BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2227
Smanjenje osnovnog kapitala dd

1. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.
2. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama dva puta u roku 30 dana od dana donošenja.
3. Osnovni kapital se ne može smanjiti ispod iznosa utvrđenog u članu 125. stav (1) ovog zakona.
4. Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjeriocima dioničkog društva.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU[…]

Zahtjev za upis u Registar emitenata 1. Dioničk[…]

Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvješt[…]

Dioničko društvo i povjerioci 1. Dioničko druš[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja