BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5639
Službeni glasnik BiH, broj 15/24
Kolegij Pravobranilaštva, na temelju člana 17. stav 2. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. broj 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14) na sjednici održanoj dana 14.02.2024. godine, usvojio je


POSLOVNIK O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) Poslovnikom o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Poslovnik) uređuju se pravila po kojima postupa Kolegij Pravobranilaštva, postupanje Pravobranilaštva pred sudovima i drugim institucijama pred kojim Pravobranilaštvo postupa ukoliko to nije uređeno zakonom, saradnja Pravobranilaštva sa pravnim licima koje zastupa po članu 13. Zakona o Pravobranilaštvu (u daljem tekstu Zakon), postupak davanja mišljenja po ovlaštenju člana 13. tačka 15. i tačka 19. Zakona, zastupanje Bosne i Hercegovine i entiteta Bosne i Hercegovine u inostranstvu i odnos prema pravobranilaštvima entiteta.

(2) Odredbama ovog poslovnika propisuju se i osnovi unutrašnjeg poslovanja i vođenja evidencija o predmetima Pravobranilaštva koji se tiču uprave Pravobranilaštva, predmeta mišljenja, te predmeta zastupanja pred sudskim i upravnim instancama u zemlji i inostranstvu.

Član 2.


Poslovnik Pravobranilaštva i njegove izmjene donosi kolegij Pravobranilaštva konsenzusom.

Član 3.


(1) Sjedište Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine je u Sarajevu.

(2) Pravobranilaštvo ima pečat saobrazan pečatu institucija Bosne i Hercegovine.

(Postupanje pravobranilaca, zamjenika pravobranilaca i pomoćnika pravobranioca pred sudovima entiteta i Brčko Distrikta i drugim instancama)

Član 4.


(1) Pravobranilac i zamjenici pravobranioca postupaju pred sudovima entiteta i Brčko Distrikta kao zakonski zastupnici pravnih lica navedenih u članu 13. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine na osnovu odluke o imenovanju koja se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", bez ograničenja ovlaštenja.

(2) Ukoliko Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine zastupa pravnu osobu po ovlaštenju dužno je sudu podnijeti urednu punomoć u kojoj će biti navedena ovlaštenja koja ima u postupku.

Član 5.


(1) Pomoćnici pravobranioca postupaju pred sudovima i drugim zakonskim tijelima u Bosni i Hercegovini na osnovu punomoći koju potpisuje pravobranilac.

(2) Pravobranilac može izdati i generalnu punomoć za zastupanje punomoćnika pred sudovima i drugim tijelima u Bosni i Hercegovini.

(3) Za povlačenje tužbe, priznanje odnosno odricanje od tužbenog zahtjeva, odnosno za zaključenje nagodbe pomoćnik mora imati posebnu i izričitu punomoć datu od strane pravobranioca BiH.

(Saradnja sudova i drugih instanci u Bosni i Hercegovini sa Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine)

Član 6.


(1) Sud Bosne i Hercegovine, sudovi Entiteta Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kao i ostala zakonska tijela dužna su sve podneske koji se odnose na sudske i upravne postupke u kojima su stranke Bosna i Hercegovina, Savjeta ministara i institucije Bosne i Hercegovine, dostavljati predajom pismena pisarni Pravobranilaštva.

(2) Danom dostave pismena smatraće se dan predaje pismena pisarni Pravobranilaštva.

Član 7.


(1) Na zahtjev Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine sudovi u Bosni i Hercegovini dužni su pružiti pravnu pomoć Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine u rokovima iz zamolnice, a naročito u slučaju:

a) pribavljanja zemljišno-knjižnih izvadaka;

b) kopija tužbe i drugih podnesaka iz spisa u kojima se kao stranka pojavljuje Bosna i Hercegovina i njene institucije.

c) pribavljanje pravosnažnih sudskih presuda iz krivičnog postupka i drugih kopija iz istog spisa za potrebe pokretanja takozvanog adhezionog postupka.

