BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#2636
UGOVOR O DJELU

Zaključen između _______________sa sjedištem u ___________Uosobe ____________(u daljem tekstu: Naručitelj posla)
i
__________________ sa stanom u ________Uosobe _______________ broj____opština______( u daljem tekstu: Izvršilac posla)
PREDMET UGOVORA
Članak 1.
Predmet Ugovora je ________________________________________________ (na primjer: rehabilitacija automatskih uređaja za regulaciju temperature u toplinskim stanicama) objekta ______________________.
OBUJAM UGOVORA
Članak 2.
Izvršilac će osposobiti za funkcionalan rad ____ u postrojenjima __________na objektu
izČlanaka 1. ovog ugovora.
OBVEZE IZVRŠIOCA
Članak 3.
Izvršilac je obvezan da:
- poslove navedene uČlanaku 1. i 2. ovog ugovora obavi stručno, savjesno i prema pravilima struke i zakonskih propisa,
- pomogne u predaji i dokaže pravilan rad sustava Investitoru i Naručitelju,
- dostavaki tehničkom rukovodiocu___________ radova trebovanje nedostajućih elemenata i pregled elemenata koje nije u stanju da opravi, te nakon osiguranja stavaki ih u funkciju, kao i te sisteme i
- ispuni potrebne formulare koje zahtijeva nadzorna služba.
OBVEZE NARUČITELJA
Članak 4.
Naručitelj je obvezan da:
- na temelju trebovanja dobivenog od Izvršioca (eventualno potrebnih rezervnih dijelova)
Osigura dijelove, izvrši njihovu motnažu i stavaki na raspolaganje Izvršiocu.
ROK IZVRŠENJA RADOVA
Članak 5.
Izvršilac se obvezuje da će poslove izvršiti u roku ______dana, počevšiši od dana zaklju-
čenja ovog ugovora.
CIJENA RADOVA
Članak 6.
Izvršilac će osposobiti krugove automatske regulacije za fiksnu netto cijenu od __________KM (slovima_____________konvertibilnih maraka) po osposobljenom krugu, što ukupno iznosi _____x ____ = ________KM. (slovima_____________konvertibilnih maraka) za cijeli posao.
Poreze na ugovorenu cijenu plaća Naručitelj.
NAČIN PLAĆANJA
Članak 7.
Naručitelj će plaćati Izvršiocu izvršene radove na temelju ispostavakljenih računa od omladinske zadruge.
Izvršilac će ispostavakljati račun za najmanje________ brojem/slovima opravljenih _________ uz dokaz njihove ispravnosti potpisan od ovlaštene osobe korisnika objekta i
upravnika gradilišta.
Isplata računa vršit će se u roku _____dana po njihovom prijemu.
Za poslove izvršene po zaključivanju ovog ugovora isplatit će se ___________KM (slovima_______________ konvertibilnih maraka) odmah po zaključenju Ugovora.
Članak 8.
___________________________________________________ (ostali uvijeti).
Članak 9.
Za sve što nije utanačeno ovim ugovorom primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona
o obveznim odnosima koje se odnose na Ugovor o djelu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Svi eventualno nastali sporovi po ovom ugovoru rješavat će se sporazumno.
U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno nadležan je sud ____________ u
___________.
Članak 11.
Ovaj ugovor je načinjen u _______ (slovima) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana
zadržava po _______(slovima) primjerka.
Članak 12.
Sastavljen u _________________, dana ______________, godine.


NARUČITELJ IZVRŠILAC
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]