BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5658
ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH SUBJEKATA I FIZIČKIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 44/2019, 77/2021 i 40/2024)


DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet i cilj odluke)

(1) Ovom odlukom Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) uspostavlja Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Centralni registar kredita) i utvrđuje njegov sadržaj, tipove zaduženja, način i rokove dostavljanja podataka i uslove i način njihovog korištenja.

(2) Cilj uspostavljanja Centralnog registra kredita jeste da se kroz stvaranje jedinstvene baze podataka o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih lica, potpomogne stabilnost finansijskog sistema Bosne i Hercegovine.

Član 2

(Centralni registar kredita)

(1) Centralni registar kredita uspostavlja i vodi Centralna banka.

(2) Centralni registar kredita je elektronska zbirka podataka o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih lica.

(3) Podaci iz Centralnog registra kredita nisu javni i mogu se davati na korištenje samo pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom.

Član 3

(Definicije pojmova)

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

a) poslovni subjekt je svaki subjekt kojem je dodijeljen jedinstveni identifikacioni broj;

b) fizičko lice je svako lice koje ima jedinstveni matični broj i fizičko lice nerezident/stranac koji posjeduje identifikacioni broj dodijeljen od strane nadležne poreske uprave;

c) učesnik u registru je svaka banka, mikrokreditna organizacija, štedno-kreditna organizacija, lizing društvo, društvo za faktoring, svako drugo društvo koje je pod ingerencijom nadležne entitetske agencije za bankarstvo, subjekat registrovan za plasiranje finansijskih sredstava koji je na vlastiti zahtjev uključen u Centralni registar kredita, kao i svaki drugi subjekat koji se bavi otkupom potraživanja koja su evidentirana u Centralnom registru kredita;

d) zaduženje je svako evidentirano kreditno i drugo zaduženje poslovnog subjekta ili fizičkog lica koje ima prema učesniku u registru.

DIO DRUGI - SADRŽAJ CENTRALNOG REGISTRA KREDITA

Član 4

(Sadržaj Centralnog registra kredita za poslovne subjekte)

Učesnici u registru su obavezni da za svako zaduženje poslovnog subjekta koje vode, u Centralni registar kredita, dostavljaju sljedeće podatke:

1. Identifikator zaduženja - Sastavljen je od šifre učesnika u registru, znaka "-" i broja ugovora;

2. Šifra učesnika u registru - Upisuje se jedinstvena šifra učesnika u registru koju dodjeljuje Centralna banka;

3. Šifra učesnika u registru od koje je preuzeto zaduženje - Upisuje se šifra učesnika u registru od koje je preuzeto zaduženje;

4. Šifra učesnika u registru kojoj se prenosi zaduženje - Upisuje se šifra učesnika u registru kojoj se predaje zaduženje;

5. Namjena - Upisuje se namjena zaduženja prema šifarniku koji ažurira Centralna banka;

6. Tip kolaterala - Upisuje se tip kolaterala prema šifarniku koji ažurira Centralna banka;

7. Tip klijenta - Upisuje se tip klijenta za zaduženje:

P - poslovni subjekt, vlasnik zaduženja,

N - nerezident, vlasnik zaduženja,

S - prodavac (faktoring),

B - kupac/dužnik (faktoring),

G - žirant,

C - sudužnik;

8. Jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta - Upisuje se jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta, vlasnika zaduženja;

9. Naziv poslovnog subjekta - Upisuje se naziv poslovnog subjekta vlasnika zaduženja, iz rješenja o upisu u sudski registar ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

10. Adresa - Upisuje se adresa poslovnog subjekta, vlasnika zaduženja;

11. Grad - Upisuje se grad sjedišta poslovnog subjekta, vlasnika zaduženja;

12. Poštanski broj - Upisuje se poštanski broj sjedišta poslovnog subjekta, vlasnika zaduženja;

13. Sjedište - Upisuje se oznaka teritorijalno-političke zajednice sjedišta poslovnog subjekta, vlasnika zaduženja:

FE - Federacija BiH,

RS - Republika Srpska,

DB - Brčko distrikt,

XX - Nepoznato,

NR - Nerezidenti;

