BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#977
Optužnica – pranje novca

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


SUDU BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 35. stav 2. tačka h), člana 226. stav 1. i člana 227. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BiH), podižem:


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

Što je:

Na prijedlog i u dogovoru sa njemu poznatim licem/licima, dana _______ godine, u svojstvu vlasnika i odgovornog lica, u Osnovnom sudu _______, registrirao firmu _______, pod br. _______, broj registarskog uloška _______, sa sjedištem u _______ i otvorio transakcijske račune i to račun br. _______, kod _______ banke i račun br. _______, kod _______ banke, a sve u namjeri da se preko ovih računa vrši legalizacija nezakonito stečenog novca pravnih subjekata koji je poticao od prodaje robe za gotovinu izbjegavanjem plaćanja poreza na promet, kako bi se tako stečen novac ovim subjektima vratio u redovne tokove njihovog poslovanja, pa je tako od njemu poznatih lica preuzimao novac većeg broja pravnih subjekata sa područja Bosne i Hercegovine i istovremeno im stavljao na raspolaganje bjanko ovjerene narudžbenice sa izjavom firme _______ po osnovu kojih narudžbenica i izjava su pomenuta pravna lica u svojim knjigovodstvima sačinjavala fiktivne račune i otpremnice, kako bi prikazali kao da je između njih i firme _______ bilo stvarnog prometa, a potom novac koji je preuzimao i za koji je znao da je stečen vanžiralnim poslovanjem i utajom poreza na promet, uz odgovarajuće uplatnice, koje je potpisivao kao ovlašteno lice _______, uplaćivao kao „polog pazara“ na račune _______ i odmah isti po polaganju transferirao na račune 191 pravnog lica kao „uplat avansa, uplata za robu ili avans“ za robu koja nikada nije bila predmet stvarnog poslovanja ovih pravnih lica i _______, pa je tako preko pomenutih transakcijskih računa, otvorenih kod navedenih poslovnih banaka, izvršio uplate pravnim licima i to: _______ iz _______ iznos od _______ KM, _______ iz _______ iznos od _______ KM, _______ iz _______ iznos od _______ KM na koji način je novac koji nije bio u redovnim tokovima poslovanja, u ukupnom iznosu od _______ KM, preko navedenih transakcijskih računa ubacio u redovne tokove poslovanja pomenutih pravnih subjekata i na taj način prikrio, odnosno oprao novac stečen prodajom robe za gotovinu, neplaćanjem poreza propisanih zakonima FBiH, RS i Distrikta Brčko BiH u ukupnom iznosu od _______ KM.

Dakle, novac veće vrijednosti, za koji je znao da je pribavljen činjenjem krivičnog djela, primio i njime raspolagao, kako bi se upotrijebio u privrednom poslovanju, a vrijednost novca prelazi iznos od 50.000 KM.

Čime je počinio produženo krivično djelo Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ BiH).

Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu

a) U svojstvu svjedoka sasluša:
- _______, iz _______, ulica ______ broj _______,
- _______, iz _______ ulica _______ broj _______,
- _______, iz _______, ulica _______ broj _______,
- _______, iz _______, ulica _______ broj _______.

b) U svojstvu vještaka sasluša:
- _______, vještak financijske struke, nastanjen u _______, ulica _______ broj _______,
- _______, stalni sudski vještak grafolog – profesor _______, nastanjen u _______, ulica _______ broj _______.


2. Da se u izvrši uvid u:

- Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka financijske struke _______, od _______,
- Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka grafološke struke _______, od _______,
- Izvještaj Federalne porezne uprave FBiH _______ za pravnu osobu _______,
- Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta i spisa broj _______, od _______ sa originalnom dokumentacijom pravne osobe _______,
- Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta i spisa broj: _______ od _______ sa originalnom dokumentacijom pravne osobe _______ i izvještajem Federalne porezne uprave za firmu _______.

3. Da se osumnjičeni obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka za predviđeni iznos, koji će Tužilaštvo BiH predložiti do završetka krivičnog postupka, a koji se odnose na troškove financijskog vještačenja i za troškove u paušalnom iznosu, koje će sud odrediti, u zavisnosti od složenosti postupka.

4. Da se u skladu sa članom 110. KZ-a BiH od osumnjičenog oduzme pribavljena protivpravna imovinska korist na ime neobračunatog i neplaćenog poreza na promet proizvoda.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage pružaju sasvim pouzdan osnov za zaključak da je osumnjičeni počinio produženo krivično djelo pranja novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-a BiH, a sve u vezi članom 54. KZ BiH, koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret, i to upravo na način pobliže opisan u dispozitivu optužnice.

Naime, da je osumnjičeni počinio navedeno krivično djelo proizilazi, kako iz njegovog potpunog priznanja, u kome je do u detalje opisao na koji način je izvršio pranje novca, tako i iz iskaza svjedoka _______, čiji iskazi se prilažu uz optužnicu. Iskaz, odnosno priznanje osumnjičenog, kao i iskazi saslušanih svjedoka u cijelosti su objektivizirani originalnom pismenom dokumentacijom o poslovanju pravnih osoba, sa kojima je „poslovao“ osumnjičeni u svojstvu vlasnika i direktora svoje firme, a koja dokumentacija se također prilaže uz optužnicu, te također nalazom financijskog vještaka, kao i grafološkim vještačenjem po stalnom sudskom vještaku – grafologu.

Iz samog financijskog vještačenja poslovanja firme, čiji je osnivač i direktor osumnjičeni i dokumentacije mnogobrojnih firmi, koje su poslovale sa njegovom firmom jasno proizilazi da nije bilo faktičkog prometa u poslovanju između tih firmi, dok iz grafološkog vještačenja po stalnom sudskom vještaku – grafologu jasno proizilazi da se radi o fiktivnim transakcijama, jer je vještačenjem utvrđeno da osumnjičeni nije potpisivao predmetne otpremnice.

Prilažem materijal koji potkrepljuje navode optužnice kako slijedi:

1. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ iz _______ ulica _______ broj _______ od _______,
2. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ iz _______ ulica _______ broj _______ od _______,
3. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ iz _______ ulica _______ broj _______ od _______,
4. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ iz _______ ulica _______ broj _______ od _______,
5. Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
6. Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
7. Izvještaj Federalne porezne uprave FBiH _______ za pravnu osobu _______,
8. Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta i spisa broj _______ od _______ sa originalnom dokumentacijom pravne osobe _______,
9. Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog od _______.

Kod ovakvog stanja stvari, smatram da ima sasvim dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio produženo krivično djelo, koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret, zbog čega se i traži od sudije za prethodno saslušanje da ovu optužnicu potvrdi.

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA BiH
__________________
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]