na istog klijenta i istu transakciju koja uključuje dva ili više obveznika, pod uslovom da se oni nalaze u državi koja propisuje zahtjeve jednake zahtjevima propisanim ovim zakonom, te pod uslovom da oni pripadaju istoj profesionalnoj kategoriji i da podliježu obavezama u pogledu čuvanja profesionalne tajne i zaštite ličnih podataka.

(3) Pokušaj obveznika iz člana 5. stav (1) tačka o) i stav (2) tačka c) istog člana da odvrate klijenta od upuštanja u nezakonitu aktivnost ne predstavlja otkrivanje u smislu stava (1) ovog člana.

(4) FOO, nadležni organi i njihovi zaposleni ne smiju o prikupljenim podacima, informacijama i dokumentaciji niti o postupanju iz stava (1) ovog člana obavijestiti lica na koja se podaci, informacije i dokumentacija odnose ili treća lica.

(5) Izuzetno od zabrane iz stava (1) ovog člana, obveznik može uz prethodnu pisanu saglasnost FOO-a obavijestiti klijenta da je FOO izdao nalog o privremenoj obustavi transakcije ili pristupa sefu iz člana 66. stav (1).

(6) FOO, nadležni organi i obveznici iz člana 5. ovog zakona obrađuju lične podatke isključivo u svrhu primjene ovog zakona, a u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje oblast zaštite tajnih i ličnih podataka u BiH te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

(7) Obrada ličnih podataka iz stave (6) ovog člana smatra se pitanjem od javnog interesa.

(8) Zabrana iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na slučajeve:

a) kada su podaci, informacije i dokumentacija, koje u skladu s ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik, potrebni za utvrđivanje činjenica u sudskom postupku i ako te podatke traži nadležni sud u skladu sa zakonom;

b) ako podatke iz tačke a) ovog stava traži nadležni nadzorni organ iz člana 93. ovog zakona u postupku nadzora nad primjenom odredbi ovog zakona.

Član 89.
(Mjere i postupci za čuvanje podataka i dokumentacije)

(1) Obveznici iz člana 5. ovog zakona dužni su uspostaviti odgovarajuće fizičke, organizacione i tehničke mjere i postupke za čuvanje podataka i dokumentacije koje dostave FOO-u ili ih prime od FOO-a kojim će ih zaštititi od gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja, uvida od neovlaštenog lica i svake druge zloupotrebe.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona dužan je, u vezi sa stavom (1) ovog člana, sačiniti odgovarajuće interne akte i provedbene procedure koje mora odobriti najviše rukovodstvo obveznika i kojim će, srazmjerno prirodi i veličini obveznika, definirati odgovarajuće fizičke, organizacione i tehničke mjere i postupke čuvanja podataka i dokumentacije.

Član 90.
(Izuzeci od principa čuvanja tajnosti podataka i odgovornost za štetu)

(1) Prilikom dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije FOO-u, u skladu s odredbama ovog zakona, obaveza čuvanja bankarske, poslovne, službene, advokatske, notarske ili druge profesionalne tajne ne odnosi se na obveznika iz člana 5. ovog zakona, odnosno njegove zaposlenike, uključujući i direktore, članove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica državne organe BiH, FBiH, RS i BDBiH, instituciju s javnim ovlaštenjima, tužioca, sud i njihovo osoblje, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona ili njegovo osoblje ne odgovaraju za štetu uzrokovanu klijentima ili trećim licima niti mogu biti odgovorni zbog dostavljanja informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u ili zbog izvršenja naredbe FOO-a o privremenom obustavljanju transakcija i privremenoj obustavi pristupanja sefu ili uputstva datog u vezi s tim naredbama, te preduzimanja, u dobroj vjeri, drugih mjera u skladu s odredbama ovog zakona ili na osnovu propisa donesenih na osnovu ovog zakona, čak i u okolnostima kada nisu bili u potpunosti svjesni kriminalne aktivnosti i bez obzira na to da li se nezakonita aktivnost zaista i dogodila.

(3) Nadležni organi i ovlašteni službenici nisu odgovorni za štetu učinjenu strankama ili trećim licima ako postupaju u skladu s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(4) Bosna i Hercegovina, entiteti i BDBiH ne odgovaraju za štetu prouzrokovanu primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(5) Izuzetno, odredbe st. (3) i (4) ovog člana ne primjenjuju se ako je šteta prouzrokovana namjerno krajnjom nepažnjom.

(6) Ovlaštena lica iz stava (3) ovog člana ne mogu odgovarati za štetu nastalu prilikom obavljanja dužnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u nadležnom organu.

Član 91.
(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO i drugi nadležni organi mogu koristiti podatke, informacije i dokumentaciju, prikupljene u skladu s ovim zakonom, kao obavještajne podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i povezanih predikatnih krivičnih djela s ovim krivičnim djelima, te u drugim slučajevima kako je propisano ovim zakonom.

Član 92.
(Rokovi za čuvanje podataka)

(1) Obveznik iz člana 5. ovog zakona je dužan čuvati informacije, podatke i dokumentaciju u vezi s uspostavljenim poslovnim odnosom s klijentom, izvršenom povremenom transakcijom i izvršenim mjerama identifikacije i praćenja, pribavljene u skladu s ovim zakonom u periodu od deset godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, momenta identifikacije klijenta u kasinu ili igraonici, ili klijentovog pristupa sefu.

(2) Obveznik iz člana 5. ovog zakona je dužan da informacije i prateću dokumentaciju o ovlaštenim licima iz člana 48. ovog zakona, stručnom osposobljavanju zaposlenih i provođenju interne kontrole čuva najmanje četiri godine nakon imenovanja ovlaštenih lica, obavljenog stručnog osposobljavanja i interne kontrole.

(3) UIO je dužan čuvati informacije o prijenosu gotovine preko državne granice osam godina od dana prijenosa. Ove informacije i podaci uništavaju se nakon isteka ovog roka.

(4) FOO je dužan čuvati informacije, podatke i dokumentaciju, prikupljene i proslijeđene prema odredbama ovog zakona, deset godina od dana kada ih je dobio ili proslijedio, a uništava ih nakon isteka ovog roka.

(5) Podaci koji su, u skladu s članom 47, pohranjeni u AMLS čuvaju se 20 godina od dana posljednjeg korištenja, nakon čega se brišu.

(6) Nakon isteka rokova utvrđenih u st. (1), (3), (4) i (5) ovog člana lični podaci o klijentu se uništavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

POGLAVLJE XII. NADZOR

Član 93.
(Opće odredbe)

(1) Nadzor nad radom obveznika iz člana 5. ovog zakona u vezi s provođenjem zakona i drugih propisa kojima se reguliraju obaveze provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti dužni su provoditi sljedeći organi i agencije:

a) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona obavljaju Agencija za bankarstvo RS i Agencija za bankarstvo FBiH;

b) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka e) ovog zakona obavljaju Poreska uprava RS, Finansijska policija FBiH (Devizni inspektorat) i Direkcija za finansije BDBiH, a Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS posredno preko banaka;

c) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tač. f) i g) ovog zakona obavljaju Agencija za osiguranje RS i Agencija za nadzor osiguranja FBiH;

d) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka h) ovog zakona obavljaju Agencija za osiguranje RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Komisija za hartije od vrijednosti BDBiH;

e) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka i) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH;

f) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka j) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Agencija za bankarstvo FBiH u okviru svojih nadležnosti;

g) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka k) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Komisija za hartije od vrijednosti BDBiH;

h) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka l) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Agencija za bankarstvo FBiH i Direkcija za finansije BDBiH;

i) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka m) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

j) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka n) obavljaju Republička uprava za igre na sreću RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

k) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka o) alineje 1), 2) i 3) i stav (2) ovog zakona obavljaju Republička uprava za inspekcijske poslove RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

l) nadzor nad radom notara prilikom obavljanja poslova iz člana 5. stav (1) tačka o) alineja 4) ovog zakona obavljaju Ministarstvo pravde RS, Notarska komora FBiH i Pravosudna komisija BDBiH;