14. Šifra djelatnosti poslovnog subjekta, stari format - Upisuje se šifra djelatnosti u obliku n2.n3., ukoliko učesnik u registru ne raspolaže informacijama o šifri djelatnosti u novom formatu;

15. Šifra djelatnosti, novi format - Upisuje se šifra djelatnosti u obliku n2.n2.;

16. Tip klasifikacije zaduženja - Upisuje se tip klasifikacije:

1 - klasifikacija,

2 - IFRS klasifikacija;

17. Tekuća klasifikacija zaduženja - Upusuje se tekuća klasifikacija zaduženja za jedan ili oba tipa klasifikacije. Šifarnik IFRS klasifikacije ažurira Centralna banka;

18. Prethodna klasifikacija zaduženja - Ukoliko je došlo do promjene klasifikacije zaduženja, upusuje se prethodna klasifikacija zaduženja za jedan ili oba tipa klasifikacije. Šifarnik IFRS klasifikacije ažurira Centralna banka;

19. Datum zadnje promjene klasifikacije - Ukoliko je došlo do promjene klasifikacije zaduženja, za svaki tip se upisuje datum zadnje promjene klasifikacije zaduženja;

20. Tip zaduženja - Upisuje se oznaka tipa zaduženja poslovnog subjekta:

1 - kredit,

2 - akreditiv,

3 - garancije,

4 - kreditne kartice,

5 - faktoring,

6 - lizing,

99 - ostala zaduženja;

21. Podtip zaduženja - Upisuje se oznaka podtipa zaduženja poslovnog subjekta i to za:

a) kredite:

KR - kredit,

KO - komisioni kredit,

RE - revolving kredit,

b) akreditive: XX,

c) garancije: XX,

d) kreditne kartice: KK - kreditna kartica,

e) faktoring:

BR - faktoring bez regresa,

SR - faktoring s regresom,

EM - faktoring eskont mjenica,

f) lizing:

FL - finansijski lizing,

OL - operativni lizing,

g) ostala zaduženja:

VK - okvirni kredit,

VL - okvirni lizing,

XX - drugo;

22. Datum puštanja zaduženja u realizaciju - Upisuje se datum puštanja zaduženja u realizaciju;

23. Datum otplate zaduženja - Upisuje se ugovoreni datum dospijeća zaduženja (datum otplate);

24. Stvarni datum zatvaranja zaduženja - Upisuje se stvarni datum zatvaranja zaduženja;

25. Datum aktivacije akreditiva/garancije na teret banke - Upisuje se datum aktivacije za akreditive i garancije;

26. Oznaka valute u kojoj je zaduženje odobreno - Upisuje se oznaka valute po standardu ISO 4217;

27. Tip iznosa - Upisuje se oznaka tipa iznosa:

1 - iznos zaduženja,

2 - ostatak/saldo duga po zaduženju,

3 - dospjela nenaplaćena glavnica po zaduženju,

4 - dospjela nenaplaćena kamata po zaduženju,

5 - finansijski limit (faktoring),

6 - kreditni limit (faktoring),

7 - saldo otkupljenog potraživanja (faktoring),

8 - saldo avansa (faktoring),

9 - anuitet (cjelokupni iznos anuiteta),

10 - rata (fiksni iznos glavnice bez kamate),

11 - iznos aktivacije garancije/akreditiva,

12 - rezidualna vrijednost;

28. Iznos - Upisuje se iznos za odgovarajući tip iznosa;

29. Tip kamate - Upisuje se tip kamate:

1 - fiksna,

2 - varijabilna;

30. Valuta indeksiranja - Upisuje se oznaka valute indeksiranja prema standardu ISO 4217;

31. Žirant vraća - Upisuje se datum zadnjeg angažovanja sredstava žiranta, unosi se samo za kredite i komisione kredite;

32. Aktivnost zaduženja - Upisuju se sljedeće vrijednosti:

1 - aktivno,

0 - zatvoreno,

2 - zatvoreno zbog prenosa na drugog učesnika u registru zbog spajanja ili ispravke greške;

