BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2304
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM


Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13 i 106/15) u članu 15. stav 1. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) Republički plan upravljanja otpadom ( u daljem tekstu: Republički plan),“.

Član 2.

Član 18. mijenja se i glasi:
„(1) Republički plan je dokument kojim se određuje i usmjerava upravljanje otpadom na osnovu analize postojećeg stanja i ciljeva upravljanja otpadom utvrđenih Strategijom.
(2) Republički plan sadrži:
a) analizu i ocjenu postojećeg stanja upravljanja otpadom,
b) osnovne ciljeve upravljanja otpadom,
v) program prevencije nastanka otpada,
g) očekivane vrste, količine i porijeklo otpada koji će biti proizveden na teritoriji Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), uvezen ili izvezen, uključujući i procjenu stanja posebnih tokova otpada na osnovu količina proizvoda stavljenih na tržište Republike,
d) procjenu potrebe za novim sistemom sakupljanja otpada, dodatnom infrastrukturom postrojenja za upravljanje otpadom u skladu sa načelom blizine i zajedničkog pristupa upravljanju otpadom, kao i zatvaranjem postojećih postrojenja za upravljanje otpadom,
đ) organizaciju upravljanja otpadom sa prijedlogom rješenja za područja u kojima nije uspostavljen sistem upravljanja otpadom,
e) organizaciju upravljanja posebnim tokovima otpada,
ž) mjere za podizanje svijesti kod javnosti,
z) mogućnost saradnje između dviju i više jedinica lokalne samouprave,
i) raspored budućih lokacija centara za upravljanje otpadom, pretovarnih stanica, postrojenja za termički tretman otpada, deponija opasnog i neopasnog otpada,
j) plan za smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponije,
k) procjenu ekonomskih i drugih instrumenata u rješavanju različitih problema koji su u vezi sa otpadom, uzimajući u obzir potrebu da se održi nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta,
l) organizacione aspekte upravljanja otpadom, uključujući opis raspodjele odgovornosti između javnih i privatnih subjekata koji se bave upravljanjem otpadom,
lj) načine, procjenu finansijskih sredstava i rokove izvršenja Republičkog plana i
m) druge mjere i ciljeve značajne za upravljanje otpadom.
(3) Republički plan priprema Ministarstvo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.
(4) Republički plan donosi Vlada za period od deset godina i po potrebi revidira.
(5) Republički plan se objavljuje na internet stranici Ministarstva.
(6) Izvještaj o sprovođenju Republičkog plana priprema Ministarstvo i podnosi Vladi na usvajanje svake tri godine.“


Član 3.

Poslije člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:
„Član 18a.

(1) Program prevencije nastanka otpada iz člana 18. stav 2. tačka v) ovog zakona sadrži:
a) ciljeve i mjere sprečavanja nastanka otpada kojima se postiže zaštita životne sredine, ne remeteći privredni rast,
b) opis postojećih mjera sprečavanja nastanka otpada i
v) ocjena efikasnosti mjera za sprečavanje nastanka otpada.
(2) Program iz stava 1. ovog člana sadrži kvalitativna i kvantativna mjerila koja se koriste s ciljem praćenja i procjene napretka postignutih primjenom utvrđenih mjera, i to:
a) mjere koje mogu uticati na uslove koji se odnose na proizvodnju otpada, a koje uključuju:
1) planiranje ili druge ekonomske instrumente kojima se podstiče održiva upotreba sirovina i resursa,
2) unapređivanje istraživanja i razvoja čistih tehnologija i proizvoda, kao i upotreba rezultata takvog istraživanja i razvoja,
3) razvoj efikasnih pokazatelja pritiska na životnu sredinu povezanih sa proizvodnjom otpada u cilju doprinosa sprečavanju nastanka otpada, na Republičkom nivou i na nivou jedinica lokalne samouprave,
b) mjere koje mogu uticati na dizajn, proizvodnju i distribuciju, a uključuju:
1) promovisanje eko-dizajna,
2) pružanje informacija o tehnikama sprečavanja nastanka otpada s ciljem jednostavnije primjene najboljih raspoloživih tehnika u industriji,
3) obuka nadležnih organa u vezi sa utvrđivanjem mjera za sprečavanje nastanka otpada prilikom izdavanja dozvola,
4) organizovanje kampanja za podizanje svijesti javnosti u cilju sprečavanja nastanka otpada,
5) promovisanje provjerenih sistema za zaštitu životne sredine, uključujući EMAS i BAS EN ISO 14001,
v) mjere koje mogu uticati na potrošnju i upotrebu, a uključuju:
1) ekonomske instrumente za odgovornije ponašanje potrošača prema životnoj sredini u smislu kupovine proizvoda sa što manje ambalaže,
2) organizovanje kampanja za podizanje svijesti javnosti u vezi sa mjerama koje mogu uticati na potrošnju i upotrebu,
3) promovisanje upotrebe eko-oznake,
4) postizanje dogovora sa industrijom ili trgovcima na malo o dostupnosti informacija o sprečavanju nastanka otpada i dostupnosti proizvoda koji u manjoj mjeri utiču na životnu sredinu,
5) promovisanje sprečavanja nastanka otpada prilikom javnih nabavki i
6) promovisanje ponovne upotrebe ili popravku odgovarajućih iskorišćenih proizvoda i njihovih komponenata.“


Član 4.

