BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5222
Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530/17), 14.9.2021. Povreda člana 6.1. EK
Aplikantica je španska kompanija Inmobilizados y Gestiones S.L.

Predmet se tiče sudskog postupka koji je vođen povodom dvije žalbe i odbacivanja tri druge žalbe iz procesnih razloga, iako su se žalbe zasnivale na istim činjenicama. Predmet se ticao imovinskog spora u San Lorenzu del Escorialu u zajednici Madrid.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), aplikantica se žali na uskraćivanje prava na pristup sudu.

Evropski sud je istakao da nije uloga Suda uspoređivati sudske odluke nacionalnih sudova. Međutim, s obzirom na pet odluka koje je donio Vrhovni sud u predmetima o kojima je odlučivao isti sudija i na temelju dokumenata u spisima predmeta, Sud ne nalazi razloge da opravda različite zaključke o prihvatljivosti. Nije dato nikakvo objašnjenje kojim bi se opravdale takve kontradiktorne odluke. Nadalje, tužbe za poništenje koje je aplikantica podnijela Vrhovnom sudu od kojeg se tražilo da ispravi svoje odluke o pet kasacijskih žalbi uzetih zajedno, su odbijene.

Presude o neprihvatljivosti u pogledu tri žalbe nisu samo spriječile aplikanticu u mogućnosti da iznese svoj slučaj pred Vrhovnim sudom, već ne doprinose stvaranju pravne sigurnosti u pogledu zahtjeva za pristup kasacijskom pravnom lijeku . Razmimoilaženje u ocjeni Vrhovnog suda o bitno jednakim situacijama imalo je za posljedicu lišavanje aplikantice da tri njene žalbe ispita viši sud, dok je to mogla učiniti u postupcima koji se odnose na druge dvije parcele na istom zemljištu.

Evropski sud je zaključio da je neopravdana razlika u primjeni kriterija za dopuštenost predmetnih žalbi lišila aplikanticu prava pristupa Vrhovnom sudu, koji je suštinski narušen. Utvrdio je povredu člana 6. stav 1. Konvencije.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]