33. Razlog zatvaranja - Šalje se samo kada je status zaduženja 0. Razlog zatvaranja može da bude:

1 - otpisano,

2 - otplaćeno,

3 - reprogramirano,

4 - otkupljeno,

5 - neaktivan učesnik u registru (dozvoljeno samo za Centralnu banku);

34. Pokrivenost akreditiva - Upisuju se sljedeće vrijednosti (samo za akreditive):

1 - pokriven,

2 - nepokriven;

35. Vrsta garancije - Upisuju se sljedeće vrijednosti (samo za garancije):

1 - činidbena garancija,

2 - plativa garancija;

36. Indikator zaduženja - Upisuju se sljedeće vrijednosti:

K - kratkoročni,

D - dugoročni,

O - ostalo;

37. Datum aktivacije - Datum aktivacije akreditiva/garancije na teret banke,

38. Broj dana kašnjenja - upisuje se broj dana kašnjenja izračunat u skladu sa propisima nadležne entitetske agencije za bankarstvo.

Član 5

(Sadržaj Centralnog registra kredita za fizička lica)

Učesnici u registru su obavezni da za svako zaduženje fizičkog lica koje vode, u Centralni registar kredita, dostavljaju sljedeće podatke:

1. Identifikator zaduženja - Sastavljen je od šifre učesnika u registru, znaka "-" i broja ugovora;

2. Šifra učesnika u registru - Upisuje se jedinstvena šifra učesnika u registru koju dodjeljuje Centralna banka;

3. Šifra učesnika u registru od koje je preuzeto zaduženje - Upisuje se šifra učesnika u registru od koje je preuzeto zaduženje;

4. Šifra učesnika u registru kojoj se prenosi zaduženje - Upisuje se šifra učesnika u registru kojoj se predaje zaduženje;

5. Namjena - Upisuje se namjena zaduženja prema šifarniku koji ažurira Centralna banka;

6. Tip kolaterala - Upisuje se tip kolaterala prema šifarniku koji ažurira Centralna banka;

7. Tip klijenta - Upisuje se tip klijenta za zaduženje:

F - fizičko lice, vlasnik zaduženja,

N - nerezident, vlasnik zaduženja,

G - žirant,

C - sudužnik;

8. Jedinstveni matični broj fizičkog lica, odnosno identifikacioni broj fizičkog lica nerezidenta/stranca - Upisuje se jedinstveni matični broj fizičkog lica, vlasnika zaduženja. Ukoliko se radi o fizičkom licu nerezidentu/strancu, onda se upisuje identifikacioni broj dodijeljen od strane nadležne poreske uprave;

9. Ime i prezime - Upisuju se ime i prezime fizičkog lica, vlasnika zaduženja;

10. Adresa - Upisuje se adresa fizičkog lica, vlasnika zaduženja;

11. Grad - Upisuje se grad fizičkog lica, vlasnika zaduženja;

12. Poštanski broj - Upisuje se poštanski broj prebivališta fizičkog lica, vlasnika zaduženja;

13. Sjedište - Upisuje se oznaka teritorijalnopolitičke zajednice prebivališta fizičkog lica, vlasnika zaduženja;

FE - Federacija BiH,

RS - Republika Srpska,

DB - Brčko distrikt,

XX - Nepoznato,

NR - Nerezidenti;

14. Tip klasifikacije zaduženja - Upisuje se tip klasifikacije:

1 - klasifikacija,

2 - IFRS klasifikacija;

15. Tekuća klasifikacija zaduženja - Upusuje se tekuća klasifikacija zaduženja za jedan ili oba tipa klasifikacije. Šifarnik IFRS klasifikacije ažurira Centralna banka;

16. Prethodna klasifikacija zaduženja - Ukoliko je došlo do promjene klasifikacije zaduženja, upusuje se prethodna klasifikacija zaduženja za jedan ili oba tipa klasifikacije. Šifarnik IFRS klasifikacije ažurira Centralna banka;

