Page 1 of 1

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske Verzija za štampanje 2021

Posted: Wed Mar 03, 2021 11:37 am
by LegaForum
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske Verzija za štampanje 2021

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Krivičnom zakoniku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17), član 2. mijenja se i glasi:
„(1) Krivična djela i krivične sankcije propisuju se samo zakonom.
(2) Niko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo zakonom predviđeno kao kažnjivo djelo, niti mu se može izreći kazna koja za to djelo nije zakonom bila predviđena.“

Član 2.

U članu 19. u stavu 1. riječi: „na to“ brišu se.

Član 3.

U članu 20. u stavu 2. riječi: „njegovoj zamisli“ zamjenjuju se riječima: „njegovom umišljaju“.

Član 4.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: „Učinilac koji je“ dodaju se riječi: „pripremao ili“, a riječi: „daljeg preduzimanja radnje izvršenja“ zamjenjuju se riječima: „njegovog izvršenja“.

Član 5.

U članu 38. u stavu 1. riječ: „podstrekava“ zamjenjuje se riječju: „podstrekne“.

Član 6.

U članu 42. u tački 1) riječi: „kazna dugotrajnog zatvora“ zamjenjuju se riječima: „kazna doživotnog zatvora“, kao i u cijelom tekstu Zakonika u odgovarajućem padežu.
Tačka 4) mijenja se i glasi:
„4) kazna oduzimanja vozačke dozvole.“

Član 7.

U članu 44. u stavu 3. riječi: „Zabrana upravljanja motornim vozilom“ zamjenjuju se riječima: „Kazna oduzimanja vozačke dozvole“.
Član 8.

Naziv člana i član 45. mijenja se i glasi:
„Kazna doživotnog zatvora
Član 45.

(1) Kazna doživotnog zatvora može se propisati za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela.
(2) Kazna doživotnog zatvora ne može se propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.
(3) Kazna doživotnog zatvora ne može se izreći učiniocu koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio dvadeset i jednu godinu života, trudnoj ženi, učiniocu čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena (član 31. stav 1) niti za pokušaj krivičnog djela.“

Član 9.

U članu 46. u stavu 1. riječ: „dvadeset“ zamjenjuje se riječju: „trideset“.
St. 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 10.

Poslije člana 46. dodaje se naziv člana i novi član 46a. koji glasi:
„Izuzetnost kratkotrajne kazne zatvora
Član 46a.

(1) Kaznu zatvora do šest mjeseci sud može izreći samo ako posebne okolnosti djela i učinioca pokazuju da se novčanom kaznom ne može postići svrha kažnjavanja ili da se novčana kazna neće moći izvršiti.
(2) Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na kaznu zatvora kao zamjenu za neplaćenu novčanu kaznu (član 50. st. 2. i 3), opozvanu uslovnu osudu (čl. 64, 65. i 66), neizvršeni rad u javnom interesu (član 70. stav 7) i kaznu oduzimanje vozačke dozvole (član 51. stav 5).“
(3) Izrečena kazna zatvora koja ne prelazi jednu godinu dana, može se na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom, shodno odredbi člana 50. st. 2. i 3. ovog zakonika.

Član 11.

U članu 47. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Osuđeni kome je izrečena kazna doživotnog zatvora može se uslovno otpustiti nakon što izdrži dvadeset pet godina zatvora, pod uslovima propisanim u stavu 1. ovog člana.“Član 12.

Naziv člana i član 51. mijenja se i glasi:
„Oduzimanje vozačke dozvole
Član 51.

(1) Učiniocu krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja može se izreći kazna oduzimanja vozačke dozvole.
(2) Kaznu iz stava 1. ovog člana sud izriče u trajanju od šest mjeseci do pet godina, a ako je usljed ugrožavanja javnog saobraćaja nastupila smrt jednog ili više lica, od jedne do osam godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.
(3) Pri izricanju uslovne osude, sud može odrediti da će se uslovna osuda opozvati ako osuđeni za vrijeme trajanja uslovne osude bude upravljao motornim vozilom.
(4) Ako je kazna iz stava 1. ovog člana izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji Republike Srpske.
(5) Ako je osuđeni upravljao motornim vozilom u periodu dok traje kazna oduzimanja vozačke dozvole, sud će ovu kaznu zamijeniti kaznom zatvora tako što će za svakih šest mjeseci oduzimanja vozačke dozvole odrediti jedan mjesec kazne zatvora.
(6) Zakonikom se može propisati obavezno izricanje kazne oduzimanje vozačke dozvole.
(7) Kazna oduzimanja vozačke dozvole ne može se izreći zajedno sa mjerom bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.“

Član 13.