U članu 24. u stavu 2. u tački b) riječi: „pojedinačne planove upravljanja otpadom“ zamjenjuju se riječima: „Republički plan“.
Član 5.

U članu 63. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
„(1) Materijali koji se koriste za ambalažu moraju biti proizvedeni i dizajnirani tako da, tokom njihovog roka upotrebe, ispunjavaju uslove zaštite životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi, zdravstvene ispravnosti upakovanog proizvoda, kao i uslove za transport proizvoda i upravljanje otpadom.“
Dosadašnji st. 1, 2, 3. i 4. postaju st. 2, 3, 4. i 5.
U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. riječi: „ili samostalno ili“ brišu se.

Član 6.

U članu 63a. u stavu 2. riječi: „ambalažu ili“ brišu se.
U stavu 4. riječi: „st. 1. i 2.“ brišu se.

Član 7.

U članu 63b. u stavu 2. tačka a) mijenja se i glasi:
„a) T – ukupna količina ambalaže u koju je upakovan proizvod plasiran na tržište, izražena u kilogramima,“.
U stavu 3. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) Ti – ukupna količina ambalaže u koju je upakovan proizvod plasiran na tržište, prema vrsti ambalaže, izražena u kilogramima,“.
U tački v) riječ: „svaku“ zamjenjuje se riječju: „kalendarsku“.
U tački d) riječ: „posebne“ briše se.
U stavu 4. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) Ti – ukupna količina ambalaže u koju je upakovan proizvod plasiran na tržište, prema vrsti ambalaže, izražena u kilogramima,“.
U tački v) riječ: „svaku“ zamjenjuje se riječju: „kalendarsku“.

Član 8.

Član 63v. briše se.

Član 9.

Član 63g. mijenja se i glasi:
„(1) Koeficijenti naknade za ponovno iskorišćenje i reciklažu jednog kilograma ambalažnog otpada, prema vrsti ambalaže, izraženi u konvertibilnim markama, koeficijent evidentirajuće naknade, izražen u konvertibilnim markama po kilogramu ambalaže i ciljevi upravljanja ambalažnim otpadom, izraženi u procentima po vrstama ambalaže, za kalendarsku godinu, koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknade, nalaze se u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog zakona i čine njegov sastavni dio.
(2) Koeficijenti i ciljevi iz stava 1. ovog člana mogu se mijenjati u zavisnosti od ekonomskih instrumenata koji utiču na uspostavljanje sistema upravljanja ambalažnim otpadom.
(3) Koeficijenti i ciljevi za obračun naknade iz stava 1. ovog člana ne primjenjuju se ukoliko je riječ o:
a) ambalaži, odnosno ambalažnom materijalu u koji se pakuje proizvod koji se stavlja u promet u toku jedne kalendarske godine, a čija ukupna količina ne prelazi 100 kg za papir, 300 kg za staklo, 30 kg za metale, 80 kg za plastiku, 100 kg za drvo i 50 kg ukupno za sve druge materijale za pakovanje,
b) ambalaži sa dugim vijekom trajanja i povratnoj ambalaži na koju se primjenjuje kaucijski sistem,
v) izvezenoj ambalaži u koju je upakovan proizvod,
g) ambalaži u koju je upakovan proizvod uvezen u nekomercijalne svrhe ili koji je fizičko lice kupilo za sopstvene potrebe,
d) proizvedenom, uvezenom ili izvezenom ambalažnom materijalu koji služi za dalju proizvodnju ambalaže i
đ) izvezenom ambalažnom otpadu.
(4) Visina naknade obračunava se na osnovu:
a) kvartalnog izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji obveznik plaćanja naknade, a koji svoje obaveze upravljanja otpadom nije prenio na operatera, dostavlja Fondu, i to za:
1) januar, februar i mart tekuće godine, najkasnije do 20. aprila tekuće godine,
2) april, maj i jun tekuće godine, najkasnije do 20. jula tekuće godine,
3) jul, avgust i septembar tekuće godine, najkasnije do 20. oktobra tekuće godine,
4) oktobar, novembar i decembar tekuće godine, najkasnije do 20. januara naredne godine,
b) godišnjeg izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji operater i obveznik plaćanja naknade, a koji je svoje obaveze upravljanja otpadom prenio na operatera, dostavljaju Fondu najkasnije do 20. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
(5) Fond obračunava naknadu na osnovu podnesenog kvartalnog ili godišnjeg izvještaja i donosi rješenje o plaćanju naknade, odnosno o oslobađanju od plaćanja naknade.
(6) Rješenjem o plaćanju naknade utvrđuje se visina naknade, način i rok plaćanja.
(7) Rješenjem o oslobađanju od plaćanja naknade utvrđuje se da je obveznik plaćanja ispunio propisane ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
(8) Naknada za evidentiranje iz člana 63b. ovog zakona uplaćuje se na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, raspoređuje na račun Fonda i namjenski troši za obavljanje poslova praćenja podnesenih izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, vođenje baze podataka, kontrole i evidencije obveznika sistema upravljanja ambalažnim otpadom.
(9) Naknada za opšte ciljeve i Naknada za specifične ciljeve iz člana 63b. ovog zakona uplaćuje se na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, raspoređuje na račun Fonda i namjenski se troši za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
(10) Dokaz o izvršenoj uplati naknade obveznik dužan je da dostavi Fondu.
(11) Obrasci za izvještaje iz stava 4. ovog člana utvrđuju se posebnim propisom Vlade iz člana 63z. ovog zakona.“