17. Datum zadnje promjene klasifikacije - Ukoliko je došlo do promjene klasifikacije zaduženja, za svaki tip se upisuje datum zadnje promjene klasifikacije zaduženja;

18. Tip zaduženja - Upisuje se oznaka tipa zaduženja fizičkog lica:

1 - kredit,

2 - akreditiv,

3 - garancije,

4 - kreditne kartice,

6 - lizing,

99 - ostala zaduženja;

19. Podtip zaduženja - Upisuje se oznaka podtipa zaduženja fizičkog lica i to za:

a) Kredite:

KR - kredit,

KO - komisioni kredit,

RE - revolving kredit,

b) Akreditive: XX,

c) Garancije: XX,

d) Kreditne kartice:

OD - Odloženo plaćanje,

KK - kreditna kartica,

e) Lizing:

FL - finansijski lizing,

OL - operativni lizing,

f) Ostala zaduženja:

VK - okvirni kredit,

VL - okvirni lizing,

XX - drugo;

20. Datum puštanja zaduženja u realizaciju - Upisuje se datum puštanja zaduženja u realizaciju;

21. Datum otplate zaduženja - Upisuje se ugovoreni datum dospijeća zaduženja (datum otplate);

22. Stvarni datum zatvaranja zaduženja - Upisuje se datum zatvaranja zaduženja;

23. Datum aktivacije akreditiva/garancije na teret banke - Upisuje se datum aktivacije za akreditive i garancije;

24. Oznaka valute u kojoj je zaduženje odobreno - Upisuje se oznaka valute po standardu ISO 4217;

25. Tip iznosa - Upisuje se oznaka tipa iznosa:

1 - iznos zaduženja,

2 - ostatak/saldo duga po zaduženju,

3 - dospjela nenaplaćena glavnica po zaduženju,

4 - dospjela nenaplaćena kamata po zaduženju,

9 - anuitet (cjelokupni iznos anuiteta),

10 - rata (fiksni iznos glavnice bez kamate),

11 - iznos aktivacije garancije/akreditiva,

12 - rezidualna vrijednost;

26. Iznos - Upisuje se iznos za odgovarajući tip iznosa;

27. Tip kamate - Upisuje se tip kamate:

1 - fiksna,

2 - varijabilna;

28. Valuta indeksiranja - Upisuje se oznaka valute indeksiranja prema standardu ISO 4217;

29. Žirant vraća - Upisuje se datum zadnjeg angažovanja sredstava žiranta, unosi se samo za kredite i komisione kredite;

30. Aktivnost zaduženja - Upisuju se sljedeće vrijednosti:

1 - aktivno,

0 - zatvoreno,

2 - zatvoreno zbog prenosa na drugog učesnika u registru zbog spajanja ili ispravke greške;

31. Razlog zatvaranja - Šalje se samo kada je status zaduženja 0. Razlog zatvaranja može da bude:

1 - otpisano,

2 - otplaćeno,

3 - reprogramirano,

4 - otkupljeno,

5 - neaktivan učesnik u registru (dozvoljeno samo za Centralnu banku);

32. Pokrivenost akreditiva - Upisuju se sljedeće vrijednosti (samo za akreditive):

1 - pokriven,

2 - nepokriven;

33. Vrsta garancije - Upisuju se sljedeće vrijednosti (samo za garancije):

1 - činidbena garancija,

2 - plativa garancija;

34. Indikator zaduženja - Upisuju se sljedeće vrijednosti:

K - kratkoročni,

D - dugoročni,

O - ostalo;

35. Datum aktivacije - Datum aktivacije akreditiva/garancije na teret banke.

36. Broj dana kašnjenja - upisuje se broj dana kašnjenja izračunat u skladu sa propisima nadležne entitetske agencije za bankarstvo.

DIO TREĆI - NAČIN I ROKOVI DOSTAVLjANjA PODATAKA

Član 6

(Način i rokovi dostavljanja podataka)

(1) Učesnici u registru su obavezni da podatke iz članova 4. i 5. ove odluke u Centralni registar kredita dostavljaju elektronski, najkasnije narednog radnog dana od dana nastanka promjena podataka, u periodu od 08.00 do 16.00 časova.