U članu 54. u stavu 1. tačka 7) mijenja se i glasi:
„7) ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora ispod jedne godine ili kazna zatvora bez naznačenja najmanje mjere, umjesto kazne zatvora može se izreći novčana kazna,“.

Član 14.

Član 56. mijenja se i glasi:
„(1) Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela, pa će na osnovu ocjene svih tih djela u njihovoj ukupnosti i ličnosti učinioca za sva ta djela izreći jedinstvenu kaznu.
(2) Jedinstvenu kaznu sud će izreći po sljedećim pravilima:
1) ako je za dva ili više krivičnih djela utvrdio kazne doživotnog zatvora ili kaznu doživotnog zatvora i zatvora, izreći će jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora,
2) ako je za dva ili više krivičnih djela za koja je propisana kazna doživotnog zatvora utvrdio kazne zatvora u trajanju od trideset godina, sud može izreći jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora,
3) ako je za krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije dostići zbir utvrđenih kazni niti preći trideset godina zatvora,
4) ako su za sva krivična djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne može biti veća od deset godina zatvora,
5) ako je za krivična djela u sticaju utvrdio samo novčane kazne, jedinstvena kazna ne smije preći zbir utvrđenih kazni niti iznos od 200.000 KM, odnosno 2.000.000 KM, ako je neko od krivičnih djela izvršeno iz koristoljublja,
6) ako je za neka krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga novčane kazne, izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu po odredbama t. 2), 3), 4) i 5) ovog stava.
(3) Sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena bar za jedno krivično djelo u sticaju, a ako je utvrdio više novčanih kazni, izreći će jednu novčanu kaznu po odredbama stava 2. tačka 5) ovog člana.“

Član 15.

U članu 63. u stavu 2. riječi: „se može izreći“ zamjenjuju se riječima: „je propisana“.

Član 16.

U članu 66. poslije riječi: „propisanom zakonom“ dodaje se zapeta i riječi: „osim kada je u pitanju mjera oduzimanja imovinske koristi (član 83)“.

Član 17.

U članu 70. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Izrečena kazna zatvora iz stava 1. ovog člana ne može se zamijeniti radom u javnom interesu osuđenom koji je ranije osuđivan dva ili više puta na kaznu zatvora ili ako je osuđivan ili je osuđen za krivično djelo iz Glave XIV i XV ovog zakonika.“
U stavu 6. riječi: „poslije isteka postavljenog roka“ zamjenjuju se riječima: „u postavljenom roku“, a broj: „60“ zamjenjuje se brojem: „30“.
Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5, 6, 7. i 8.

Član 18.

U članu 72. u tački 8) poslije riječi: „domaćinstva“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 9) poslije riječi: „predmeta“ dodaje se zapeta i nova tačka 10) koja glasi:
„10) zabrana upravljanja motornim vozilom“.

Član 19.

U članu 74. u stavu 4. poslije riječi: „ovog člana“ dodaje se zapeta i riječi: „izrečena uz kaznu zatvora,“.

Član 20.

U članu 75. u stavu 3. broj: „47.“ zamjenjuje se brojem: „74.“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi ne može trajati duže od tri godine. Sud svake godine ponovo odlučuje da li je liječenje na slobodi i dalje potrebno.
(5) Ako se u slučaju iz st. 1, 2. i 3. ovog člana učinilac ne podvrgne liječenju na slobodi ili liječenje samovoljno napusti, ili i pored liječenja postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo liječenje u zdravstvenoj ustanovi, sud može izreći mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.“

Član 21.

Poslije člana 82. dodaje se naziv člana i novi član 82a. koji glasi:
„Zabrana upravljanja motornim vozilom
Član 82a.

(1) Mjeru bezbjednosti zabrana upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije sud može izreći učiniocu krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja kada postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti takvo krivično djelo.
(2) Mjera iz stava 1. ovog člana obuhvata oduzimanje vozačke dozvole ili zabranu izdavanja vozačke dozvole u periodu trajanja ove mjere.
(3) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1. ovog člana, koja ne može biti kraća od tri mjeseca ni duža od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, odnosno u zdravstvenoj ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
(4) Ako je mjera iz stava 1. ovog člana izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom, ova mjera obuhvata zabranu njenog korištenja na teritoriji Republike Srpske za vrijeme od tri mjeseca do pet godina.
(5) Prema učiniocu krivičnog djela kojem je izrečena mjera bezbjednosti zabrana upravljanja motornim vozilom uz uslovnu osudu ili kaznu koja je zamijenjena radom u javnom interesu koji ne postupi po toj zabrani, primijeniće se odredbe člana 66. i člana 70. stav 7. ovog zakonika.“

Član 22.

