BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3345
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/15), u članu 5. u stavu 1. riječ: „osam“ zamjenjuje se brojem: „15“.

Član 2.

U članu 15. u stavu 1. riječi: „od 15.00 do 17.00 časova“ zamjenjuju se riječima: „od 16.00 do 18.00 časova“.
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se ugostitelj kao preduzetnik, novčanom kaznom od 500 KM do 1.300 KM.“
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 18. riječi: „Vlasnik ugostiteljskog objekta ili lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta“ zamjenjuju se riječima: „Odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu ili ugostitelj kao preduzetnik“.

Član 4.

U članu 24. ispred riječi: „Ko ometa“ dodaje se broj: „1“ u obostranoj zagradi. Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Lice koje je upozoreno i kojem je izdato usmeno naređenje od ovlašćenog službenog lica da prestane sa ometanjem iz stava 1. ovog člana, a koje i dalje nastavi sa ometanjem, po hitnom postupku sprovešće se nadležnom sudu.“

Član 5.

U članu 25. u stavu 3. riječi: „vlasnik ugostiteljskog objekta ili lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta“ zamjenjuju se riječima: „ugostitelj kao preduzetnik“.

Član 6.

Naziv člana i član 30. mijenja se i glasi:
„Držanje životinja bez nadzora
Član 30.

(1) Ko bez nadzora i zaštitnih sredstava, suprotno propisima o držanju i zaštiti životinja, drži ili vodi životinje koje drugog mogu da prestraše ili povrijede ili ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.
(2) Ko bez povoca i zaštitne korpe na njušci drži ili vodi opasnog psa na javnim površinama kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.“Član 7.

Poslije člana 30. dodaje se naziv člana i novi član 30a. koji glasi:
„Neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira
Član 30a.

Odgovorna lica u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, sportskim organizacijama i druga lica koja u okviru vršenja svojih redovnih službenih dužnosti, nadležnom organu ne prijave prekršaje protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.“

Član 8.

U članu 32. u stavu 1. riječi: „vlasnik ugostiteljskog objekta ili lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta“ zamjenjuju se riječima: „ugostitelju kao preduzetniku“.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj:02/1-021- /19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]