(2) Pod radnim danom iz stava (1) ovog člana smatra se radni dan utvrđen propisom Centralne banke kojim se utvrđuju operativna pravila za žirokliring.

Član 7

(Odgovornost za dostavljene podatke)

(1) Učesnici u registru odgovoraju za tačnost i blagovremenost dostavljenih podataka, a Centralna banka odgovara za istovjetnost dostavljenih podataka s podacima u Centralnom registru kredita i administriranje registra.

(2) Centralna banka podatke iz članova 4. i 5. ove odluke ažurira odmah po njihovom prijemu, nakon čega su ažurirani podaci dostupni korisnicima podataka.

(3) U slučaju prestanka postojanja učesnika u registru, isti je dužan poslati podatke iz člana 4. tačke 33. i člana 5. tačke 31. ove odluke, za sva zaduženja koja je dostavio u Centralni registar kredita i to tako da sva preostala aktivna zaduženja evidentira kao zatvorena u skladu sa članom 4. tačka 32. i članom 5. tačka 30. ove odluke. Pri zatvaranju, podaci o zaduženju se dostavljaju nepromijenjeni, odnosno u onakvom obliku u kakvom su bili u momentu zatvaranja.

(4) Ukoliko učesnik u registru ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana, Centralna banka će u roku od 60 dana od datuma prijema akta nadležnog organa o prestanku postojanja učesnika u registru, odnosno od datuma saznanja za prestanak postojanja učesnika u registru, u Centralnom registru kredita izvršiti odgovarajuće promjene, kako bi aktivna zaduženja koja je taj učesnik u registru dostavio u Centralni registar kredita bila zatvorena. Razlog zatvaranja će u ovom slučaju biti indikator 5 - neaktivan učesnik u registru iz člana 4. tačke 33. i člana 5. tačke 31. ove odluke. Ostale informacije o zaduženju će biti nepromijenjene.

(5) Na pisani zahtjev učesnika u registru ili u slučaju neaktivnosti učesnika, Centralna banka će u Centralnom registru kredita izvršiti odgovarajuće promjene, kako bi aktivna zaduženja koja je taj učesnik u registru dostavio u Centralni registar kredita, promijenila status aktivnosti i bila zatvorena. Razlog zatvaranja će u ovom slučaju biti indikator 5 - neaktivan učesnik u registru iz člana 4. tačka 33. i člana 5. tačka 31. ove odluke. Ostale informacije o zaduženju će biti nepromijenjene.

(6) Centralna banka će učesniku u registru uskratiti pravo pristupa podacima iz Centralnog registra kredita nakon prijema pismenog zahtjeva učesnika ili nakon utvrđivanja neaktivnosti učesnika.

(7) Pod pojmom neaktivan učesnik se podrazumijeva učesnik koji nije ažurirao podatke u registru na način utvrđen u članu 6. stav (1) odluke, u periodu od najmanje 12 mjeseci. https://advokat-prnjavorac.com

DIO ČETVRTI - USLOVI I NAČIN KORIŠTENjA PODATAKA

Član 8

(Pristup podacima)

(1) Podacima iz Centralnog registra kredita može se pristupiti:

a) direktnim uvidom putem interneta i

b) u formi pojedinačnih izvještaja.

(2) Pretraživanje u Centralnom registru kredita može se vršiti samo putem jedinstvenog identifikacionog broja poslovnog subjekta, jedinstvenog matičnog broja fizičkog lica, odnosno identifikacionog broja fizičkog lica nerezidenta/stranca.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ukoliko je poslovni subjekat ili fizičko lice usljed nedostatka podatka o identifikacionom broju, odnosno jedinstvenom matičnom broju u Centralnom registru kredita evidentiran pod jedinstvenim identifikatorom (broj koji se sastoji od trinaest jedinica), u tom slučaju se pretraživanje vrši pomoću jedinstvenog identifikatora i naziva poslovnog subjekta, odnosno imena i prezimena fizičkog lica.

