BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3312
RAZLIČITO POSTUPANJE ZASNOVANO NA OBJEKTIVNOJ I RAZUMNOJ OPRAVDANOSTI
Zakon o zabrani diskriminacije

član 5 stav 1

Nema diskriminacije tužiteljice kao nezaposlene osobe kada nije došlo do prijema u radni odnos druge osobe, nego do premještaja već zaposlene osobe sa jednog na drugo radno mjesto, jer ne postoje subjekti diskriminacije koji se tretiraju različito u istoj ili sličnoj situaciji, obzirom da su njihove startne pozicije bile različite i ne postoji upoređivač kao bitan segment dokazivanja različitog tretmana.

Obrazloženje:

"Iz stanja spisa slijedi da je u periodu od 2006.godine zaključno sa 2015.godinom tužiteljica zaključila devetnaest ugovora o djelu, po kojim ugovorima je obavljala poslove "odgajatelja" kod prvotuženog, pojedinačnim ugovorima o djelu preciziran je period trajanja rada od petnaest dana, pa sve do tri mjeseca, a dana 02.02.2009. godine je zaključila ugovor o radu sa prvotuženim kao poslodavcem, po kojem obavlja poslove "odgajatelja" na određeno vrijeme, u trajanju od četiri mjeseca i u njenu radnu knjižicu je upisan staž kod prvotuženog u periodu od 01.11.2005.godine do 01.11.2006.godine, od 02.02.2009.godine do 31.05.2009. godine i od 01.10.2013.godine do 01.10.2014.godine, ukupno dvije godine i četiri mjeseca. Upravni odbor prvotuženog, svojim dopisom broj... od 19.02.2015.godine, uputio je Načelniku Općine J. zahtjev za saglasnost za Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada, a koja izmjena podrazumijeva da se iza člana 17. doda novi član 17a., koji glasi: "Zaposleniku koji se u toku rada obrazuje i stekne uslove za obavljanje drugog radnog mjesta, može se bez objavljivanja javnog konkursa ponuditi izmijenjeni ugovor o radu, ukoliko za to postoji potreba i ukoliko zaposlenik ispunjava uslove konkretnog radnog mjesta, izuzev u pogledu radnog iskustva", a istovremeno je zatražena saglasnost za izmjenu odredbe člana 23. i to tabelarnog dijela, stava 1. istog člana i to da za radno mjesto broj 3. u koloni 6., umjesto riječi "dvije godine", treba da stoji "jedna godina", te i u opisanom dijelu istog člana kod radnog mjesta "odgajatelja" - radno iskustvo, umjesto riječi "dvije godine", treba da stoji "jedna godina". Općinski načelnik je dopisom broj... od 09.03.2015. godine dao saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika prvotuženog od 05.03.2015.godine. Direktorica prvotuženog B. N. je dopisom broj... od 22.03.2015.godine od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž -Inspektorat, zatražila mišljenje da li se odredbe dopunjenog člana 17.a. mogu primijeniti na popunu radnog mjesta "odgajatelja". Inspektor Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, rješavajući po zahtjevu direktorice prvotuženog, te po prijavi tužiteljice zbog kršenja Zakona od strane prvotuženog, nakon utvrđenja da nisu uočene nezakonitosti u radu prvotuženog, dana 28.04.2015.godine donosi zaključak o obustavi postupka. Odlukom o popuni radnog mjesta "odgajatelja" broj... od 01.04.2015. godine zaposleniku I. R. raspoređenoj na poslove i radne zadatke "higijeničara" otkazuje se Ugovor o radu zaključen sa direktoricom prvotuženika 27.02. 2006.godine, a po istoj odluci poslodavac nudi zaposleniku zaključivanje ugovora o radu sa izmjenjenim uslovima, koji I. R. potpisuje, te počinje raditi na poslovima "odgajatelja" kod prvotuženog. Iz akta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK od 18.02.2008.godine, koji je uslijedio kao odgovor na pismenu molbu tužiteljice za rješavanje radno pravnog statusa, utvrđeno je da se menaxment prvotuženog obraćao osnivaču za povećanje sredstva, da su ta povećanja bila neznatna i nedovoljna da se uposli odgajatelj na neodređeno vrijeme.

Odredbom člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije (Sl. glasnik BiH broj 59/09) propisano je šta se ima smatrati diskriminacijom, odnosno da se zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga, a čl.6. stav 1.tačka a navedenog zakona propisano je da je oblast primjene zabrane diskriminacije između ostalog i oblast zapošljavanja, rada i radnih uslova, uključujući pristup zaposlenju, zanimanju i samozapošljavanju kao i radne uslove, naknade, napredovanja u službi i otpuštanja sa posla.

