BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2587
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj


Član 1.

U Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15), u članu 3. u tački 21. poslije riječi: „fondova“ dodaju se riječi: „u skladu sa propisima kojima se uređuje zaduživanje, dug i garancije“.
U tački 23. riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta, a u tački 24. poslije riječi: „godini“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 25. koja glasi:
„25) neizmirena obaveza iz prethodnog perioda je obaveza koja je dospjela za plaćanje a nije izmirena u prethodnoj godini, odnosno prethodnim godinama“.

Član 2.

U članu 4. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Odgovorno lice budžetskog korisnika izjavom iz stava 2. ovog člana, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje da u tekućoj godini neće stvoriti obaveze veće od iznosa sredstava raspoloživih budžetom, rebalansom budžeta, ili odlukom o privremenom finansiranju, u koje su uključene prenesene neizmirene obaveze iz prethodnog perioda čije izmirenje je planirano u toj godini, te da će budžetska sredstva trošiti zakonito, namjenski i svrsishodno, obezbjeđujući efikasno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u okviru sredstava utvrđenih budžetom.“

Član 3.

U članu 5. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Posebna fiskalna pravila predstavljaju obavezujuće, automatske mjere ukoliko indikatori iskazani tim pravilima dostignu jedan od vrijednosnih pragova definisanih ovim zakonom.“

Član 4.

U članu 7. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Poštovanje posebnih fiskalnih pravila Fiskalni savjet utvrđuje na osnovu procjene relevantnih podataka za tekuću fiskalnu godinu.“

Član 5.

U članu 9. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7. i 8. koji glase:
„(4) Budžetski korisnik, opština, grad i fond, dužan je da izradi plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, kada takve obaveze postoje, najkasnije do 15. aprila tekuće godine, i da ga dostavi Fiskalnom savjetu radi davanja mišljenja.
(5) Za budžetske korisnike koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda izrađuje Ministarstvo finansija.
(6) Plan za izmirenje neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda usvaja organ nadležan za usvajanje budžeta, nakon pribavljenog mišljenja Fiskalnog savjeta.
(7) Nadležni organ opštine, grada i fonda dužan je da mišljenje Fiskalnog savjeta i odluku nadležnog organa o usvajanju plana iz stava 4. ovog člana dostavi Ministarstvu finansija uz nacrt, odnosno prijedlog budžeta i rebalans budžeta.
(8) Fiskalni savjet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi uputstvo kojim se propisuje sadržaj plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda i izvještaja o realizaciji tog plana.“

Član 6.

U članu 10. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Ukoliko budžetski korisnici, opština, grad ili fond, suprotno stavu 3. ovog člana, stvore obaveze po bilo kom osnovu, iznad visine raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom, obavezni su da za iznos sredstava koji predstavlja razliku do okvira koji je utvrđen budžetom, izrade plan za izmirenje neizmirenih obaveza.“

Član 7.

U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Vlada, uz obrazloženu odluku iz stava 1. ovog člana, dostavlja Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje izvještaj o privremenom odstupanju i mišljenje Fiskalnog savjeta o izvještaju, a izvještaj o privremenom odstupanju sadrži:
1) razloge za odstupanje od fiskalnih pravila,
2) mjere koje Vlada planira da preduzme da bi se ponovo uspostavilo poštovanje fiskalnih pravila i
3) rok u kojem će se stanje uskladiti sa fiskalnim pravilima.“

Član 8.

U članu 13. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ministarstvo finansija priprema nacrt izvještaja o privremenom odstupanju i dostavlja ga Fiskalnom savjetu radi davanja mišljenja.“

Član 9.

