BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#5378
Aktivna legitimacija sindikalne organizacije u parničnom postupku

Član 42. stav 3. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 29/2002, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16)

Član 15. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH, broj: 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10)Sindikalna organizacija nema aktivnu legitimaciju da u parničnom postupku, u svoje ime, kao tužilac zahtijeva poništenje akata disciplinskih organa kojim je u disciplinskom postupku utvrđena disciplinska odgovornost njenog člana - službenika ili radnika u organu uprave ili instituciji koja ima javna ovlaštenja.Iz obrazloženja:

Tužilac, Sindikat službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine, tužbom, između ostalog, zahtijeva poništenje, kao nezakonitih odluke Prvostepene disciplinske komisije kojom je utvrđena disciplinska odgovornost njenog člana i predsjednika, S. S. i odluke Drugostepene disciplinske komisije, kojom je odbijena žalba tužioca, Sindikata službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine, izjavljena protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije o utvrđenoj disciplinskoj odgovornosti i kažnjavanju njenog člana,
S. S., službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine.


Po shvatanju drugostepenog vijeća ovog suda, pravilno je prvostepeni sud odbio tužbeni zahtjev tužioca, Sindikat službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine, za poništenje navedenih odluka disciplinskih organa, ali je za svoju odluku prvostepeni sud dao pogrešne razloge. Prvostepeni sud se upustio u meritorno odlučivanje o tužbenom zahtjevu, iako je trebao odbiti tužbeni zahtjev zbog nedostatka aktivne legitimacije na strani tužioca, međutim, posljedica je ista, odbijanje tužbenog zahtjeva.


Pravilan je stav prvostepenog suda da sindikalna organizacija u smislu odredbe čl. 42. st. 3. Zakona o upravnom postupku BiH (Službeni glasnik BiH, br. 29/2002, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), može biti stranka u upravnom postupku, ako se upravni postupak odnosi na kakvo pravo ili pravni interes državnog službenika u organima uprave, kao i radnika u instituciji koja ima javna ovlaštenja, dok je odredbom čl. 21. st.
1. tačka h) Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine, između ostalog, propisano da službenik protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, ima pravo da pozove na javnu raspravu i predstavnika
Sindikata službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine, čiji je član.

Međutim, prvostepeni sud nije imao u vidu odredbu člana 15. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, kojom je propisano da kada je građanin učlanjen u neku društvenu organizaciju ili u udruženje građana, koje, prema svojim pravilima (statut), ima zadatak da štiti određena prava i interese svojih članova, konačnim upravnim aktom povrijeđeno koje takvo pravo ili interes, ta društvena organizacija, odnosno udruženje građana može, po pismenom pristanku svog člana, u njegovo ime
podnijeti t užbu i voditi upravni spor protiv takvog upravnog akta. Organizacija, odnosno udruženje iz stava 1. ovog člana može u svakom stadiju postupka, s pravom sporednog umješača, stupiti u već pokrenuti spor na strani takvog građanina i u njegovu korist preduzimati sve radnje i upotrebljavati sva pravna sredstva, ukoliko to nije u suprotnosti sa izjavama i postupcima samog građanina.

Po shvatanju drugostepenog vijeća ovog suda, sindikalna organizacija koja može imati status stranke u upravnom postupku, nema aktivnu legitimaciju da u parničnom postupku, u svoje ime, kao tužilac zahtijeva poništenje akata disciplinskih organa kojima je u disciplinskom postupku utvrđena disciplinska odgovornost njenog člana, odnosno službenika ili radnika u organu uprave ili instituciji koja ima javna ovlaštenja. Dakle, sindikalna organizacija - udruženje građana, može samo uz saglasnost svoga člana podnijeti tužbu za poništenje akata disciplinskih organa kojima je odlučeno o disciplinskoj odgovornosti njenog člana, ali samo u ime svoga člana, a ne i u svoje ime, odnosno ime sindikalne organizacije.


Nužno je istaći da je S. S., službenik Centralne banke Bosne i Hercegovine i sam, po punomoćniku advokatu, podnio ovom sudu posebnu tužbu kojom u parničnom postupku pobija zakonitost navedenih odluka disciplinskih organa kojima je utvrđena njegova odgovornost za teže povrede službene dužnosti. Dakle one su predmet posebnog parničnog postupka, koji se vodi pod brojem: S1 3 P 033457 19 P.(Presuda apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 032556 20 18 Gž od 26. 2. 2021. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]