Član 10.

Član 63đ. mijenja se i glasi:
„(1) Operater je pravno lice koje je ovlašćeno od Ministarstva za obavljanje djelatnosti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
(2) Osnivači operatera su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet ambalaže ili upakovanog proizvoda na tržište Republike.
(3) Operater sav svoj profit ulaže u izgradnju infrastrukture za upravljanje ambalažnim otpadom i njegov primarni cilj poslovanja je ispunjavanje ciljeva u upravljanju ambalažnim otpadom utvrđenih za kalendarsku godinu.
(4) Operater može djelatnost upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom da obavlja sam ili putem ovlašćenih podizvođača, ako posjeduju dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
(5) Obveznik iz člana 63a. ovog zakona može sklopiti sa operaterom ugovor o prenosu obaveze upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom radi ispunjavanja ciljeva u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
(6) Ugovorom iz stava 4. ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
(7) Naknade koje utvrđuje operater za ugovorene obveznike sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom moraju biti jednake za osnivače i ugovorene obeznike sistema.“

Član 11.

Član 63z. mijenja se i glasi:
„Uslovi za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, posebni uslovi za izdavanje dozvole za operatera, kao i obrasci izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, uređuju se posebnim propisom Vlade.“

Član 12.

U članu 96. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Vlada će, na prijedlog Ministarstva, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis iz člana 63z. ovog zakona.“

Član 13.

Član 99. mijenja se i glasi:
„(1) Odgovorna lica postojećih deponija komunalnog otpada na čijem području nisu uspostavljene zajedničke deponije za odlaganje otpada i koje nisu izgrađene u skladu sa ovim zakonom, kao i odgovorna lica već uspostavljenih zajedničkih deponija za odlaganje otpada koje nisu izgrađene u skladu sa ovim zakonom, dužna su da do 31. decembra 2021. godine dostave Ministarstvu na razmatranje Program mjera sa dinamikom prilagođavanja rada deponije (u daljem tekstu: Program mjera) u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje postupak odobravanja i sadržaj Programa mjera, kao i minimalne uslove koji moraju biti ispunjeni za rad deponije.
(2) Rok za prilagođavanje rada deponija iz stava 1. ovog člana je 31. decembar 2026. godine.
(3) U slučaju da odgovorno lice iz stava 1. ovog člana ne dostavi Program mjera u propisanom roku ili ako ministar ne odobri dostavljeni Program mjera, inspektor će zabraniti rad deponije u skladu sa članom 91. ovog zakona.“
Član 14.

Poslije člana 103. dodaje se novi član 103a. koji glasi:
„Član 103a.

Obračunski period iz člana 63g. ovog zakona počinje teći od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem ovaj zakon stupa na snagu.“

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.Broj: 02/1-021-94 /18 PREDSJEDNIK
Datum: 8. februar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
PRILOG 1.Koeficijent evidentirajuće naknade Vrijednost koeficijenata
izražena u konvertibilnim markama za jedan kilogram ambalaže [KM/kg] za kalendarsku godinu
Ke 0,002
Koeficijenti naknade za ponovno iskorišćenje i reciklažu po vrstama ambalaže
Vrijednost koeficijenata
izražena u konvertibilnim markama za jedan kilogram ambalaže [KM/kg] za kalendarsku godinu
KR staklo 0,34
KR metal 0,25
KR papir 0,34
KR plastika 0,50
KR drvo 0,20
KR višeslojni i ostali materijal 0,50
KR ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci i/ili je kontaminirana opasnim supstancama 4,25
Koeficijent evidentirajuće naknade (Ke)
Koeficijenti naknade za ponovno iskorišćenje i reciklažu po vrstama ambalaže (KRi)
(indeks „i“ je vrsta ambalažnog otpada, a može da bude: staklo ili metal ili papir/karton ili plastika ili drvo)
PRILOG 2.OPŠTI CILJ
Ponovo iskoristiti i reciklirati (%)
35
SPECIFIČNI CILJEVI
Vrsta ambalažnog
materijala Minimalna količina ambalažnog materijala koju treba reciklirati (%)
Staklo 10
Metal 12
Papir 34
Plastika 20
Drvo 12

https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]