(2) Pravnu pomoć iz prethodnog stava sudovi će pružati bez naknada i taksi.

(Saradnja Pravobranilaštva BiH sa institucijama Bosne i Hercegovine, javnim agencijama, javnim korporacijama i drugim pravnim osobama)

Član 8.


(1) Institucije Bosne i Hercegovine, javne agencije, javne korporacije i druge organizacije Bosne i Hercegovine koje zastupa Pravobranilaštvo dužne su na zahtjev Pravobranilaštva dostaviti pismeno izjašnjenje sa činjeničnim navodima kojima raspolažu i prilozima u vidu pismenih dokaza za činjenične navode, a koje im zatraži Pravobranilaštvo radi pripreme sudskih ročišta i izjašnjenja pred drugim zakonskim tijelima u roku koji se zahtjevom ostavi.

(2) U slučaju da zastupana pravna osoba u ostavljenom roku ne dostavi traženo izjašnjenje i dokaze, Pravobranilaštvo će postupiti prema stanju u spisu, a o propuštanju zastupanog obavijestit će odgovornog službenika ili odgovornu osobu.

Član 9.


Institucije Bosne i Hercegovine, javne korporacije i agencije koje daju ovlaštenja Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da ih zastupa u upravnom sporu dužne su dostaviti u pisarnu Pravobranilaštva upravni spis i ovlaštenje za zastupanje bez odlaganja, a najkasnije petnaest dana prije isteka zakonskog roka za pokretanje upravnog spora.

(Odnos Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine prema entitetima i pravobranilaštvima entiteta)

Član 10.


U slučaju da entiteti Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zaključe da ih u postupku pred inostranim sudovima, arbitražama i drugim tijelima treba zastupati Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine dužni su Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine dostaviti zaključak vlade entiteta sa spisom predmeta, te dokaz da su o prenošenju nadležnosti nadležna entitetska pravobranilaštva.

Član 11.


(1) Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine će u slučaju da mu je upućen zahtjev za zastupanje sa prilozima kao iz prethodnog člana po hitnom postupku razmatrati dostavljeni zahtjev i priloge na kolegiju Pravobranilaštva i donijeti zaključak da li će prihvatiti ili odbiti zahtjev za zastupanje.

(2) Pravobranilaštvo će odbiti zahtjev za zastupanje ukoliko je u predmetnom slučaju:

a) jedna od strana u sporu Bosna i Hercegovina;

b) ukoliko su strane u sporu entiteti Bosne i Hercegovine;

(3) U svim ostalim slučajevima kolegij Pravobranilaštva zaključkom će prihvatiti zastupanje i predmet dati u rad pravobraniocu ili zamjenicima pravobranioca vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti.

Član 12.


Vladi entiteta koja je podnijela zahtjev za zastupanje pred inostranim sudom ili tijelom biće dostavljen zaključak o prihvaćanju ili neprihvaćanju zahtjeva za zastupanje sa odgovarajućim obrazloženjem.

Član 13.


Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine sarađivat će sa pravobranilaštvima entiteta svih nivoa radi razmjene informacija od značaja za organiziranje Pravobranilaštva i u predmetima u kojima se nalaze na istoj ili suprotnoj strani u sporu.

(Zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred inostranim sudom i drugim zakonskim tijelima u inostranstvu)

Član 14.


Institucije Bosne i Hercegovine dužne su sve tužbe, podneske i pozive za ročišta na sudu i druga ročišta u inostranstvu dostavljati Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine bez odlaganja.

Član 15.


(1) Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine će nakon uvida u tužbe, podneske, pozive i drugu dokumentaciju, na sjednici kolegija donijeti zaključak kojim će utvrditi da li su ispunjene zakonske pretpostavke za zastupanje u inostranstvu.