(4) Sve akte u vezi sa distribucijom podataka iz Centralnog registra kredita potpisuje viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje spoljnog duga, evropske integracije i platne sisteme.

Član 9

(Direktni uvid putem interneta)

(1) Korisnici podataka iz Centralnog registra kredita koji imaju pravo na direktni uvid u podatke putem interneta su:

a) Centralna banka,

b) učesnici u registru iz člana 3. tačka c) ove odluke, osim subjekata koji nisu pod nadležnošću entitetskih agencija za bankarstvo,

c) entitetske agencije za bankarstvo, sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva, notari u svojstvu povjerenika suda u svrhu provođenja ostavinskih postupaka, organi unutrašnjih poslova i policijske agencije.

(2) Centralna banka ostvaruje pristup Centralnom registru kredita direktnim uvidom u cilju izdavanja pojedinačnog izvještaja na osnovu potpunog i urednog zahtjeva iz člana 10. stav (2) ove odluke.

(3) Učesnici u registru iz stava (1) tačka b) ovog člana, podacima iz Centralnog registra kredita mogu pristupiti direktnim uvidom isključivo uz pisanu saglasnost poslovnog subjekta, odnosno fizičkog lica.

(4) Pisana saglasnost poslovnog subjekta mora biti svojeručno potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom tog poslovnog subjekta ili potpisana elektronskim potpisom u skladu sa propisom kojim je uređena oblast elektronskog potpisa u BiH, dok pisana saglasnost fizičkog lica mora biti svojeručno potpisana od strane tog fizičkog lica i mora sadržavati broj njegovog identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao ili potpisana elektronskim potpisom u skladu sa propisom kojim je uređena oblast elektronskog potpisa u BiH.

(5) Organi iz stava (1) tačka c) ovog člana prilikom svakog pristupa podacima iz Centralnog registra kredita direktnim uvidom obavezni su u označenom polju upisati svrhu i pravni osnov za pristup podacima.

(6) Svi korisnici podataka iz stava (1) ove odluke dužni su sami obezbijediti tehničke uslove potrebne za pristup Centralnom registru kredita.

(7) Svaki pojedinačni pristup podacima iz Centralnog registra kredita se bilježi i ostvaruje se isključivo upotrebom validnog certifikata u obliku USB ključa i lozinke ili upotrebom validnog certifikata u obliku pametne kartice i lozinke.

Član 10

(Pristup podacima u formi pojedinačnih izvještaja)

(1) Davanje podataka iz Centralnog registra kredita u formi pojedinačnih izvještaja Centralna banka vrši samo na osnovu pisanog zahtjeva zakonom ovlaštenih organa radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti utvrđene zakonom.

(2) Pisani zahtjev iz stava (1) ovog člana, upućen Centralnoj banci, mora sadržavati puni naziv poslovnog subjekta, odnosno puno ime i prezime fizičkog lica za kojeg se traže podaci, jedinstveni identifikacioni broj odnosno jedinstveni matični broj, svrhu i pravni osnov za dobijanje i korištenje podatka, kao i vrstu podataka koji se traže.

(3) Ukoliko je zahtjev iz stava (2) ovog člana potpun i uredan, Centralna banka će dostaviti tražene podatke ako je to potrebno da bi se obavili poslovi u okviru zakonom utvrđene nadležnosti.

(4) Izdavanje pojedinačnih izvještaja iz Centralnog registra kredita mogu vršiti banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, lizing društva i društva za faktoring i svako drugo društvo koje je pod ingerencijom nadležne entitetske agencije za bankarstvo, na osnovu pisanog zahtjeva poslovnog subjekta ili fizičkog lica upućenog navedenom učesniku u registru. Pisani zahtjev upućen učesniku u registru iz ovog stava može se odnositi na dostavljanje pojedinačnog izvještaja samo za tog poslovnog subjekta, odnosno fizičkog lica koje je i podnijelo zahtjev. Ukoliko učesnik u registru iz ovog stava vrši izdavanje pojedinačnih izvještaja iz Centralnog registra kredita, dužan je o tome obavijestiti Centralnu banku.

