BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#10
KANTONALNI SUD

NADLEŽNOSTI KANTONALNIH SUDOVA FBiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalni sud je nadležan:

Prvostepena nadležnost:

da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda
da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom
da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove
da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita

Drugostepena nadležnost:

da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova
da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom

Ostalo:

da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona
da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona
da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke
da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom
da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža
da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima
da obavlja druge poslove određene zakonom

Sta to zmaci? Da li mogu traziti pola iznosa od pr[…]

ARBITRAZNA KLAUZULA U BOSNI I HERCEGOVINI Pre[…]

z.k

Imam pitanje u vezi zemljisnih knjiga tj. grunto[…]

Ponistenje braka

I to je sve sto imate reci? Moglo bi se pisat[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja