BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5628
Službene novine Federacije BiH, broj 6/24
Na osnovu člana 40. stav (5) Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), federalni ministar rada i socijalne politike donosi


UPUTSTVO O POSTUPKU ZA PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNE ŽRTVE RATA


I. OSNOVNE ODREDBE


1. Ovim uputstvom se, u skladu sa Zakonom o zaštiti civilinih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23 - u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju pitanja koja se odnose na provedbu postupka priznavanja statusa civilne žrtve rata, potrebnu dokumentaciju, vrjednovanje dokumentacije u postupku, postupak akreditacije kao i obaveze akreditovanih udruženja za izdavanje uvjerenja u postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata.

2. Primjenom odredbi ovog uputstva osigurava se jedinstven pristup u postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, svih subjekata koji u njemu učestvuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II. PROVEDBA POSTUPKA


3. Postupak priznavanja statusa civilne žrtve rata (u daljnjem tekstu: postupak), iz kojeg za nosioca proizilaze Zakonom propisana prava, u prvom stepenu provodi nadležni centar za socijalni rad ili nadležna općinska služba za upravu (u daljnjem tekstu: nadležni općinski organ), prema mjestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahtjeva, a u skladu sa Zakonom i propisima kojim se uređuje upravni postupak.

4. Rješenje kojim se podnosiocu zahtjeva utvrđuje status civilne žrtve rata, podliježe reviziji koju provodi nadležni kantonalni organ uprave za oblast socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: nadležni kantonalni organ).

5. Revizija odlaže izvršenje rješenja.

6. O žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stepenu rješava nadležni kantonalni organ uprave.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA I VREDNOVANJE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU


7. Osim dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova propisanih Zakonom, te druge dokumentacije iz koje proizilazi da je podnosilac zahtjeva osoba iz člana 10. Zakona, nadležni općinski organ će po prijemu zahtjeva prihvatiti i cijeniti i sljedeću dokumentaciju kao posebne dokaze, zavisno od Zakonom utvrđenih okolnosti i statusa podnosioca zahtjeva, kako slijedi:

a) Za osobu kod koje je nastupilo oštećenje organizma ili značajno narušavanje zdravlja, od minimalno 20% tjelesnog oštećenja u smislu odredbe člana 10. stav (1) tačka a) Zakona usljed:

1) ratnih događaja (bombardovanje, ulične borbe, diverzantske akcije, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl):

- nalaz ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;

- zapisnik nadležne službe unutrašnjih poslova o izvršenom uviđaju na mjestu događaja ili uvjerenje lokalne službe civilne zaštite o okolnostima ranjavanja ili pogibije, a ukoliko ovaj zapisnik ili uvjerenje ne postoje iz opravdanih razloga (uništena dokumentacija ili slučaj nije dokumentiran zbog ratnih okolnosti), moguće je koristiti druge relevantne izvore: činjenice iz sudskih presuda, ili činjenice iz dokumentacionih studija o ratnim događajima, ili pisane ovjerene izjave o događaju najmanje dva svjedoka, ili medijske izvještaje ili druge izvore iz kojih se može potvrditi događaj.

2) mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode (zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad):

- nalaz ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja kojim je utvrđeno da je kod podnosioca nastupilo oštećenje organizma ili značajno narušavanje zdravlja;

- uvjerenje akreditiranog udruženja koje okuplja i/ili zastupa interese logoraša.

3) eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata:

- nalaz ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;

- zapisnik nadležne službe unutrašnjih poslova o izvršenom uviđaju na mjestu događaja ili uvjerenje lokalne službe civilne zaštite o okolnostima ranjavanja ili pogibije.

b) Za osobu iz člana 10. stav (1) tačka b) Zakona koja je:

1) preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje:

- stručno mišljenje Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata;

- uvjerenje akreditiranog udruženja koje pruža podršku i/ili okuplja žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja;

2) dijete koje je rođeno iz čina ratnog silovanja:

- stručno mišljenje Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

c) Za osobu iz člana 10. stav (1) tačka c) Zakona (član porodice osobe koja je poginula ili nestala u vezi sa ratnim događajima):

1) član porodice osobe koja je poginula u vezi sa ratnim događajima:

- dostupna medicinska dokumentacija iz koje su vidljive okolnosti stradanja, ili potvrda o smrti izdata od nadležne zdravstvene ustanove;

- zapisnik nadležne službe unutrašnjih poslova o izvršenom uviđaju na mjestu događaja ili uvjerenje lokalne službe civilne zaštite o okolnostima ranjavanja ili pogibije, a ukoliko ovaj zapisnik ili uvjerenje ne postoje iz opravdanih razloga (uništena dokumentacija ili slučaj nije dokumentiran zbog ratnih okolnosti), moguće je koristiti druge relevantne izvore: činjenice iz sudskih presuda, ili činjenice iz dokumentacionih studija o ratnim događajima, ili pisane ovjerene izjave o događaju najmanje dva svjedoka, ili medijske izvještaje ili druge izvore iz kojih se može potvrditi događaj.

2) član porodice osobe koja je nestala u vezi sa ratnim događajima:

- pisane dokaze u skladu sa propisima o nestalim osobama.

8. Za podnosioce zahtjeva iz tačke 7. a) ovog uputstva, nadležne službe dužne su bez odlaganja, odmah po kompletiranju spisa predmeta sa predviđenim dokazima, predmet uputiti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, odnosno, za kategoriju osoba iz tačke 7. b) ovog Uputstva, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, Komisiji za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

9. Nadležni općinski organi dužni su, po pribavljanju potrebne dokumentacije kao dokaza u postupku donošenja rješenja, pridržavati se rokova predviđenih propisima o upravnom postupku.