(5) Pisani zahtjev poslovnog subjekta mora biti svojeručno potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom tog poslovnog subjekta ili potpisan elektronskim potpisom u skladu sa propisom kojim je uređena oblast elektronskog potpisa u BiH, dok pisani zahtjev fizičkog lica mora biti svojeručno potpisan od strane tog fizičkog lica i mora sadržavati broj njegovog identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao ili potpisan elektronskim potpisom u skladu sa propisom kojim je uređena oblast elektronskog potpisa u BiH.

(6) Pisani zahtjev iz stava (5) ovog člana važi samo za jedan pristup podacima iz Centralnog registra kredita.

Član 11

(Vrste izvještaja)

(1) Uvid u podatke iz Centralnog registra kredita je moguć kroz sljedeće izvještaje:

a) Izvještaj o tekućim zaduženjima poslovnog subjekta (BP1),

b) Izvještaj o zatvorenim zaduženjima poslovnih subjekata (BP2),

c) Izvještaj o tekućim zaduženjima fizičkog lica (BF1) i

d) Izvještaj o zatvorenim zaduženjima fizičkog lica (BF2).

(2) Izvještaji iz tačke b) i d) stava (1) ovog člana sadrže podatke o zatvorenim zaduženjima za posljednjih pet godina, računajući od datuma stvarne otplate zaduženja.

(3) Centralna banka i entitetske agencije za bankarstvo imaju pravo pristupa registru u cilju generisanja različitih statističkih izvještaja za vlastite potrebe, a koji ne sadrže pojedinačne podatke.

Član 12

(Vrste podataka u izvještajima)

(1) Svi izvještaji iz člana 11. stava (1) ove odluke sadrže datum i vrijeme kreiranja izvještaja, naziv poslovnog subjekta, odnosno ime i prezime fizičkog lica, adresu i jedinstveni identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj poslovnog subjekta, odnosno fizičkog lica.

(2) U zavisnosti od tipa zaduženja izvještaji iz člana 11. stava (1) ove odluke mogu da sadrže i druge podatke navedene u članovima 4. i 5. ove odluke.

Član 13

(Način korištenja podataka)

(1) Korisnici podataka iz člana 9. stava (1) ove odluke, podatke iz Centralnog registra kredita mogu koristiti isključivo radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i dobijene podatke ne mogu dalje reprodukovati i distribuirati.

(2) Korisnici podataka iz člana 10. stava (4) ove odluke, mogu izdavati pojedinačne izvještaje iz Centralnog registra kredita isključivo u svrhu propisanu navedenim članom i stavom.

Član 14

(Mjere za zaštitu ličnih podataka i rokovi čuvanja)

(1) Lični podaci iz člana 5. ove odluke, koje banke dostavljaju u Centralni registar kredita, Centralna banka prikuplja i obrađuje u skladu sa propisom kojim je uređena oblast zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

(2) Centralna banka provodi organizaciono-tehničke mjere zaštite ličnih podataka dostavljenih u Centralni registar kredita koje obuhvataju informisanje i obuku službenika koji rade na obradi ličnih podataka, fizičke mjere zaštite radnih prostorija i opreme u kojima se vrši obrada ličnih podataka, sprečavanje neovlaštenog pristupa ličnim podacima, sprečavanje neovlaštenog umnožavanja, kopiranja, prepisivanja ličnih podataka i sprečavanje uništavanja ličnih podataka, a koje su detaljno razrađene u propisu Centralne banke kojim je urađena zaštita ličnih podataka u Centralnoj banci.

(3) Mjere zaštite koje se odnose na lične podatke Centralna banka primjenjuje i na podatke iz člana 4. ove odluke.

(4) Podatke iz člana 4. i 5. ove odluke Centralna banka čuva pet godina, računajući od stvarnog datuma zatvaranja zaduženja, a ukoliko isti ne postoji, od zadnjeg datuma ažuriranja zatvorenog zaduženja, nakon čega se ti podaci brišu.