m) nadzor nad radom advokata i advokatskih društava prilikom obavljanja poslova iz člana 5. stav (1) tačka o) alineja 4) ovog zakona obavljaju Advokatska komora RS i Advokatska komora FBiH. Nadzor nad advokatima i advokatskim društvima iz BDBiH vrštit će advokatske komore entiteta u kojima su upisani;

n) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka p) ovog zakona obavljaju Republička uprava za inspekcijske poslove RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

o) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka r) ovog zakona obavljaju Republička uprava za inspekcijske poslove RS, Agencija za bankarstvo FBiH u okviru nadležnosti nadzora platnog prometa i Inspektorat Vlade BDBiH;

p) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka s) ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Republička uprava za inspekcijske poslove RS i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

r) nadzor nad radom obveznika iz člana 5. stav (1) tačka t) ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Republička uprava za inspekcijske poslove RS i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH).

(2) Nadzor nad primjenom odredbi člana 41. ovog zakona kod lica koja nisu obveznici iz člana 5. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnosti prodaje dobara i usluga u BiH obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH) i Uprava za inspekcijske poslove RS.

Član 94.
(Čuvanje povjerljivosti podataka i sprečavanje sukoba interesa)

(1) Zaposlenici nadležnih nadzornih organa iz člana 93. stav (1) ovog zakona, kao i revizori ili stručnjaci koji djeluju u ime tih nadzornih organa dužni su čuvati povjerljive podatke prikupljene u obavljanju poslova propisanih ovim zakonom te na odgovarajući način primjenjivati standarde čuvanja povjerljivosti podataka i sprečavanja sukoba interesa i nakon prestanka rada u navedenim organima.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana povjerljive informacije smiju otkriti samo u sažetom ili općenitom obliku, na način da nije moguće identificirati pojedinačne finansijske institucije.

Član 95.
(Saradnja nadzornih organa)

(1) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona međusobno sarađuju i razmjenjuju podatke i informacije potrebne za postupak nadzora, te obavještavaju drugi nadležni organ o nepravilnostima i nezakonitostima koje utvrde u toku obavljanja nadzora, ako su ti nalazi bitni za rad drugoga nadležnog organa.

(2) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona mogu, prije započinjanja nadzora određenog obveznika iz člana 5. ovog zakona, od FOO-a ili drugih nadležnih organa zatražiti dostavljanje podataka potrebnih za pripremu nadzora.

Član 96.
(Saradnja s nadležnim nadzornim organima drugih država)

(1) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona mogu sarađivati i razmjenjivati informacije s nadležnim organima drugih država koja su ekvivalentna tom nadzornom organu ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) ako je s nadležnim organom iz druge države zaključen sporazum o saradnji kojim se predviđa saradnja i razmjena povjerljivih informacija na osnovu uzajamnosti;

b) ako razmijenjene informacije podliježu zahtjevima obaveze čuvanja povjerljivosti tih informacija koja je jednakovrijedna onoj iz člana 88. ovog zakona;

c) ako će se informacije koje su predmet dostavljanja organima u drugoj državi upotrijebiti samo u svrhu obavljanja zadataka u nadležnosti tih organa;

d) kada razmjena traženih informacija neće omesti istraživanje, istragu ili postupak koje se vodi u vezi s tim informacijama.

(2) Informacije koje potiču iz druge države smiju se u okviru saradnje iz stava (1) ovog člana dalje razmijeniti samo uz izričitu saglasnost nadležnog organa koji je te informacije podijelio te, ovisno o slučaju, isključivo u svrhe za koje je taj organ dao svoju saglasnost.

Član 97.
(Postupanje nadzornih organa)

(1) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona dužni su redovno obavljati nadzor usklađenosti poslovanja obveznika iz člana 5. ovog zakona s odredbama ovog zakona, u skladu s odredbama ovog zakona i zakona kojima se uređuje način rada nadzornih organa.