(2) U slučaju da Pravobranilaštvo po propisu zemlje u kojoj je sjedište sudskog ili drugog tijela ne može zastupati Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, kolegij Pravobranilaštva donijet će odgovarajući zaključak i predmet bez odlaganja dostaviti instituciji na koju se odnosi sa uputom za davanje ovlaštenja odgovarajućem punomoćniku.

(3) Istovremeno o ovome će biti obavješteno i Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

Član 16.


(1) Ukoliko Zakonom nije propisano da pred inostranim sudom ili drugim tijelom u inostranstvu stranku zastupa ovlašteni advokat ili neka treća osoba, Bosnu i Hercegovinu i njene institucije zastupat će Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i predmet će biti dat u rad pravobraniocu ili zamjenicima.

(2) Pravobranilac ili njegov zamjenik koji radi na predmetu pred inostranim sudom i drugim inostranim tijelom na zahtjev tog suda može zatražiti da mu Vijeće ministara izda posebnu punomoć za taj slučaj.

(Pravobranilac, zamjenici pravobranioca i pomoćnici pravobranioca)

Član 17.


(1) Pravobranilačku dužnost vrše pravobranilac i dva zamjenika pravobranioca koje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje iz reda tri konstitutivna naroda na četverogodišnji mandat, te pomoćnici pravobranioca koje postavlja pravobranilac uz suglasnost zamjenika na neodređeno vrijeme.

(2) U okviru četverogodišnjeg mandata vrši se rotacija između pravobranioca i njegovih zamjenika svakih osam mjeseci počev od dana imenovanja.

Član 18.


Mjesto pravobranioca automatski se rotira svakih osam mjeseci počev od dana izbora pravobranioca i zamjenika.

Član 19.


(1) Pravobranilac organizuje i nadzire rad Pravobranilaštva, zakazuje i predsjedava sjednicama kolegija Pravobranilaštva, zastupa Bosnu i Hercegovinu i njene institucije u predmetima sa kojima je zadužen po rasporedu predmeta, predstavlja Pravobranilaštvo, potpisuje samostalno sve predmete uprave Pravobranilaštva i predmete u kojima zastupa, stara se o ostvarivanju saradnje sa drugim institucijama, donosi pojedinačne akte i vrši druge dužnosti predviđene Zakonom, ovim Poslovnikom i drugim aktima.

(2) Zamjenici pravobranioca i pomoćnici pravobranioca potpisuju akte u predmetima sa kojima su zaduženi. Prije ovjere akata koje potpisuju pomoćnici pravobranioca, pravobranilac će svojim parafom ili kroz OWIS PBiH elektronskim putem odobriti slanje i otpremu tih akata. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Za potpisivanje akata koje se odnose na sklapanje sudske nagodbe, za povlačenje tužbe, priznanje odnosno odricanje od tužbenog zahtjeva, odnosno za zaključenje nagodbe pomoćnik mora imati posebnu i izričitu punomoć datu od strane pravobranioca BiH.

Član 20.


(1) Pravobranilac ima dva zamjenika koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

(2) Mandat zamjenika isti je kao mandat pravobranioca.

Član 21.


Pravobranilac određuje zamjenika koji će ga mijenjati za slučaj odsutnosti, a ukoliko ne može odrediti zamjenika o tome će odlučiti kolegij Pravobranilaštva.

Član 22.


(1) Pravobranilac može dati pismeni odgovor na prijedlog za izuzeće u svim predmetima u kojima postupa Pravobranilaštvo, odnosno pismeni prijedlog da bude izuzet u slučajevima propisanim Zakonom.

(2) Stranke u postupku nisu ovlaštene podnijeti zahtjev za izuzeće pravobranioca.

(Javnost rada)

Član 23.


(1) Javnost rada ostvaruje se kroz podnošenje redovnih ili vanrednih izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara, kroz postupanje u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH i komunikaciju sa sredstvima javnog informisanja.

