BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#805
Razvod braka sa privremenom mjerom u pogledu odluke o povjeravanju malodobne djece

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U FOČI
Broj: _________________
Foča, 20.04.2008. godine


Osnovni sud u Foči, i to sudija J. J., u pravnoj stvari tužilje D. S. iz Foče, Podrinjska 10, protiv tuženog S. S. iz Zalužja, opština Foča, radi razvoda braka, određujući po službenoj dužnosti privremenu mjeru u pogledu zaštite i vaspitanja zajedničkog maloljetnog djeteta parničnih stranaka, na ročištu održanom dana 20.04.2008. godine u prisustvu parničnih stranaka i predstavnika Centra za socijalni rad Foča, donio je istog dana


R J E Š E Nj E


Određuje se privremena mjera, pa se maloljetno dijete parničnih stranaka sin M. S., rođen 10. 09. 2003. godine, povjerava na zaštitu i vaspitanje majci D. S.

Ova privremena mjera ostaje na snazi do pravosnažnog okončanja ovog bračnog spora.


O b r a z l o ž e nj e

Tužilja je u tužbi koju je podnijela sudu 10.04.2008. godine navela da je zaključila brak sa tuženim 28.06.2002. godine u Foči, a da je u tome braku rođeno dana 10. 09.2003. godine zajedničko dijete sin Milo. Brak parničnih stranaka bio je skladan sve dok tuženi prije oko dvije godine nije počeo da poslije završenog posla u preduzeću neuredno dolazi kući. Dolazio je kasno, pijan skoro svake noći. Tada bi započinjao svađu, psovke i uznemiravao ne samo tužilju nego i dijete. Uzaludna su bila nastojanja tužilje da ga odvrati od takvog života. Stoga je ovakvo ponašanje tuženog dovelo do teške i trajne poremećenosti bračnih odnosa usljed čega je bračni život postao nepodnošljiv. Tužilja ističe da se morala prije četiri mjeseca preseliti iz prigradskog naselja Zalužje u Foču, gdje je iznajmila stan. To je bilo neophodno da učini i zbog djeteta koje je uznemiravano postupcima tuženog. No, i kad se preselila sa djetetom, tuženog nije sprečavala da dođe da vidi dijete. Međutim, on je bio stalno opsjednut da mu je tužilja ''oduzela'' dijete i da on ne može dozvoliti da mu je dijete podstanar u tuđoj kući kod činjenice da on posjeduje porodičnu kuću. Molila je sud da brak što prije razvede i odredi da se dijete povjeri njoj na vaspitanje i staranje. Tuženi je pijanica i nije sposoban da se stara ni sam o sebi a kamoli o djetetu, zaključila je tužilja.

Uz tužbu je priložen izvod iz knjige vjenčanih za 2002. godinu prema kome su parnične stranke zaključile brak u Foči 28.06.2002. godine i izvod iz knjige rođenih kojim je dokazano da je u braku parničnih stranaka, dana 10.09.2003. godine, rođen maloljetni sin Milo.
Takođe, tužilja je uz tužbu priložila i zapisnik o neuspjelom pokušaju mirenja koji je sastavio Centar za socijalni rad Foča, kao organ starateljstva, broj 112-3/08 od 01.04. 2008. godine. Iz tog zapisnika proizilazi da se parnične stranke nijesu sporazumjele ni o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju maloljetnog djeteta. Organ starateljstva stavio je prijedlog da se dijete povjeri na zaštitu i vaspitanje majci obrazlažući da je otac djeteta sklon alkoholu i neurednom životu, da uznemirava suprugu i dijete, uz stalno nastojanje da dijete živi isključivo sa njim iako za to nema nikakvih uslova, s obzirom na uzrast djeteta i sklonosti njegovog oca.

Odredbom člana 72. Porodičnog zakona (''Sl. glasnik RS'', broj 54/02-u daljem tekstu: PZ) sud je ovlašćen da presudom kojom se brak poništava ili se brak razvodi odluči po službenoj dužnosti i o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju zajedničke djece.

Na osnovu odredbe člana 74.st.1. PZ-a sud je ovlašćen i da u toku postupka u bračnim sporovima po službenoj dužnosti rješenjem odredi privremene mjere u pogledu zaštite, vaspitanja i izdržavanja zajedničke maloljetne djece, kao i za njihov smještaj.

Ove odredbe imaju u vidu, prije svega, zaštitu djece, a što je i poseban društveni interes.

Uzimajući u obzir činjenice iznesene u tužbi i u navedenom zapisniku organa starateljstva, sud je ocijenio da je od interesa za maloljetno dijete parničnih stranaka da se prije okončanja ovog bračnog spora, po službenoj dužnosti, odredi privremena mjera u pogledu zaštite i vaspitanja maloljetnog djeteta.

Stoga je sud saslušao parnične stranke u cilju donošenja ove privremene mjere. Tužilja je u svom iskazu ponovila navode iz tužbe, a tuženi se izričito usprotivio da se dijete povjeri na zaštitu i vaspitanje majci. On je, prije svega, iznio činjenicu da stanuje u porodičnoj kući koja ima veliki stambeni prostor, a nalazi se u prigradskom naselju, samo tri kilometra od Foče, dok je tužilja podstanar. Smatrao je i da on djetetu može obezbijediti sve što mu je potrebno, a da tužilja ima osnovni cilj da mu ''oduzme'' dijete i potpuno ga odvrati od oca.

Pri određivanju privremene mjere u pogledu zaštite i vaspitanja maloljetnog djeteta dovoljno je da se samo učine vjerovatnim činjenice od kojih zavisi odluka suda.

Iz izvještaja organa starateljstva, te iskaza parničnih stranaka, po zaključku ovog suda, opravdano je određivanje privremene mjere kojom se maloljetno dijete parničnih stranaka povjerava na zaštitu i vaspitanje majci do pravosnažnog okončanja ovog bračnog spora. Način života tuženog, kao oca djeteta od svega pet godina, može sasvim negativno da utiče na dijete. On sa svojim načinom života ne pokazuje osobine savjesnog i brižnog roditelja. Osim toga, u ovom životnom dobu, prema opštem životnom iskustvu, majka predstavlja najvažniji oslonac u životu i ukupnom odgoju djeteta.

I predstavnik organa starateljstva, koji je prisustvovao ročištu u skladu sa obavezom iz čl. 73.st.3. PZ-a, izjasnio se da je opravdano donošenje privremene mjere kojom bi maloljetno dijete trebalo povjeriti na zaštitu i vaspitanje majci do pravosnažnog okončanja spora.

U skladu sa izloženim, a na osnovu ovlašćenja iz odredbe čl. 74. st. 1. PZ-a, određena je privremena mjera kao u izreci ovog rješenja.


S u d i j a
J.J.
POUKA O PRAVU NA IZJAVLjIVANjE PRAVNOG LIJEKA:
Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Trebinju u roku od 8 dana od donošenja rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja (čl. 74.st.3. PZ-a).

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]