(2) Kada nadzorni organ iz člana 93. ovog zakona u vršenju nadzora, utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primjeni ovog zakona, preduzeće mjere i radnje za koje je zakonom ovlašten.

(3) O obavljenim nadzorima usklađenosti poslovanja obveznika iz člana 5. ovog zakona nadzorni organi dužni su FOO-u dostaviti zapisnik o izvršenom nadzoru kao i dokumentaciju o preduzetim mjerama iz stava (2) ovog člana.

(4) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona dinamiku nadzora i obim nadzora zasnivaju na procjeni rizika iz čl. 7, 8. i 10. ovog zakona, kao i na procjeni organa za nadzor o profilu rizika obveznika ili grupe, te na karakteristikama obveznika ili grupa, uključujući stepen diskrecionog prava koji im je odobren na osnovu pristupa zasnovanog na procjeni rizika.

(5) Nadzorni organi iz člana 93. ovog zakona obavezni su, bez odgađanja, u pisanoj formi, obavijestiti FOO ako u vršenju poslova iz svoje nadležnosti utvrde činjenice koje su ili koje bi mogle biti u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti.

(6) Ako to nije izričito propisano drugim zakonima, organi za nadzor iz člana 93. ovog zakona obavljaju nadzor i inspekciju, te su ovlašteni da prinudno ishode dostavljanje bilo koje informacije ili dokumenta, izreknu sankciju za nepoštivanje odredbi ovog zakona, te da povuku, ograniče ili suspendiraju dozvolu ili ovlaštenje izdate obvezniku koji spada u nadležnost organa za nadzor.

(7) Nadzorni organi dužni su periodično preispitati procjenu profila rizika obveznika ili grupe od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i širenja oružja za masovno uništenje, u slučaju promjene u upravljanju i poslovanju obveznika ili grupe.

Član 98.
(Obavještenje o odluci kojom se izriče prekršajna sankcija)

(1) Nadzorni organ iz člana 93. ovog zakona dužan je da na svojoj zvaničnoj internetskoj stranici objavi obavještenje o pravnosnažnoj odluci kojom se izriče prekršajna sankcija obvezniku iz člana 5. ovog zakona za kršenje odredbi ovog zakona, i to odmah nakon što je lice kome je izrečena sankcija obaviješteno o odluci.

(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o vrsti i prirodi kršenja odredbi ovog zakona, kao i o identitetu lica prema kome je sankcija izrečena.

(3) Ako organ iz stava (1) ovog člana procijeni da je mjera objavljivanja identiteta lica prema kome je sankcija izrečena, odnosno njegovih ličnih podataka nesrazmjerna težini kršenja odredbi ovog zakona, ili ako bi objava ugrozila stabilnost finansijskog tržišta u BiH ili istrage koja je u toku, nadzorni organ:

a) odgađa objavljivanje obavještenja iz stava (1) ovog člana do trenutka kada razlozi iz ovog stava prestanu da postoje;

b) objavljuje obavještenja iz stava (1) ovog člana ne navodeći lične podatke o licu kome je izrečena sankcija, u kom slučaju se objavljivanje ličnih podataka može odgoditi za razuman vremenski period, pod uslovom da se predviđa da će u tom periodu razlozi za nenavođenje ličnih podataka prestati da postoje;

c) neće objaviti obavještenje iz stava (1) ovog člana ako procijeni da postupanje iz tač. a) i b) ovog stava nije dovoljno da osigura stabilnost finansijskog tržišta, kao i kada procijeni da je objavljivanje tog obavještenja nesrazmjerno težini izrečene sankcije.

(4) Obavještenje iz stava (1) ovog člana mora biti dostupno na zvaničnoj internetskoj stranici pet godina nakon objavljivanja. Međutim, lični podaci sadržani u objavi pohranjuju se samo na službenim internetskim stranicama nadležnog organa u trajanju koje je potrebno u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka.

Član 99.
(Obavještavanje nadzornog organa)

Ako nadležni organ iz člana 4. tačka aa) ovog zakona, tokom provođenja poslova na osnovu ovog ili drugog zakona, utvrdi da je došlo do kršenja odredbi ovog zakona koje nisu u njegovoj nadležnosti, o tome će obavijestiti nadležni nadzorni organ.

