BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2205
Olakšice za strane investitore

Različite razine vlasti u Bosni i Hercegovini nude niz garancija i zaštita kojim se ohrabruju strana ulaganju u našu zemlju. Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH stranim investitorima se garantuje ravnopravan tretman i podrška. S tim u vezi, garantuje se nacionalni tretman stranim ulagačima, odnosno strani ulagači imaju ista prava i obveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.

Strani ulagači imaju pravo, radi svojih ulaganja, na teritoriju Bosne i Hercegovine otvoriti račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti. Strani ulagači će imati pravo slobodno upošljavati strane državljane iz inozemstva ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju. Oni su zaštićeni od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije i mjera s jednakim učinkom; takve mjere mogu se poduzeti isključivo u javnom interesu, sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima, uz plaćanja primjerene naknade.

Strani ulagači imaju ista vlasnička prava nad nekretninama kao bh. pravni subjekti (preko pravnih lica koja osnivaju, a ne kao fizička lica - stranci). Strani ulagači imaju pravo vršiti transfer u inozemstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Carinske obaveze i strana ulaganja

Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obveza, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću.

Radi korištenja carinske povlastice, uz pismeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja, korisnik povlastice carinskom tijelu, mjerodavnom prema mjestu sjedišta korisnika povlastice, podnosi:

ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju na temelju kojeg se uvozi oprema za koju se traži oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja
dokaz o registraciji stranog uloga kod mjerodavnog tijela države
izjavu ulagača da oprema nije starija od 10 godina
specifikaciju opreme po tarifnim oznakama i naimenovanjima iz Carinske tarife BiH, uz -označavanje količine te pojedinačne i ukupne vrijednosti, koju je ovjerio korisnik povlastice
potvrdu da uvozna oprema zadovoljava standarde u pogledu zaštite čovjekove sredine i ostale standarde iz oblasti zaštite na radu, koju je izdala institucija ili drugo tijelo mjerodavno za područje te djelatnosti.

Carinska služba donosi odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Slobodne zone

Slobodne zone u BiH su dio Bosne i Hercegovine i imaju status pravnog lica. U skladu sa Zakonom o slobodnim zonama BiH osnivač slobodne zone može biti jedna ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih osoba koje su registrirovane u BiH.

Korisnici slobodne zone ne plaćaju PDV i uvozna davanja na opremu koja će se koristiti za proizvodnju. Ulaganja u slobodne zone, transfer dobiti i prijenos ulaganja su slobodni. Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe, koja se izvozi iz slobodne zone, preći najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.
Entiteti i posebne pogodnosti

U Federaciji BiH prema važećem Zakonu o porezu na dobit FBiH strani ulagači uživaju sljedeće pogodnosti: Poreznom obvezniku koji izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti više od 50% ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 30% iznosa u godini investiranja. Poreznom obvezniku koji u periodu od pet uzastopnih godina izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 20 miliona KM, s tim da u prvoj godini investira 4 miliona KM, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 50% iznosa u godinama investiranja. Porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to: trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

Poreskom obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti u vrijednosti većoj od 50% ostvarene dobiti (poreske osnovice) tekućeg poreskog perioda, umanjuje se obaveza poreza na dobit za 30%.

Zakonom o poticajima za privredni razvoj u Brčko Distriktu osigurano oslobađanje od komunalne naknade za istaknuti naziv firme, naknada sudskih taksi za registraciju poslovnog subjekta i upis promjena u registar za novoosnovana poduzeća i poduzetnike, naknada troškova priključenja na napajanje vode i kanalizacijsku mrežu.

Također, u Brčko Distriktu BiH stranom investitoru će biti osigurana naknada plaćenih taksi nužnih za dobivanje lokacije, građevinske dozvole i odobrenja za upotrebu objekta, naknada troškova u iznosu razlike u cijeni električne energije i vode koju plaćaju poduzeća i cijene koju plaćaju domaćinstva, naknada uplaćenih doprinosa za zapošljavanje u ukupnom iznosu za novozaposlene osobe, naknada za plaće za porodiljni dopust u iznosu od 100%, poticanje poslodavca u iznosu od 50% od ukupnih obaveza za zdravstveno osiguranje novozaposlenih radnika, naknada novčanog iznosa u visini novih investicija uloženih u nabavku osnovnih sredstava koja se unose u popis osnovnih sredstava, a do visine utvrđenog i uplaćenog poreza na dobit ili dohodak za godinu u kojoj je izvršena kupovina osnovnih sredstava, s tim da se razlika između iznosa poreza na dobit ili dohodak i izvršene nabavke ne može se prenositi u narednu godinu.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]