(2) Komunikaciju sa sredstvima javnog informisanja mogu vršiti isključivo pravobranilac, zamjenici pravobranioca i osoba koju ovlasti pravobranilac.

(3) Kolegij Pravobranilaštva može donijeti zaključak da se o nekim posebno važnim pitanjima od značaja za rad Pravobranilaštva ili zaštitu imovine i imovinskih interesa koja se pojave tokom rada, javnost obavijesti davanjem saopštenja putem javnih medija.

(Ostale odredbe)

Član 24.


(1) Osim izvještaja o radu i saopćenja za javnost dužnosnici, službenici i zaposlenici Pravobranilaštva ne mogu davati bilo kakva saopćenja ili informacije o predmetima koji se vode u Pravobranilaštvu, osim podataka o datumu prijema određenih podnesaka koji se odnose na konkretnu stranku ili sud u tom predmetu.

Član 25.


(2) Propisi o radnom vremenu i kućnom redu koji se odnose na institucije Bosne i Hercegovine shodno se primjenjuju i na Pravobranilaštva.

UNUTRAŠNJE POSLOVANJE


Član 26.


Unutrašnje poslovanje obuhvata vršenje administrativnih, upravnih, finansijskih i tehničkih poslova u Pravobranilaštvu.

II - Poslovi uprave u Pravobranilaštvu


Član 27.


(1) U poslove uprave u Pravobranilaštvu spadaju poslovi kojima se osiguravaju potrebni uslovi za pravilan rad i poslovanje Pravobranilaštva, a naročito:

a) rukovođenje i organizovanje rada u Pravobranilaštvu;

b) staranje da se poslovi i zadaci vrše zakonito, transparentno i javno, efikasno, ekonomično i profesionalno nepristrano;

c) materijalno-finansijsko poslovanje u Pravobranilaštvu;

d) poslovi u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Pravobranilaštvu;

e) poslovi statistike;

f) staranje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenika;

i) drugi poslovi za koje je to određeno Zakonom i ovim Pravilnikom.

A) Postupanje sa pismenima


Primanje pismena

Član 28.


(1) U Pravobranilaštvu BiH podaci iz osnovnih knjiga evidencije se vode elektronski u sistemu Owis PBiH- Informacioni sistem za upravljanje predmetima i dokumentima, a na osnovu podzakonskih akata kojima se regulira način vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH.

(2) Elektronsko vođenje podataka iz osnovnih knjiga evidencije uređuje posebni pravilnik.

Član 29.


Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa, pismena kojs se odnose na novčano poslovanje i drugih pismena vrši se u tokom radnog vremena u pisarni.

Član 30.


(1) Ako Pravobranilaštvo nije nadležno za postupanje po određenom pismenu koje podnosilac neposredno predaje, zaposlenik koji prima pismeno upozorit će podnosioca i uputiti da pismeno preda nadležnom tijelu.

(2) Ako i nakon toga podnosilac zahtjeva da se pismeno primi, primit će pismeno, ali će na njemu zabilješkom naznačiti da je podnosilac upozoren i da mu je data uputa.

Član 31.
(1) Prilikom direktnog prijema pismena uposlenik na prijemu provjeriće urednost pismena i zatražiti da se uočeni nedostaci odmah otklone (nedovoljan broj priloga, nedostatak adresa, potpis i sl.)

(2) Ako podnosilac i nakon upozorenja ne otkloni nedostatke, primit će se neuredno i nepotpuno pismeno, a na pismenu staviti zabilješka o upozorenju o kakvom se nedostatku radi.

Član 32.


(1) Prijem pismena od suda, pravnih i fizičkih osoba, potvrđuje se stavljanjem štambilja, datuma prijema i potpisom na dostavnoj knjizi, dostavnici ili povratnici.

(2) Na zahtjev podnosioca pismena izdaće se i posebna potvrda o prijemu, stavljanjem otiska prijemnog štambilja i unošenjem datuma.