POGLAVLJE XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 100.
(Kažnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za prekršaje)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 5. ovog zakona ako:

a) ne sačini odgovarajuće politike i procedure iz člana 9. stav (3) ovog zakona;

b) ne usklađuje analizu rizika u skladu s članom 10. st. (6) i (7) ovog zakona;

c) ne imenuje ovlaštena lica ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju u skladu s odredbama člana 48. ovog zakona;

d) ne sastavi listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanom roku ili na propisani način, u skladu s odredbama člana 57. ovog zakona,

e) ne sačini zabilješke o zaprimanju usmenih naloga od FOO-a u skladu s članom 67. stav (2) i članom 68. stav (3) ovog zakona;

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 80.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili lice koje obavlja profesionalne djelatnosti iz člana 5. ovog zakona ako:

a) ne sačini analizu rizika u skladu s članom 10. stav (1) ovog zakona;

b) ne preduzme mjere identifikacije i praćenja klijenta u skladu s čl. 11. i 12. ovog zakona;

c) ne provjeri identitet klijenta i stvarnog vlasnika u vremenu propisanom članom 14. st. (1), (2) i (3) ovog zakona;

d) ne pribavi podatke za identifikaciju u skladu s odredbama člana 15. ovog zakona ili ne odredi i utvrdi identitet na način i u slučajevima propisanim čl. 16, 17, 18, 19. i 20. ovog zakona;

e) ne izvrši određivanje i utvrđivanje identiteta klijnta u skladu s odredbama čl. 21. i 22. ovog zakona;

f) ne osigura pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica, u skladu s odredbama člana 25. ovog zakona;

g) primijeni mjere pojednostavljene identifikacije i praćenja klijenta suprotno odredbama člana 30. ovog zakona;

h) prilikom uspostave korespodentnog poslovnog odnosa ne provede mjere propisane odredbama člana 31. ovog zakona;

i) ne primijeni mjere propisane članom 32. ovog zakona;

j) prilikom obavljanja neuobičajene transakcije ne provede mjere propisane članom 33. ovog zakona;

k) ne provodi mjere identifikacije i praćenja politički eksponiranih lica, u skladu s članom 34. ovog zakona;

l) prilikom obavljanja elektronskih transfera ne preduzima mjere u skladu s odredbama čl. 37. i 38. ovog zakona;

m) posao ovlaštenog lica i njegovog zamjenika povjeri licu koje ne ispunjava uslove iz člana 49. stav (1) tač. a) do c) ovog zakona;

n) ne osigura provođenje mjera propisanih članom 50. ovog zakona;

o) ne postupi u skladu s članom 51. ovog zakona;

p) ne provodi mjere propisane odredbama člana 52. ovog zakona;

r) ne postupi u skladu s članom 53. ovog zakona;

s) ne postupi u skladu s odredbama člana 54. ovog zakona;

t) ne vodi evidencije iz čl. 59. i 60. i ako evidencije ne sadrže minimalno informacije iz člana 61. ovog zakona;

u) ne osigura provođenje mjera i postupaka propisanih članom 89. ovog zakona;

v) ne čuva informacije, podatke i dokumentaciju u skladu s odredbama člana 92. st. (1) i (2) ovog zakona;

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 5. ovog zakona ako:

a) prilikom obavljanja transakcije iz člana 12. stav (1) tačka b) ovog zakona, bez prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa, ne prikupi podatke iz člana 15. ovog zakona;

b) ne provede mjere identifikacije i praćenja ili odbijanja poslovnog odnosa i obavljanja transakcije u skladu s odredbama člana 14. st. (4) i (5) ovog zakona;

c) izvrši mjere identifikacije preko trećeg lica, suprotno odredbama čl. 23. i 24. ovog zakona;

d) uspostavi poslovni odnos suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

e) suprotno odredbama člana 27. ovog zakona ne prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent;

f) ne primijeni pojačane mjere identifikacije i praćenja klijenta u skladu s članom 29. ovog zakona;

