BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4351
Gracia Gonzalez vs Spain (br. 65107/16), 8. oktobar 2020. Povreda člana 6.1. EK
Aplikant je Anatolij Agapov, ruski državljanin.

Aplikantica je Rosa Gracia Gonzalez, španjolska državljanka. Slučaj se odnosi na krivični postupak, istragu helikopterske nesreće u kojoj je stradao njen suprug i još pet vatrogasaca, a koja se desila prilikom njihovog prevoženja na šumski požar u Teruelu. Na dan nesreće, 19. marta 2011., španjolske su vlasti pokrenule postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti, dok su istovremeno vlasti civilnog vazduhoplovstva pokrenule tehničku istragu. Vazduhoplovne vlasti izdale su svoj konačni izvještaj u martu 2014. godine zaključivši da postoji direktna veza između nesreće i propusta da se izvrši inspekcija jedne od komponenata helikoptera, servo pogona. Istražni sudija naložio je konačni prekid krivičnog postupka u avgustu 2014. godine, jer slučaj nije ukazivao ni na jedno krivično djelo. Međutim, sudija je ovu odluku opozvao u decembru 2014. nakon što je Udruženje trgovačkih pilota civilnog vazduhoplovstva, koje se pridružilo postupku zbog odbrane svojih interesa, podnijela žalbu. Sudija je presudio da slučaj treba ponovo otvoriti i pokrenuti postupak protiv proizvodne firme i / ili dobavljača komponente koja je zakazala. Udruženje pilota dva puta se žalilo na ovu odluku tražeći da se u postupku također istraži može li se vlasnik i pilot letjelice kazniti. Spis je prebačen provinciji Audiencia koja je odbila žalbu, podržavši zahtjev državnog advokata za obustavom postupka i njegove tvrdnje da vazduhoplovne vlasti nisu pružile dokaze o bilo kojim novim bitnim činjenicama, a što je zakonski uslov za ponovno otvaranje postupka. Sve naknadne aplikanticine žalbe, da joj nije data prilika da ospori zahtjev javnog tužitelja i da izvještaj vazduhoplovnih vlasti nije smatran novim dokazima, bile su neuspješne.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), aplikantica navodi da je u žalbenom postupku u njenom slučaju dovedena u nepovoljan položaj u odnosu na državnog adokata jer joj nije data prilika da iznese svoje argumente za ponovno otvaranje.

Evropski sud je zaključio da je propust pružanja aplikantici formalne mogućnosti da ospori argumente javnog tužitelja pred provincijom Teruel Audiencia, kojima je osporena žalba Udruge profesionalnih pilota koji su tražili obnavljanje postupka, doveo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

https://epravo.ba/

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]