10. Žalba na rješenje nadležnog općinskog organa podnosi se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

11. Žalba se, putem pošte ili neposredno, predaje nadležnom općinskom organu koji je izdao rješenje.

12. Žalba se može predati pisano ili usmeno na zapisnik kod nadležnog općinskog organa.

IV. AKREDITACIJA I OBAVEZE AKREDITOVANIH UDRUŽENJA


13. U skladu sa članom 40. stav (3) Zakona, nadležni općinski i kantonalni organi, će u postupku prihvatiti i cijeniti kao pisana dokazna sredstva - uvjerenja, tj. dokumentaciju izdatu od strane udruženja, nevladinih organizacija i drugih ovlaštenih, odnosno, akreditiranih organizacija koje se bave pružanjem pomoći osobama iz člana 10. Zakona (u daljnjem tekstu: udruženja).

14. Akreditaciju udruženja vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa pravilima upravnog postupka.

15. Rješenje o akreditaciji udruženja donosi federalni ministar rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: ministar).

16. Rješenje iz tačke 15. ovog uputstva donosi se na osnovu zahtjeva podnosioca, te zapisnika komisije koju imenuje ministar po prijemu zahtjeva, a kojim se konstatuje ispunjenost propisanih uslova.

17. Zahtjev za akreditaciju udruženja podnosi se Ministarstvu na posebnom obrascu Z-U, koji se nalazi u prilogu ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

18. Uslovi za akreditaciju udruženja, koji moraju biti kumulativno ispunjeni, su:

a) registracija udruženja u skladu sa važećim zakonskim propisima; https://advokat-prnjavorac.com

b) statutom udruženja propisana djelatnost pružanja podrške i drugih vrsta pomoći osobama iz člana 10. Zakona;

c) kontinuiran rad u oblastima iz podtačke b) ove tačke, u trajanju od najmanje 10 godina;

d) vođenje i posjedovanje odgovarajuće evidencije o članovima i članicama, odnosno osobama kojima se pružaju usluge podrške, te posjedovanje informacija o okolnostima stradanja civilnih žrtava rata koje su relevantne za postupak;

e) pisanim pravilima uređen postupak za izdavanje uvjerenja;

f) referentna lista realizovanih programa i projekata za podršku i pomoć osobama iz člana 10. Zakona, u zadnje tri godine.

19. druženje koje je podnijelo zahtjev iz tačke 17. ovog uputstva, dužno je uz obrazac Z-U dostaviti kompletiranu dokumentaciju predviđenu ovim obrascem, te po potrebi, omogućiti uvid u istu na licu mjesta, odnosno u prostorijama udruženja.

20. Akreditacijom udruženje preuzima sljedeće obaveze:

a) obavezu izdavanja uvjerenja za sve osobe o kojima ima podatke u svojoj evidenciji, u kojem, pored ličnih podataka, obavezno navodi i podatke o mjestu i vremenu/periodu zatočenja, odnosno, preživljelog seksualnog zlostavljanja i silovanja;

b) obavezu da Ministarstvo obavijesti o svim promjenama u vezi ispunjavanja propisanih uslova za akreditaciju, kao i u odnosu na preuzetu obavezu izdavanja uvjerenja, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene;

c) obavezu da predstavnicima Ministarstva omogući detaljan uvid u obavljanje aktivnosti koje se odnose na postupak izdavanja uvjerenja o preživjeloj torturi i mučenju u logoru, odnosno preživjelom seksualnom zlostavljanju i silovanju.

21. Reakreditacija akreditiranih udruženja koja izdaju uvjerenja vrši se u pravilu svake četiri godine, ali i izvan ovog perioda ukoliko postoji sumnja da akreditirano udruženje ne ispunjava dalje jedan ili više uslova za akreditaciju propisanih ovim uputstvom.

22. Reakreditaciju vrši komisija koju imenuje ministar.

23. Ukoliko se u toku reakreditacije utvrdi da akreditirano udruženje dalje ne ispunjava jedan ili više uslova za akreditaciju, može se, na osnovu zapisnika komisije, naložiti otklanjanje nedostataka sa odgovarajućim rokom ili odmah rješenjem utvrditi prestanak akreditacije.

24. Za vrijeme trajanja roka za otklanjanje nedostataka, udruženje se neće smatrati akreditiranim udruženjem za izdavanje uvjerenja, o čemu će Ministarstvo obavijestiti nadležne službe i Komisiju za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

25. U slučaju kada udruženje u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo će, na prijedlog komisije, donijeti rješenje kojim se udruženju utvrđuje prestanak akreditacije.

26. Protiv rješenja kojim je akreditiranom udruženju utvrđen prestanak akreditacije žalba nije dozvoljena.

27. Rješenja o akreditaciji koja su donesena po odredbama ranijih propisa ostaju na snazi do roka na koji je akreditacija utvrđena.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


28. Svi subjekti koji učestvuju u postupku i imaju mogućnost uvida u lične podatke i evidenciju o osobama iz tačke 7. ovog uputstva, dužni su sve svoje aktivnosti uskladiti sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

29. Zahtjevi podneseni do dana stupanja na snagu ovog uputstva okončat će se prema odredbama ovog propisa.

30. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/17).

31. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 06-02/3-3713/23
13. decembra 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Adnan Delić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]