Član 19. mijenja se i glasi:
„(1) Funkcije Fiskalnog savjeta su da:
1) analizira makroekonomske i fiskalne pretpostavke i projekcije korišćene za izradu DOB-a, nacrta i prijedloga budžeta Republike i ekonomske politike, odnosno programa ekonomskih reformi,
2) daje nezavisnu i kredibilnu ocjenu mjera ekonomske politike koje predlaže Vlada radi ostvarivanja kvantitativnih fiskalnih ciljeva, koje je Vlada postavila,
3) procjenjuje osnovne fiskalne rizike i vjerovatnoću da će Vlada ispuniti svoje fiskalne ciljeve za sljedeću fiskalnu godinu i dvije naredne fiskalne godine,
4) procjenjuje u kojoj mjeri je Vlada u prethodnoj fiskalnoj godini poštovala i ispunila fiskalne ciljeve koje je utvrdila, te fiskalna pravila definisana ovim zakonom,
5) procjenjuje da li ima osnova za odobravanje privremenog odstupanja i kolika je vjerovatnoća da će Vladin plan prilagođavanja omogućiti povratak na poštovanje fiskalnih pravila i
6) provjerava adekvatnost ekonomskih klasifikacija da bi se obezbijedilo pravilno mjerenje kvantitativnih fiskalnih ciljeva.
(2) Zadaci Fiskalnog savjeta su da:
1) daje mišljenje i analize Narodnoj skupštini na nacrt i prijedlog budžeta i rebalansa budžeta i ekonomske politike, odnosno programa ekonomskih reformi,
2) daje mišljenje i procjene Narodnoj skupštini na nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i strateških dokumenta kojima se uređuju pitanja fiskalne politike ili koji mogu da imaju uticaj na fiskalnu politiku,
3) daje mišljenja i analize Narodnoj skupštini na izvještaje o izvršenju budžeta Republike, te konsolidovane izvještaje o izvršenju budžeta Republike,
4) Vladi dostavlja mišljenje na Program,
5) Vladi dostavlja mišljenje na izvještaj o privremenom odstupanju,
6) daje mišljenje Vladi na DOB i
7) daje mišljenje na prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda.
(3) Vlada, akte iz stava 2. t. 1), 2) i 3) ovog člana dostavlja Fiskalnom savjetu narednog dana od dana utvrđivanja nacrta, odnosno prijedloga tih akata na sjednici Vlade.
(4) Ministarstvo prijedlog DOB-a dostavlja Fiskalnom savjetu deset dana prije održavanja sjednice Vlade na kojoj će se razmatrati DOB.
(5) Fiskalni savjet daje mišljenje Vladi na DOB u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijedloga DOB-a.
(6) Budžetski korisnik, jedinica lokalne samouprave i fond dostavlja izvještaj o realizaciji plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda Fiskalnom savjetu, najkasnije do 30. juna tekuće fiskalne godine.“

Član 10.

U članu 22. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: „predstavlja“ dodaju se riječi: „i zastupa“, a u tački 4) poslije riječi: „savjetom“ dodaju se riječi: „i stručnom službom,“.
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Fiskalni savjet u izvršavanju funkcija i zadataka utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima donosi pravilnike, odluke, uputstva, mišljenja, preporuke i zaključke.“

Član 11.

U članu 25. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Predsjednik Fiskalnog savjeta odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika zaposlenih u stručnoj službi Fiskalnog savjeta, u skladu sa propisima kojima se uređuju radno-pravni status državnih službenika i namještenika.“

Član 12.

U članu 26. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odbor za budžet i finansije Narodne skupštine daje saglasnost na prijedlog plana rada Fiskalnog savjeta.“Član 13.

U članu 28. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Fiskalni savjet podnosi Narodnoj skupštini, jednom godišnje, izvještaj o sprovođenju ovog zakona i utvrđenim nepravilnostima, odnosno utvrđenim i potencijalnim odstupanjima od fiskalnih pravila i kršenju fiskalnih mjera, za period od 1. januara do 31. decembra.“

Član 14.

U članu 29. u tački 8. riječ: „raspoloživih“ briše se.
U tački 10. riječ: „dugoročni“ briše se, a riječi: „(član 30)“ zamjenjuju se riječima: „(član 9. stav 4)“.

Član 15.

Poslije član 30. dodaje se novi član 30a, koji glasi:
„Član 30a.

Budžetski korisnik, opština, grad i fond koji je do stupanja na snagu ovog zakona izradio dugoročni plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda na koji je Fiskalni savjet dao mišljenje, dužan je da Fiskalnom savjetu dostavi izvještaj o realizaciji plana.“

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-673 /18 PREDSJEDNIK
Datum:21. jun 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]