BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
#4145
PRODUŽENjE RADNOG ODNOSA ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE IZAZVANOG VIRUSOM KORONA
Zakon o radu

član 20a

U institucijama FBiH u kojima je za zasnivanje ili produženje radnog odnosa neophodno sprovesti konkursnu proceduru sa obaveznim javnim oglašavanjem, u slučaju proglašenja stanja nesreće može se izvršiti produženje radnog odnosa zaposlenicima kojima on ističe i to bez sprovođenja navedene procedure, a u cilju sprečavanja zastoja u procesu rada, sa obavezom da se za vrijeme trajanja radnog odnosa sprovede procedura javnog oglašavanja i prijema u radni odnos u skladu sa zakonskom procedurom.

"Poslodavac je dostavio upit kojim je u vezi sa proglašenim stanjem nesreće zatraženo mišljenje u pogledu provođenja konkursnih procedura za produženje ugovora o radu postojećem kadru.

Odredbom člana 20a Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 - odluka US, dalje: Zakon) propisano je da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.

U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stava 2. ovog člana u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala. Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stava 2. ovog člana u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kantoni, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.

Dakle, Zakonom je propisana obaveza provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kod onih poslodavaca kod kojih postoje vlasnička ili osnivačka prava Federacije, kantona, grada ili općine. S tim u vezi, a imajući u vidu da proglašavanjem stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19), nije došlo do suspenzije u primjeni važećih propisa, mišljenja smo da su za poslodavce i dalje obavezujuće redovne procedure propisane Zakonom. Međutim, iako Zakonom nisu propisani izuzeci u pogledu navedene obaveze, ističemo da su isti predviđeni propisima koje su na osnovu odredbe člana 20a st. 3. i 4. Zakona donijele Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalne vlade.

S tim u vezi, ističemo da je odredbom člana 4. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 13/2019 - dalje: Uredba), a u skladu sa odredbom člana 20a stav 2. Zakona, propisano da se kod poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. Odredbom člana 5. stav 1. tačka b) Uredbe propisano je da se, izuzetno od odredbe člana 4. Uredbe, kod poslodavaca na koje se ista primjenjuje, prijem u radni odnos vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto.

Svrha ovog izuzetka je da se poslodavcima na koje se Uredba primjenjuje, omogući da u slučajevima neodložne potrebe, odnosno da u hitnim slučajevima (potreba zamjene odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, otkalanjanje kvara ili iznenadne štete, u slučajevima elementarne nepogode, proglašenog stanja nesreće i sl.), u kratkom roku izvrše prijem u radni odnos, kako ne bi došlo do zastoja u procesu rada, a da za vrijeme trajanja radnog odnosa zasnovanog primjenom navedenog izuzetka provedu proceduru obaveznog javnog oglašavanja i izvrše prijem u radni odnos u skladu sa navedenom obavezom, ukoliko i dalje postoji potreba kod poslodavca.

Shodno navedenom, mišljenja smo da bi poslodavci na koje se odnosi odredba člana 20a Zakona, u trenutnom stanju neodložne potrebe, mogli koristiti navedeni izuzetak koji se odnosi na prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 120 dana.

Imajući u vidu da se radi o poslodavcu na kojeg se u skladu sa odredbom člana 20a stav 4. Zakona primjenjuje propis o prijemu u radni odnos donesen od strane Vlade Kantona Sarajevo, mišljenja smo da se davanje uputa u pogledu primjene izuzetaka koji su utvrđeni pomenutim propisom Vlade Kantona Sarajevo možete obratiti nadležnom kantonalnom ministarstvu, a da se u vezi sa praktičnim provođenjem konkursne procedure u odnosu na postojeće mjere zabrana donesene radi prevencije širenja bolesti izazavane koronavirusom (COVID-19) možete obratiti Federalnoj upravi civilne zaštite."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-860/20 od 6.4.2020. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]