BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5294
Dolinska-Ficek i Ozimek protiv Poljske – jedan od predmeta koji su u vezi sa reorganizacijom poljskog pravosudnog sistema koji je započet 2017. godine.

8.11.2021.1 Povreda člana 6. EK
Predmet se tiče žalbenih navoda dvojice sudija da Vijeće Vrhovnog suda za vanrednu reviziju i javne poslove, koje je odlučivalo o predmetima koji se tiču njih, nije bilo „sud osnovan zakonom“ i nije bilo nepristrasno i nezavisno. Posebno su se žalili da je Vijeće za vanrednu reviziju i javne poslove, jedno od dva novoformirana vijeća Vrhovnog suda, bilo sastavljeno od sudija koje je imenovao predsjednik Poljske na preporuku Nacionalnog savjeta pravosuđa („NSJ ”), ustavnog organa u Poljskoj koji štiti nezavisnost sudova i sudija, a koji je predmet kontroverzi od stupanja na snagu novog zakona koji predviđa, između ostalog, da njegove sudijske članove više ne biraju sudije, već Sejm (donji dom Parlamenta).

Predmet je jedan od 57 zahtjeva protiv Poljske, podnesenih u periodu 2018.-2021., a koji se odnose na različite aspekte reorganizacije poljskog pravosudnog sistema započete 2017. godine. Sud je naglasio da njegov zadatak nije bio ocijeniti legitimnost reorganizacije poljskog pravosuđa u cjelini, već utvrditi jesu li, i ako jesu kako, promjene utjecale na prava gđe. Dolińske-Ficek i g. Ozimeka prema članu 6. stav 1. Konvencije. Sud je utvrdio da je na postupak imenovanja sudaca neopravdano uticala zakonodavna i izvršna vlast.

To je predstavljalo temeljnu nepravilnost koja je negativno uticala na cijeli proces i ugrozila legitimitet Vijeća za vanrednu reviziju i javne poslove Vrhovnog suda, koje je ispitivalo predmete aplikanata. Vijeće za vanredne revizije i javne poslove stoga nije bilo “nezavisan i nepristran sud osnovan zakonom” u smislu Evropske konvencije. Presuda uveliko nalikuje presudi Reczkowicz protiv Poljske (br. 43447/19) iz jula 2021. Međutim, u ovoj je presudi utvrđeno dodatno očito kršenje domaćeg prava jer je, “očito kršeći vladavinu prava”, predsjednik Poljske izvršio sudska imenovanja uprkos pravosnažnoj sudskoj naredbi kojom se obustavlja provedba rezolucije Nacionalnog savjeta pravosuđa kojom se sudije preporučuju Vijeću za vanrednu reviziju i javne poslove.

Kako je povreda prava aplikanata proizašla iz izmjena poljskog zakonodavstva koje su poljskom pravosuđu oduzele pravo da bira sudske članove NSJ-a i omogućile izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da se direktno ili indirektno miješaju u postupak imenovanja sudija, čime je sistemski kompromitovan legitimitet suda sastavljenog od sudija koji su na taj način imenovani, potrebna je brza korektivna mjera od države Poljske.

Kada Sud utvrdi povredu Konvencije, država ima pravnu obavezu prema članu 46. Konvencije da odabere, pod nadzorom Komiteta ministara, opće i/ili pojedinačne mjere koje će usvojiti u svom domaćem pravnom poretku da bi okončala povredu koju je utvrdio Sud i popravila situaciju. Stoga je na državi Poljskoj da izvuče potrebne zaključke iz ove presude i poduzme odgovarajuće mjere kako bi riješila probleme u korijenu kršenja koje je utvrdio Sud i spriječila da se slična kršenja dogode u budućnosti.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]