BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3544
Član 282. stav 5. i 6. važećeg Zakona o parničnom postupku
Član 10. stav 2. Zakona o zaštiti od klevete FBiH

PROTIV RJEŠENJA O ODREĐIVANJU SUDSKE MJERE O ZABRANI ILI OGRANIČAVANJU IZNOŠENJA ILI PRONOŠENJA IZRAŽAVANJA NEISTINITE ČINJENICE KOJE JE U PRVOM STEPENU DONIO KANTONALNI ILI VRHOVNI SUD ŽALBA NIJE DOPUŠTENA


Iz obrazloženja:

Prema odredbi člana 10. stav 3. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 59/02) u postupku po tužbama za naknadu štete zbog klevete može se donijeti privremena sudska mjera o zabrani pronošenja ili daljnjeg pronošenja izražavanja neistinite činjenice pod uslovima iz tog stava.

Prema odredbi člana 15. pomenutog zakona u odnosu na pitanja koja nisu ureĊena tim zakonom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim su ureĊeni obligacioni odnosi, zakona kojim je ureĊen izvršni postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o parničnom postupku ("Sl.novine FBiH", br. 42/98 i 3/99).

Tužitelj je tužbu za naknadu štete zbog klevete sa prijedlogom za odreĊivanje privremene mjere podnio sudu 29.09.2003. g. kad je bio na snazi pomenuti Zakon o parničnom postupku (ZPP), ali u kome nije bilo odredaba o privremenim mjerama. U to vrijeme privremene mjere bile su regulisane odredbama preuzetog Zakona o izvršnom postupku ("Sl.list SFRJ", br. 20/78 do 27/90). No, taj zakon je prestao da se primjenjuje 17.09.2003. g., kad je stupio na snagu sada važeći Zakon o izvršnom postupku – ZIP ("Sl.novine FBiH", br. 32/03) koji više ne sadrži odredbe o privremenim mjerama.

Ove odredbe sada se nalaze u novom ZPP ("Sl.novine FBiH", br. 53/03 koji je stupio na snagu 05.11.2003. g.) u dijelu III pod naslovom: Sudske mjere osiguranja. U ovom dijelu zakona u članu 282. stav 5. propisano je da žalba protiv rješenja o odreĊivanju mjere osiguranja koje je u prvom stepenu izdao kantonalni sud ili Vrhovni sud Federacije nije dopuštena, a u stavu 6. istog

člana propisano je da žalba protiv rješenja o privremenoj mjeri osiguranja nije dopuštena.

U vrijeme donošenja ožalbenog rješenja 04.12.2003. g. važio je, dakle, novi ZPP pa, bez obzira da li se pobijano rješenje shvatilo kao mjera osiguranja iz člana 273. stav 1. tačka 1. ili kao privremena mjera osiguranja iz člana 278. tog zakona, žalba na takvo rješenje prema odredbi člana 282. stav 5. i 6. tog zakona nije dopuštena.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: Gž–4/04 od 5.2.2004. god.)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]