BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3498
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13) u članu 2. u stavu 1. t. i ) i j) mijenjaju se i glase:
„i) naselje je izgrađen, naseljen, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta u kom su javni putevi izgrađeni sa uređenim trotoarom i ivičnjakom, pored kojeg je najmanje s jedne strane red kuća ili grupa zgrada i čije su granice obilježene saobraćajnim znakom za obilježavanje naselja,
j) naseljeno mjesto je prostorna jedinica koja obuhvata jedno ili više naselja sa područjem koje pripada tom naseljenom mjestu, čiji se naziv i teritorija uređuje posebnim propisima i čija je teritorija označena saobraćajnim znakom za obilježavanje naseljenih mjesta,“.

Član 2.

U članu 4. u stavu 5. riječi: „na osnovu zakupa“ zamjenjuju se riječima: „uz naknadu, na osnovu ugovora o zakupu“.
Poslije stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:
„(8) Korisnik putnog zemljišta dužan je da zaključi ugovor i plaća naknadu iz stava 5. ovog člana.“

Član 3.

U članu 5. u stavu 1. poslije riječi: „svojini Republike“ dodaje se zapeta i riječi: „odnosno u svojini jedinice lokalne samouprave kada se radi o lokalnim putevima, ulicama u naselju i nekategorisanim putevima“.

Član 4.

U članu 16. u stavu 5. poslije riječi: „ulica u naselju“ dodaje se zapeta i riječi: „nekategorisanih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima“.
U stavu 6. poslije riječi: „ulica u naselju“ dodaje se zapeta i riječi: „,nekategorisanih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima“.

Član 5.

Poslije člana 29. dodaju se novi čl. 29a. i 29b. koji glase:

„Član 29a.
(1) Autobusko stajalište na javnom putu, osim ulice u naselju, obavezno se izgrađuje van kolovoza javnog puta, osim kada to nije moguće zbog uslova na terenu.
(2) Autobusko stajalište iz stava 1. ovog člana gradi se na zahtjev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta.
(3) U skladu sa potrebama jedinice lokalne samouprave za izgradnju autobuskih stajališta, upravljač puta prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javnog puta, utvrđuje lokacije autobuskih stajališta u okviru projektne dokumentacije za navedene radove.
(4) Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje autobuskih stajališta snosi jedinica lokalne samouprave ili drugi investitor, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedinice lokalne samouprave i upravljača puta.
(5) Ministar donosi pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta.

Član 29b.

(1) Na dijelu javnog puta, koji prolazi kroz naselje, može se na zajedničkim nosačima izgraditi javna rasvjeta i niskonaponska mreža, na zahtjev investitora, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta.
(2) Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje nosača iz stava 1. ovog člana snosi investitor.
(3) Ministar donosi pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na dijelu javnog puta.“

Član 6.

U članu 33. u stavu 6. riječ: „mogu“ zamjenjuje se riječima: „obavezni su“.

Član 7.

U članu 34. u stavu 2. poslije riječi: „pravnim licima“ dodaju se riječi: „koja su registrovana, specijalizovana, tehnički opremljena i kadrovski osposobljena za poslove održavanja puteva kojima upravlja upravljač puta“.

Član 8.

U članu 42. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„(1) Vanredni prevoz je prevoz vozilom, odnosno skupom vozila koja sama ili sa teretom posjeduju masu ili osovinsko opterećenje veće od dozvoljenog, odnosno dimenzije veće od propisanih.
(2) Rješenje kojim se odobrava vanredni prevoz može se izdati ako stanje javnog puta i tehničke karakteristike omogućavaju bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.“
U stavu 6. ispred riječi „Načelnik“ broj: „(7)“ zamjenjuje se brojem: „(6)“.

Član 9.

U članu 43. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„(1) Kontrolu vanrednog prevoza, kao i mjerenje osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila na javnim putevima obavlja upravljač puta, odnosno od njih ovlašćeno lice uz prisustvo saobraćajnog inspektora ili policijskog službenika.“
(2) Kontrolu i mjerenje iz stava 1. ovog člana upravljač puta može vršiti automatskim uređajima za vaganje“.
U stavu 3. poslije riječi: „kontrolom“ dodaju se riječi: „i mjerenjem“.
U stavu 3. u tački a) poslije riječi: „a“ dodaje se riječ: „vanredni“.

Član 10.

U članu 51. u stavu 1. ispred riječi: „Građevinski“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Zabranjeno je oštećivati put ili putni objekat, kao i oštećivati ili otuđivati saobraćajnu signalizaciju, odnosno opremu puta.“Član 11.

U članu 58. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Upravljač puta je obavezan da prije obavještavanja nadležnog organa iz stava 1. ovog člana preduzme sve preventivne mjere i radnje u cilju zaštite javnog puta.“
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 12.