(Otvaranje i pregled pismena)

Član 33.


(1) Pismena primljena u zatvorenim omotima otvara zaposlenik pisarne.

(2) Sa dokumentima koji na sebi imaju jednu od oznaka tajnosti postupat će se u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i podzakonskim aktima kojima se bliže uređuje način i oblik označavanja tajnih podataka, kao i mjere i postupci za čuvanje tajnih podataka.

(3) Prilikom otvaranja pismena vodi se računa da se pismena ne oštete, da se prilozi raznih pismena ne pomiješaju, da neka pismena i prilozi ne ostanu u omotu i da se provjeri da li se brojevi napisani kao privitak slažu sa brojevima primljenih pismena.

(Stavljane prijemnog štambilja)

Član 34.


(1) Na svaki primjerak pismena stavlja se otisak prijemnog štambilja sa datumom prijema pismena.

(2) Otisak prijemnog štambilja stavlja se, po pravilu, na prvu stranu u gornji desni dio pismena. Ako tu nema mjesta, otisak se stavlja na pogodno mjesto na prvoj stranici pismena.

(Raspoređivanje pismena)

Član 35.


(1) Primljena pismena raspoređuju se prema oznaci odgovarajućeg upisnika.

(2) Pismena hitne prirode i pismena po kojima treba odmah postupiti predaju se u rad bez odlaganja, a ostala pismena u toku radnog vremena istog dana kada je pismeno primljeno.

(Osnivanje predmeta i popis spisa)

Član 36.


(1) Primljena i raspoređena pismena zavode se u Owis PBiH- informacioni sistem za upravljanje predmetima i dokumentima u Pravobranilaštvu BiH u odgovarajući elektronski upisnik pod datumom kada su primljena, ako se pismenom osniva novi predmet.

(2) Raspoređivanje pismena kojima se osniva novi predmet vrši se u skladu sa Pravilnikom i kriterijima o poslovanju informacionog sistema za upravljanje predmetima i dokumentima OWIS u Pravobranilaštvu BiH.

(3) Pismeno iz prethodnog stava stavlja se u omot sa oznakom predmeta.

Član 37.


Oznaka predmeta se sastoji od oznake organizacione jedinice, zatim klasifikacione oznake, te slovne oznake upisnika i rednog broja predmeta u upisniku.

Član 38.


Ako se u toku postupka nastavi vođenje predmeta pod oznakom upisnika ili se izmjeni oznaka istog upisnika i broj predmeta u istom upisniku, ranija oznaka na omotu predmeta se precrtava i ispod nje stavlja nova oznaka. Ove izmjene se osim na omotima spisa evidentiraju i u Owis PBIH.

Član 39.


Primljena i raspoređena pismena kojim se ne osniva novi predmet, nakon stavljanja prijemnog štambilja se ulažu u predmet na koji se odnose, skeniraju u Owis PBiH i odmah dostavljaju izvršiocu kojem je predmet dodijeljen u rad.

(Sređivanje spisa)

Član 40.


Pismena se ulažu u elektronski spis kao i u fizički predmet i spajaju redom kojim su uvedena u popis spisa, tako da pismeno kasnijeg datuma bude iznad pismena ranijeg datuma. Istom hronologijom se pismena redaju i u Owis PBiH.

(Predaja predmeta u rad)

Član 41.


(1) Sređene predmete pisarna predaje u rad, fizički i elektronski kroz Owis PBiH.

(2) Predaja i vraćanje predmeta pisarnici vrši se preko evidencije u Owis PBiH sistemu.

(Otpremanje pismena)

Član 42.


(1) Otpremanje pismena radi dostavljanja vrši zaposlenik pisarne po pravilu istog dana kada je pismeno primljeno radi otpreme. Pismeno se može poslati i narednog dana samo ako se time ne ugrožavaju prekluzivni rokovi".