Neosnovani su žalbeni navodi prvotuženog da je počinjena bitna povreda odredaba čl.15., 16. i 17. ZPP-a, zbog apsolutne i stvarne nenadležnosti Općinskog suda u K., vezano za odluke u stavu 1. i 2. osporavane presude, jer se radi o tužbi za utvrđivanje koja je propisana čl.54.ZPP-a.

Neosnovani su žalbeni navodi prvotuženog da nije u nadležnosti suda raspravljati o tužbenom zahtjevu tužiteljice kojim traži poništenje odluke o otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu broj... od 01.04.2015.godine, jer se isto nalazi u čl.97. u vezi sa čl.96. Zakona o radu u F BiH i osporavana odluka nije upravni akt u smislu čl.8. Zakona o upravnim sporovima, već se radi aktu kojim se odlučuje o pravu iz radnog odnosa ili u vezi sa ranim odnosom.

Zakona o radu F BiH (Sl.novinama F BiH br. 43/99, 32/00,29/03) je u momentu podnošenja tužbe tužiteljice bio u primjeni. Novi Zakon o radu u F BiH objavljen je u Sl.novinama F BiH br.62/15 stupio je na snagu dana 20.08.2015.godine i čl.173. istog propisano je da će se postupci ostvarivanja i zaštite prava započeti prije stupanja na snagu ovog zakona završiti po odredbama Zakona o radu F BiH (Sl.novinama F BiH br. 43/99, 32/00,29/03), pa kako je u ovom postupku tužba podnesena dana 22.06.2015.godine slijedi primjena istog.

U ovom postupku sporno je da li je prvotuženi JU Dječije obdanište "P." J. izvršio diskriminaciju prema tužiteljici V. S., kao nezaposlenoj osobi i istu stavio u nepovoljan položaj i isključio u mogućnosti ostvarivanju prava zaposlenja na način da je odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada broj... od 05.03.2015.godine izvršio izmjene istog dopunom članom 17. a i izmjenom čl.23.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada prvotuženog broj... od 05.03.2015.godine provedene su shodno čl.55. Zakona o predškolskom odgoju na način da je Upravni odbor prvotuženog na predložene izmjene navedenog pravilnika zatražio saglasnost osnivača i istu dobio dana 09.03.2015.godine. O zakonitosti navedenih izmjena izjasnilo se i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta aktom od 28.04.2015.godine na način da je utvrdilo da navedene izmjene nisu u suprotnosti sa čl.30. i 31. Zakona o predškolskom odgoju.

Donošenje odluke o otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu broj... od 01.04.2015.godine prvotuženi je temeljio na odredbi čl.97. stav 1.Zakona o radu u F BiH. Navedeni zakon ne propisuju uvjete za raspored zaposlenika na drugo radno mjesto, već u smislu navedene odredbe predviđa mogućnost otkaza sa istovremenom ponudom ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima, pa je prednja odluka prvotuženog po ocjeni ovog suda zakonita

Dakle, u konkretnom slučaju nije se radilo o prijemu u radni odnos, kada bi obaveza prvotuženog bila da novog uposlenika - odgajatelja primi temeljem javnog konkursa iz čl.30. Zakona o predškolskom odgoju, već se radilo o premještaju već zaposlene osobe kod prvotuženog u smislu čl.97. Zakona o radu F BiH, pa nisu postojali subjekti diskriminacije koji se tretiraju različito u istoj ili sličnoj situaciji, jer su njihove startne pozicije bile različite i ne postoji upoređivač kao bitan segment dokazivanja različitog tretmana, a tužba i ne ukazuje na jedan od oblika diskriminacije iz čl.3. i 4. Zakona o zabrani diskriminacije.

Slijedom prednjeg ovaj sud je utvrdio da tužiteljica od strane prvotuženog nije diskriminirana donošenjem Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada prvotuženog broj... od 05.03.2015.godine, kao ni premještajem uposlenika prvotužene R. I. na mjesto odgajatelja, jer se radi o zakonitim mjerama i radnjama koje se u smislu čl.5.stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije ne smatraju diskriminacijom, jer su zasnovane na legitimnom cilju i objektivnoj i razumnoj opravdanosti, imajući u vidu da prvotuženog finansira osnivač u smislu čl.67. stav 1. Zakona o predškolskom odgoju i bez obezbjeđenja finasijske potpore osnivača prvotuženi ne može stvarati buxetske obaveze prema istom.

Zbog navedenog, prvostepenu odluku u osporavanom dijelu valjalo je preinačiti na način da se tužiteljica odbija sa tužbenim zahtjevom u cjelosti na osnovu čl. 229. stav 1. tačka 2. u vezi sa čl. 224. tačka 2. ZPP-a.

Budući da je preinačena odluke o glavnoj stvari preinačena je i odluka o parničnim troškovima, u skladu sa čl. 397. stav 2. i 387. ZPP-a na način da svaka strana snosi svoje troškove postupka."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 56 0 P 051404 16 Gž od 3.11.2016. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]