Poslije člana 60. dodaju se novi čl. 60a, 60b, 60v. i 60g. koji glase:
„Član 60a.

(1) Tuneli na javnim putevima koji su dio transevropske mreže, a čija dužina prelazi 500 metara obavezno ispunjavaju određene tehničke i eksploatacione uslove radi bezbjednog odvijanja saobraćaja (u daljem tekstu: bezbjednosni zahtjevi).
(2) Bezbjednosni zahtjevi primjenjuju se na projektovanje, izgradnju, održavanje, upotrebu tunela iz stava 1. ovog člana, na stručne službe i radnike u tunelu u cilju zaštite ljudskih života, životne sredine i tunela kao objekta.
(3) Ministar donosi pravilnik o minimalnim bezbjednosnim zahtjevima koje obavezno ispunjavaju tuneli iz stava 1. ovog člana.

Član 60b.

(1) Upravljač puta je zadužen za upravljanje tunelima i uspostavljanje bezbjednosnih zahtjeva u tunelima, kao i za preduzimanje svih nužnih radnji za zadovoljenje bezbjednosnih zahtjeva za tunele u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: upravnik tunela).
(2) Upravnik tunela dužan je da obezbijedi izradu nezavisnih projekata mapiranja rizika kojima se utvrđuju svi faktori koji utiču na bezbjednost saobraćaja u tunelu, a naročito karakteristike saobraćajnog toka i prognozirani dnevni broj teretnih vozila.
(3) Projekat iz stava 2. ovog člana dostavlja se Ministarstvu.
(4) Ministar donosi pravilnik o načinu upravljanja tunelom.

Član 60v.

(1) Upravnik tunela dužan je da imenuje službenika za bezbjednost za svaki tunel na javnom putu kojim upravlja.
(2) Službenik iz stava 1. ovog člana je nezavisan pri donošenju svih odluka o pitanju bezbjednosti u tunelu.
(3) Službenik za bezbjednost u tunelu dužan je da:
a) usklađuje djelovanje sa subjektima sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije,
b) učestvuje u pripremi planova i programa razvoja sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije,
v) učestvuje u definisanju bezbjednosnih zahtjeva prilikom projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja tunela i
g) učestvuje u sistemu zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije, uzimajući u obzir bezbjednosne zahtjeve u tunelu.
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
Član 60g.

(1) Upravnik tunela dužan je da o saobraćajnoj nezgodi u tunelu, odnosno oštećenju tunela koje utiče na bezbjedno odvijanje saobraćaja, bez odgađanja, sačini izvještaj, a najkasnije 15 dana od dana kada se saobraćajna nezgoda dogodila, odnosno kada je nastalo oštećenje tunela.
(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministarstvu i subjektima sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.
(3) Upravnik tunela izrađuje godišnji izvještaj o vrstama, uzrocima i razmjerama vanrednih događaja i vanrednih situacija u tunelima, o preduzetim mjerama i aktivnostima sistema zaštite i spasavanja i o procjenama daljeg razvoja situacije, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.
(4) Izvještaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Ministarstvu svake godine do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.“

Član 13. https://www.anwalt-bih.de


Član 66. mijenja se i glasi:
„(1) Putarina iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona ne plaća se za:
a) vozila ministarstava unutrašnjih poslova u BiH,
b) specijalna vozila namijenjena za prevoz bolesnih ili povrijeđenih lica i opremljena specijalnom opremom za tu namjenu, registrovana u BiH,
v) specijalna vozila opremljena nadogradnjom sa opremom za gašenje požara registrovana u BiH,
g) vozila oružanih snaga BiH i
d) vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, koja su određena zakonom kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja na putevima.
(2) Za vozila iz stava 1. ovog člana upravljač puta ne izdaje odobrenje.
(3) Upravljač puta može osloboditi, u skladu sa propisanim uslovima, plaćanja putarine iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona sljedeća vozila:
a) civilne zaštite, koja imaju oznaku civilne zaštite, a registrovana su u BiH,
b) crvenog krsta, koja su registrovana u BiH,
v) Auto-moto saveza Republike Srpske,
g) sudske policije, koja imaju oznaku sudske policije, a koja su registrovana u Republici Srpskoj,
d) kazneno – popravnih ustanova registrovanih u Republici Srpskoj,
đ) diplomatskih i konzularnih predstavništava, u skladu sa međunarodnim sporazumom na bazi reciprociteta,
e) upravljača puta, koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine, u skladu sa odlukom nadležnog organa preduzeća,
ž) za prevoz lica i stvari, u okviru domaćih ili međunarodnih humanitarnih akcija, u slučaju proglašenja vanrednog stanja ili prirodne nepogode,
z) klasifikovana kao putnička vozila i koja su registrovana u BiH na lica oboljela od rijetkih bolesti ili lica sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, odnosno na njihove zakonske zastupnike, roditelje sa produženim roditeljskim staranjem, staraoce ili usvojioce, u skladu sa posebnim zakonskim propisima, a koji prevoze ova lica i
i) koja su registrovana u BiH na udruženja i saveze organizacija lica sa invaliditetom.

