BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#770
Predaja nekretnine u suvlasništvu

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude u predmetu predaje nekretnine u suvlasništvu.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremila: sudija Enisa Bilajac, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Recenzija: sudija Slavica Čurić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: __________________
Sarajevo, 10.03.2008.godine


Općinski sud u Sarajevu, sudija M. M., u pravnoj stvari tužitelja Z.Z. iz Sarajeva, ul. Obala 10, protiv tuženog V.V. iz Vogošće, ul. Prvomajska 12, radi predaje nekretnine u suvlasništvu, v.s. 7.000,00 KM, nakon glavne rasprave zaključene 25.02.2008.godine, održane u prisutnosti parničnih stranaka, dana 10.03.2008. godine donio je:


P R E S U D U

Nalaže se tuženom da tužitelju preda u posjed nekretninu koju čini kuća sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 112/1 u površini od 420 m2, upisane u zk.ul. broj 910 K.O.Vogošća, i naknadi mu troškove postupka u iznosu od 780,00 KM (sedam stotina osamdeset konvertibilnih maraka), a sve u roku od 30 dana.


O b r a z l o ž e n j e

U tužbi od 10.06.2007.godine tužitelj je naveo da sa bratom E.Z. i sestrom N.Z. suvlasnik sa po 1/3 u nekretninama koju čini vikend kuća sagrađena u Vogošći. Tu kuću tužitelj i ostali suvlasnici koristili su za odmor. U toku decembra 2006.godine tuženi je bez ikakvog pravnog osnova uselio u tu vikendicu i od tada je koristi za stanovanje, a na zahtjev tužitelja kao jednog od suvlasnika odbio ju je napustiti. Istakao je tužbeni zahtjev kojim je tražio da se nalaži tuženom da tužitelju preda u posjed tu nekretninu koju čini kuća sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 112/1 u površini od 420 m2, upisane u zk.ul. broj 910 K.O.Vogošća, i naknadi mu troškove postupka.

U odgovoru na tužbu tuženi je priznao da je u toku decembra uselio u predmetnu vikendicu tužitelja, a nakon što je njegova kuća oštećena u požaru nastalom prilikom izvođenja električnih radova na priključenju peći za centralno grijanje koje je izvodio tužiteljev brat E.Z. Na te okolnosti prijedložio je da sasluša svjedok L.L. Osporio je tužbeni i istaknuo prigovor nedostatka aktivne legitimacije, s obzirom da tužitelj suvlasnik 1/3, a u ostalom, većem dijelu tužiteljeva sestra i brat koji mu je odbio platiti naknadu štetu iako ju je tražio. Predložio je da se tužbeni zahtjev odbije, a tužitelj obaveže na naknadu troškove postupka.

Primjenom odredbe iz člana 94. stav 3. Zakona o parničnom postupku (dalje ZPP), nakon pripremnog ročišta sud je odmah održao glavnu raspravu.

U dokazanom postupku izvedeni su dokazi saslušanjem tužitelja i tuženog pročitano je rješenje o nasljeđivanju broj: O-502/02 od 22.2.2002.godine, te prepis izvoda iz zk.ul. 710 K.O. Vogošća.

U ovoj pravnoj stvari ne sporno je da se tuženi nalazi u faktičkom posjedu predmetne vikendice.

Sporna je legitimacija tužitelja.

Primjenom odredbi iz čl. 8. i 123. st. 2. ZPP sud je dokazanim utvrdio slijedeće činjenice.

Osnovom pročitanog rješenja o nasljeđivanju da su predmetne nekretnine iza smrti majke naslijedili kao zakonski nasljednici tužitelj, njegov brat i sestra sa po 1/3 dijela, a osnovom prepisa zk.ul. 710 K.O. Vogošća da je u zemljišnoj knjizi izvršen upis prava suvlasništva na ta lica prilikom provođenja navedenog rješenja o nasljeđivanju.

Sud je ocijenio iskaz tužitelja saslušanog kao stranke neposredno uvjerljiviji od iskaza tuženog saslušanog kao stranke i na osnovu toga utvrdio da je tuženi bez saglasnosti tužitelja i ostalih suvlasnika ušao u predmetnu vikendicu u toku decembra 2006.godine i od tada je bespravno koristi za stanovanje.

Kako je, dakle tužitelj dokazao da nekretnina koju traži u povrat je njegovo suvlasništvo i da se ista nalazi u bespravnom posjedu tuženog to je tužbeni zahtjev valjalo usvojiti primjenom odredbe iz čl. 50. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (dalje ZVO) u vezi sa čl. 43.st.1. tog zakona. Ovo, jer je čl. 50. ZVO propisano da svaki suvlasnik ima pravo na tužbu za zaštitu prava vlasništva na cijelu stvar.

Stoga, sud ocjenjuje pravno neutemeljenim tuženikov prigovor o nedostatku aktivne legitimacije, jer suvlasništvo je po prirodi jedinstven pravni odnos i bez obzira na veličinu suvlasničkog dijela svaki suvlasnik ima pravo da od treće osobe, koja neovlašteno posjeduje stvar traži predaju te stvari.

Sud je odbio prijedlog tuženog da sasluša svjedoka L.L. na okolnosti štete u vezi električarskih radova na njegovoj kući od strane tužiteljevog brata, jer su irelevantne za odluku o osnovanosti tužbenog zahtjeva u ovoj vlasničkoj parnici.

S obzirom da je tužitelj u cijelosti uspio u parnici to mu je tuženi dužan nadoknaditi troškove postupka (čl.386.st.1.ZPP). Tužitelju su priznati troškovi i to: za sastav tužbe 360,00 KM shodno čl.12, i 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH , te troškovi za sudske takse na tužbu i presudu po 210,00 KM obračunatu prema Zakonu o sudskim taksama Kantona Sarajevo . Ukupno su dakle, troškovi tužitelja utvrđeni u iznosu od 780,00 KM. Pri tome, sud je uzeo u obzir samo troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice (čl.387.ZPP).


S U D I J A,
M. M.

Pouka:
Protiv ove presude stranke mogu podnijeti
žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku
od 30 dana od dana donošenja presude u tri
primjerka putem ovog suda

izvor http://epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]