U članu 90. u stavu 2. u tački 3) poslije riječi: „novčanu kaznu“ dodaje se zapeta i riječi: „kaznu oduzimanja vozačke dozvole“.
U tački 5) poslije riječi: „zatvora“ riječ: „od“ zamjenjuje se riječju: „preko“.

Član 23.

Član 95. mijenja se i glasi:
„(1) Krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne:
1) četrdeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna preko dvadeset godina,
2) trideset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko petnaest godina,
3) dvadeset pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina,
4) dvadeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina,
5) petnaest godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine,
6) deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine,
7) pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna.
(2) Ako je za krivično djelo propisano više kazni, rok zastarjelosti se određuje prema najtežoj propisanoj kazni.
(3) Krivično gonjenje za krivična djela za koja je propisana kazna doživotnog zatvora ne zastarijeva.“

Član 24.

Član 97. mijenja se i glasi:
„Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne:
1) četrdeset godina ako je izrečena kazna zatvora preko dvadeset godina,
2) trideset godina ako je izrečena kazna zatvora preko petnaest godina,
3) dvadeset pet godina ako je izrečena kazna zatvora preko deset godina,
4) dvadeset godina ako je izrečena kazna zatvora preko pet godina,
5) petnaest godina ako je izrečena kazna zatvora preko tri godine,
6) deset godina ako je izrečena kazna zatvora preko jedne godine,
7) pet godina ako je izrečena kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna,
8) izvršenje kazne doživotnog zatvora ne zastarijeva.“

Član 25.

U nazivu člana 98. riječi: „sporedne kazne“ zamjenjuju se riječima: „sporednih kazni“.
Stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Zastarjelost izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne i kazne oduzimanja vozačke dozvole nastaje kada protekne pet godina od dana pravosnažnosti presude kojom su te kazne izrečene.“

Član 26.

U članu 101. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Licu koje je osuđeno na kaznu doživotnog zatvora pomilovanje se ne može dati prije nego što je izdržalo dvadeset pet godina zatvora.“

Član 27.

U članu 106. u stavu 1. riječ: „kriv“ zamjenjuje se riječima: „krivično odgovoran“.

Član 28.

U članu 107. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Pravno lice u stečaju ili likvidaciji može biti odgovorno za krivično djelo bez obzira na to da li je krivično djelo učinjeno prije početka postupka stečaja ili likvidacije ili u toku postupka stečaja ili likvidacije, ali se pravnom licu u postupku stečaja ili likvidacije ne izriče kazna već se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.“
Član 29.

U članu 108. u stavu 1. riječ: „počeo“ zamjenjuje se riječju: „započeo“.

Član 30.

U članu 109. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) U slučaju saučesništva pravnih lica iz stava 1. ovog člana, svako pravno lice odgovara u granicama svoje odgovornosti nezavisno od odgovornosti drugih pravnih lica.“

Član 31.

U članu 110. u stavu 2. riječi: „po učinjenom krivičnom djelu“ zamjenjuju se riječima: „nakon učinjenog krivičnog djela“.

Član 32.

Član 116. mijenja se i glasi:
„Pored mjere bezbjednosti oduzimanje predmeta, pravnom licu se mogu izreći i sljedeće mjere bezbjednosti:
1) objavljivanje presude,
2) zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti.“

Član 33.

U članu 119. u stavu 1. ispred riječi: „Ukoliko“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Ukoliko se od pravnog lica ne može oduzeti imovinska korist jer je pravno lice prestalo da postoji, oduzimanje će se izvršiti od pravnog sljednika ili pravnih sljednikâ, a ako oni ne postoje, oduzimanje će se izvršiti od osnivača pravnog lica, odnosno akcionara ili članova privrednog društva koji će biti obavezani da solidarno plate novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.“

Član 34.

U članu 124. stav 1, članu 129. stav 4, članu 145. stav 3, članu 146. st. 1. i 3, članu 167. stav 2, članu 232. stav 4, članu 275. stav 2, članu 291. stav 5, članu 292. stav 2, članu 300. stav 3, članu 301. stav 1, članu 304. stav 4, članu 305. stav 2, članu 365. stav 4. i članu 394. stav 7. ovog zakonika riječi: „najmanje pet godina“ zamjenjuju se riječima: „od pet do dvadeset godina“.

Član 35.

U članu 144. u stavu 1. riječ: „njoj“ zamjenjuje se riječju: „njemu“.