g) ne provodi mjere pojačane identifikacije i praćenja u skladu s odredbama člana 35. ovog zakona;

h) ne provodi mjere ograničenja plaćanja gotovinom u skladu s odredbama člana 41. st. (5) i (7) ovog zakona;

i) ne izvijesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisanu čl. 42, 43. i 44. ovog zakona;

j) ne uspostavi internu kontrolu, internu i eksternu reviziju na način definiran članom 55. ovog zakona;

k) ne postupi u skladu s članom 56. ovog zakona;

l) ne provodi mjere propisane odredbama člana 58. ovog zakona;

m) ne dostavlja propisane informacije, podatke i dokumentaciju ili ih ne dostavlja na propisan način u skladu s odredbama člana 64. ovog zakona;

n) ne omogući direktan uvid i pregled u skladu s odredbama člana 65. ovog zakona;

o) ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi i transakcije i privremenoj obustavi pristupanja sefu ili ne postupi po uputstvima FOO-a u vezi s tim nalogom, a u skladu s odredbama člana 66. ovog zakona;

p) ne postupi po nalogu FOO-a o kontinuiranom praćenju finansijskog poslovanja klijenta ili ne postupi po uputstvima FOO-a u vezi s tim nalogom, a u skladu s odredbama člana 68. ovog zakona;

(4) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se pravno lice navedeno u članu 41. ovog zakona koje dopusti plaćanje gotovinom u istom ili većem iznosu iz člana 41. st. (1), (2) i (4) ovog zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (2) ovog člana.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (3) ovog člana.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost iz člana 5. ovog zakona za prekršaj iz st. (1), (2) i (3) ovog člana.

(9) Pravno lice kaznit će se i za prekršaj iz ovog člana ako je počinjen u njegovu korist od bilo kojeg lica koje djeluje samostalno ili kao dio tijela tog pravnog lica, a čija se rukovodeća pozicija u pravnom licu zasniva na bilo čemu od sljedećeg:

a) ovlaštenju za zastupanje pravnog lica;

b) ovlaštenju za donošenje odluka u ime pravnog lica ili

c) ovlaštenju za obavljanje kontrole u pravnom licu.

(10) Pravno lice kaznit će se i za prekršaj iz ovog člana ako je on počinjen u korist tog pravnog lica od bilo kojeg lica koje je podređeno tom pravnom licu, a usljed nedostatka nadzora ili kontrole od rukovodećeg lica iz stava (9) ovog člana.

(11) Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona prihod su budžeta onog nivoa vlasti u skladu s mjesnom nadležnosti nadzornog organa iz člana 93. ovog zakona.

POGLAVLJE XIV. NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 101.
(Podzakonski akti za provođenje ovog zakona, preporuke i smjernice)

(1) Podzakonske akte utvrđene ovim zakonom, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijet će Vijeće ministara BiH u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

(2) Nadzorni organi u skladu sa svojim nadležnostima mogu, samostalno ili u saradnji s drugim nadležnim organima, davati preporuke ili smjernice za primjenu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

POGLAVLJE XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 102.
(Primjena drugih propisa)

(1) Na pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe drugih zakonskih propisa.

(2) Svi drugi propisi kojima se uređuje materija u vezi s ovim zakonom bit će usklađeni s ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(3) Obveznici su dužni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona s njim uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, opće i interne akte.

Član 103.
(Predstavljanje BiH u međunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, prije isteka perioda na koji su imenovani, provodi proceduru imenovanja novih članova delegacija koje predstavljaju BiH u međunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima koja donose obavezujuće standarde iz djelokruga ovog zakona ili nadziru njihovu primjenu, u skladu sa ustavnopravnom strukturom BiH, te u skladu sa statutima, pravilnicima i procedurama tih tijela kao i zakonskim nadležnostima.

Član 104.
(Prestanak važenja)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16).

(2) Slučajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani završit će se u skladu s odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 105.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-2665/23
16. februara 2024. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući
Parlamentarne skupštine BiH
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademović, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]