(4) Vozila iz stava 3. tačka z) ovog člana ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe.
(5) Putarinu iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona ne plaćaju pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u BiH koji upravljaju vozilom, uz obavezu pokazivanja na naplatnom mjestu originalne identifikacione kartice međunarodnih mirovnih snaga.
(6) Upravljač puta može, uz saglasnost Vlade, odobriti stimulativne modele plaćanja za elektronsku naplatu putarine.“

Član 14.

U članu 70. u tački đ) poslije riječi: „na putevima“ dodaje se zapeta i nova tačka e) koja glasi:
„e) korišćenja putnog zemljišta“.

Član 15.

U članu 72. u stavu 1. u tački d) poslije riječi: „(član 31. stav 2)“ dodaje se zapeta i nove t. đ), e), ž), z), i), j) i k) koje glase:
„đ) sporazumom ne definiše nadležnosti i obaveze o održavanju i zaštiti puta (član 33. stav 6),
e) ne zaštiti javni put (član 40),
ž) izda saglasnost za gradnju zgrada, postavljanje postrojenja i uređaja, gradnju drugih objekata na udaljenosti koja je manja od propisane (član 54),
z) ne obavijesti nadležni organ ili ne preduzme sve preventivne mjere i radnje u cilju zaštite javnog puta (član 58. st. 1. i 2),
i) ne uspostavi bezbjednosne zahtjeve u tunelima, ne preduzme radnje za zadovoljenje bezbjednosnih zahtjeva za tunele, ne obezbijedi izradu nezavisnih projekata mapiranja rizika (član 60b. st. 1. i 2),
j) ne imenuje službenika za bezbjednost za svaki tunel (član 60v. stav 1),
k) ne sačini izvještaj o saobraćajnoj nezgodi u tunelu, odnosno oštećenju tunela ili ne sačini godišnji izvještaj ili godišnji izvještaj ne dostavi Ministarstvu do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu (član 60g. st. 1, 2 i 3)“.
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se i fizičko lice nadležno za poslove zaštite javnog puta ili službenik za bezbjednost u tunelima ako:
a) ne obavijesti nadležni organ ili ne preduzme sve preventivne mjere i radnje u cilju zaštite javnog puta (član 58. st. 1. i 2) i
b) ne uskladi djelovanje sa subjektima sistema zaštite i spasavanja ili ne učestvuje u pripremi planova i programa razvoja sistema zaštite i spasavanja ili ne učestvuje u definisanju bezbjednosnih zahtjeva prilikom projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja tunela ili ne učestvuje u sistemu zaštite i spasavanja (član 60v. stav 3).“

Član 16.

U članu 73. u stavu 1. poslije tačke z) dodaje se nova tačka i) koja glasi:
„i) ošteti put ili putne objekte, ili ošteti ili otuđi saobraćajnu signalizaciju ili opremu puta (član 51. stav 2),“.
Dosadašnje t. i), j), k), l), lj), m), n) i nj) postaju t. j), k), l), lj), m), n), nj) i o).
U stavu 3. riječi: „od v) do nj)“ zamjenjuju se riječima: „od v) do o)“.
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se korisnik putnog zemljišta ako ne zaključi ugovor ili ne plaća naknadu (član 4. stav 8).“

Član 17.

U članu 74. u tački b) poslije riječi: „(član 43. stav 3)“ dodaje se zapeta i nova tačka v) koja glasi:
„v) vrši isporuku robe drugim korisnicima vozilom koje je opterećeno preko dozvoljenog osovinskog opterećenja, ili vozilom ili skupom vozila koja po dimenzijama, odnosno najvećoj dozvoljenoj masi prelaze najveće dozvoljene dimenzije, odnosno masu propisanu normama i propisima kojima se uređuje ova oblast (član 43)“.

Član 18.

Poslije člana 76. dodaje se novi član 76a. koji glasi:
„Član 76a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
a) Pravilnik o uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta (član 29a. stav 5),
b) Pravilnik o uslovima za izgradnju i upotrebu nosača javne rasvjete i elektrovodova na javnom putu (član 29b. stav 3),
v) Pravilnik o minimalnim bezbjednosnim zahtjevima za tunele (član 60a. stav 3),
g) Pravilnik o načinu upravljanja tunelom (član 60b. stav 4).“

Član 19.

Poslije člana 77. dodaje se novi član 77a. koji glasi:
„Član 77a.

„Upravljač puta, nadležni organ jedinice lokalne samouprave i upravljač graničnog prelaza dužni su da, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, zaključe sporazum iz člana 33. stav 6. ovog zakona.“

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-928/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]