BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2489
Regresna naplata štete

Član 9. stav 6. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obave‐ znom osiguranju od odgovornosti i Sporazum o socijalnom osiguranju između SFRJ i Njemačke.

Inostrana ustanova mirovinskog osiguranja ima pravo regresirati se od domaće osiguravajuće orga‐ nizacije za iznose obiteljske mirovine isplaćene po osnovu smrti svog osiguranika do koje je došlo kri‐ vicom vozača neosiguranog vozila.

Iz obrazloženja: Nije sporno da se dana 25.05.1998. godine dogodila saobraćajna nezgoda na magistra‐ lnom putu T. ‐ O., kojom prilikom je smrtno stradao A.S, da je tužitelj nosilac socijalnog osiguranja A.S, da je tuženi članovima porodice smrtno stradalog A.S. isplatio naknadu nematerijalne štete zbog smrti bli‐ skog srodnika, jer su tužitelji tužbu za naknadu štete podnijeli protiv tuženog kao jednog od osiguravaju‐ ćih društava, koja djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, iz razloga što predmetno vozilo nije bilo osigurano, da iz popisa davanja tužitelja od 09.03.2009. godine proizilazi da je tužitelj za period od 01.01.2003. godine do 31.12.2007. godine isplatio ukupan iznos od 12.340,95 EUR za suprugu i djecu.

Suprotno zaključku prvostepenog suda, a imajući u vidu navedene činjenice, ovaj sud je zaključio da je tužitelj isplatom iznosa od 12.340,90 EUR stekao pravo na regresno potraživanje od tuženog, obzi‐ rom da među parničnim strankama nije ni sporno, da je saobraćajna nezgoda prouzrokovana krivicom vozača J.P., koji je upravljao vozilom ford granada sa ukradenim registarskim tablicama i kojom prilikom je smrtno stradao A.S. Za ovaj štetni događaj je odgovoran tuženi kao osiguravatelj od odgovornosti za štete pričinjene od strane neosiguranih vozila.

Članom 9. stav 6. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o oba‐ veznom osiguranju od odgovornosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/05) je propisano da
osiguravatelji obaveznog i privatnog zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja mogu za iznose koje su platili oštećenoj strani tražiti regres od osiguravatelja čiji je osiguranik odgovoran za nezgodu.

(…) Ovo pravo imaju i inostrane ustanove socijalnog osiguranja prema domaćim osiguravajućim orga‐ nizacijama, odnosno drugim licima odgovornim za nastupanje štetnog događaja, pod uslovom recipro‐ citeta i u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Njemačke zaključen je bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju („Službeni list SFRJ“ – Međunarodni ugovori broj 9/69), koji je stupio na snagu 01.01.1979. godine, od kada se primjenjuje i koji je ratifikovan od strane Bosne i Hercegovine.

Članom 2. stav 1. navedenog sporazuma je propisano da se isti odnosi, između ostalog, i na zdra‐ vstveno i penzijsko osiguranje.

Kako se u konkretnom slučaju radi o regresnom zahtjevu stranog osiguravatelja za iznose isplaćene po osnovu obiteljske mirovine, protiv domaće osiguravajuće organizacije koja odgovara po osnovu oba‐ veznog osiguranja od odgovornosti u prometu (pitanje subrogacije član 939. ZOO), to isplatom nakna‐ de iz osiguranja, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade, na osiguravača prelaze sva osiguranikova prava prema licu koje je po ma kom osnovu odgovorno za štetu.

PresudaKantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 040370 12 Pž od 08.12.2015. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Ps 040370 16 Rev 21.02.2017. godine

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]