BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1863
Predmeti M. i drugi protiv Hrvatske, Golubar protiv Hrvatske i Jurica protiv Hrvatske

Predmeti M. i drugi protiv Hrvatske, Golubar protiv Hrvatske i Jurica protiv Hrvatske

Dana 2. maja 2017. godine, Evropski sud za ljudska prava donio je presude u predmetima M. i drugi protiv Hrvatske, Golubar protiv Hrvatske, te Jurica protiv Hrvatske

• U predmetu M. i drugi protiv Hrvatske (broj predstavke 50175/12) Evropski sud je, s četiri glasa prema 3, donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na život trojici hrvatskih državljana (čiji identitet je zaštićen u postupku pred Evropskim sudom), jer nije u potpunosti istražila sve okolnosti ubistva njihovog bliskog srodnika (S.M.), koje se dogodilo u okolici Siska u jesen 1991. Više informacija možete naći na internet stranici Ureda zastupnice Vlade Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.

• U predmetu Golubar protiv Hrvatske (broj predstavke 21951/15) Evropski sud je utvrdio da nije bilo povrede podnositeljevog prava na zabranu nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz člana 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Podnositelj predstavke je prigovarao da je izdržavao kaznu zatvora u Zatvoru u Zagrebu u neodgovarajućim uvjetima i da je njegovo teško zdravstveno stanje bilo nespojivo s izdržavanjem kazne. Više informacija možete naći na internet stranici Ureda zastupnice Vlade Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.

• U predmetu Jurica protiv Hrvatske (broj predstavke 30376/13) Evropski sud je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (član 6. Konvencije). Sud je takođe utvrdio da u ovom predmetu nije došlo do povrede prava na privatni život (član 8. Konvencije).

Podnositeljica predstavke je prigovarala na neefikasnost parničnog postupka za naknadu štete zbog doktorske pogreške, kao i na dužinu tog postupka – preko 14 godina. Ona je naročito prigovarala da pojam doktorske pogreške nije odgovarajuće definisan u hrvatskom pravnom sistemu, te da nije moguće pribaviti nezavisno i nepristrasno mišljenje vještaka o ovom pitanju, budući da su svi sudski vještaci medicinske struke dio istog zdravstvenog sistema. Više informacija možete naći na internet stranici Ureda zastupnice Vlade Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.

www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]