BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2494
Novčana naknada nematerijalne štete

Član 200. Zakona o obligacionim odnosima

Procenat umanjenja životne aktivnosti kod višestrukih tjelesnih povreda, ne može se utvrđivati prostim mehaničkim sabiranjem procenta umanjenja po osnovu svake pojedine povrede.

Iz obrazloženja:

Pravilno se žalbom prigovara da prvostepeni sud nije mogao utvrditi stepen umanjenja životne akti‐ vnosti tužitelja zbrajanjem stepena umanjenja koje su utvrdili vještaci dr. B.R. i dr. K.M, te da se ne mo‐ že utvrditi na osnovu čega je prvostepeni sud utvrdio umanjenje životne aktivnosti od 97%. Prvostepeni sud je, naime, na osnovu dvaju mišljenja vještaka medicinske struke, koji su posebno vještačili umanje‐ nje životne aktivnosti tužitelja po osnovu različitih povreda, te utvrdili umanjenje od 15‐17%, odnosno umanjenje od 80%, utvrdio da ukupno umanjenje životne aktivnosti kod tužitelja iznosi 97%. Procenat umanjenja životne aktivnosti kod višestrukih tjelesnih povreda, međutim, ne može se utvrđivati pro‐ stim mehaničkim sabiranjem, niti sud posjeduje stručno znanje da bi na osnovu ovakvih pojedinačnih nalaza mogao utvrditi procenat ukupnog umanjenja.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 163081 12 Gž od 19.06.2013. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda FBiH broj: 65 0 P 163081 14 Rev od 08.06.2017. godine

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]