Član 36.

U članu 145. u stavu 1. poslije riječi: „pornografske svrhe,“ dodaju se riječi: „ili drugog oblika seksualnog iskorištavanja, prisiljavanja na prosjačenje, služenje,“, a riječi: „najmanje tri godine“ zamjenjuju se riječima: „od tri do dvadeset godina“.
Član 37.

„U članu 146. u stavu 1. poslije riječi: „pornografije“ dodaju se riječi: „prisiljavanje na prosjačenje, služenje,.
U stavu 2. poslije riječi: „položaja“ dodaju se riječi: „ovlaštenja ili uticaja,“.
U stavu 6. riječ: „osam“ zamjenjuje se riječju: „deset“.
U stavu 7. riječi: „st. 1. i 3.“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2. i 3.“, a riječ: „deset“ zamjenjuje se riječju: „dvanaest“.
U stavu 8. riječi: „maloljetnog lica“ zamjenjuju se riječju: „djeteta“.

Član 38.

U članu 152. u stavu 1. poslije riječi: „kazniće se“ dodaju se riječi: „novčanom kaznom ili“.

Član 39.

U članu 173. u stavu 1. riječi: „starijim od petnaest“ zamjenjuju se riječima: „koje je navršilo petnaest“.
U stavu 5. ispred riječi: „Ako“ broj 5 u obostranoj zagradi zamjenjuje se brojem 4 u obostranoj zagradi.

Član 40.

U članu 190. u stavu 1. riječi: „i time dovede do povrede njegovog fizičkog ili psihičkog integriteta“ brišu se.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1. ovog člana korišteno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo pogodno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje naruši, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“
U stavu 5. riječi: „od tri mjeseca“ brišu se.
U stavu 6. poslije riječi: „srodstvo“ riječ: „te“ briše se, a poslije riječi: „domaćinstvu“ dodaje se zapeta i riječi: „te lica koja su međusobno bila ili su još u emotivnoj ili intimnoj vezi, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio domaćinstvo sa žrtvom“.

Član 41.

Naziv člana i član 224. mijenja se i glasi:
„Krađa
Član 224.

(1) Ko oduzme tuđu pokretnu stvar u namjeri da je protivpravno prisvoji, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako vrijednost oduzete stvari ne prelazi iznos od 300 KM, a učinilac je imao namjeru da prisvoji stvar takve vrijednosti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(3) Pokušaj djela iz stava 1. ovog člana je kažnjiv.
(4) Gonjenje za djelo iz stava 2. ovog člana preduzima se po prijedlogu.“


Član 42.

Poslije člana 224. dodaje se naziv člana i novi član 224a. koji glasi:
„Šumska krađa
Član 224a.

(1) Ko radi krađe u šumi obori stabla u količini većoj od pet kubnih metara, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.
(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno u namjeri prodaje ili ako je količina oborenog drveta veća od dvadeset kubnih metara, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.
(3) Ako je djelo iz st. 1. ili 2. ovog člana učinjeno u zaštitnoj šumi, nacionalnom parku ili drugoj šumi s posebnom namjenom, ili je količina oborenog drveta veća od sto kubnih metara, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina i novčanom kaznom.
(4) Oborena stabla iz st. 1, 2. i 3. ovog člana će se oduzeti.“

Član 43.
„Naziv člana 225. i stav 1. mijenjaju se i glase:
„Krađa energije
Član 225.
Ovdje i Ovo i Ovaj link
(1) Ko suprotno važećim propisima priključi energetske objekte, uređaje ili instalacije na energetsku mrežu, bez izdate saglasnosti i zaključenog ugovora o priključenju, ili ko izvrši neovlašćeno priključenje na mrežu nakon izvršene obustave isporuke električne ili toplotne energije ili prirodnog gasa, kada tehničko izvedeno stanje omogućava korišćenje električne ili toplotne energije ili prirodnog gasa bez mjernog uređaja, mimo mjernog uređaja ili preko mjernog uređaja na kojem je onemogućeno pravilno mjerenje, ko izvrši skidanje ili oštećenje plombe operatora distributivnog sistema sa mjernog uređaja ili ko koristi električnu ili toplotnu energiju ili prirodni gas preko neovlašćeno zamjenjenog mjernog uređaja ili ko drugima omogući priključenje objekata, uređaja i instalacija preko svojih objekata, uređaja i instalacija ili onemogući ovlašćenim licima operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema bezbjedan, potpun i neometan pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka i mjerenja radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene, održavanja i kontrole ispravnosti mjernih i drugih uređaja sa mjernim ormanima, uređenja mjernog mjesta i obustave isporuke energije, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčanom kaznom.“
U stavu 3. riječi: „iz st. 1 i 2.“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 1.“

Član 44.