(2) Na primjerku pismena koje ostaje Pravobranilaštvu konstatira se otpremanje, datum otpreme i potpis zaposlenika koji vrši otpremanje.

Član 43.


Sve pošiljke u Pravobranilaštvu koje se otpremaju putem pošte su preporučene pošiljke, te se iste upisuju u dostavnu knjigu za poštu.

Član 44.


Pismena koja se dostavljaju putem kurira zavode se u posebnu dostavnu knjigu.

B) Upisnici, pomoćne knjige i druge evidencije


(Osnivanje i vođenje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija)

Član 45.


Upisnici služe za upisivanje pismena kojima se u Pravobranilaštvu osniva određeni predmet, evidentira tok postupka i pojedine radnje obavljene u toku postupka. Upisnici se vode elektronski u Owis PBiH.

Član 46.


Elektronski Upisnici se vode zasebno za svaku vrstu predmeta.

Član 47.


Prvi podnesci i druga pismena kojima se pokreće postupak i poduzimaju radnje u postupku zavode se u odgovarajuće elektronske upisnike.

Član 48.


(1) Elektronski Upis se ne može brisati.

(2) Ako je neki predmet pogrešno zaveden izvodi se pogrešan upis.

(3) Elektronski Predmet koji se zavodi iza pogrešno zavedenog predmeta dobiva novi sljedeći redni broj.

(Označavanje riješenih predmeta)

Član 49.


(1) Kad je predmet konačno riješen, isti se adaktira fizički na omotu spisa i elektronski kroz Owis PBiH.

(2) Predmet se smatra konačno riješenim kad to pravobranilac na omotu spisa potpiše i kroz Owis PBiH odobri.

Član 50.


Ako se u predmetu koji je u upisniku označen kao konačno riješen nastavi postupak, predmet se kroz OWIS PBiH aktivira, a na korice predmeta se stavlja oznaka aktivan.

(Spajanje i pripajanje predmeta u upisnicima)

Član 51.


Kada se više predmeta spoji radi sprovođenja jedinstvenog postupka spojeni predmet ili predmeti se vodi dalje pod oznakom predmeta u koji je predmet ili predmeti uložen.

Člana 52.


(1) Kad se neki predmet prilaže drugom, prilaganje će se zabilježiti na omotu spisa u koji je drugi spis uložen.

(2) Prilaganje će se zabilježiti i u Owis PbiH.

(Zaključivanje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija)

Član 53.


Elektronski Upisnici se zaključuju na kraju godine automatski.

Upisnici

Član 54.


(1) Pravobranilaštvo vodi slijedeće elektronske upisnike:

a) upisnik za parnične predmete "P"

b) upisnik za izvršne predmete "I"

c) upisnik za upravne predmete "U"

d) upisnik za predmete vansudske nagodbe "Pn"

e) upisnik za predmete pravnih mišljenja "M"

f) upisnik za predmete sa elementom inostranosti "Ei"

g) upisnik za ostale predmete "R"

h) upisnik za predmete uprave u Pravobranilaštvu "PBiH"

i) upisnik za adhezioni postupak "A"

j) upisnik za postupke pred Ustavnim sudom BiH "Usd"

Član 55.


U elektronski upisnik "P" upisuju se svi predmeti u kojima Pravobranilaštvo zastupa stranku u parničnom postupku u svojstvu tužioca, tuženog ili umješača, u vanparničnom postupku u svojstvu predlagača ili protivnika.

Član 56.


U elektronski upisnik "I" zavode se predmeti u kojima Pravobranilaštvo zastupa stranku u postupku izvršenja u svojstvu izvršenika, tražioca izvršenja ili sudionika kao i u postupku izvršenja konfiskacije imovine.

Član 57.


U elektronski upisnik "U" zavode se predmeti u upravnom postupku i upravnom sporu u kojima Pravobranilaštvo zastupa stranku.

Član 58.


U elektronski upisnik "Pn" zavode se predmeti prethodnog sporazumijevanja povodom zahtjeva stranaka za naknadu štete od pravnih osoba koje zastupa Pravobranilaštvo.

Član 59.


U elektronski upisnik "Ei" zavode se predmeti sa elementom inostranosti.

Član 60.


(1) U elektronski upisnik "M" zavode se zahtjevi pravnih osoba koje Pravobranilaštvo zastupa radi davanja pravnog mišljenja i pružanja druge pravne pomoći u vezi sa zaključivanjem imovinsko-pravnih ugovora, kao i zahtjevi za davanje pravnih mišljenja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata.

(2) U upisnik iz prethodnog stava zavode se i usmeni zahtjevi za davanje pravnog mišljenja i pružanja drugih vidova stručne pomoći, o kojima se sačinjava službena zabilješka.

Član 61.


U elektronski upisnik "R" zavode se pismena koja se ne upisuju ni u jedan drugi upisnik i pogrešno dostavljena pismena.

Član 62.


U elektronski upisnik "PBiH" zavode se pismena koja se odnose na poslove uprave Pravobranilaštva, a naročito na organizacione poslove, opća uputstva i spise, statistiku i izvještaje, finansijsko-materijalno poslovanje i poslove u vezi sa radnim odnosima.

Član 63.


U elektronski upisnik adhezionih predmeta "A" zavode se pismena koja se odnose na krivični postupak u kojem Pravobranilaštvo postavlja odštetni zahtjev u ime subjekata koje zastupa kao oštećene u krivičnom postupku.

Član 64.


U elektronski upisnik "Usd" zavode se pismena koja se odnose na zastupanje subjekata koje zastupa Pravobranilaštvo pred Ustavnim sudom BiH.

(Odlaganje predmeta u arhivu, čuvanje i izdavanje predmeta)

Član 65.


(1) Pravosnažno riješeni predmeti, i predmeti u kojima je odlučeno o vanrednim pravnim lijekovima odlažu se u arhivu i čuvaju kao završeni.

(2) Odlaganje predmeta u arhivu vrši se na osnovu pismene naredbe pravobranioca ili njegovog zamjenika, i odobrenja elektronskog obrasca za arhiviranje kroz Owis PBiH.

Član 66.


Na predmetu koji se odlaže u arhivu stavlja se oznaka roka čuvanja.

Član 67.


Predmeti odloženi u arhivu sređuju se po vrsti (parnični, upravni, izvršni i dr.) i po rednim brojevima u posebne fascikle. Na omote se stavljaju skraćene oznake, redni broj predmeta i godina (npr.P-I-1/03).

Član 68.
(1) Predmetima odloženim u arhivu rukuje arhivar

(2) O izdanim predmetima iz arhive vodi se posebna evidencija sa oznakom kome je predmet izdat i kad predmet treba da bude vraćen arhivi.

(3) Predmet iz arhiva izdaje se na osnovu pismenog zahtjeva, koji se stavlja na mjesto izdanog predmeta (obrazac br.13).

Član 69.


(1) Obrazac prijemnog štambilja, predviđen ovim Pravilnikom štampan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Na sva pitanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u Pravobranilaštvu BiH koja nisu obuhvaćena ovim Poslovnikom, primjenjuju se odredbe Pravilnika OWIS PBiH.

IV - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 70.


Ovaj Poslovnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine broj PBiH 26/04 od januara 2004. godine i Uputstvo o postupanju sa predmetima u Pravobranilaštvu BiH broj P-BiH 35/10 od 18.01.2010. godine.

Broj 01-10-PBiH-82/24
14. februara 2024. godine
Sarajevo
Pravobranilac
Bosne i Hercegovine
Almina Pilav, s. r.


Zamjenica pravobranioca
Jelena Cvijetić, s. r.
Zamjenica pravobranioca
Magdalena Papić, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]