BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4162
OPOREZIVANjE NAKNADE ZA ČUVANjE NOVČANIH SREDSTAVA DEPONOVANIH NA RAČUNIMA KOD BANAKA VAN TERITORIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o porezu na dobit

član 38 stav 3

Naknada za čuvanje novčanih sredstava deponovanih na računima kod banaka van teritorije Bosne i Hercegovine smatra se oporezivim prihodom budući da se navedena naknada smatra prihodom nerezidenta.

"Da li su ino-usluge koje nerezidenti fakturišu domaćim bankama sa sjedištem u FBiH, oporezovane porezom po odbitku. Radi so o naknadi za čuvanje novčanih sredstava deponovanih na računima kod banaka van teritorije Bosne i Hercegovine?

Članom 38. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) propisano je da se porez po odbitku obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji, te su taksativno navedeni prihodi, a između ostalog i prihod na ime kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim instrumentima i aranžmanima.

Stavom 9. člana 38. Zakona propisano je da se kamata smatra prihod od potraživanja svih vrsta, bilo da su osigurana hipotekom ili ne i bilo da nose pravo na udio u dobiti dužnika ili ne, a posebno prihod od državnih vrijednosnih papira i prihod od obveznica ili pozajmica, uključujući premije i nagrade na takve vrijednosne papire, obveznice ili pozajmice. Zatezne kamate ne smatraju se kamatom u smislu ovog člana.

Stavom 3. istog člana propisano je da plaćanju poreza po odbitku ne podliježu: a) kamate na kredite koje daju dobavljači za nabavku opreme za proizvodne djelatnosti; b) kamata na državne obveznice; i c) premija osiguranja za reosiguranje od rizika u Federaciji koju plaća reosiguravalac koji ima odobrenje za rad od nadzornog organa.

Slijedom navedenih odredbi, gdje se kamate ili njen funkcionalni ekvivalent koji su predmet poreza po odbitku, smatraju prihodi nerezidenta nastali u/ili iz izvora, na ime potraživanja bilo koje vrste, a isplaćuju se nerezidentu na ime dužničkog odnosa nad sredstvima, mišljenja smo da isplata naknade za sredstva deponovana na računu kod ino banaka gdje su depoziti iz izvora, a naknada nastaje na ime dužničkog odnosa iz potraživanja - depozita, smatraju oporezivim prihodom iz člana 38. Zakona, ukoliko iste nisu izuzete prema stavu 3. istog člana."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-02-4-2268/19 od 27.5.2019. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]