(5) Informacije o pristupu podacima iz Centralnog registra kredita Centralna banka čuva pet godina od datuma pristupanja registru.

Član 15

(1) Centralna banka će na osnovu pisanog zahtjeva nosioca ličnih podataka čiji se lični podaci prikupljaju i dostavljaju u Centralni registar kredita, pristupiti podacima u Centralnom registru kredita i dostaviti podnosiocu zahtjeva, obavještenje o obradi njegovih ličnih podataka koje potpisuje viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje spoljnog duga, evropske integracije i platne sisteme, u skladu sa propisom kojim je uređena oblast zaštite ličnih podataka u BiH.

(2) Nosilac ličnih podataka čiji se lični podaci prikupljaju i dostavljaju u Centralni registar kredita, pisani zahtjev iz stava (1) ovog člana, može predati lično na protokol Centralne banke ili dostaviti poštom na adresu Centralne banke.

DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

(Naknada)

(1) Učesnici u registru, po osnovu korištenja podataka iz Centralnog registra kredita, plaćaju naknadu u iznosu utvrđenom propisom Centralne banke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka.

(2) Ukoliko Centralna banka izdaje izlaznu fakturu za usluge iz stava (1) ovog člana, potpisuje je viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje spoljnog duga, evropske integracije i platne sisteme.

(3) Naknada iz stava (1) ovog člana će se obračunavati kvartalno i od banaka će se naplaćivati direktnim zaduženjem s njihovog računa rezervi, dok će se ostalim učesnicima u registru naknada fakturisati.

(4) Ukoliko učesnik u registru ne izmiri obavezu iz stava (1) ovog člana, Centralna banka tom učesniku u registru može privremeno uskratiti pravo pristupa Centralnom registru kredita do izmirenja obaveze.

(5) Naknadu za pristup podacima iz Centralnog registra kredita ne plaćaju korisnici podataka iz člana 9. stava (1) tačaka a) i c) ove odluke.

Član 17

(Isključenje)

(1) Ukoliko se korisnik podataka ne pridržava uslova i obaveza propisanih ovom odlukom, odnosno ukoliko Centralna banka ocijeni da bi njegovo dalje korištenje podataka iz Centralnog registra kredita moglo uticati na rad Centralnog registra kredita u cjelini, Centralna banka takvog korisnika može isključiti iz Centralnog registra kredita.

(2) Pod mjerom isključenja iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se onemogućavanje korištenja podataka iz Centralnog registra kredita, s tim da ukoliko se radi o mjeri isključenja učesnika u registru, isti su obavezni da i dalje dostavljaju podatke u Centralni registar kredita na način uređen ovom odlukom.

(3) Centralna banka će korisniku podataka iz stava (2) ovog člana, nakon prestanka postojanja razloga zbog kojih je isti isključen, prilikom ponovnog uključenja naplatiti naknadu u iznosu utvrđenom propisom Centralne banke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka.

(4) U svakom pojedinačnom slučaju viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje spoljnog duga, evropske integracije i platne sisteme posebnim aktom određuje mjeru isključenja i ponovnog uključenja korisnika podataka u Centralni registar kredita.

(5) Akt iz stava (4) ovog člana koji se odnosi na učesnike u registru koji su pod ingerencijom nadležnih entitetskih agencija za bankarstvo, Centralna banka dostavlja nadležnoj agenciji za bankarstvo, a akt iz stava (4) ovog člana koji se odnosi na subjekt registrovan za plasiranje finansijskih sredstava i subjekt koji se bavi otkupom potraživanja koja su evidentirana u Centralnom registru kredita, Centralna banka dostavlja svim učesnicima u registru i objavljuje ga na internet stranici Centralne banke.

Član 18

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 01.07.2019. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Član 19

(Prestanak važenja)

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 92/11, 103/11 i 22/12).Samostalni član Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 77/2021)

Član 7

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 17.01.2022. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".Samostalni član Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 40/2024)

Član 7

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 01.07.2024. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]