U članu 226. u stavu 4. riječi: „pribavi malu imovinsku korist“ zamjenjuju se riječima: „prisvoji stvar takve vrijednosti“.

Član 45.

U članu 227. u stavu 1. riječi: „njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist“ zamjenjuju se riječima: „je prisvoji“.Član 46.

U članu 229. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„(1) Ko za sebe ili drugog protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.
(2) Ako vrijednost utajene stvari ne prelazi 300 KM i učinilac je imao namjeru da prisvoji stvar takve vrijednosti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.“

Član 47.

U članu 231. u stavu 1. riječ: „protivpravnu“ briše se.

Član 48.

U članu 232. stav 6, članu 264. stav 3, članu 265. stav 3, članu 268. stav 4, članu 288. stav 1, članu 301. stav 2, članu 302, članu 303. stav 1, članu 304. stav 1. i članu 366. stav 2. ovog zakonika riječi: „najmanje tri godine“ zamjenjuju se riječima: „od tri do dvadeset godina“.

Član 49.

U članu 234. u stavu 2. riječi: „od jedne do osam godina“ zamjenjuju se riječima: „od dvije do osam godina“ .

Član 50.

U članu 240. u stavu 2. riječi: „koja je trajala duže vrijeme“ brišu se.

Član 51.

U članu 243. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ako je djelom iz st. 1. i 2. ovog člana prouzrokovana šteta velikih razmjera, učinilac će se za djelo iz stava 1. ovog člana kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina, a za djelo iz stava 2. ovog člana, kaznom zatvora od jedne do osam godina.“

Član 52.

U članu 258. u stavu 3. riječi: „usljed djela“ zamjenjuju se riječju: „djelom“.

Član 53.

Poslije člana 272. dodaje se naziv člana i novi član 272a. koji glasi:
„Prevara u privrednom poslovanju
Član 272a.

(1) Ko u privrednom poslovanju u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi pravnom licu koje zastupa ili nekom drugom pravnom licu, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, dovede nekoga u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.
(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena velika imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do deset godina i novčanom kaznom.
(3) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno samo u namjeri da se drugom nanese šteta, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.“

Član 54.

Naziv člana 273. mijenja se i glasi: „Prevara u osiguranju“.

Član 55.

U članu 299. u stavu 1. u tački 8) riječ: „pet“ zamjenjuje se riječju: „osam“.

Član 56.

U članu 316. u stavu 1. riječi: „ili uopšte na radu u državnom organu ili pravnom licu“ zamjenjuju se riječima: „na radu“.

Član 57.

U članu 319. u stavu 3. riječi: „kazniće se zatvorom do tri godine“ zamjenjuju se riječima: „kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“.

Član 58.

U članu 320. u stavu 1. poslije riječi: „ili drugu korist“ dodaju se riječi: „namijenjenu tom licu ili drugom licu“.
U stavu 2. poslije riječi: „ili drugu korist“ dodaju se riječi: „namijenjenu tom licu ili drugom licu“.
Stav 5. briše se.

Član 59.

Poslije člana 330. dodaje se naziv člana i novi član 330a. koji glasi:
„Obavezno izricanje mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva,
djelatnosti ili dužnosti
Član 330a.

Za krivična djela iz čl. 315, 319. i 321. ovog zakonika, sud učiniocu izriče mjeru bezbjednosti zabrane vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti, pod uslovima propisanim u članu 77. ovog zakonika.“


Član 60.

U članu 358. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Organizator ili vođa grupe koja izvrši djelo iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.“
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 61.

U članu 363. u stavu 4. riječi: „iz stava 1.“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 1. i 2.“.

Član 62.

U članu 366. u stavu 5. riječi: „prije nego što je u njihovom sastavu ili za njih učinio neko krivično djelo radi čijeg izvršenja je grupa ili kriminalno udruženje organizovano“ brišu se.

Član 63.

Naziv člana i član 367. brišu se.

Član 64.

U članu 402. u st. 2, 4. i 5. riječi: „i kaznom zabrane upravljanja motornim vozilom“ zamjenjuju se riječima: „i kaznom oduzimanja vozačke dozvole“.

Član 65.

U članu 403. u stavu 4. riječi: „i kaznom zabrane upravljanja motornim vozilom“ zamjenjuju se riječima: „i kaznom oduzimanja vozačke dozvole“.

Član 66.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-119/21 PREDSJEDNIK
Datum: 11. februara 2021.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović